ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ

 
 
 
 
 
 
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΔΕΙΕΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ

10 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΔΕΙΕΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΔΕΙΩΝ

http://edkozanis.blogspot.gr/2014/10/blog-post_65.html 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΧΕΙΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 9 ΜΗΝΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΩΣ 2 ΗΜΕΡΩΝ)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ 
    ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ΜΟΝΙΜΟ-ΙΔΑΧ)
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ-ΠΗΓΗ1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ

Οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές, δύο (2) μήνες μετά το διορισμό τους. (άρθρο 55 παρ.1 Ν.3584/07)Η κανονική άδεια αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, η άσκηση του οποίου διασφαλίζει μεταξύ άλλων και την εν γένει απόδοση και παραγωγικότητα του υπαλλήλου. Γι' αυτό άλλωστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ΥΚ και του άρθρου 56 του ΚΚΔΚΥ η εν λόγω άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, έστω και αν δεν τη ζητήσει. (ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29.05.2008)


Σημειώνεται ότι για τη χορήγηση της κανονικής άδειας είναι αναγκαία η παροχή εργασίας και ως εκ τούτου ο υπάλληλος που δεν εργάστηκε καθόλου επειδή απουσίαζε από την υπηρεσία του καθ' όλο το έτος για διάφορους λόγους (π.χ. λόγω της διαδοχικής χρήσης άλλων αδειών όπως της εκπαιδευτικής, της αναρρωτικής, της άδειας κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου ή λόγω της θέσης σε αργία και διαθεσιμότητα, κλπ) δεν θεμελιώνει δικαίωμα λήψης της κανονικής άδειας για το έτος αυτό. (ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29.05.2008)

Εάν ωστόσο ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία μετά από πολύμηνη απουσία λόγω χρήσης άλλων αδειών εντός του ημερολογιακού έτους, ο υπάλληλος δικαιούται κανονικής αδείας για το έτος αυτό υπό την προϋπόθεση το υπολειπόμενο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους διάστημα να επιτρέπει τη χορήγηση της άδειας, άλλως η άδεια περιορίζεται σε τόσες ημέρες όσες οι εργάσιμες ημέρες που μεσολαβούν από την επάνοδο του υπαλλήλου μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση χορήγησης της άδειας, όποτε η υπηρεσία αφού εκτιμήσει και τις υπηρεσιακές ανάγκες αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της άδειας. Εξυπακούεται ότι η μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας συνεπάγεται τη μεταφορά της στο επόμενο έτος. (ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29.05.2008)2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ 

Η άδεια που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι ορίζεται σε δύο (2) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούνται με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής υπηρεσίας. (άρθρο 55 παρ.1 Ν.3584/07)Αμέσως μετά και έως το τέλος του ημερολογιακού έτους, μέσα στο οποίο συμπληρώνει ένα έτος δημόσιας υπηρεσίας, μπορεί να λάβει αναλογία - ποσοστό των είκοσι (20) ημερών άδειας. (εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14.05.2007)

Οι υπάλληλοι, μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής υπηρεσίας, δικαιούνται κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές, η διάρκεια της οποίας ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, αν ακολουθούν εβδομάδα πέντε (5) εργάσιμων ημερών, και σε είκοσι τέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες, αν ακολουθούν εβδομάδα έξι (6) εργασίμων ημερών.Ο χρόνος της κανονικής άδειας επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι πέντε (25) ή τριάντα (30) εργασίμων ημερών, προκειμένου για πενθήμερη ή εξαήμερη εβδομάδα εργασίας, αντίστοιχα. (άρθρο 55 παρ.2 Ν.3584/07)


Για την καλύτερη κατανόηση εφαρμογής των ανωτέρω παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:

Υπάλληλος που διορίστηκε την 9η Φεβρουάριου 2007 δικαιούται να λάβει έως την 9η Φεβρουάριου 2008 είκοσι (20) ημέρες κανονική άδεια (2 ημέρες ανά μήνα),αρχής γενομένης από την 9η Απριλίου 2007. Από τη 10η Φεβρουάριου 2008 έως και το τέλος του ημερολογιακού έτους 2008 (31-12-2008) μπορεί να λάβει αναλογία - ποσοστό, η οποία υπολογίζεται επί των είκοσι (20) ημερών άδειας

[20/12Χ11 (μήνες που υπολείπονται μέχρι 31-12-2008) ].***

Από την 1η Ιανουαρίου 2008 δικαιούται είκοσι μία (21) ημέρες κανονικής άδειας.

*** Τα δεκαδικά ψηφία στρογγυλοποιούνται προς τα επάνω, εφόσον είναι ίσα ή μεγαλύτερα του μισού της μονάδας και αντιστοίχως προς τα κάτω εάν είναι μικρότερα. (εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14.05.2007)

Οι υπάλληλοι που έχουν διοριστεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 3528/2007 και έχουν συμπληρώσει δύο (2) μήνες πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, μπορούν να κάνουν χρήση του δικαιώματός λήψης κανονικής άδειας (2 ημέρες ανά μήνα), αρχής γενομένης από την 9η Φεβρουάριου 2007, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο νέος Υ.Κ. και μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Αμέσως μετά και έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 μπορούν να λάβουν αναλογία - ποσοστό των είκοσι ημερών άδειας. Από την 1η Ιανουαρίου του 2008 και έως το τέλος του ημερολογιακού έτους 2008 δικαιούνται είκοσι μία (21) ημέρες κανονικής άδειας.

Για παράδειγμα:

Υπάλληλος που διορίστηκε την 30η Σεπτεμβρίου 2006 δικαιούται να λάβει από την 9η Φεβρουάριου 2007 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2007 κανονική άδεια συνολικά 15 ημερών. Από τη 1η Οκτωβρίου 2007 έως και το τέλος του ημερολογιακού έτους 2007 (31-12-2007) μπορεί να λάβει αναλογία - ποσοστό των είκοσι (20) ημερών άδειας, η οποία υπολογίζεται σε 5 ημέρες [ 20/12Χ3 (μήνες που υπολείπονται μέχρι 31-12-2007) ].

Από την 1η Ιανουαρίου 2008 δικαιούται είκοσι μία (21) ημέρες κανονικής άδειας. (εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14.05.2007)3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ 

Επιτρέπεται να μη χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου για τη χορήγηση οργάνου. (άρθρο 56 παρ.3 Ν.3584/07)

Η άδεια που δεν χορηγήθηκε κατ' εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, χορηγείται υποχρεωτικά το επόμενο έτος. (άρθρο 56 παρ.4 Ν.3584/07)

Το υπόλοιπο κανονικής αδείας δεν επιτρέπεται να ληφθεί εντός του μεθεπόμενου έτους, γιατί δεν επιτρέπεται μεταφορά κανονικής αδείας πέραν του επομένου έτους. (ΓνΝΣΚ 642/2004)

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος κανονικής άδειας, αυτό πρέπει να εξαντλείται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, καθότι σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 49 του ΥΚ, καθώς και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 56 του ΚΚΔΚΥ δεν επιτρέπεται η μεταφορά κανονικής άδειας στο επόμενο έτος παρά μόνο αν αυτή ανακληθεί, περιοριστεί ή δεν χορηγηθεί λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. (ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29.05.2008)


Όμως, όπως αναφέρεται στο έγγραφο αριθ. 162474/7688/2013/25.2.2013 του Συνηγόρου του Πολίτη προς το ΥΠ.ΕΣ.: «Το Δικαστήριο της Ε.Ε. στην απόφαση Merino Gomez C-342/01 εξέτασε την σχέση ετήσιας άδειας με την άδεια μητρότητας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο σκοπός του δικαιώματος της ετήσιας άδειας είναι διαφορετικός από εκείνον της άδειας μητρότητας. Ως εκ τούτου το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι μια εργαζόμενη πρέπει να μπορεί να λάβει την ετήσια άδειά της σε περίοδο διαφορετική από εκείνη της άδειας μητρότητας. Τα Δικαστήριο επιβεβαίωσε αυτή την αρχή και με την ανωτέρω προαναφερθείσα απόφαση C-124/05 FNV και διευκρίνισε ότι η σώρευση στο τέλος του έτους ημερών από διάφορες άδειες που χορηγούνται βάσει του κοινοτικού δικαίου, ενδέχεται να καθιστά αναπόφευκτη τη μεταφορά της ετήσιας άδειας ή μέρους αυτής στο επόμενο έτος».Συνεπώς, υπάλληλος η οποία εργάστηκε μέσα στο 2012 αλλά δεν εδύνατο να αιτηθεί και να λάβει την άδεια εντός του έτους, λόγω του ότι απουσίαζε με άλλες άδειες σχετικές με την κύηση και τη μητρότητα (άδεια αναρρωτική λόγω εγκυμοσύνης και άδεια κύησης) θεμελιώνει δικαίωμα μεταφοράς της κανονικής της άδειας του έτους 2012, στο επόμενο, δηλαδή το τρέχον έτος 2013. (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/739/25703/24.10.2013 )4. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ 
Στο άρθρο 56 του Ν.3584/07, δεν προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης στους τακτικούς δημοτικούς υπαλλήλους.
Σε περίπτωση λύσεως της σχέσης εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο ή λήξεως του χρόνου απασχόλησης πριν λάβει τη δικαιούμενη κανονική άδεια, μισθωτός που απασχολείται με σχέσηιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούται από τον εργοδότη του αποζημίωση δύο (2) ημερομισθίων για κάθε μήνα απασχόλησης του σε αυτόν τον εργοδότη, ανεξάρτητα από τυχόν οφειλόμενη σε αυτόν αποζημίωση για άλλο λόγο. Για απασχόληση μικρότερη από έναν (1) μήνα, καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα. Η αποζημίωση αυτή είναι ίση με τις αποδοχές που θα λάμβανε εάν του χορηγούνταν η άδεια. Για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων, προκειμένου για μισθωτούς που παρέχουν εργασία εκ περιτροπής ή διαλείπουσα, ως μήνας λογίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες απασχόλησης. (άρθρο 177 παρ.3 Ν.3584/07) (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 252/2013)

Η διάταξη του άρθρου 20 του Π.Δ.410/1988, σύμφωνα με την οποία ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση, αν δεν του χορηγηθεί για οποιοδήποτε λόγο η κανονική άδεια, αφορά στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναλογικά σε μια ειδική κατηγορία, η οποία απασχολείται με διαφορετικό εργασιακό και μισθολογικό καθεστώς, όπως είναι οι γενικοί γραμματείς των δήμων. (Ελ. Συν. Τμ.1 Πράξη 27/2008)
5. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣΔεκαπέντε (15) ημέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, από τη 15η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου. Σε υπηρεσίες που, κατά την περίοδο αυτή, βρίσκονται στην αιχμή της λειτουργίας τους ή λειτουργούν σε 24ωρη βάση χορηγούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κανονική άδεια, εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος. Όταν με αίτηση του υπαλλήλου ολόκληρη η άδεια χορηγείται εκτός από την περίοδο αυτή, προσαυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η προσαύξηση αυτή δεν χορηγείται όταν ο υπάλληλος κάνει χρήση της κανονικής του άδειας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. (άρθρο 56 παρ.1 Ν.3584/07)Η υπηρεσία στην οποία ανήκει ο υπάλληλος χορηγεί υποχρεωτικά σε αυτόν, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους, την κανονική άδεια που δικαιούται, και αν ακόμη δεν τη ζητήσει. (άρθρο 56 παρ.2 Ν.3584/07)Λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς επίσης και των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη θερινή περίοδο, είναι απολύτως αναγκαίο να προγραμματιστούν οι άδειες των υπαλλήλων έτσι ώστε στο χρονικό διάστημα από 1/7/07 έως 15/9/07 να απουσιάζει το 1/3 του υπηρετούντος προσωπικού κάθε φορέα ανά ημερολογιακή εβδομάδα και να παραμένουν στην υπηρεσία τα 2/3. (εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/531/οικ.6549/13.03.2007)


Σε ειδικές περιπτώσεις υπηρεσιών, ιδίως αυτών που δεν έχουν ιδιαιτέρα μεγάλη συναλλαγή με το κοινό, θα μπορούν οι υπηρεσίες να διαχειριστούν το θέμα των θερινών αδειών των υπαλλήλων τους με δυνατότητα υπέρβασης, κατ΄εξαίρεση, του ορίου του 1/3, εφόσον αυτό δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία τους, αλλά σε καμία περίπτωση το ποσοστό των αδειών δεν θα υπερβαίνει το ½ του προσωπικού. (εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/531/οικ.6549/13.03.2007)

Δείτε και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.:
6. ΟΡΓΑΝΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. (περιπτ. δ΄παρ 1 άρθρο 58 του Ν. 3852/10)
Συνεπώς ο Δήμαρχος είναι το αρμόδιο όργανο χορήγησης της άδειας.
Και στον Ν. 1188/1981 άρθρο 116 παρ 1 ορίζονταν τα εξής: «1. Η κανονική άδεια απουσίας χορηγείται υπό του εκπροσωπούντος τον οικείον οργανισμόν, ή του υπό τούτου εξουσιοδοτημένου οργάνου, μετά γνώμιν των αμέσως προισταμένων του υπαλλήλου». Η μη χορήγηση, ο περιορισμός η ανάκληση χορηγηθείσης κανονικής αδείας επιτρέπεται προς αντιμετώπιση εκτάκτων και εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών και ενεργείται με πράξη του εκπροσώπου του ΟΤΑ (προέδρου ή Δημάρχου) ή του Προέδρου του Δ.Σ. νομικού προσώπου, που εκδίδεται με αιτιολογημένη γνώμη του άμεσου προϊσταμένου του υπαλλήλου και του ανώτερου αυτού προϊσταμένου, έφ όσον υφίστανται αυτοί. Σε διαφορετική περίπτωση η πράξη εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή . (άρθρο 112 παρ.2 Ν.1188/81)7. ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ

Α. Λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών

Επιτρέπεται να μη χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου για τη χορήγηση οργάνου.(άρθρο 56 παρ.3 Ν.3584/07)

Β. Κατά την προεκλογική περίοδο
Εθνικές Εκλογές

Απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς γενικά και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας. Οι άδειες που τυχόν χορηγήθηκαν πριν από την προκήρυξη των εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης, της αρμόδιας αρχής, και τα πρόσωπα που έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένα να βρεθούν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση. 
(παρ.1 άρθρο 106 Π.Δ.26/2012)

Δημοτικές Εκλογές- Ευρωεκλογές
Σχετικά με τη χορήγηση κανονικών αδειών κατά την προεκλογική περίοδο, με την
εγκ.23/50056/03.09.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ διευκρινίστηκε ότι οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), που αναφέρονται στη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών, δεν απαγορεύουν τη χορήγηση κανονικών αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης από τις ίδιες διατάξεις, δεν ορίζεται ότι οι σχετικές απαγορευτικές για το θέμα αυτό διατάξεις του άρθρου 106 της Νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 96/2007 ΦΕΚ 116 Α΄) [πλέον 106 του ΠΔ 26/2012] έχουν ανάλογη εφαρμογή στις εκλογές για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.
Επομένως κανονικές άδειες απουσίας χορηγούνται στους δικαιούχους δημόσιους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών εκλογών. (σχετική και η εγκύκλιος ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.27/2155 /οικ. 11366/06.05.2014 στην οποία επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται αναστολή των κανονικών αδειών των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την προεκλογική περίοδο για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών της Χώρας)
Ωστόσο, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών, πληροφορηθήκαμε ότι επειδή μαζί με τις δημοτικές εκλογές θα διεξαχθούν και οι ευρωεκλογές μπορεί να τεθούν σε εφαρμογή οι ανωτέρω διατάξεις για την ανάκληση και απαγόρευση των αδειών, διότι η παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.1180/1981 (Περί εκλογής Ευρωβουλευτών κλπ διατάξεων) ορίζει ότι «Δι`αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών δύναται να τεθούν εις εφαρμογήν και αι περί ανακλήσεως και απαγορεύσεως κανονικών αδειών διατάξεις του άρθρου 96 της αυτής ως ανώ Νομοθεσίας.».

Ενόψει της διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 25η Μαΐου 2014, δεν κρίθηκε σκόπιμη η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα θέτει σε εφαρμογή στις προσεχείς ευρωεκλογές τις διατάξεις του ισχύοντος για τις βουλευτικές εκλογές άρθρου 106 του ΠΔ 26/2012, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού δεν εμπλέκονται στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή των εκλογών. Συνεπώς, δεν θα ισχύσει για τις προσεχείς ευρωεκλογές η ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών. Στο πλαίσιο αυτό οι κανονικές άδειες απουσίας των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα χορηγούνται λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες εκάστου φορέα ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.27/2155 /οικ. 11366/06.05.2014)

Με το ΥΠ.ΕΣ. 16465/24.04.2014 διευκρινίζεται ότι ενόψει των επερχόμενων δημοτικών εκλογών, περιφερειακών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαίου 2014, και της ανάγκης διασφάλισης της απρόσκοπτης διεξαγωγής τους, η χορήγηση κάθε είδους κανονικής άδειας στο μόνιμο καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και όλων των εποπτευόμενων από αυτές φορέων, κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα δημοσίευσης του π.δ. προκήρυξης των ευρωεκλογών έως και 30 Μαΐου 2014, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με ευθύνη τόσο των οικείων προϊσταμένων όσο και των προϊσταμένων των υπηρεσιών προσωπικού του κάθε φορέα.
Επισημαίνεται ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που δεν θα αποτρέψει την εύρυθμη και κανονική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, όπως και την άμεση ανταπόκριση τους στην εκλογική διαδικασία, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο και κυρίως αφού πρώτα αξιολογηθούν ποιες υπηρεσίες των φορέων είναι απαραίτητο να εργαστούν με απόλυτη πληρότητα.
Για την ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δείτε την ενότητα:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ » ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΜΟΝΙΜΟ-ΙΔΑΧ) » Άδεια για την Άσκηση Εκλογικού Δικαιώματος.


8. ΑΔΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝΜε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να προσαυξάνεται έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ο αριθμός των ημερών κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές. (άρθρο 55 παρ.3 Ν.3584/07)Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο αριθμός των ημερών προσαύξησης της κανονικής άδειας. (άρθρο 55 παρ.5 Ν.3584/07)ο αριθμός των αδειών προσαυξάνεται ως ακολούθως:
α) Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο νομό Κυκλάδων κατά δύο (2) ημέρες.
β) Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους νομούς Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας κατά τρεις (3) ημέρες.
γ) Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κέρκυρας κατά τέσσερις (4) ημέρες.
δ) Προκειμένου για νεοδιόριστους υπαλλήλους, η ανωτέρω προσαύξηση της κανονικής άδειας μπορεί να χορηγηθεί οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δυο μηνών πραγματικής υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους.
ε) Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται και στο προσωπικό που υπηρετεί στο Δημόσιο, N.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. (Σχετ. η ΔΙΔΑΔ/Φ. 51/581/οικ9126/31.03.2008 εγκ. ΥΠ.ΕΣ.)9. ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 55 του Ν.3584/07 δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λαμβάνουν κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ' έτος. (άρθρο 55 παρ.4 Ν.3584/07). Για περιπτώσεις παιδικών, βρεφικών σταθμών βλ. παρακάτω περίπτωση 7.

10. ΑΔΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προσαυξάνεται η κανονική άδεια των υπαλλήλων που απασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες. (άρθρο 55 παρ.5 Ν.3584/07)
Ειδικότερα:

Μόνιμο προσωπικό
Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπ' αριθ. 48558/03.08.2009 (ΦΕΚ 1632/06.08.2009 τεύχος Β'):Για την ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Προσωπικό Ιδιωτικού ΔικαίουΠΟΕ ΟΤΑ Π.Κ. 9/01.08.2014: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Έτους 2013 της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Ο.Τ.Α.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω συμβάσεις:
1. α. Στους εργαζόμενους αποκλειστικά στις χωματερές (Υγειονομική Ταφή -Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων κ.λ,π.) μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους απασχόλησης χορηγείται πέντε (5) ημέρες επί πλέον κανονική άδεια το χρόνο.
β. Στους εργαζόμενους αποκλειστικά:
α. στην αποκομιδή απορριμμάτων,
β. στην ταφή και εκταφή νεκρών,
γ. στην ασφαλτόστρωση,
δ. στην αποχέτευση,
ε. στα αφοδευτήρια,
στ. στα συνεργεία συντήρησης αυτοκινήτων απορριμμάτων,
ζ. σε οικοδομικές εργασίες,
η. εργάτες ύδρευσης,
θ. υδραυλικοί γενικά,
ι. εργάτες κήπων,
κ. εναερίτες ηλεκτρολόγοι,
μετά την συμπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης χορηγείται τριών (3) ημερών επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο.
Ειδικά για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου τα ανωτέρω, με την ΣΣΕ έτους 2013 της ΠΟΕ –ΟΤΑ, ισχύουν και για τους Ψυκτικούς.

Προκειμένου για νεοδιόριστους υπαλλήλους, οι προσαυξήσεις της κανονικής άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ΥΚ και στο άρθρο 55 του ΚΚΔΚΥ μπορούν να χορηγηθούν οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση του διμήνου πραγματικής υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους.


11. ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣΣε περίπτωση που από τον κανονισμό λειτουργίας των Βρεφικών , Παιδικών Σταθμών προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας τους κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων , Πάσχα και τη θερινή τα της εργασίας του προσωπικού τις ημέρες που δεν λειτουργεί ο Σταθμός ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με τα ισχύοντα στους κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς. (άρθρο μόνο, παρ.3 Π.Δ.588/88)Γενικότερα για τις άδειες του προσωπικού που απασχολείται σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς δείτε το άρθρο 11 της Γ2α/οικ.4108/1988 (ΦΕΚ 546/1988 τεύχος Β') απόφασης του ΥΠ.ΥΓ.ΠΡΟΝ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛ.Οι διατάξεις των παραγράφων 1-3 του άρθρου 55 του ν. 3584/07 (δηλ. τα σχετικά με το δικαίωμα κανονικής άδειας), δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας(δηλαδή και στους εργαζόμενους σε παιδικούς σταθμούς κλπ). Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λαμβάνουν κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ' έτος. (παρ 4 άρθρο 55 ν. 3584/07) 


Οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (ΙΔΟΧ), στο οποίο εφαρµόζεται η εργατική νοµοθεσία (αρ.177 του ΚΚΔΚΥ), µε αποτέλεσµα το προσωπικό αυτό των δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών να δικαιούται, πέραν των διαστηµάτων που είναι κλειστοί οι σταθµοί βάσει του κανονισµού λειτουργίας τους, επιπλέον δύο (2) ηµέρες ανά µήνα απασχόλησης. Με το άρθρο 27 του ν. 4257/2014, συμπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 177 του ν. 3584/2007 και εναρµονίζεται το καθεστώς κανονικής άδειας του προσωπικού ΙΔΟΧ µε το αντίστοιχο του µονίµου και µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικού των Ο.Τ.Α..

Σε σχετικό ερώτημα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, το Υπουργείο Εσωτερικών, απάντησε σχετικά με το θέμα ως εξής (Δημοσίευση στον εφημερίδα της ΠΟΕ -ΟΤΑ τεύχος 121 έτος 2009):
"Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 και 4 του ν. 3584/2007, οι υπάλληλοι, μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής υπηρεσίας, δικαιούνται κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές, η διάρκεια της οποίας ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες αν ακολουθούν εβδομάδα πέντε (5) εργασίμων ημερών και είκοσι τέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες αν ακολουθούν εβδομάδα έξι (6) εργασίμων ημερών. Ο χρόνος της κανονικής άδειας επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι πέντε (25) ή τριάντα (30) εργασίμων ημερών προκειμένου για πενθήμερη ή εξαήμερη εβδομάδα εργασίας, αντίστοιχα.
Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λαμβάνουν κανονική άδεια με αποδοχές ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ' έτος.
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω και επειδή οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί έχουν διακοπές εργασίας κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων (από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου), του Πάσχα (από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά) και του Αυγούστου, σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας τους (αρ. 16065/1 7-4-2002 ΦΕΚ 497/Α / 22-4-2002), οι εργαζόμενοι σε αυτούς δεν έχουν δικαίωμα κανονικής άδειας.
Επομένως το προσωπικό όλων των ειδικοτήτων που υπηρετεί σε Παιδικούς Σταθμούς που έχουν διακοπές εργασίας δεν δικαιούται την κανονική άδεια της παρ.2 του άρθρου 48 του ν. 3528/2007, αλλά εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, μπορεί να τους χορηγηθεί άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών κατ' έτος.
Οι σοβαροί λόγοι ανάγκης κρίνονται από το αρμόδιο όργανο που στην περίπτωση των Ν.Π.Δ.Δ. είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σοβαροί λόγοι ανάγκης ενδεικτικά μπορεί να θεωρηθούν η εισαγωγή σε νοσοκομείο του συζύγου, των τέκνων ή γονέων του υπαλλήλου, κλπ.
Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για το μόνιμο και για το Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικό.
Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι προκειμένου για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, στις υπηρεσίες τηρείται εμπιστευτικό πρωτόκολλο, μέσω του οποίου μπορούν να υποβληθούν τα αναγκαία για τη χορήγηση της εν λόγω αδείας δικαιολογητικά". 

Επίσης για το θέμα από την εφημερίδα της ΠΟΕ-ΟΤΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε με ποια διαδικασία και σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται η άδεια της παρ. 4 άρθρου 48 N. 3528/2007 και ειδικότερα:1.Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης για να αιτούνται οι εργαζόμενοι στους Παιδικούς Σταθμούς την άδεια αυτή.2.Εάν θα είναι πλήρως αιτιολογημένοι και γραπτώς οι λόγοι που αιτούνται τέτοια άδεια.3.Σε ποιες περιπτώσεις και με ποια διαδικασία μπορεί να μην εγκρίνονται.4.Σε περίπτωση μη έγκρισής τους - και εάν παρ' όλα αυτά απουσιάσουν από την εργασία τους- εάν υπόκεινται σε περικοπή μισθού ή σε πειθαρχική διαδικασία και με βάση ποιο νόμο.Παρακαλούμε για την απάντηση σας όσο το δυνατόν συντομότερα, επειδή έχουν δημιουργηθεί προβλήματα με τις άδειες των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς και έχουν δημιουργηθεί προστριβές και με άλλους συναδέλφους για το θέμα αυτό.ΑΠΑΝΤΗΣΗΣας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παράγραφος 4 του Ν. 3584/2007 "Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων" οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λαμβάνουν κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες το έτος. Από την διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι τις δέκα εργάσιμες ημέρες, μπορούν να τις λαμβάνουν εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης και ως εκ τούτου "οι σοβαροί λόγοι ανάγκης" θα πρέπει να αποδεικνύονται από στοιχεία που θα πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία. Τέτοιοι λόγοι ανάγκης, κατά την άποψη μας, μπορεί να θεωρηθούν, λόγοι υγείας ατόμων του οικογενειακού περιβάλλοντος, κοινωνικά γεγονότα (π.χ. γάμος τέκνου, βάπτιση, κ.λπ.). Αν δεν εγκριθεί η άδεια, πιθανόν να θεωρηθεί αυθαίρετη απουσία, οπότε υπάρχει πειθαρχικό παράπτωμα. (Εφημερίδα ΠΟΕ - ΟΤΑ Τευχ.107 Νοέμβριος 2007)


12. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣΗ αναγνώριση συνεχόμενης ή τμηματικής προϋπηρεσίας, στον ίδιο ή άλλο φορέα του δημοσίου, νπδδ ή σε ΟΤΑ, ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 98 του ΥΚ και στο άρθρο 102 του ΚΚΔΚΥ, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου ο νεοδιορισθείς υπάλληλος να θεμελιώσει δικαίωμα λήψης κανονικής άδειας υπό την προϋπόθεση ότι δεν του έχει χορηγηθεί από τον προηγούμενο φορέα του δημοσίου, νπδδ ή ΟΤΑ, κανονική άδεια ή δεν καταβλήθηκε αποζημίωση για τη μη ληφθείσα άδεια για το ίδιο ημερολογιακό έτος.

Η κατά τα ανωτέρω αναγνώριση προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη συμπλήρωση του διαστήματος των δύο (2) μηνών που θέτει το άρθρο 48 του ΥΚ και το άρθρο 55 του ΚΚΔΚΥ, όσο και για την προσαύξηση των ημερών κανονικής άδειας.

Οι δικαιούμενες ημέρες άδειας υπολογίζονται με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας (πριν και μετά το νέο διορισμό) και σύμφωνα με τα όσα ρητά προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 του ΥΚ και στην παράγραφο 2 του άρθρου 55 του ΚΚΔΚΥ, αφαιρουμένων πάντοτε των ημερών αδείας που έχουν ήδη χορηγηθεί (ή αποζημιωθεί) από τον προηγούμενο φορέα του δημοσίου κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος. (ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29.05.2008)


13. ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Στην περίπτωση που ο υπάλληλος ασθενήσει κατά τη διάρκεια της κανονικής του άδειας, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την υπηρεσία του και για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 56 του ΥΚ και του άρθρου 63 του ΚΚΔΚΥ. Η χορήγηση αναρρωτικής άδειας διακόπτει, όπως είναι αυτονόητο, την διανυόμενη ως τότε κανονική άδεια. Μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας, ο υπάλληλος επιστρέφει στην υπηρεσία του και δεν συνεχίζεται η διακοπείσα κανονική άδεια για το υπόλοιπο διάστημα. Η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από νέα αίτηση του υπαλλήλου. (ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29.05.2008)


14. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Το προσωπικό καθαριότητας που απασχολείται στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μεταφέρθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α'), κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου Δήμου, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού. (παρ 11 άρθρο 49 ν. 3943/2011)
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το προσωπικό αυτό υπάγεται στο σύστημα χορήγησης κανονικής άδειας και όχι στο ειδικό καθεστώς που ισχύει σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας.


 Επομένως, μετά την ισχύ της ανωτέρω διάταξης, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 55 του ν.3584/2007 και ως εκ τούτου οι καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων κατά το διάστημα που δεν λειτουργούν τα σχολεία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον καθαρισμό των υπηρεσιών του Δήμου που ανήκουν οργανικά, καθώς και των νομικών του προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Σημειώνεται ότι το προσωπικό αυτό δικαιούται κανονικής άδειας που λαμβάνουν και οι λοιποί υπάλληλοι του Δήμου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.3584/2007 (ΚΚΔΚΥ) (ΥΠ.ΕΣ.Α &Η.Δ. οικ. 24840/23.05.2011)
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της ΠΟΕ - ΟΤΑ, το ΥΠΕΣ  με το εγγ.  Αριθ. Πρωτ. 25500/05.07.2012, κάνει δεκτό ότι το ανωτέρω προσωπικό  δεν επιτρέπεται να απασχολείται στον καθαρισμό εξωτερικών χώρων, οδών, κήπων κλπ. Επίσης στο έγγραφο επισημαίνεται ότι οι καθαρίστριες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αποτελούν διακριτές ειδικότητες.
 Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς και προκειμένου να καλυφθούν εγκαίρως οι ανάγκες καθαρισμού των σχολείων της Χώρας, οι καθαρίστριε/ες σχολικών μονάδων πρέπει την 25η Αυγούστου να επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες όπου υπηρετούν, προκειμένου να ξεκινήσουν την προετοιμασία καθαρισμού τους. (ΥΠ.ΕΣ. οικ. 33310/14.07.2011)

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (ΜΟΝΙΜΟ-ΙΔΑΧ)1. ΓΕΝΙΚΑΣτον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. (άρθρο 61 παρ.1 Ν.3584/07)

Υπάλληλος, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας έξι (6) μηνών, δικαιούται να λάβει τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται. Μετά την εξάντλησή τους, ο υπάλληλος δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών. (παρ 1 άρθρο 30 Ν. 3731/08)


Σε εργαζόμενη που υπέστη εργατικό ατύχημα πριν τη συμπλήρωση εξαμήνου στην υπηρεσία δεν μπορεί να χορηγηθεί αναρρωτική άδεια, κατά τις διατάξεις του όρθρου 61 ΚΚΔΚΥ (σε συνδυασμό με τις όμοιες του όρθρου 177 παρ.1), καθώς αφενός η ειδικότητα της δεν συμπεριλαμβάνεται σε εκείνες που δικαιούνται χορήγηση άδειας λόγω εργατικού ατυχήματος ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας,αφετέρου από τη δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας κατατάχθηκε σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν προκύπτει αναδρομική ισχύς της κατάταξης αυτής ούτε αναγνώριση προηγούμενης υπηρεσίας, προκειμένου να συνυπολογισθεί ως χρόνος υπηρεσίας για τη χορήγηση της άδειας. Ως εκ τούτου, στην υπάλληλο θα πρέπει να χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1 ΚΚΔΚΥ, με το χρόνο αυτό να αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. Για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από το φορέα προς το ΙΚΑ για το διάστημα αυτό, ο ΟΤΑ θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή στην κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ. (ΥΠ.ΕΣ. 23280/23.07.2012)
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30  του ν 3731/2008  ορίζεται ότι υπάλληλος που δεν έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες υπηρεσία δικαιούται τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν 3528/2007.  Η υιοθέτηση της παρούσας ρύθμισης κρίθηκε  απαραίτητη προκειμένου να δικαιολογείται η απουσία ασθενούντων υπαλλήλων οι οποίοι με τις διατάξεις του ΥΚ ( ν 3528/2007) δεν είχαν  δικαίωμα λήψης αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, εφόσον ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας τους ήταν μικρότερος των έξι (6) μηνών. Εφόσον οι ανωτέρω άδειες εξαντληθούν πριν από τη συμπλήρωση 6μηνης συνολικής υπηρεσίας, ο υπάλληλος, σε περίπτωση ασθένειας, λαμβάνει άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 51 του ΥΚ. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και προκειμένου για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α' και β΄ βαθμού. (ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ. 35.20/ 1144 /οικ.4756/23.02.2009)


Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά τρίμηνο, ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν.3584/07.
Έπειτα από τη δημοσίευση του Ν.4210/13 (ΦΕΚ 254/21.11.2013 τεύχος Α') συντομεύεται το χρονικό διάστημα χορήγησης της αναρρωτικής άδειας για κοινό νόσημα από τρεις (3) μήνες σε ένα (1) μήναμε εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων νοσημάτων όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 που χορηγείται ανά εξάμηνο κατ' ανώτατο όριο. (άρθρο 62 παρ.1 Ν.3584/07, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.4210/13 (ΦΕΚ 254/21.11.2013 τεύχος Α') (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 51 /οικ. 34813/27.12.2013)

Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθενείας ενημερώνει την Υπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα. (άρθρο 63 παρ.1 Ν.3584/07)
Η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης του υπαλλήλου για ιατρική εξέταση συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. (περίπτ. ι' παρ.1 άρθρο 111 Ν.3584/07)
Εμμονή σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την παρ.10 τουάρθρου 63 του Ν.3584/07, μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. (περίπτ. θ παρ.2 άρθρο 113 Ν.3584/07)
Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθένειας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης, που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη περικοπή της αναρρωτικής άδειας με ευθύνη του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησης της. Η υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις μπορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως. (άρθρο 63 παρ.2 Ν.3584/07)
Οι όλως ειδικές περιπτώσεις εκτιμώνται από την οικεία υπηρεσία βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών που συντρέχουν (π.χ.ύπαρξη μεταδοτικής ασθένειας ή άρνησης του ασθενούντος υπαλλήλου να ζητήσει να λάβει αναρρωτική άδεια). (εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14.05.2007).
Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε περικοπή των αποδοχών δημοσίου υπαλλήλου, ο οποίος επικαλείται ασθένειά του και απουσιάζει επί μακράν, πλην όμως δεν προσκομίζει, εντός εύλογου χρόνου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η περικοπή εφαρμόζεται από την έναρξη της απουσίας του υπαλλήλου.(ΓνΝΣΚ 146/2007)
Η συντάξιμη υπηρεσία δημοτικής υπαλλήλου, στην οποία έχει χορηγηθεί αναρρωτική άδεια και ακολούθως η αρμόδια υγειονομική επιτροπή απεφάνθη ότι η νόσος, από την οποία πάσχει αυτή δεν είναι ιάσιμη, τερματίζεται εντός διμήνου από τη λήξη της αναρρωτικής αυτής άδειας, στην οποία τελούσε αυτή, όταν εκδόθηκε η εν λόγω γνωμάτευση, ανεξαρτήτως του ότι η υπάλληλος συνέχισε να παρέχει υπηρεσία και να λαμβάνει μισθό. (Ελ. Συν. Ολομέλεια 1586/2011)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣΟι κατά τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων Υγειονομικές Επιτροπές γνωματεύουν και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. στις περιπτώσεις που απαιτείται γνωμάτευση κατά τις διατάξεις του ν.3584/07. (παρ.1 άρθρο 9 Ν.3584/07)

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται ειδικές υγειονομικές επιτροπές αποτελούμενες από τρεις (3) καθηγητές ιατρικών τμημάτων Πανεπιστημίων οποιασδήποτε βαθμίδας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η συγκρότηση των ειδικών υγειονομικών επιτροπών κατά ειδικότητα σε σχέση προς τα είδη των δυσίατων νοσημάτων, η χωρική αρμοδιότητα τους και ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και η αμοιβή των μελών τους και του γραμματέα. (άρθρο 167 παρ.1 Ν.3528/2007)

Αρμόδιες να αποφαίνονται για θέματα υγείας των υπαλλήλων είναι οι υγειονομικές επιτροπές που διακρίνονται σε:
α)πρωτοβάθμιες, β)δευτεροβάθμιες, γ)προσφυγών, δ)ειδικές (παρ.1 άρθρο 164 Ν.3528/07)
Οι ειδικές υγειονομικές επιτροπές γνωματεύουν για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα και για την απαλλαγή τους από την υπηρεσία εφόσον δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους, λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που οφείλεται στα νοσήματα αυτά.
Οι γνωματεύσεις των επιτροπών αυτών υπόκεινται σε προσφυγή στις επιτροπές του άρθρου 166 του Ν.3528/2007, τόσο από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο όσο και από τη Διοίκηση, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίησή τους. (άρθρο 167 παρ.2 Ν.3528/2007)
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Ιανουάριο κάθε δεύτερου έτους, ορίζονται τα μέλη των επιτροπών αυτών, μετά από πρόταση των οικείων ιατρικών τμημάτων, καθώς και ο γραμματέας. (άρθρο 167 παρ.3 Ν.3528/2007)


3. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ

Αδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) μηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Παράταση της ή χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή τμηματικώς, τον έναν (1) μήνα, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, χορηγείται ύστερα από αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα όργανα που δικαιούνται να προβαίνουν σε εξέταση λειτουργικότητας του ασθενούς, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. (άρθρο 63 παρ.4 Ν.3584/07).
Έως την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 56 παρ. 4 του Ν.3528/07 (ή στο άρθρο 63 παρ.4 Ν.3584/07), η παράταση ή χορήγηση της προβλεπόμενης στην ίδια παράγραφο άδειας γίνεται με ειδική αιτιολογημένη απόφαση της οικείας ειδικής υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 167 του Ν.3528/2007.


4. ΈΝΣΤΑΣΗ

Το αρμόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας όργανο είτε χορηγεί ολόκληρη την άδεια που προτείνει η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ή, εάν κρίνει τη γνωμάτευση της ως αναιτιολόγητη, παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο για εξέταση στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. (άρθρο 63 παρ.5 Ν.3584/07)
Οι αρνητικές αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών κοινοποιούνται απευθείας στον ενδιαφερόμενο και στην υπηρεσία του. (παρ.4 άρθρο 165 Ν.3528/07)
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, να ζητήσει με ένσταση του νέα εξέταση από την οικεία δευτεροβάθμια επιτροπή, είτε όταν η πρωτοβάθμια έχει απορρίψει εξ ολοκλήρου ή εγκρίνει λιγότερο από το ήμισυ της αναρρωτικής άδειας. Η αναρρωτική άδεια που προτείνεται από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή, χορηγείται υποχρεωτικά. (άρθρο 63 παρ.5 Ν.3584/07)
Δικαίωμα ένστασης ενώπιον της πρωτοβάθμιας ή της ειδικής υγειονομικής επιτροπής έχουν η υπηρεσία και ο υπάλληλος για την κατ' εξαίρεση χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν.3584/07. (άρθρο 63 παρ.6 Ν.3584/07)


5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ


Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) ημερών κατ' έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον, ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης. Ειδικά για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας για επαγγελματική ασθένεια ανεξαρτήτως του χρόνου διάρκειας αυτής, απαιτείται για τη χορήγηση της γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής. (άρθρο 63 παρ.3 Ν.3584/07)Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ' έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική. (άρθρο 63 παρ.3 Ν.3584/07, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4210/13)Επισημαίνεται ότι για την αναρρωτική άδεια που χορηγείται στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις (νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, χειρουργική επέμβαση) υφίσταται δικαίωμα ένστασης τόσο της υπηρεσίας όσο και του υπαλλήλου ενώπιον της πρωτοβάθμιας ή της ειδικής υγειονομικής επιτροπής (παρ. 6 του άρθρου 56 Υ.Κ.). (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 51 /οικ. 34813/27.12.2013)Η αίτηση υπαλλήλου για παράταση αναρρωτικής άδειας υποβάλλεται το αργότερο μέσα στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του χρόνου της άδειας που του έχει χορηγηθεί. (άρθρο 63 παρ.7 Ν.3584/07)


6. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ύστερα από κάθε εξέταση καθώς και μετά τη λήξη του ανωτάτου χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας οι υγειονομικές επιτροπές γνωμοδοτούν εάν η νόσος είναι ιάσιμη ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση και αφού η γνωμάτευση γίνει οριστική, ο υπάλληλος απολύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 157. Το αρμόδιο προς διορισμό όργανο μπορεί να παραπέμπει και αυτεπαγγέλτως υπαλλήλους στις δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές για απόλυση τους, εάν κρίνει ότι δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, και πριν χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ή μετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας. (άρθρο 63 παρ.8 Ν.3584/07)
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απολύσεως λόγω μη ιάσιμης νόσου, συνεχίζεται να καταβάλλεται ο μισθός ενεργείας ή διαθεσιμότητος μέχρι τη λύση της υπαλληλικής σχέσεως και όχι πέραν των δύο μηνών από της λήξεως της αναρρωτικής αδείας ή διαθεσιμότητος. (άρθρο 107 παρ.3 Ν.1188/81)
Κατά της γνωμοδότησης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής για απαλλαγή από την υπηρεσία λόγω ασθένειας, δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής ενώπιον της επιτροπής προσφυγών του άρθρου 166 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α'). Στην ίδια επιτροπή μπορεί να ασκήσει προσφυγή ο υπάλληλος κατά της γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής με την οποία κρίθηκε ικανός για ανάληψη υπηρεσίας. (άρθρο 63 παρ.9 Ν.3584/07)


7. ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο υπάλληλος τίθεται, αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του, σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας, όταν αυτή παρατείνεται πέρα από το μέγιστο χρόνο αναρρωτικής άδειας του άρθρου 61 του Ν.3584/07, είναι όμως, κατά την εκτίμηση της υγειονομικής επιτροπής, ιάσιμη. (άρθρο 104 παρ.1 Ν.3584/07)
Η διαθεσιμότητα αρχίζει από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1), και, για τα δυσίατα νοσήματα, τα δύο (2) έτη. (άρθρο 104 παρ.2 Ν.3584/07)
Κατά το τελευταίο δίμηνο πριν από τη λήξη του ανώτατου ορίου διαθεσιμότητας οι επιτροπές τουάρθρου 9 του Ν.3584/07 υποχρεούνται, ύστερα από ερώτημα της υπηρεσίας, να γνωμοδοτήσουν για την ικανότητα του υπαλλήλου να επανέλθει στα καθήκοντα του. Αν η επιτροπή γνωματεύσει αρνητικά, ο υπάλληλος απολύεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.3584/07. Ο υπάλληλος μπορεί να παραπεμφθεί προς εξέταση στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ή αυτεπαγγέλτως και πριν από το χρόνο λήξης της διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση αυτή, αν η επιτροπή γνωματεύσει αρνητικά, ο υπάλληλος απολύεται υποχρεωτικά με τη λήξη του χρόνου της διαθεσιμότητας. (άρθρο 104 παρ.3 Ν.3584/07)
Η πράξη θέσεως του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα και η πράξη επαναφοράς του στην υπηρεσία εκδίδονται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.(άρθρο 103 παρ.2 Ν.3584/07)
Περίληψη της πράξης διαθεσιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 5 παρ.2 περίπτ. ιδ Ν.3469/06)
Ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας δικαιούται τα τρία τέταρτα των αποδοχών του.(άρθρο 106 παρ.1 Ν.3584/07)
Η γνωμοδότηση πραγματεύεται, υπό συγκεκριμένο πραγματικό και αποφαίνεται ότι ήταν υποχρεωτική η θέση σε διαθεσιμότητα, λόγω ασθενείας του υπαλλήλου, σε επίκαιρο χρόνο και αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία και περαιτέρω ότι αυτή (διαθεσιμότητα), μπορεί νομίμως να γίνει αναδρομικά από του χρόνου λήξεως της αναρρωτικής του άδειας, αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία, ενώ, παρέλκει η παραπομπή του στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των άρθρων 165 ή 167 Υ.Κ.(ΓνΝΣΚ 184/2013)
Υπάλληλος που τέθηκε σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου δικαιούται μετά την λήξη του χρόνου αυτής, και μέχρι την απόλυσή του τις αποδοχές δύο μηνών και από την λήξη του διμήνου αποζημιώσεως ίσης προς το ποσό απολεσθείσης συντάξεως.(ΓνΝΥΔ 704/85)
Για το χρονικό διάστημα από την λήξη του διμήνου μετά την λήξη της διαθεσιμότητας δημοσίου υπαλλήλου λόγω νόσου μέχρι την λύση της υπαλληλικής σχέσεως, ο υπάλληλος δικαιούται αποζημίωση ίση με το ποσό της μηνιαίας συντάξεώς του. (ΓνΝΥΔ 942/85)
Τακτικός υπάλληλος που εξάντλησε το χρόνο αναρρωτικής άδειας που δικαιούται με βάση τα χρόνια υπηρεσίας του και συνεχίζει να απουσιάζει ενώ έχει κριθεί ότι η ασθένειά του είναι δεκτική ιάσεως, τίθεται σε διαθεσιμότητα με πράξη η οποία ανατρέχει στο χρόνο λήξεως της αναρρωτικής του άδειας.(ΓνΝΣΚ 475/1997 Τμήμα Διακοπών)8. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται για ιατρική εξέταση, εφόσον το ζητήσει η επιτροπή. Αν δεν παρουσιασθεί, δεν χορηγείται αναρρωτική άδεια. (άρθρο 63 παρ.10 Ν.3584/07)
Ο υπάλληλος ο οποίος βρίσκεται δικαιολογημένα εκτός της έδρας του υποχρεούται, αμέσως μόλις ασθενήσει, να υποβάλει αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη υγειονομική επιτροπή. Αν η υγειονομική επιτροπή δεν εξετάσει για οποιονδήποτε λόγο τον υπάλληλο έως ότου επανέλθει στην έδρα του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονομική επιτροπή της έδρας του υπαλλήλου. (άρθρο 63 παρ.11 Ν.3584/07)
Αν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή κρίνει ότι για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας είναι αναγκαία η παρακολούθηση του υπαλλήλου για ορισμένο διάστημα σε νοσηλευτικό ίδρυμα, η άδεια δεν χορηγείται χωρίς την παρακολούθηση αυτή. (άρθρο 63 παρ.12 Ν.3584/07)
Ο χρόνος των αναρρωτικών αδειών των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες δεν εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές είναι χρόνος αυθαίρετης αποχής από τα καθήκοντά τους και ως τέτοιος δεν λαμβάνεται υπόψη α) στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή τους και β) δεν θεωρείται ως συντάξιμος, πλην όμως, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. (ΓνΝΣΚ 485/2003)και ΓνΝΣΚ 427/1995.
Τυχόν γνωμάτευση δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για τη μη χορήγηση, εν όλω ή εν μέρει, άδειας δεν επιφέρει συνέπειες σε βάρος του υπαλλήλου, εφόσον η άδεια αυτή έχει ήδη διανυθεί βάσει γνωμάτευσης πρωτοβάθμιας επιτροπής, εκτός εάν για τη χορήγηση της διαπιστώνεται βαριά αμέλεια ή δόλος του υπαλλήλου. (άρθρο 63 παρ.13 Ν.3584/07)
ΚΥΑ 1035166/400/Α0012/03.03.1993 ΠΟΛ. 1087 (ΦΕΚ 198/26.03.1993 τεύχος Β'): Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της ολικής τύφλωσης και του ποσοστού αναπηρίας από βαριές κινητικές αναπηρίες, νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, καθώς και διαδικασία διαπίστωσης αυτών.


9. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Η αναγνώριση συνεχόμενης ή τμηματικής προϋπηρεσίας, στον ίδιο ή άλλο φορέα του δημοσίου, νπδδ ή σε ΟΤΑ, ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 98 του ΥΚ και στο άρθρο 102 του ΚΚΔΚΥ, κατοχυρώνει δικαίωμα λήψης αναρρωτικής άδειας αμέσως μετά το διορισμό, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η προϋπηρεσία του υπαλλήλου υπερβαίνει το εξάμηνο.
Η διάρκεια της δικαιούμενης αναρρωτικής άδειας υπολογίζεται με βάση το σύνολο του χρόνου προϋπηρεσίας, αφαιρουμένων πάντοτε των ημερών αναρρωτικής άδειας που έχουν ήδη χορηγηθεί τόσο από την υπηρεσία του υπαλλήλου, όσο και από τον προηγούμενο φορέα του δημοσίου στην τελευταία πενταετία. (ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29.05.2008)


10. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Οποιοδήποτε ποσό το οποίο ο προσληφθείς δικαιούται να λάβει κατά τη διάρκεια του κωλύματος, λόγω υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης, εκπίπτεται υποχρεωτικά από τις οφειλόμενες αποδοχές. (άρθρο 174 παρ.3 του Ν.3584/2007)
Το προσωπικό του Κράτους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο ασφαλίζεται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε χρήμα, δικαιούται το προβλεπόμενο από το παρόν άρθρο επίδομα ασθενείας εφόσον προσκομίσει βεβαίωση του εκκαθαριστή των αποδοχών του στην οποία αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας του από την υπηρεσία λόγω αναρρωτικής άδειας έγινε περικοπή των αποδοχών του για τις ημέρες αυτές. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται επίδομα ασθένειας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφαρμοζομένων των διατάξεων τωνάρθρων 35 έως 38. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για τα επιδόματα μητρότητας που προβλέπονται στο άρθρο 39. (άρθρο 35 παρ. 3 του α.ν. 1846/1951, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 178 παρ.3 του Ν.4261/2014, σχετ. Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ.40021/10079/393/12.05.2014αριθ. Φ.40021/10079393/12.05.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και ΠρόνοιαςΙΚΑ εγκ.40/ Α11/170/21.05.2014)

Το Δημόσιο είχε υποχρέωση να καταβάλει στον υπάλληλο, για όσο χρονικό διάστημα (εφάπαξ ή τμηματικώς) απείχε αυτός από την εργασία του λόγω ασθενείας κατά τα έτη 1999 και 2000, αποδοχές μέχρι ενός μηνός για κάθε ένα από τα έτη αυτά, μειούμενες, βεβαίως, κατά τα ποσά που αυτός έλαβε από το ΙΚΑ, κατά τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, ως επίδομα ασθενείας. Οποιοδήποτε χρηματικό ποσό πέραν των ανωτέρω αποδοχών (δηλαδή των αποδοχών του ενός μηνός για κάθε ένα έτος,μειουμένων κατά το επίδομα ασθενείας του ΙΚΑ) καταβλήθηκε στον εν λόγω υπάλληλο από το Δημόσιο, δεν καταβλήθηκε εκ νομίμου αιτίας και ως εκ τούτου πρέπει να αναζητηθεί κατά νόμιμο τρόπο. (ΓνΝΣΚ 80/2001)

Ανυπαίτια ασθένεια μισθωτού αμειβομένου με μηνιαίο μισθό. Δικαίωμα του μισθωτού για καταβολή του μισθού του για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο του ενός μηνός. Δικαίωμα εργοδότη να αφαιρέσει από τον μισθό αυτό, το καταβληθέν από το ΙΚΑ, στον μισθωτό, επίδομα ασθενείας. Τρόπος υπολογισμού μισθού σε περίπτωση ασθένειας με διάρκεια μικρότερη του μηνός. (
ΑΠ 308/1986)

Η καταβολή και ο υπολογισμός των ασφαλιστικών παροχών γίνεται στο σύνολο των προβλεπόμενων από το νόμο αποδοχών, πριν δηλαδή από την έκπτωση του επιδόματος ασθενείας που τυχόν καταβλήθηκε. (
ΔΠρωτΗρακ 132/1999)


11. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΑΧ

Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στο οποίο με απόφαση του φορέα ασφάλισης χορηγείται προσωρινή αναπηρική σύνταξη, θεωρείται ότι βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, χωρίς αποδοχές από την υπηρεσία, εφόσον η νόσος είναι ιάσιμη κατά την εκτίμηση της οικείας υγειονομικής επιτροπής. (άρθρο 8 του Ν.3801/2009)

Σχετικά έγγραφα:

ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. ΔΙΠΙΔΔ/Β15/ 133/οικ. 1933/27.01.2010 Ρυθμίσεις που αφορούν τη λύση της σύμβασης εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ν.3801/2009).

ΙΚΑ εγκ.10/ Σ40/17/22.01.2014 α)Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 20 του ν. 3801/2009. β)Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 8 του ν. 3801/2009, για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, στο οποίο χορηγείται σύνταξη λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου. γ) Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας μονίμων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι κατά τη μονιμοποίηση τους επέλεξαν ως ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό φορέα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΙΚΑ Σ30/19/18.06.2014 Απάντηση σε ερώτημα για συνταξιοδότηση υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΜΟΝΙΜΟ-ΙΔΑΧ)

1.ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του τρίτου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.(άρθρο 59 παρ.1 Ν.3584/07)
Η προσαύξηση αυτή χορηγείται και στις μητέρες με τέσσερα και άνω παιδιά, οι οποίες κατά την 9ηΦεβρουαρίου 2007 (ημέρα δημοσίευσης του ν. 3528/2007) δεν είχαν εξαντλήσει την τρίμηνη άδεια λοχείας. (εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14.05.2007)
Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός. (άρθρο 59 παρ.1 Ν.3584/07, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 18 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/04.09.2009 τεύχος Α')
Η άδεια τοκετού και λοχείας είναι υποχρεωτική, και δεν δύναται να διακοπεί ούτε να μεταφερθεί. Διακοπή δύναται να γίνει κανονικής αδείας, οπότε αύτη μεταφέρεται εις άλλον χρόνο. Αλλά και τότε ο υπάλληλος θα ασκήσει όλα τα υπηρεσιακά καθήκοντα και όχι τα κατ εκλογήν του τοιαύτα. (ΓνΝΥΔ 815/89)-----


2. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ

α. Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό.

β. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλισθεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών. (άρθρο 59 παρ.2 Ν.3584/07)3. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος. (άρθρο 59 παρ.3 Ν.3584/07)


Οι διατάξεις του ανωτέρου νόμου αφενός κατισχύουν ως ειδικότερες των διατάξεων του άρθρου 5 του Κώδικα. Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005), αφετέρου δεν έρχονται σε αντίθεση με την πρόβλεψη του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας δεδομένου ότι δεν αμφισβητούν την εγκυρότητα και την εν γένει νομική ισχύ των γνωματεύσεων που εκδίδουν οι ιδιώτες ιατροί ή οι ιατροί ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων.Συνεπώς η απαίτηση για προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης αποκλειστικά από διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου απλά καταδεικνύει τη Βούληση του νομοθέτη να θέσει, στα πλαίσια της αρμοδιότητας του για τη διαχείριση των θεμάτων προσωπικού, μία συγκεκριμένη διαδικασία ειδικά για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας στους δημοσίους υπαλλήλους προκείμενου να αποτραπούν καταχρηστικές ή αθέμιτες συμπεριφορές. Ως εκ τούτου, ο νομοθέτης από το σύνολο των ιατρικών γνωματεύσεων τις οποίες θεωρεί εξίσου έγκυρες, επιλέγει μία συγκεκριμένη και την θέτει ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας κυοφορίας.
Τέλος, επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση της κανονικής άδειας κυοφορίας ως «θεράπων ιατρός» νοείται τόσο ιδιώτης ιατρός όσο και ο ιατρός δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος. (ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 629/992/28.01.2009: ) (βλ. και γνωμ. ΝΣΚ 496/2007)

Η ανωτέρω άδεια ορίζεται ως κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές και διαφοροποιείται σαφώς από τις αναρρωτικές άδειες, καθώς χορηγείται στην κυοφορούσα για ειδική θεραπεία λόγω εγκυμοσύνης και όχι για γενική ιατρική περίθαλψη. Σημειώνεται ότι η εν λόγω άδεια χορηγείται, άμεσα και για όσο διάστημα απαιτηθεί, στη νεοδιοριζόμενη υπάλληλο που κυοφορεί και δεν έχει θεμελιώσει ακόμη δικαίωμα αναρρωτικής άδειας αλλά με απαραίτητη προϋπόθεση την βεβαίωση του διευθυντή γυναικολογικής κλινικής ή τμήματος δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος πέραν της βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού. Επομένως, στην περίπτωση που η υπάλληλος προσκομίσει και τις δυο βεβαιώσεις τότε λαμβάνει την κανονική άδεια κυοφορίας με πλήρεις αποδοχές, διαφορετικά η υπηρεσία της μπορεί να κάνει περικοπή αποδοχών για το διάστημα αυτό. (ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.64β/417/οικ./09.01.2008)

4. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΤΕΚΝΟΥ

Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα. (άρθρο 59 παρ.4 Ν.3584/07)
Ο μήνας αυτός μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης υπαλλήλου, η οποία πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές για την έναρξη της διαδικασίας της υιοθεσίας. (εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14.05.2007)

5. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΟΚΕΤΟΥ

Επιδόματα λόγω τοκετού που καταβλήθηκαν στην υπάλληλο λόγω υποχρεωτικής ασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, εκπίπτονται από τις αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, εφόσον η ασφάλιση θεμελιώνεται και σε συνεισφορά του Ο.Τ.Α. (άρθρο 59 παρ.5 Ν.3584/07)
Προσθήκη 09.05.2014 Tο προσωπικό του Κράτους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο ασφαλίζεται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε χρήμα, δικαιούται το προβλεπόμενο από το παρόν άρθρο επίδομα ασθενείας εφόσον προσκομίσει βεβαίωση του εκκαθαριστή των αποδοχών του στην οποία αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας του από την υπηρεσία λόγω αναρρωτικής άδειας έγινε περικοπή των αποδοχών του για τις ημέρες αυτές. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται επίδομα ασθένειας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 35 έως 38. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για τα επιδόματα μητρότητας που προβλέπονται στο άρθρο 39. (άρθρο 178 παρ.3 του Ν.4261/2014, Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ.40021/10079/393/12.05.2014, αριθ. Φ.40021/10079393/12.05.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ΙΚΑ εγκ.40/ Α11/170/21.05.2014)
Τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) καθώς και το βοήθημα τοκετού που παρέχονται από το ΙΚΑ στις ασφαλισμένες του, δυνάμει των άρθρων 39 και 31 παρ.7 του Α.Ν. 1846/1951, δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και συνεπώς είναι αφορολόγητα. (Γν ΝΣΚ 375/2009, ΠΟΛ 1064/09.03.2012)

6. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι έγκυοι εργαζόμενες, εφόσον έχουν πληροφορήσει τον εργοδότη τους για την κατάστασή τους σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ.176/97, απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, για να υποβάλλονται σε εξετάσεις που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. (άρθρο 9 Π.Δ.176/97)7. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

Με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 θεσμοθετήθηκε ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, με μορφή αδείας, η οποία χορηγείται στις εργαζόμενες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, με βάση το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2004-2005. Η διάρκεια της είναι έξι (6) μήνες, ενώ η εργαζόμενη επιδοτείται και καλύπτεται ασφαλιστικά από τον Ο.Α.Ε.Δ. με βάση τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.Σύμφωνα και με την ανωτέρω διάταξη, την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας δικαιούται «η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του Ι.ΚΑ. - Ε.Τ.Α.Μ. και εργάζεται με σχέση εργασίας Ορισμένου ή Αορίστου Χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2004-2005».Με την υπ'αριθμ. 33891/606/7-5-08 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, ρυθμίστηκαν η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008.

Σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 433/15.05.08 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Εργατικού Δυναμικού του ΟΑΕΔ, η οποία κατά βάση επαναλαμβάνει τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης της παροχής, παρέχοντας οδηγίες στις τοπικές υπηρεσίες του Οργανισμού για την υλοποίηση του μέτρου.
Περαιτέρω, στις 7 Ιουλίου 2008 η Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού του ΟΑΕΔ απέστειλε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας στις κατά τόπους υπηρεσίες του Οργανισμού. Στο εν λόγω σημείωμα, ο ΟΑΕΔ διευκρίνιζε τις κατηγορίες των δικαιούχων και μη δικαιούχων της εν λόγω παροχής, καθώς και την αιτιολογία με την οποία τα κατά τόπους γραφεία θα μπορούσαν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων. Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι εξαιρούνται της παροχής:
1. οι εργαζόμενες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, στο δημόσιο, στους ΟΤΑ, σε ΝΠΔΔ (π.χ. ειδικευόμενες ιατροί σε νοσοκομεία, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι καθηγητές σε δημόσια σχολεία κ.λπ.), επειδή οι αναφερόμενοι φορείς δεν είναι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.
2. οι εργαζόμενες των οποίων οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή και οι κλαδικές συμβάσεις τους προβλέπουν μειωμένο ωράριο ή ισόχρονη του μειωμένου ωραρίου άδεια για μεγαλύτερο χρόνο από τις διατάξεις του άρθρου 9 της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας-ΕΓΣΣΕ (π.χ. τράπεζες, ναυτιλιακές εταιρίες κλπ)
3. οι εργαζόμενες σε ατομικές επιχειρήσεις (οικογενειακές) που συνδέονται με τον εργοδότη με πρώτο ή δεύτερο βαθμό συγγενείας, αφού δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία (άρθρο 1 του ν. 1759/88)
4. όσες εργαζόμενες δεν λαμβάνουν επίδομα μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (Ειδική Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη Οκτώβριος 2010)

Ακόμη, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 365/7-7-08 ατομική γνωμοδότηση η οποία εξεδόθη από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εργασίας και έχει γίνει δεκτή από την Υπουργό συνεπώς δεσμεύει τη διοίκηση, διευκρινίζονται, μεταξύ άλλων τα εξής:
«Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, προκειμένου να παρασχεθεί προϋποθέτει:
α. Ενεργή εργασιακή σχέση οποιασδήποτε μορφής (ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση),
β. Ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και
Κατά συνέπεια ο νομοθέτης έχει στηρίξει την εν λόγω ειδική παροχή στις ανωτέρω τρεις προϋποθέσεις οι οποίες αν συντρέχουν δημιουργούν δικαίωμα επί της ειδικής παροχής αυτής».

Επίσης, από την ίδια γνωμοδότηση διευκρινίζεται ο όρος «επιχειρήσεις - εκμεταλλεύσεις» του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 αφορά μόνο τις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα.
Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι η ειδική παροχή χορηγείται στις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. (Υπ.Εργ. & Κοιν. Ασφ. 7493/279/22.04.2010)

Με την κατά περίπτωση ερμηνεία και ικανοποίηση αιτημάτων παρατηρείται μια επιλεκτική προστασία των εργαζόμενων μητέρων, βάσει του φορέα που εργάζονται και όχι βάσει του είδους της σύμβασης εργασίας.
Ανακύπτει έτσι το εξής παράδοξο:
ενώ οι μητέρες που εργάζονται με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα δικαιούνται και ισόχρονη του μειωμένου ωραρίου άδεια ανατροφής παιδιού 3,5 μηνών, με συγκατάθεση του εργοδότη, και πρόσθετη εξάμηνη άδεια μητρότητας (άρθρο 142 του ν. 3655/2008), οι μητέρες εργαζόμενες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα δικαιούνται μόνο την ισόχρονη άδεια ανατροφής παιδιού, χωρίς ο περιορισμός αυτός να αντισταθμίζεται από τη λήψη άλλης μορφής άδειας με αποδοχές.
Με βάση τα ανωτέρω, ο ΣτΠ διατυπώνει τη θέση ότι ο αποκλεισμός των μητέρων εργαζομένων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τις ρυθμίσεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 ελέγχεται ως πιθανώς αντίθετη με τη συνταγματική επιταγή της ισότητας, όπως αυτή προστατεύεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος (μη αδικαιολόγητη μεταχείριση ουσιωδώς ομοίων σχέσεων ή καταστάσεων) και εισηγείται την εξέταση της δυνατότητας αναλογικής εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, προκειμένου να καλυφθεί το κενό του νόμου στο σημείο αυτό.
Ο προβληματισμός αυτός εκτείνεται και στις περιπτώσεις εργαζομένων μητέρων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ, καθώς βάσει του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 εξαιρούνται της παροχής οι εργαζόμενες του δημόσιου τομέα, οι οποίες όμως δεν τυγχάνουν ούτε 9μηνης άδειας ανατροφής, ενώ λαμβάνουν μόνο την άδεια των 3,5 μηνών χωρίς αποδοχές του άρθρο 5 παρ.1 ν. 1483/1984, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έκτοτε. (Ειδική Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη Οκτώβριος 2010)

ΙΚΑ εγκ. 91/Α23/269/37/08.12.2011 α) «Υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. καθώς και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. κατά το χρόνο της Ειδικής Αδειας Προστασίας της Μητρότητας». β) «Αναγνώριση αναδρομικά στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Ειδικής Αδειας Προστασίας της Μητρότητας που χορηγήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 3-4-2008 έως 5-8-2011, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 3996/5-8-2011».


8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 52 του ΥΚ και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 59 του ΚΚΔΚΥ, στις γυναίκες υπαλλήλους που κυοφορούν χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν (άδεια κύησης) και τρεις (3) μήνες μετά (άδεια λοχείας) τον τοκετό.Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντα γιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.
Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας λοχείας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών.
Συνεπώς, η άδεια κύησης χορηγείται εφόσον προσδιοριστεί η πιθανή ημερομηνία τοκετού, ενώ για τη χορήγηση της άδειας λοχείας η μόνη προϋπόθεση που τίθεται είναι η ύπαρξη τοκετού ανεξαρτήτως της επιβίωσης ή μη του νεογνού.
Όπως είναι αποδεκτό από την ιατρική επιστήμη η διακοπή της κύησης μέχρι την 24η εβδομάδα θεωρείται αυτόματη ή τεχνητή έκτρωση. Αντίστοιχα, μετά την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης θεωρείται πρώιμος ή πρόωρος τοκετός είτε το νεογνό είναι ζωντανό είτε όχι.
Μάλιστα η περίοδος λοχείας μετά τον πρόωρο ή πρώιμο τοκετό δεν διαφέρει από την αντίστοιχη περίοδο λοχείας που ακολουθεί την τελειόμηνη κύηση και τον φυσιολογικό τοκετό. Σημειώνεται επίσης ότι η απώλεια του νεογνού προκαλεί έντονη συναισθηματική και αγχωτική διαταραχή με σημαντικές ψυχικές και σωματικές επιπτώσεις στην υγεία της μητέρας υπαλλήλου.
Βάσει των ανωτέρω, σε περίπτωση απώλειας του εμβρύου μέχρι την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης πρέπει να χορηγείται στην γυναίκα υπάλληλο αναρρωτική άδεια σύμφωνα με τη σύσταση του θεράποντος ιατρού και τη διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ΥΚ και του ΚΚΔΚΥ.
Σε περίπτωση πρώιμου ή πρόωρου τοκετού που πραγματοποιείται μετά την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης και πριν την έναρξη της άδειας κύησης πρέπει να χορηγείται η τρίμηνη άδεια λοχείας ανεξάρτητα από την έκβαση του εμβρύου.
Τέλος, η απώλεια του νεογνού που πραγματοποιείται μετά την έναρξη της άδειας μητρότητας (κύησης και λοχείας) δεν επηρεάζει τη συνολική πεντάμηνη διάρκεια αυτής. (ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29.05.2008) 

9. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΕΡΑ
Σύμφωνα με την αριθμ. 361/2009 γνωμοδότηση του Γ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτεικών (ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ_Φ.53α_1667_οικ.31514_22.12.2009), διατυπώθηκε η άποψη ότι:
α) η παρένθετη μητέρα (φέρουσα ή κυοφόρος) δημόσιος υπάλληλος δικαιούται την προβλεπόμενη από το άρθρο 52 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Δε δικαιούται, όμως, και την προβλεπόμενη από το άρθρο 53 παρ. 2 του Υ.Κ. μείωση του χρόνου εργασίας ή την εννεάμηνη άδεια με αποδοχές.
β) Η νόμιμη μητέρα δημόσιος υπάλληλος δικαιούται τμήμα της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 52 του Υ.Κ. άδειας μητρότητας, και συγκεκριμένα την άδεια λοχείας, ήτοι τρεις (3) μήνες άδεια με πλήρεις αποδοχές μετά τον τοκετό της παρένθετης μητέρας. Επίσης, δικαιούται τη διευκόλυνση του άρθρου 53 παρ. 2 του Υ.Κ., ήτοι τη μείωση του χρόνου εργασίας κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών, ή εναλλακτικά την εννεάμηνη άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού.
Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 1456/01.02.2010)

10. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Η εργαζόμενη που έχει λάβει την εκάστοτε ισχύουσα άδεια μητρότητας ή την ειδική άδεια του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α') δικαιούται, μετά το πέρας των αδειών αυτών, να επιστρέψει στη θέση εργασίας της ή σε ισοδύναμη θέση, με όχι λιγότερο ευνοϊκούς επαγγελματικούς όρους και συνθήκες και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία της. (άρθρο 16 Ν.3896/2010 (ΦΕΚ 207/08.12.2010 τεύχος Α)

Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται στα άτομα που απασχολούνται ή είναι υποψήφια για απασχόληση στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης έργου και της έμμισθης εντολής, και ανεξάρτητα από τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα άτομα που ασκούν ελευθέρια επαγγέλματα, καθώς και στα άτομα που λαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση. Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται επίσης στα άτομα που λαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση ή είναι υποψήφια για επαγγελματική εκπαίδευση οποιουδήποτε είδους και μορφής. (άρθρο 17 Ν.3896/2010 (ΦΕΚ 207/08.12.2010 τεύχος Α)

Η προστασία του άρθρου 16 του Ν.3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α') ισχύει και για τους εργαζόμενους που κάνουν χρήση οποιασδήποτε αδείας, η οποία προβλέπεται για τη γέννηση, ανατροφή ή υιοθεσία παιδιού. (άρθρο 20 παρ.3 Ν.3896/2010 (ΦΕΚ 207/08.12.2010 τεύχος Α')

11. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο χρόνος της άδειας μητρότητας και ανατροφής τέκνου δεν προσμετράται στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων για την πρόσληψη σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (άρθρο 5 απόφαση Υπ.Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκ. Φ. 351.1/3/19075/Δ1/15.02.2011 (ΦΕΚ 247/15.02.2011 τεύχος Β')

12. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΕΛ.ΣΥΝ. 193/2007 Τμ.1
Η καταβολή αποδοχών σε υπάλληλο Δήμου, κατά τη διάρκεια άδειας κυοφορίας της, η οποία άρχισε την ίδια μέρα με την ορκομωσία της και την ανάληψη υπηρεσίας είναι μη νόμιμη, καθόσον η ανωτέρω άδεια χορηγείται αφού προηγουμένως έχει υποχρεωτικά εξαντληθεί η αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, την οποία, όμως, δεν δικαιούται η ως άνω υπάλληλος, αφού δεν έχει συμπληρώσει τριετή πραγματική υπηρεσία.

ΓνΝΣΚ 375/2009 Τμ.ΣΤΤα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) καθώς και το βοήθημα τοκετού που παρέχονται από το ΙΚΑ στις ασφαλισμένες του, δυνάμει των άρθρων 39 και 31 παρ. 7 του Α.Ν. 1846/1951, δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και συνεπώς είναι αφορολόγητα, αφού δεν υπάρχει ειδική διάταξη νόμου που να τα υποβάλλει στη φορολογία εισοδήματος.
Βραχυχρόνιες Αναρρωτικές ΆδειεςΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν.4210/13Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8) ημέρες κατ' έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου. (άρθρο 62 παρ.2 Ν.3584/07, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4210/13 (ΦΕΚ 254/21.11.2013 τεύχος Α’ ))
Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού. (άρθρο 62 παρ.3 Ν.3584/07, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4210/13 (ΦΕΚ 254/21.11.2013 τεύχος Α’ ))
Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ' επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν παράλειψή της συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου της διεύθυνσης διοικητικού. (άρθρο 62 παρ.4 Ν.3584/07, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4210/13 (ΦΕΚ 254/21.11.2013 τεύχος Α’ ))

Προσθήκη 08-01-2014 Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 51 /οικ. 34813/27.12.2013με τις διατάξεις του Ν.4210/13, το σύνολο της βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας που χορηγείται μόνο με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, μειώνεται από δέκα (10) σε οκτώ (8) ημέρες κατ' έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου. Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση παραπομπής του υπαλλήλου για εξέταση στην Υγειονομική Επιτροπή σε περίπτωση αίτησης βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας της παρ. 2 του άρθρου 55 του Υ.Κ. πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε αργίες.
Επίσης, ενισχύεται ο κατ' οίκον έλεγχος των ασθενών υπαλλήλων που κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας, με επίσκεψη και εξέταση στο σπίτι του ασθενούς από ελεγκτή ιατρό, τον οποίο υποχρεούται πλέον ρητά να αποστέλλει η υπηρεσία στην περίπτωση κατ' επανάληψη χρήσης βραχυχρόνιων αδειών από τον υπάλληλο. Η παράλειψη της παραπάνω ενέργειας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικού της οικείας υπηρεσίας.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο.Τ.Α. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
e-mail: sypota@yahoo.gr
Κοζάνη 25-11-2013

ΠΡΟΣ: Όλους τους συναδέλφους
                             ΄Εδρες τους


                           Συνάδελφοι

  Σας γνωρίζουμε ότι έχει δημοσιευθεί ο Ν. 4210/13 (ΦΕΚ 254/21.11.2013 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
Για ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε τις διατάξεις που αφορούν θέματα αδειών υπαλλήλων. 

Άρθρο 1 - Κατάργηση μηχανογραφικής άδειας
Με το άρθρο 1 καταργείται η «ειδική» άδεια για χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως προβλέπεται στην παρ.6 του άρθρου 57 του Ν.3584/2007.

Άρθρο 2 - Χορήγηση αναρρωτικής άδειας

Το άρθρο 62 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
1.Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα με εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων νοσημάτων όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 που χορηγείται ανά εξάμηνο κατ' ανώτατο όριο.
2.Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8) ημέρες κατ' έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.
3.Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού.
4.Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ' επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν παράλειψή της συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου της διεύθυνσης διοικητικού.»

Άρθρο 3

Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ' έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.»

Άρθρο 4 - Εκπαιδευτικές άδειες

Η παρ. 14 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«14. Δεν χορηγούνται άδειες και παρατάσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι τις 31.12.2014. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την ισχύ αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.»

Άρθρο 5-  Άδειες εξετάσεων

Η παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας.»

Άρθρο 6 -Γονικές άδειες στο δημόσιο τομέα

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.»
Το εδάφιο γ' της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 3584/ 2007 καταργείται και δίνεται η δυνατότητα στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε περίπτωση που η σύζυγος του δεν εργάζεται.
                      
         Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                        Γιώργος Δαλαγιώργος                                                     Σήφης Μιχαηλίδης  
Αργίες- τρόπος καθορισμού τοπικών εορτών

Ημέρες αργίας και ημιαργίας, για τους ΟΤΑ, είναι αυτές των Δημοσίων Υπηρεσιών. (παρ 11 άρθρο 36 ν. 3584/07)

Αργίες
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 11 της  από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος, εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων", που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 299/30.12.1980 ΦΕΚ (τεύχος Α'), και κυρώθηκε με το Ν. 1157/1981, ορίστηκαν ως αργίες
-Η πρώτη του έτους,
-τα Θεοφάνεια, ,
-η Καθαρή Δευτέρα,
-η Μεγάλη Παρασκευή,
-το Μεγάλο Σάββατο,
-η Δευτέρα του Πάσχα,
-η 1η Μαΐου,
-του Αγίου Πνεύματος,
-της Κοίμησης της Θεοτόκου,
-η πρώτη και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων και οι Κυριακές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: