Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021

Νέα απόφαση για θέματα αδειών δημοσίων υπαλλήλων

 ΠΗΓΗ

Όλη η εγκύκλιος 

Απόφαση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ενημερώνει για το ν.4808/2021 που μεταξύ άλλων, ενσωματώνει ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021:

Ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158, σύμφωνα δε με το άρθρο 25, 2 στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κεφαλαίου υπάγονται, μεταξύ άλλων, όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, καθώς και οι τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, όπως επίσης και οι φροντιστές, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 26, οι οποίοι απασχολούνται στον δημόσιο τομέα, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων προσωρινής απασχόλησης του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) και της έμμισθης εντολής, ανεξάρτητα από τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιπλέον, στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με άδειες σχετικές με την προστασία της οικογένειας, στο πεδίο εφαρμογής δε του εν λόγω Κεφαλαίου υπάγονται βάσει των διατάξεων του αρ. 33 του ν. 4808/2021, μεταξύ άλλων, όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, καθώς και οι τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή με σύμβαση έμμισθης εντολής σε υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε αυτούς η εργατική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021, στο οποίο περιλαμβάνονται κοινές διατάξεις για τις άδειες των Κεφαλαίων Α’ και Β’, το Μέρος ΙΙΙ καθορίζει τα ελάχιστα όρια προστασίας των εργαζομένων και δεν θίγει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζομένους που ισχύουν από τη νομοθεσία ή από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, κανονισμούς εργασίας και ατομικές συμβάσεις εργασίας ή συμφωνίες εργοδοτών και εργαζομένων και, που σε κάθε περίπτωση, δύνανται να θεσπίζουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις για τους εργαζομένους από εκείνες που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ του ν.4808/2021

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν.4808/2021, οι ρυθμίσεις του Μέρους ΙΙΙ δεν καταργούν και δεν επηρεάζουν τη χορήγηση άλλων δικαιωμάτων, που αφορούν στη διευκόλυνση των γονέων για την ανατροφή του παιδιού, τον θηλασμό και τη φροντίδα του παιδιού. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.4808/2021 από την έναρξη ισχύος του νόμου καταργούνται τα άρθρα 48-54 του ν.4075/2012 (Α’ 89).

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4808/2021 απαγορεύεται κάθε δυσμενής ή λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση εργαζομένων, επειδή ζήτησαν ή έλαβαν άδεια ή ευέλικτη ρύθμιση ή επειδή άσκησαν τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ του ν. 4808/2021, ενώ απαγορεύεται και κάθε δυσμενής ή λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, από τον εργοδότη, καθώς και κάθε δυσμενής σε βάρος τους συνέπεια, επειδή υπέβαλαν καταγγελία ή κίνησαν νομική διαδικασία, με σκοπό να επιβληθεί η συμμόρφωση με τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ του ν. 4808/2021.

Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 50 του ν.4808/2021 για κάθε παραβίαση του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021 στον δημόσιο τομέα, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α. και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως οριοθετείται από το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), επιβάλλονται πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Δεν υπάρχουν σχόλια: