Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021

Κατατεθείσα τροπολογία: Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Η τροπολογία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα εξής θέματα:

 

Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Με το άρθρο59 τροποποιείται η παρ.1 του άρθρου 101 του Ν.4483/17 και επεκτείνεται η δυνατότητα κάλυψης της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ. και τα νομικά τους πρόσωπα που αποτελούν φορείς ή δομές που συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» από κάθε είδους τακτικά έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα των ΟΤΑ, και των νομικών τους προσώπων μέσω επιχορήγησης για σκοπό αυτό από ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α’ 201), για οποιονδήποτε ετήσιο κύκλο αυτής.

 ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: