ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ, ΠΡΟΕΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 
 

Πολύ σημαντική εγκύκλιος για υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων και προβάδισμα ΠΕ

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νόμος 4808/2021 Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 Ν.4807/21 (ΦΕΚ 96/11.06.2021 τεύχος Α’): «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 2020

Κατανομή προσωπικού καταργούμενου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού σε συνιστώμενες θέσεις των μεταβατικών ΟΕΥ 

 Κατάρτιση και ψήφιση μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) νεοσύστατου Δήμου Σερβίων


 Κατάρτιση και ψήφιση μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) νεοσύστατου Δήμου Βελβεντού

ΤΟ ΦΕΚ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Ν. 4674/2020 “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.” Άρθρα για το προσωπικό 44-49
Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)

ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Ε.) ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

N.4483/2017 ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.4412/2016


ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ


Ν.4440/2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 4604 "Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 50 Α΄26-3-2019)


ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 69/2016 ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΦΕΚ Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικήςΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΔ 50/2001

ΤΟ ΦΕΚ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 , ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ
Ν.4369/2016 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Kαθορισμός διαδικασίας επιλογής υπαλλήλων που τίθονται σε διαθεσιμότητα, κριτήρια επιλογής και κατάταξης και τρόπος μοριοδότησης
ΦΕΚ 1914/07.08.2013
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

http://www.neapnyka.gr/wp-content/uploads/N-4057_neo_peotharxiko.pdfΑυτοδίκαιη Αργία και αναστολή της Αυτοδίκαιης Αργίας
Δυνητική Αργία - Αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων – Συνέπειες
Πειθαρχικά παραπτώματα
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΝ.4152/2013: ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΩΝ 4046/2012, 4093/2012, 4127/2012
Ν. 4152/2013: «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013

Το θέμα της αυτοδίκαιης αργίας, μετά τη δημοσίευση του Ν.4325/2015, ρυθμίζεται από το άρθρο 107 παρ.1 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4325/2015.

Οι προγενέστερες τροποποιήσεις του εν λόγω άρθρου καταργήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4325/2015.

Μεταβατικό καθεστώς
Η αυτοδίκαιη αργία που προβλέπεται στις καταργούμενες με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4325/2015διατάξεις λήγειαυτοδικαίως μετά από δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση του Ν.4325/2015 (δλδ λήγει την 26.05.2015), με τηνεπιφύλαξη των περιπτώσεων αυτοδίκαιης αργίας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3528/2007 και του άρθρου 107 του Ν.3584/2007πριν από την τροποποίησή τους από τις ανωτέρω καταργούμενες διατάξεις. (άρθρο 3 παρ. 8 του Ν.4325/2015)

Επισημαίνεται η συνέχιση υπαγωγής σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας των υπαλλήλων οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα και του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του Ν.4325/2015. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/66/οικ.13632/08.05.2015)

Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφάλειας δικαίου θα πρέπει να εκδοθείδιαπιστωτική πράξη επαναφοράς στην υπηρεσία, ακόμη και επί των υποθέσεων για τις οποίες προβλέπεται αυτοδίκαιη λήξη της αργίας. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/66/οικ.13632/08.05.2015)

Εντός της ανωτέρω δεκαπενθήμερης προθεσμίας ο οικείος Υπουργός, ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής, το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή αν δεν υπάρχει ο Πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τοαρμόδιο για το διορισμό όργανο στην περίπτωση των δημοτικών υπαλλήλων μπορεί να αποφασίσει με αιτιολογημένη απόφασή του την αναστολή άσκησης των καθηκόντων για όσους από τους υπαλλήλους αυτούς υφίσταται σχετικός επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος, παραπέμποντάς τους με την ίδια απόφαση στο οικείο πειθαρχικό συμβούλιο για τη θέση τους ή μη σε δυνητική αργία με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 104 του Ν.3528/2007 ή με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 108 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο αυτό.

.http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8yNwbRNbiFj15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY32wPtS65qyEdFOWt4EhjyPbIEbW4TyNk2spMQtG7adKύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8qch8ztD7IMbtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGomQaA82g5Z4_-qI-b3koh7EpGIrsYXYWL93DlhNpbJ


ΤΕΛΙΚΟ - ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013»ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013»
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16253
Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς

http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20120419_oods54_odigos_orthis_dioikitikis_siberiforas.pdf Νόμος 4151/2013 Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών. ΦΕΚ 103Α/2013:
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL85SHhfC--biJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTXJclAP91Fn3nPnI4JSB7jF4B_NxKbw_ZHozmGBJsfo
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»


http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHp6ZUdAD2zK8BffwSiRGse7NJRv-IdJMsOrEbI5Pjaohttp://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNf_bolMNVWYes2NAPofCK3UqeLQ_m-zAET4r7nIygPw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8hOQIz7x-mD7tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijEUBFsh9O1X-TosaTJjCmPU2FGEfU4Thq_aF2KSBz3Bn


http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8_e1HEEkqZwLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDiQ18mOfdebpFgl_OJbYPvyedACMHpnkTZ3G0vROjND- Ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς μονίμων υπαλλήλων ΝΠΔΔ των ΟΤΑ που συγχωνεύονται σε νέο ΝΠΔΔ σύμφωνα με το ν. 3852/2010

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1518/85 το Δημόσιο Ταμείο βαρύνουν οι συντάξεις των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων καθώς επίσης και οι συντάξεις των υπαλλήλων συγκεκριμένων ΝΠΔΔ εποπτευομένων από τους ΟΤΑ (περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 541/77), οι οποίοι διέπονται από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις που ισχύουν για τους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, τα οποία δεν έχουν υπαχθεί στις προαναφερόμενες διατάξεις, ουδέποτε εξομοιώθηκαν ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά με τους τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους και η ασφάλισή τους στο Δημόσιο (σε όσες περιπτώσεις κάτι τέτοιο έχει συμβεί) κατά παράβαση των ως άνω σχετικών διατάξεων, δεν είναι σύννομη. Ο φυσικός φορέας των εν λόγω μονίμων υπαλλήλων είναι το ΙΚΑ (το κοινό ή ειδικό καθεστώς αυτού).Με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 δόθηκε η δυνατότητα στους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ανεξάρτητων αρχών, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ α' και β' βαθμού που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε άλλες υπηρεσίες, να διατηρούν το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπάγονταν πριν τη μετάταξη ή τη μεταφορά τους, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής τους στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που διέπει το αντίστοιχο προσωπικό της νέας τους Υπηρεσίας, υποβάλλοντας στην Υπηρεσία τους δήλωση εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη μετάταξη ή τη μεταφορά τους.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (Ν.3852/2010)

http://www.eetaa.gr:8080/kallikratis/nomosxedio/Fek_html/index.html
Με το υπ’ αριθ. 44518/0092/13.03.2013 έγγραφο του Υπ.Οικονομικών διευκρινίζεται ότι οιμόνιμοι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ που συγχωνεύονται σε ένα νέο ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010, μπορούν και υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό της νέας τους θέσης, εφόσον υποβάλλουν σχετική δήλωση, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ναδιατηρήσουν το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπάγονται/πριν τη μεταφορά τους στο νέο ΝΠΔΔ. Εάν δεν υποβάλουν την ανωτέρω δήλωση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας η υπαγωγή τους στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς που διέπει το μόνιμο προσωπικό του νέου ΝΠΔΔ (δηλαδή ΙΚΑ) επέρχεται αυτοδίκαια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: