Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

Το ψηφισθέν το Πολυνομοσχέδιο Υπ. Εσωτερικών: Θέματα που αφορούν το προσωπικό των ΟΤΑ

 IV. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

 

Α. Παράταση διάρκειας συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε Ο.Τ.Α. λόγω COVID-19

Με το άρθρο 33 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) και δίνεται η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας των συµβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), µέχρι τις 31.5.2022.

 

Β. Άσκηση ενδίκων µέσων δικών που αφορούν στον προσδιορισµό ή τη µετατροπή της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων και του δήµου

Με την παρ.1 του άρθρου 37 τροποποιείται η περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και εισάγεται η υποχρεωτικότητα άσκησης ενδίκων μέσων για τις περιπτώσεις δικών που αφορούν στον προσδιορισµό ή τη µετατροπή της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων και του δήµου.

 

Γ. Μοριοδότηση δοµηµένης συνέντευξης για την επιλογή Προϊσταµένων

Με την παρ.1 του άρθρου 5 προστίθεται νέο εδάφιο μετά το πέµπτο εδάφιο της υποπερ. δβ) της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 88 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143), στο οποίο ορίζεται ότι σε περίπτωση που υποψήφιος λαµβάνει τελική µοριοδότηση στη συνέντευξη µικρότερη του πεντακόσια (500), αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ανεξαρτήτως από τον συνολικό αριθµό µορίων που συγκεντρώνει σύµφωνα µε την παρ. 4 και δεν συµπεριλαµβάνεται στον οικείο πίνακα φθίνουσας σειράς κατάταξης που καταρτίζεται κατά τα οριζόµενα στην περ. στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 89.

 

Στην παρ.2 του άρθρου 5 ορίζεται ότι η ανωτέρω ρύθμιση εφαρµόζεται και επί των εκκρεµών διαδικασιών στις οποίες υποψήφιοι δεν έχουν κληθεί σε συνέντευξη µέχρι τη δηµοσίευση του νόμου.

 

Δ. Μεταρρύθµιση καθεστώτος επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Με το άρθρο 64 τροποποιείται το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 και καταργείται η χρονική σύνδεση της έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης για τον προσδιορισμό των δικαιούχων, του ύψους και των όρων καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με το χρόνο υποβολής της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

 

Επιπλέον, ορίζεται ότι η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να υλοποιήσει και να ολοκληρώσει το έργο της κατά το διάστηµα από τη δηµοσίευση του νόμου έως τις 30.4.2022, ηµεροµηνία κατά την οποία θα προβεί στην υποβολή σχετικού πορίσµατος προς τον Υπουργό Οικονοµικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: