Τρίτη 22 Μαρτίου 2022

Να καταργηθεί η άδικη διάταξη της κάλυψης του κλάδου κατά 90% ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κινητικότητα υπάλληλοι των δήμων που προέκυψαν με τον "Κλεισθένη"

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

    Ο.Τ.Α  Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

 Ταχ. Δ/νση     : Ζαφειράκη  6

Ταχ. Κώδικας: 501 00 ΚΟΖΑΝΗ 

Πληροφορίες : Ιωσήφ Μιχαηλίδης

Τηλέφ./FAX   : 2461037179

www.edkozanis.blogspot.gr

e-mail: sypota@yahoo.gr

 

 

                                                                 Κοζάνη, 21 Μαρτίου 2022

                                                                           Αρ.Πρ.14

                                                                                               

                                                                                      Προς:  ΠΟΕ – ΟΤΑ

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αγαπητέ Πρόεδρε,

 

σκοπός της επιστολής αυτής,μετά και την απόφαση 8/2022 του ΔΣ,  είναι η διαμαρτυρία μας για την αδικία που συντελείται σε βάρος όλων των συναδέλφων των Δήμων που προέκυψαν από την εφαρμογή του Ν. 4600/19, τα οποία είναι μέλη του Συλλόγου μας.

 Ο Νόμος αυτός (πρόγραμμα «Κλεισθένης»)  που διέσπασε Δήμους, με τεράστια προχειρότητα και δίχως καμία αιτιολόγηση και σκοπιμότητα,  κατακερμάτισε το προσωπικό του ήδη υποστελεχωμένου (πρώην) ενιαίου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.

 

Η κατάσταση μετά την παρέλευση σχεδόν τριών χρόνων είναι αυτή που περιγράφεται παρακάτω:   

1.      Με την παράγραφο 7 του άρθρου 155 του Ν. 4600/19 προβλέπεται ότι «….Ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων του Ο.Ε.Υ. κάθε συνιστώμενου δήμου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/3 του αριθμού των οργανικών θέσεων του αντίστοιχου καταργούμενου δήμου. Κενές οργανικές θέσεις που προκύπτουν από τους Ο.Ε.Υ. των προηγούμενων εδαφίων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του ν. 4590/2019 (Α' 17). Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των συνιστώμενων δήμων, οι οποίοι δεν κατατάχθηκαν στο δήμο της προτίμησής τους σύμφωνα με την παράγραφο 2, δύνανται, με αίτησή τους, που υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) μήνες από την έγκριση των οικείων Ο.Ε.Υ., να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016, στον δήμο που είχαν δηλώσει ως προτιμητέο είτε σε κενή οργανική θέση είτε με μεταφορά της θέσης τους και με διατήρηση του μισθολογικού και βαθμολογικού τους καθεστώτος, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του δήμου υποδοχής, που εγκρίνεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προϋπόθεση για τη μετάταξη του προηγούμενου εδαφίου είναι το ποσοστό κάλυψης των οργανικών θέσεων του δήμου προέλευσης να ανέρχεται τουλάχιστον στο εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) και ο μετατασσόμενος υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο ή ειδικότητα.»

Οι νεοσύστατοι Δήμοι προβαίνουν σε ανεξέλεγκτη (σκόπιμη) πρόβλεψη προσωπικού στους νέους Οργανισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας τους, εξαντλώντας το ποσοστό των 2/3 που προβλέπεται παραπάνω. Αποτέλεσμα αυτού είναι το ποσοστό κάλυψης των οργανικών θέσεων να μην ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις το 45-50%, με συνέπεια οι υπάλληλοι που μετακινήθηκαν παρά τη θέλησή τους, να στερούνται του παραπάνω δικαιώματός τους επιστροφής στον Δήμο που είχαν δηλώσει ως προτιμητέο.

Επίσης η πρόβλεψη του νέου προσωπικού γίνεται  παρακάμπτοντας τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3584/2007, χωρίς οικονομικά δεδομένα για την δυνατότητα μισθοδοσίας των νέων υπαλλήλων με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική βιωσιμότητα των νέων Δήμων.  

 

2.      Με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 4735/2020 καθορίζεται πως «Το πάσης φύσεως προσωπικό των Δήμων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Σερβίων και Βελβεντού εξαιρείται από τη διαδικασία συμμετοχής του στους κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) μέχρι την πλήρωση των προβλεπόμενων κενών οργανικών θέσεων των παγίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, όλων ανεξαιρέτως των κλάδων εκάστου των ως άνω Δήμων, σε ποσοστό 90%». Η διάταξη είχε ισχύ και στους κύκλους κινητικότητας του 2021.

Με μεγάλη μας έκπληξη είδαμε την πρόβλεψή της ανωτέρω παραγράφου και στην σχετική εγκύκλιο (ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/938/οικ.1598/3-2-2022)  του Υπουργείου Εσωτερικών για τον κύκλο κινητικότητας του 2022. Με αυτό τον τρόπο για άλλη μια φορά οι υπηρετούντες υπάλληλοι εγκλωβίζονται αφού το ποσοστό 90% που προβλέπεται είναι ακατόρθωτο για τους Δήμους μας. 

Καταργούνται λοιπόν με έμμεσο τρόπο δικαιώματα των υπαλλήλων, στερώντας τους το δικαίωμα της ίσης αντιμετώπισής τους με το σύνολο των υπολοίπων υπαλλήλων τόσο των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού όσο και γενικότερα των Δημοσίων Υπαλλήλων. Το πρόβλημα είναι εντονότερο σε συναδέλφους μας που βρίσκονται σε απόσπαση σε άλλους φορείς, για οικογενειακούς λόγους και οι οποίοι θα υποχρεωθούν σε επιστροφή, με ότι αποτέλεσμα αυτό συνεπάγεται για την οικογενειακή τους συνοχή και ηρεμία. 

Ζητούμε:

1.      Την κατάργηση της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 4735/2020 με σκοπό τον απεγκλωβισμό και την δυνατότητα συμμετοχής όλων των συναδέλφων μας στο μέτρο της κινητικότητας με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους υπόλοιπους Δημοσίους Υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού.

2.      Τον έλεγχο των Οργανισμών Εσωτερικής Λειτουργίας των νεοσύστατων Δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν.3584/2007, αφού πλέον υπάρχουν στοιχεία διετίας.

 

 

 Ο Πρόεδρος                                                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Ιωσήφ Μιχαηλίδης                                                                                             Θεόδωρος Πιτένης

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: