ΑΠΟΔΟΧΕΣ/ΕΞΕΛΙΞΗ/ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 
 
 
 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 Πίνακες με όλους τους βασικούς μισθούς όλων των κατηγοριών


Για τις βεβαιώσεις αποδοχών


ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπάλληλοι μόνιμοι και ΙΔΑΧ

Στις διατάξεις του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων του ν. 4024/2011, υπάγονται, μεταξύ άλλων, οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ):
α) του Δημοσίου,
β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,
γ) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) (παρ 1 άρθρο 4 ν. 4024/2011

Οι μηνιαίες αποδοχές κάθε υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό μισθό και τα επιδόματα και τις παροχές των άρθρων 15,17,18,19 και 29 του Ν.4024/2011, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους. (άρθρο 14 του Ν.4024/2011)
O N.4024/2011 υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική εξέλιξη κάθε υπαλλήλου συναρτάται με τη χορήγηση βαθμού και συνεπώς, συνδέει πλέον το βαθμό που κατέχει κάθε φορά ο υπάλληλος με τον αντίστοιχο μισθό. (Υπ. Οικ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011)
Για το βασικό μισθό, δείτε την ενότητα Μισθολογική εξέλιξη.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Βαθμοί ανά κατηγορία προσωπικού
Με το Κεφάλαιο Δεύτερο του Ν.4024/2011 εισάγονται νέες ρυθμίσεις σχετικώς με το σύστημα βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων του κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και άλλων φορέων του δημοσίου τομέα.
Οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης - Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) - κατατάσσονται σε έξι (6) συνολικά βαθμούς, κατά φθίνουσα σειρά, ως εξής:

Βαθμός Α
Βαθμός Β

Βαθμός Γ
Βαθμός Δ
Βαθμός Ε
Βαθμός ΣΤ. (παρ.1 άρθρο 6 Ν.4024/11)

Κατηγορία Ειδικών Θέσεων
Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους βαθμούς 1ο και 2ο και αμείβονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. (παρ.2 άρθρο 6 Ν.4024/2011)
Ειδικότερα ανακαθορίζεται η βαθμολογική κλίμακα των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του
άρθρου 4 του ν. 4024/2011. Η νέα βαθμολογική κλίμακα περιλαμβάνει έξι (6) βαθμούς, που κατανέμονται κατά κατηγορία προσωπικού ως εξής:Βαθμολογική Κλίμακα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕ (Α-ΣΤ)
ΤΕ (Α-ΣΤ)
ΔΕ (Β-ΣΤ)
ΥΕ (Γ-ΣΤ)

Χρόνος προαγωγής
Χρόνος προαγωγής
Χρόνος προαγωγής
Χρόνος προαγωγής
100% των κρινόμενων
ΣΤ
Εισαγωγικός
2 έτη
Εισαγωγικός
2 έτη
Εισαγωγικός
2 έτη
Εισαγωγικός
2 έτη
90% των κρινόμενων
Ε
4 έτη
4 έτη
6 έτη
10 έτη
80% των κρινόμενων
Δ
4 έτη
4 έτη
6 έτη
10 έτη
70% των κρινόμενων
Γ
4 έτη
4 έτη
8 έτη
Καταληκτικός
(σε 22 έτη)
30% των κρινόμενωνΒ
6 έτη
8 έτη
Καταληκτικός
(σε 22 έτη)
Α
Καταληκτικός
(σε 20 έτη)
Καταληκτικός
(σε 22 έτη)
Από της ενάρξεως ισχύος του ν. 4024/2011, η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του άρθρου 1 του ν. 3801/2009, διέπεται πλέον, επιτρεπτώς, όχι από τις διατάξεις του ν. 3801/2009, αλλά από αυτές του ν. 4024/2011 και δη του Δευτέρου Κεφαλαίου (άρθρα 4-32) αυτού, σύμφωνα με τις οποίες είναι κατατακτέο, με βάση τα προσόντα του, στην κατηγορία του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), ως υποκατηγορία: ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ), δεδομένου ότι η κατηγορία του ΕΕΠ δεν καταργήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4024/2011. (ΓνΝΣΚ 99/2013)

2. Εισαγωγικός και καταληκτικός βαθμός
Εισαγωγικός βαθμός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικού είναι ο Βαθμός ΣΤ με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Ν.4024/2011 (κάτοχοι διδακτορικού, μεταπτυχιακού κλπ) και καταληκτικός, ο Βαθμός Α για την ΠΕ και ΤΕ κατηγορία, ο Βαθμός Β για τη ΔΕ κατηγορία και ο Βαθμός Γ για την ΥΕ κατηγορία. (παρ.3 άρθρο 6 Ν.4024/11
3. Κάτοχοι διδακτορικού μεταπτυχιακού τίτλου - Απόφοιτοι ΕΣΔΔΑ

α. Έννοια και συνάφεια διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου

Έννοια
Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.. Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή. 
Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης της συνάφειας αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. (παρ 4 άρθρο 6 ν. 4024/2011)

Συνάφεια
Η συνάφεια του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών θα κριθεί με βάση τα καθήκοντα του κλάδου της οργανικής θέσης που κατέχει, ενώ κατ' άλλη άποψη, με βάση το αντικείμενο απασχόλησης της θέσης στην οποία προσωρινώς αποσπάται. (ΓνΝΣΚ 84/2012)
Δημοτικές Επιχειρήσεις: Η συνάφεια ή μη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το εργασιακό αντικείμενο, προκειμένου να γίνει βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του προσωπικού, εξακολουθεί να κρίνεται από τα όργανα και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Δημοτικό Κώδικα και τις λοιπές προαναφερθείσες ρυθμίσεις. (ΥΠ.ΕΣ. 35544/16.10.2013)
Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται, μεταξύ άλλων, σε υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εφόσον το αντικείμενο των σπουδών τους είναι συναφές με τις αρμοδιότητες ή την εν γένει δραστηριότητα της υπηρεσίας τους καθώς και τα καθήκοντα του κλάδου όπου ανήκουν και της θέσης που είναι τοποθετημένοι. Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής (συνάφειας) αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Κατά της αρνητικής γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη δυσμενή για το διοικούμενο, προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 24) η δυνατότητα άσκησης διοικητικών προσφυγών (αιτήσεων θεραπείας) προς το σκοπό της ανάκλησης ή τροποποίησής της χωρίς, μάλιστα, από τις εν λόγω διατάξεις, να περιορίζεται το σχετικό δικαίωμα του διοικουμένου χρονικά ή ποσοτικά. (Ελ. Συν. Τμ.1 Πράξη 141/2010
Κατοχή ειδικού μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου, κρίθηκε συναφές με το αντικείμενο των υπηρεσιακών του καθηκόντων (κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού - Λογιστικού), αφού η μελέτη της ανάπτυξης του τοπικού τουρισμού περιλαμβάνεται ρητά στις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. (Ελ.Συν. Τμ.1 Πράξη 206/2008).
Κατοχή διδακτορικού διπλώματος «Παραστάσεις του χώρου και του χρόνου στα δημοτικά τραγούδια» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών από υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών στα ΚΕΠ. Η κατοχή γνώσεων στην επιστήμη της Κοινωνιολογίας, στην οποία εντάσσεται το περιεχόμενο του προαναφερόμενου διδακτορικού, δύναται να συνδράμει στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του ανωτέρω υπαλλήλου, δηλαδή στην ομαλή καθημερινή επικοινωνία του με τους πολίτες και στη συνεργασία του με τους υπαλλήλους των καθ΄ύλην αρμόδιων υπηρεσιών και εν γένει στην ταχεία και ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών. (Ελ.Συν. Τμ.1 Πράξη 66/2008)
Μη νόμιμη η καταβολή του επίδοματος μεταπτυχιακών σπουδών σε υπάλληλο Δήμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού., διότι το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο δεν αιτιολόγησε (αρθ. 8 του ν. 3205/2003) τη συνάφεια των μεταπτυχιακών σπουδών του υπαλλήλου, οι οποίες ανήκουν στον επιστημονικό τομέα της ιστορίας των ιδεών, με το αντικείμενο της υπηρεσίας του, το οποίο είναι η διεκπεραίωση υποθέσεων αλλοδαπών. (Ελ. Συν. Τμ.1 Πράξη 297/2006)

β. Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου κατά το διορισμό τους
Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Δ.
Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Ε. (παρ 4 άρθρο 6 ν. 4024/2011)

γ. Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου μετά το διορισμό τους
Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισμένο και συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξημειώνεται συνολικά κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα. (παρ 4 άρθρο 6 ν. 4024/2011)
Σε υπαλλήλους, οι οποίοι κατατάχθηκαν βαθμολογικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 4024/2011 κι εν συνεχεία κατέθεσαν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, θα πρέπει αφού κριθεί η συνάφεια των σχετικών τίτλων τους από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο να μειωθεί, όπως προβλέπεται ανωτέρω, ο χρόνος της βαθμολογικής τους εξέλιξης. Ελλείψει σχετικής νομοθετικής ρύθμισης όμοιας με αυτήν του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003, κατά την άποψή του γενικού λογιστηρίου οι ανωτέρω υπάλληλοι στοιχειοθετούν το εν λόγω δικαίωμα από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31. 19/1030/22845/07.03.2012)
Οι υπάλληλοι με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, ο οποίος κατατέθηκε μετά την κατάταξή τους την 1-11-2011, θεμελιώνουν το δικαίωμα για το βαθμολογικό προβάδισμα των δύο (2) και (6) έξι ετών, αντίστοιχα, που προβλέπει το άρθρο 6 παρ.4 του Ν. 4024/2011, από το χρόνο ελέγχου της συνάφειας του τίτλου από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με συνέπεια την αύξηση του πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό της αρχικής κατάταξης και τη μεταβολή του μισθολογικού κλιμακίου του συγκεκριμένου βαθμού. (ΓνΝΣΚ 605/2012)
Δεδομένου δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4024/2011 τα υπηρεσιακά συμβούλια καταρτίζουν το Μάιο κάθε έτους πίνακες προακτέων κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και μη προακτέων, προκύπτει ότι οι προαγωγές θα διενεργούνται μία φορά κάθε έτος με την εφαρμογή ποσοστώσεων προαγωγής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία και μεταβατικά σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011. Ως εκ τούτου, το βαθμολογικό όφελος των δύο (2) και έξι (6) ετών για τους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών αντίστοιχα θα πρέπει να προστεθεί στον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, στον οποίον κατετάγησαν οι εν λόγω οι υπάλληλοι την 1η-11-2011. Μετά τον εκ νέου υπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου θα πρέπει να γίνει νέα κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκιατου συγκεκριμένου βαθμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31. 19/1030/22845/07.03.2012)
Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις για την αναγνώριση από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της συνάφειας του διδακτορικού τους διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τους τίτλου σπουδών, σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του Ν. 4024/2011 (την 1.11.2011), αλλά η σχετική απόφαση εκδόθηκε μεταγενέστερα, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4024/2011, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Ν. 3205/2003. (ΓνΝΣΚ 253/2013)

δ. Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής & Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατατάσσονται, ως μόνιμοι, στο Βαθμό Δ. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), με την αποφοίτησή τους, θεωρείται ως χρόνος επιτυχούς δοκιμαστικής υπηρεσίας. (παρ 4 άρθρο 6 ν. 4024/2011)
Για περισσότερα σχετικά με την κατάταξη του εν λόγω προσωπικού, δείτε την ενότητα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ » ΕΞΕΛΙΞΗ/ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ » Βαθμολογική κατάταξη.

ε. Περισσότερες από μία ρυθμίσεις στο ίδιο πρόσωπο 
Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις ρυθμίσεις της παρ 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης. (παρ 4 άρθρο 6 ν. 4024/2011)
Η ρύθμιση αυτή, μπορεί να ισχύσει κατόπιν υποβολής αίτησης, και για τους υπηρετούντες υπαλλήλους μετά την κατάταξη τους στους νέους βαθμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4024/2011. (ΥΠ. Δ.Μ.&ΗΔ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500/31.10.2011)

4. Κατάταξη προϊσταμένων σε βαθμούς
Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Γ', με την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθμό Γ'.
Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Β', με την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθμό Β'.
Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσηςκαι ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Α ', με την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθμό Α '. (παρ.5 άρθρο 10 Ν.4024/11) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 17/οικ. 34832/02.09.2013)

Υπάλληλοι που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4024/2011 πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής του άρθρου 87 του ν. 3584/2007 διατηρούν το δικαίωμα τους αυτό και για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του ν. 4024/2011 ανεξάρτητα από το βαθμό κατάταξής τους.
Σε περίπτωση δε που επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων θα καταταγούν, κατ' εφαρμογή της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011, ως εξής :

α) Στο βαθμό Γ,' εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος 

β) Στο βαθμό Β', εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης 

γ) Στο βαθμό Α', εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης. 

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω ρύθμιση αφορά στην περίπτωση επιλογής προϊσταμένων από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων και όχι στη περίπτωση ορισμού αυτών ως αναπληρωτών σύμφωνα με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 17/οικ. 34832/02.09.2013)

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ –ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Οι μηνιαίες αποδοχές κάθε υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό μισθό και τα επιδόματα και τις παροχές των άρθρων 15,17,18,19 και 29 του ν. 4024/2011, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους. (άρθρο 14 του ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/05.12.2012 τεύχος Α') και την παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α').

Με το άρθρο 12 του ν. 4024/2011 ορίζονται τα εξής:
Οι υπάλληλοι του άρθρου 4 λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό τους. Περαιτέρω, σε κάθε βαθμό θεσπίζονται μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) στα οποία ο υπάλληλος εξελίσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. (παρ1 άρθρο 12 του ν. 4024/2011)
Τα Μ.Κ. χορηγούνται ανά διετία, με εξαίρεση τα Μ.Κ. των Βαθμών Β' και Α', τα οποία χορηγούνται ανά τριετία. Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που, από τις εκθέσεις αξιολόγησής του, προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), για δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται μισθολογικά μέχρις ότου επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό. (παρ 2 άρθρο 12 του ν. 4024/2011)
Τα μισθολογικά κλιμάκια κάθε βαθμού, πέραν του βασικού μισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, είναι τα εξής:
α) Βαθμός Ε ': δύο (2) Μ.Κ. για τις κατηγορίες Π Ε και ΤΕ, τρία (3) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ.
β) Βαθμός Δ ': τρία (3) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, τέσσερα (4) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και έξι (6) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ.
γ) Βαθμός Γ': τέσσερα (4) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ.
δ) Τα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού Γ' της ΥΕ κατηγορίας και των βαθμών Β' και Α' των λοιπών κατηγοριών καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υπαλλήλου, μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από την υπηρεσία. (παρ 3 άρθρο 12 του ν. 4024/2011)
Δηλ. δεν υπάρχει πλαφόν στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού Γ' της ΥΕ κατηγορίας και των βαθμών Β' και Α' των λοιπών κατηγοριών. 
Με τη βαθμολογική προαγωγή ο υπάλληλος λαμβάνει το βασικό μισθό του νέου βαθμού ή του μικρότερου Μ.Κ. του βαθμού αυτού, ο οποίος είναι υψηλότερος από το βασικό μισθό που κατείχε πριν την προαγωγή του». (παρ 4 άρθρο 12 του ν. 4024/2011). Για παράδειγμα υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ ο οποίος λαμβάνει το Μ.Κ. 5 του βαθμού Β της κατηγορίας του, ύψους 2.104 -, όταν ενταχθεί στο βαθμό Α δεν θα λάβει το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό Α, ύψους 2.097 - γιατί είναι μικρότερος από αυτόν που ελάμβανε, αλλά θα λάβει το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο πρώτο Μ.Κ. του βαθμού Α, ύψους 2.139 -, ο οποίος είναι υψηλότερος από αυτόν που ελάμβανε μέχρι την προαγωγή του. (Υπ.Οικ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011
Με το άρθρο 13 του ν. 4024/2011 ορίζονται τα εξής:
1.Ο εισαγωγικός μηνιαίος βασικός μισθός του Βαθμού ΣΤ' της ΥΕ κατηγορίας προσωπικού ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ.
2.Οι εισαγωγικοί μηνιαίοι βασικοί μισθοί των υπόλοιπων κατηγοριών προσωπικού προσδιορίζονται με βάση το μισθό της προηγούμενης παραγράφου, πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΔΕ ΣΤ' 1,10

ΤΕ ΣΤ' 1,33

ΠΕ ΣΤ' 1,40

3.Οι βασικοί μισθοί των λοιπών βαθμών όλων των κατηγοριών διαμορφώνονται ως εξής:
Α. Του βαθμού Ε' με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού ΣΤ' σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
Β. Του βαθμού Δ' με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Ε σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%).
Γ. Του βαθμού Γ' με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Δ' σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Δ. Του βαθμού Β' με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Γ' σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Ε. Του βαθμού Α' με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Β' σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

4.Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. των Βαθμών διαμορφώνονται ως εξής:
α) Του πρώτου Μ.Κ. κάθε βαθμού και κατηγορίας με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού αυτού κατά δύο τοις εκατό (2%).
β) Του κάθε επόμενου Μ.Κ. με προσαύξηση του βασικού μισθού του προηγούμενου μισθολογικού κλιμακίου σε ποσοστό ίδιο με αυτό που ορίζεται στην προηγούμενη περίπτωση.
Οι βασικοί μισθοί που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Πίνακας βασικών μισθών και μισθολογικών κλιμακίων, κατά κατηγορία υπαλλήλων

Κατηγορία
Βαθμός
Αύξηση
ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΥ
ΜΚ1
ΜΚ2
ΜΚ3
ΜΚ4
ΜΚ5
ΜΚ6
ΜΚ7
ΜΚ8
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
ΠΕ
ΣΤ
1.092
Ε
10%
1.201
1.225
1.250
Δ
15%
1.381
1.409
1.437
1.46 6
Γ
15%
1.588
1.620
1.652
1.68 5
1.71 9
Β
20%
1.906
1.944
1.983
2.02 3
2.06 3
2.104
2.146
2.189
2.233
Α
10%
2.097
2.139
2.182
2.22 6
2.27 1
2.316
2.362
2.409
ΤΕ
ΣΤ
1.037
Ε
10%
1.141
1.164
1.187
Δ
15%
1.312
1.338
1.365
1.39 2
Γ
15%
1.509
1.539
1.570
1.60 1
1.63 3
Β
20%
1.811
1.847
1.884
1.92 2
1.96 0
1.999
2.039
2.080
2.122
Α
10%
1.992
2.032
2.073
2.11 4
2.15 6
2.199
2.243
ΔΕ
ΣΤ
858
Ε
10%
944
963
982
1.00 2
Δ
15%
1.086
1.108
1.130
1.15 3
1.17 6
Γ
15%
1.249
1.274
1.299
1.325
1.352
1.379
Β
20%
1.499
1.529
1.560
1.591
1.623
1.655
1.688
ΥΕ
ΣΤ
780
Ε
10%
858
875
893
911
929
948
Δ
15%
987
1.007
1.027
1.04 8
1.06 9
1.090
1.112
Γ
15%
1.135
1.158
1.181
1.205
1.22 9
1.254
1.279
1.305
1.331
Αναστέλλονται από1.7.2011 και μέχρι τη θέσπιση νέου ενιαίου μισθολογίου:

α) Οι διατάξεις:
- του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 33, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47, της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 48, της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 49, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α' 297), της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3450/2006 (Α' 64), της περίπτωσης α' της παραγράφου 15 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α' 118), της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3187/2003 (Α' 233), της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3432/2006 (Α' 14) και της περίπτωσης i της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 118/2002 (Α' 99), όπως ισχύουν.«Στους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια που διορίζονται, προσλαμβάνονται, κατατάσσονται ή μετατάσσονται μετά την 30.6.2011 αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους μέχρι και την εν λόγω ημερομηνία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.
(«1. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, απαιτείται υπηρεσία ως εξής: α. Για την απονομή του αμέσως επόμενου μετά το εισαγωγικό Μ.Κ., υπηρεσία ενός (1) έτους στο εισαγωγικό Μ.Κ. β. Για την απονομή όλων των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων, υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο. 2. Για την, κατά την προηγούμενη παράγραφο, μισθολογική εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας που ορίζεται στο άρθρο 15 του νόμου αυτού.»)[Προσωπικό Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.],

β) Οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική προαγωγή των αμειβομένων με τις διατάξεις του Β΄Μέρους του ν. 3205/2003.[οι υπάλληλοι Ο.Τ.Α. περιλαμβάνονται στο Α' Μέρος του ν.3205/2003]

γ) Οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική ωρίμανση και προαγωγή του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που μισθοδοτείται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή κοινές υπουργικές αποφάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις, πέραν του ν.3205/2003.[ουσιαστικά αφορά τους υπαλλήλους των ΟΤΑ που αμοίβονται με σύμβαση εργασίας, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΠ-ΟΤΑ κλπ]
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 27 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/27.10.2011 τεύχος Α'): "2.Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α' 152), εξακολουθούν να ισχύουνκαι μετά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου για τους λειτουργούς και υπαλλήλους που δεν εμπίπτουν ρητά στις διατάξεις του."
Στην εγκ.Υπ.Οικ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 επισημαίνονται τα εξής: "Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α' 152), αναφορικά με την αναστολή της μισθολογικής ωρίμανσης (αύξηση χρονοεπιδόματος και χορήγηση μισθολογικών προαγωγών) των λειτουργών και υπαλλήλων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του κεφαλαίου δεύτερου του κοινοποιούμενου νόμου και των αμειβομένων με ειδικά μισθολόγια, εξακολουθούν να ισχύουν".

Δεν υπάρχουν σχόλια: