Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019

ΦΕΚ 3331Β/2019 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΕΚ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 96 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΟΕΥ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ

Απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτ. Μακεδονίας σχετικά με την κατανομή προσωπικού του δήμου Σερβίων-Βελβεντού

ΠΗΓΗ ΚΟΖΑΝΙMEDIA
ΠΗΓΗ: VETONEWS

Με αφορμή τα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου αναφορικά με την κατανομή του προσωπικού του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στους δυο νέους Δήμους Σερβίων και Βελβεντού, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας προς ενημέρωση κάθε άμεσα ενδιαφερόμενου και της κοινής γνώμης οφείλει να διευκρινίσει επί του θέματος τα παρακάτω :
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας από τις 21-5-2019 ημερομηνία απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, ήταν σε πλήρη ετοιμότητα και κινητοποίηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της, σχεδιάζοντας και προετοιμάζοντας την ομαλή και δίκαιη μετάβαση του νέου αυτοδιοικητικού μοντέλου από την 01-9-2019 στα Σέρβια και το Βελβεντό.
Η απερχόμενη δημοτική αρχή και το σύνολο των υπηρεσιών της, παραμένουν στη διοίκηση του Δήμου μέχρι 31-8-2019 και μέχρι την τελευταία μέρα ύπαρξης του παρόντος Δήμου, έχουν κάθε αρμοδιότητα και ακέραιη την ευθύνη.
Δεν είναι αποδεκτό και ηθικά πολιτικό να εγκαλείται για εσκεμμένες παραλείψεις ή τροποποιήσεις στοιχείων των καταστάσεων του υπηρετούντος προσωπικού του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, όπως αφήνεται να εννοηθεί από «τις υπηρεσίες» του εν λόγω Δήμου και να προδικάζονται με αυτό τον μη θεμιτό τρόπο οι ενέργειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, όταν έχει πραγματοποιήσει σειρά επαφών με αιρετούς και  υπηρεσιακούς παράγοντες, ώστε να αποκτήσουν όλες οι πλευρές εγκαίρως πλήρη εικόνα της κατάστασης και των προβλημάτων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν από την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων.
Η διοργάνωση των δέκα (10) ειδικών συνεδριάσεων της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, στόχευε στη στενή συνεργασία και τον καθορισμό βήμα-βήμα όλων εκείνων των ζητημάτων που κρίνονταν ως βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει έγκαιρα με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες ο πάσης φύσεως διαχωρισμός (οικονομικός, διοικητικός, τεχνικός κλπ) του καταργούμενου Δήμου.
Άλλωστε ο νομοθέτης πολύ σοφά έδινε τη δυνατότητα και το δικαίωμα στο κορυφαίο όργανο του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει όλες εκείνες τις δεσμευτικές αποφάσεις που θα εγγυώνται τη λειτουργικότητα και βιωσιμότητα των δυο νέων Δήμων.
Η επίρριψη ευθυνών για λάθη ή παραλείψεις προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας από τις υπηρεσίες του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, προκαλεί έκπληξη αν όχι θυμηδία ως προς την αβίαστη υπόδειξη του ενόχου.
Με λύπη και απορία, δεν διαπιστώσαμε την ύπαρξη σχετικής επιφύλαξης από τις υπηρεσίες του Δήμου και εν προκειμένω από την καθ΄ύλην αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία, σε σχέση με την πλήρη αποστολή των στοιχείων του προσωπικού από την πλευρά της, όταν μάλιστα έχουν προηγηθεί :
 • η καθυστέρηση αποστολής των πινάκων των μεταβατικών ΟΕΥ προς την Επιτροπή και λόγω αυτού του γεγονότος έληξε «άκαρπη» η 3η συνεδρίαση του οργάνου
 • η μη έγκαιρη αποστολή των πινάκων των μεταβατικών ΟΕΥ προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο από τη Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, αποστολή που επετεύχθη, μετά από παρέμβαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία
 • η διαπίστωση στην 5η συνεδρίαση της Επιτροπής, ύπαρξης διαφοροποίησης ως προς τα συμφωνηθέντα για την κατανομή προσωπικού σε σχέση με την προηγηθείσα 4η συνεδρίαση του οργάνου (άλλη πρόταση κατανομής του προσωπικού στο Δημοτικό Συμβούλιο και άλλη εισήγηση στην Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας)
 • η πρώτη αποστολή ελλιπών στοιχείων του προσωπικού, από τη Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, με κατανομή μόνο ειδικοτήτων και κατηγοριών, απουσία ονομάτων
 • η μη τροποποίηση και αποστολή προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της κατάστασης του υπηρετούντος προσωπικού σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις επισημάνσεις της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας
 • η παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την καταληκτική ημερομηνία της 09-7-2019, εντός της οποίας θα έπρεπε να είχε δημοσιευθεί η απόφαση κατανομής του προσωπικού, παρά τις συνεχείς οχλήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις συστάσεις της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του καταργούμενου Δήμου, θέμα που διευθετήθηκε τελικά την 01-8-2019 σε συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής
 • & εν τέλει η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πίνακα κατανομής του προσωπικού προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, στον οποίο με αποκλειστική υπαιτιότητα της Διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, δεν αναγράφονταν δεκαεννέα (19) υπάλληλοι του Δήμου από τους συνολικά εξήντα οχτώ (68) που μνημονεύονταν στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ως Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζουμε την αβλεψία της αρμόδιας υπηρεσίας ως προς την αντιπαραβολή με παλαιότερα στοιχεία και τον επανέλεγχο των απεσταλμένων με ηλεκτρονικό τρόπο στοιχείων του προσωπικού από την Διευθύντρια των Διοικητικών Υπηρεσιών του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, η οποία οφείλεται στον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Τους παραπάνω ισχυρισμούς τεκμηριώνουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας τα οποία είναι όλα αναρτημένα στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», η έγγραφη και ηλεκτρονική αλληλογραφία του Δήμου με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία του Δήμου τα οποία απεστάλησαν επισήμως στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να προχωρήσει στη διαδικασία δημοσίευσης στο ΦΕΚ. Όλα τα παραπάνω είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου προκειμένου να σχηματίσει αν κρίνει απαραίτητο, ιδία άποψη.
Για τον καθησυχασμό των υπαλλήλων που υπηρετούν στον καταργούμενο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού, έχει ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η συμπληρωτική απόφαση κατανομής όλου του προσωπικού στους δυο νέους Δήμους Σερβίων και Βελβεντού, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 του Ν. 3548/2007 (Α’ 143) σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στην με αρ. 15/03-4-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου ορίζεται η κατανομή σε συνιστώμενες θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας και κλάδου ή ειδικότητας, του προσωπικού του καταργούμενου Δήμου.
Η σχετική απόφαση έχει αριθμό φύλλου 3331/29-8-2019 Τεύχος Β΄.
Κλείνοντας αποδίδουμε την βεβιασμένη και λάθος πρόκληση εντυπώσεων στις πιεστικές ημερομηνίες τήρησης του χρονοδιαγράμματος διαχωρισμού του καταργούμενου Δήμου, στον μεγάλο και με πολλές απαιτήσεις όγκο δουλειάς καθώς και στη συναισθηματική φόρτιση του ανθρώπινου παράγοντα.

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΟΧΤΩ ΑΜΕΣΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΘ

  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΙΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΘ

«Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση βρισκόμαστε σε έναν διαρκή αγώνα για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών που μας φτωχοποίησαν, μας εξαθλίωσαν, διέλυσαν και ισοπέδωσαν τα δικαιώματα μας και υποθήκευσαν το μέλλον μας. Ο αγώνας αυτός αποκτά νέα χαρακτηριστικά μετά την πρόσφατη εκλογική διαδικασία και τους κακούς οιωνούς της ασκούμενης από τη νέα κυβέρνησης πολιτικής.
Μετά από εννέα χρόνια εξόντωσης της Ελληνικής Κοινωνίας η πολυδιαφημιζόμενη έξοδος από τα μνημόνια δείχνει να αποτελεί ελπίδα μόνο για την οικονομική και κοινωνική ελίτ και όχι για τους πολλούς, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους και τους αυτοαποσχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες. Η άρση των capital controls για την οποία πανηγύρισε η κυβέρνηση εντάσσεται στην ίδια λογική. Την εξυπηρέτηση των ολίγων.
Η οικονομική λιτότητα, η κατάργηση δικαιωμάτων εργασιακών-κοινωνικών-ανθρωπίνων, η στέρηση κάθε ελπίδας και προοπτικής είναι η σκληρή πραγματικότητα για τους εργαζόμενους και την Ελληνική Κοινωνία. Και δυστυχώς δεν φαίνεται να αλλάζει και κάτι προς το καλύτερο.
Η νέα κυβέρνηση, στα πρώτα βήματά της δεν έθεσε στον πυρήνα της πολιτικής της την αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων, ιδιαίτερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ούτε έδειξε ιδιαίτερη πρόθεση για συνεργασία με τους εκπροσώπους της στην κατεύθυνση αυτή. Η προώθηση της ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. (καθαριότητα, οικονομικές υπηρεσίες, πράσινο κ.λπ.) σε συνδυασμό με την εξαγγελθείσα κλιμάκωση της απαγόρευσης προσλήψεων στο Δημόσιο και στους Ο.Τ.Α. από 1 προς 1 σε 5 προς 1, αποτελεί «αιτία πολέμου».
Στα πρώτα βήματα της η νέα κυβέρνηση, σε αντίθεση με την ανάγκη των καιρών για περιορισμό της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, κατάργησε την διοικητική αυτονομία του Σ.ΕΠ.Ε. την στιγμή που θα έπρεπε να ενταθούν οι έλεγχοι για τον περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων, πολλές φορές θανατηφόρων.
Η νέα κυβέρνηση πατώντας στα λάθη της προηγούμενης θεσμοθέτησε ένα απόλυτα Δημαρχοκεντρικό σύστημα διοίκησης των Δήμων. Και ενώ στο σύστημα Διοίκησης των Δήμων υπερασπίζεται και θεσμοθετεί την «εξουσία του ενός» στον τρόπο λήψης των αποφάσεων των Συνδικάτων εμφανίζεται υπερασπιστής της πολυφωνίας και της αμεσοδημοκρατίας. Στόχος, η αδυναμία λήψης αποφάσεων στα Συνδικάτα, η κατάργηση ουσιαστικά του δικαιώματος της απεργίας και η κάμψη κάθε εργατικής αντίστασης και διεκδίκησης.
Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα, κόντρα στα δικά τους σχέδια και μακριά από κομματικές αγκυλώσεις και μικροπαραταξιακές εξαρτήσεις, απορρίπτοντας την μεθοδευμένη πολυδιάσπαση που μόνο την κυβέρνηση εξυπηρετεί, οφείλουν να επαναδιατυπώσουν το δικό τους διεκδικητικό πλαίσιο που θα εμπνέει, θα ενώνει, και θα δίνει στους εργαζόμενους προοπτική και ελπίδα στον αγώνα τους.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση απαιτούν την συγκρότηση ενιαίου μετώπου των εργαζομένων διεκδικώντας:
 • Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ιδιαίτερα στις υπηρεσίες κοινωνικής ανταπόδοσης και προσφοράς (Παιδικοί Σταθμοί, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου κ.λπ.). Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Τακτοποίηση των εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με πολυετή απασχόληση στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
 • Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016) και όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων. Καμία ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Υπολογισμό της διετίας 2016 και 2017 στην μισθολογική εξέλιξη. Νέο μισθολόγιο για το 2020 που θα αποκαθιστά σταδιακά τα εισοδήματα, θα αίρει τις αδικίες και θα επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
 • Καμιά περικοπή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, διεύρυνση των ειδικοτήτων των εργαζομένων που το δικαιούνται.
 • Αυστηρή εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια και εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου να σταματήσουν τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα.
 • Να  σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση του εισοδήματός μας. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Κατοχύρωση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των Υπηρεσιών του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 όπου δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας.
 • Μείωση της εβδομαδιαίας απασχόλησης στις 37 ώρες με στόχο την σταδιακή θεσμοθέτηση του 35ωρου.
Απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόστηκαν και συνεχίζουν να εφαρμόζονται, ως εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στηρίζουμε και αγωνιζόμαστε μαζικά και ενωτικά διεκδικώντας το δικαίωμα σε μία αξιοπρεπή διαβίωση.
Η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη (Άγαλμα Βενιζέλου) το ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, θα θέσει τις βάσεις ενός νέου κύκλου διεκδικήσεων και αγώνα προκειμένου οι εργαζόμενοι να ανακτήσουν την αξιοπρέπεια τους, να διευρύνουν τα δικαιώματά τους!!!

                                        Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

           Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
          Νίκος Τράκας                                                                           Γιάννης Τσούνης»

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019

Σ.Υπ.ΟΤΑ για το λάθος στο ΦΕΚ κατανομής του προσωπικού στους δήμους Σερβίων και Βελβεντού


(κατατέθηκε με αρ.πρ. 122355 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και με αρ.πρ. 5105 στον δήμο Σερβίων-Βελβεντού)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο.Τ.Α.    Ν.  ΚΟΖΑΝΗΣ         
Ταχ. Δ/νση  :  Ζαφειράκη   6      
50100, Κοζάνη       
Τηλέφωνο-FAX : 2461037179
e-mail: sypota@yahoo.gr
 www.edkozanis.blogspot.gr                                                                               
                                                                                  
                                                                               Κοζάνη, 28.08.2019    
                                                                                Αρ. πρ. 56

                                                ΠΡΟΣ: κο. Βασίλειο Μιχελάκη
                                             ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
                                          ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κοινοποίηση:  Δήμος Σερβίων-Βελβεντού

Αξιότιμε κε Μιχελάκη,

Όπως σας είναι ήδη γνωστό έχει προκύψει ένα σημαντικό πρόβλημα σχετικά με την κατανομή προσωπικού του υπό κατάργηση δήμου Σερβίων-Βελβεντού στους νέους διάδοχους δήμους Σερβίων και Βελβεντού. 

Στο ΦΕΚ 3250Β/2019 που έχει δημοσιευτεί η απόφασή σας με την κατανομή του προσωπικού έχουν παραληφθεί –εκ παραδρομής προφανώς-αρκετά ονόματα εργαζομένων του δήμου.

Υπάρχει επίσης και ένα άλλο θέμα το οποίο μας προβληματίζει.  Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τον λόγο για τον οποίο αναγράφονται οι διευθύνσεις στις οποίες υπηρετούν οι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή  και όχι μόνο ο κλάδος/ειδικότητά τους, όπως αναφέρει και η απόφαση 77/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του υπό κατάργηση δήμου.  Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την σκοπιμότητα και χρησιμότητα  αυτής της αναγραφής τη στιγμή μάλιστα που σε καμία άλλη απόφαση κατανομής προσωπικού  δεν υπάρχει τέτοια αναφορά (πχ  ΦΕΚ 3249Β/2019 για την κατανομή προσωπικού στον δήμο Μυτιλήνης και δυτικής  Λέσβου αλλά και το ΦΕΚ 434Β/2011 που αφορά την κατάταξη  προσωπικού στον «Καλλικρατικό»  δήμο Σερβίων-Βελβεντού).

Σε κάθε περίπτωση είμαστε βέβαιοι ότι οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αλλά και εσείς προσωπικά θα φροντίσετε για την άμεση αποκατάσταση της εκ παραδρομής παράλειψης στην απόφασή σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή σας.

Για το  ΔΣ του Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
Τρίτη 27 Αυγούστου 2019

Συμβαίνουν (....;!) και αυτά....

ΑΔΕΔΥ: Με αφορμή την επιχειρούμενη καταστρατήγηση του Α.Σ.Ε.Π.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή την επιχειρούμενη καταστρατήγηση του Α.Σ.Ε.Π.
Με το άρθρο 110 του, πρόσφατα, ψηφισθέντος  Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/9.8.19 τεύχος Α), μεθοδεύεται επί της ουσίας η ακύρωση των νόμων, που διέπουν την πρόσληψη προσωπικού στο δημόσιο με το καθεστώς του Α.Σ.Ε.Π. (Ν. 2190/94 και Ν. 3812/09).
Μελετώντας τις διαφορετικές διατάξεις (ψηφισθείσα και αυτές που ίσχυαν) διαπιστώνεται ότι το Α.Σ.Ε.Π. δεν θα χρειάζεται, πλέον, για να προσληφθούν οι εργαζόμενοι, καθώς θα αρκεί μία υπουργική απόφαση και μάλιστα όχι για χρονική διάρκεια 2 μηνών – που θα δικαιολογούσε τον χαρακτήρα έκτακτου προσωπικού – αλλά ως και 12 μήνες.
Θα πρόκειται, δηλαδή, για κάλυψη πάγιων αναγκών, για τη δικαιολόγηση των οποίων δεν θα απαιτείται ο – εκ των υστέρων – έλεγχος από το Α.Σ.Ε.Π., όπως προβλεπόταν από τις διατάξεις του Ν. 3812/09.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί την ψηφισθείσα διάταξη προπομπό, για την πλήρη και ολοκληρωτική απαξίωση του Α.Σ.Ε.Π. και της επιστροφής σε ένα καθεστώς ρουσφετολογικό, αδιαφανές και αναξιοκρατικό.
Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, που όλα αυτά τα χρόνια έδωσαν μάχες για την ύπαρξη ενός διαφανούς και αξιοκρατικού θεσμικού πλαισίου για την πρόσληψη του προσωπικού (μόνιμου και έκτακτου) στο δημόσιο, ζητούν την κατάργηση του ψηφισθέντος  άρθρου. Δεν θα επιτρέψουν την φαλκίδευση μιας από τις σημαντικότερες των μεταρρυθμίσεων, ενάντια στο πελατειακό και κομματικό κράτος.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΦΕΚ 3245Β/2019

Κυριακή 25 Αυγούστου 2019

ΠΟΕ-ΟΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ

Με αφορμή την αυριανή κινητοποίηση στον Δήμο Σάμου, αφού πρώτα κάνει σαφές πως θα στηρίξει τις κινητοποιήσεις όλων των εργαζομένων των Δήμων, η ΠΟΕ-ΟΤΑ ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, να ακυρώσει τις αποφάσεις Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που μεταθέτουν υποχρεωτικά εργαζόμενους Δήμων που διασπάστηκαν στους νεοσύστατους Δήμους και την κατ΄ εξαίρεση παροχή δυνατότητας στους νέους αυτούς Δήμους, να προσλάβουν το απαραίτητο και κατάλληλο μόνιμο προσωπικό για τη στελέχωσή τους.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) είχε εγκαίρως προειδοποιήσει για τα σοβαρά προβλήματα που θα δημιουργούνταν από την διάσπαση των πέντε (5) Δήμων και είχε θέσει το ζήτημα εγγράφως τόσο στον πρώην, όσο και στον νυν Υπουργό Εσωτερικών.
Το βασικότερο πρόβλημα, που επηρεάζει σαφώς την λειτουργία των Δήμων και κατ' επέκταση την εξυπηρέτηση των πολιτών, είναι η κατανομή του προσωπικού. Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προβαίνουν στην κατάρτιση νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), ακυρώνοντας επί της ουσίας τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων με τις οποίες κατανέμονται οι εργαζόμενοι στους Ο.Ε.Υ. των νεοσύστατων Δήμων βάσει της αίτησης προτίμησης τους.
Αυτό συνέβη στον Δήμο Κέρκυρας, που διασπάστηκε σε τρεις (3) Δήμους, με συνέπεια έντεκα (11) εργαζόμενοι να υποχρεωθούν να μετακινηθούν σε Δήμο πέραν της προτίμησης τους. Το ίδιο συνέβη και στον Δήμο Λέσβου, που διασπάστηκε σε δύο (2) Δήμους, με αποτέλεσμα σαράντα δύο (42) εργαζόμενοι να μετακινούνται σε Δήμο που δεν είχαν δηλώσει ότι επιθυμούν να μετακινηθούν.
Σειρά είχε ο Δήμος Σάμου, που επίσης διασπάστηκε βάσει του Ν. 4600/2019, με συνέπεια να αναγκάζονται σε υποχρεωτική μετακίνηση σε Δήμους που δεν ήταν της προτίμησης τους δεκαεπτά (17) εργαζόμενοι. Είναι βέβαιο πώς το ίδιο θα συμβεί και στους άλλους δύο Δήμους, Σερβίων και Κεφαλλονιάς.
Μετά την δυσμενή εξέλιξη για τους εργαζόμενους του Δήμου Σάμου, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Σάμου αποφάσισε κινητοποιήσεις με αίτημα την μη υποχρεωτική μετακίνηση των δεκαεπτά (17) εργαζομένων και την πλήρωση των κενών θέσεων με νέες προσλήψεις. Αύριο, Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 οι εργαζόμενοι του Δήμου Σάμου θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας, από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:00 το πρωί έξω από το Δημαρχείο, στο Βαθύ.
Η  Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Σάμου και καλεί για μία ακόμη φορά τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που έχει ανακύψει και το οποίο του είχε τεθεί ως βασική προτεραιότητα στην πρόσφατη συνάντηση του με την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τον Υπουργό Εσωτερικών να ακυρώσει τις αποφάσεις των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες οδηγούν δεκάδες εργαζόμενους σε μία άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία και οικονομική εξαθλίωση και ζητά οι εργαζόμενοι να καταταγούν στον Δήμο προτίμησής τους και ταυτόχρονα να δοθεί άμεσα και κατ΄ εξαίρεση η δυνατότητα στους νέους Δήμους να προσλάβουν το απαραίτητο και κατάλληλο μόνιμο προσωπικό για την στελέχωσή τους.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
      Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας
     Νίκος Τράκας                                                                  Βασίλης Πετρόπουλος


ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΦΕΚ 3208Β/2019

Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προσλαμβάνεται μετά την 1-1-2016, κατατάσσεται στο εισαγωγικό ΜΚ της κατηγορίας του. Το εν λόγω προσωπικό με αίτησή του μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση της προϋπηρεσίας που τυχόν κατέχει, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μισθολογική του κατάταξη. Τόσο η μισθολογική κατάταξη όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου.ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χρηματοδότηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Με την παρ. 9 του άρθρου 114 του Ν.4623/2019  αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.4483/2017 και προβλέπεται ότι οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, εφόσον η χρηματοδότηση της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, που απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τους ετήσιους κύκλους 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020,, καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους.

Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019

Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Με το άρθρο 51 του Ν. 4622/2019 καθορίζεται ο ετήσιος στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων κάθε είδους τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.  Από τις αρχές του 2020 δεν θα εγκρίνεται καμία πρόσληψη τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016, χωρίς προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού. Για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού προβλέπεται χωριστό ετήσιο αίτημα. Τα αιτήματα θα συνοδεύονται από συνοπτική έκθεση που περιλαμβάνει την αναγκαία τεκμηρίωση, τον αριθμό των κενών θέσεων, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των προσλήψεων και στην περίπτωση εποχικού προσωπικού τη χρονική διάρκεια απασχόλησής του, και τέλος το ύψος και τον τρόπο κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, αλλά και για κάθε επόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, όπως και τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Αφού ληφθούν υπόψη τα αιτήματα, το αρμόδιο για θέματα δημόσιας διοίκησης υπουργείο, και σε εναρμόνιση με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, διαμορφώνει τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους. Το σχέδιο αποστέλλεται μέχρι το τέλος Ιουλίου στην Προεδρία της Κυβέρνησης και εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο μηνός Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο έγκρισης του ενοποιημένου προγράμματος κυβερνητικής πολιτικής. Η δυνατότητα προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού, που δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εγκρίνονται κατ΄ εξαίρεση από ειδική επιτροπή που συστήνεται για τον λόγο αυτόν από τον αρμόδιο για θέματα δημόσιας διοίκησης Υπουργό και τον αρμόδιο για θέματα προϋπολογισμού Υπουργό, εφόσον έχουν όλως έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα, υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις και συνοδεύονται από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 117 ειδικά για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2020 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17), ως ίσχυσαν πριν από την τροποποίησή τους με τον παρόντα νόμο.

Το άρθρο 4 του ν. 4590/2019 για το  Ετήσιο σχέδιο προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού  καταργείται με την παρ. 32 του άρθρου 119 του νόμου.

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ

.Σύσταση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας – Κατάργηση φορέων

Ν.4622/2019

Τα άρθρα 82 έως 103 αφορούν τη σύσταση και τη λειτουργία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 82 από την έναρξη ισχύος του νόμου, καταργούνται, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω φορείς, το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των οποίων μεταφέρονται, στην ιδρυόμενη Αρχή, η οποία καθίσταται καθολικός τους διάδοχος: (α) Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑΔ.) του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η θέση του Γενικού Γραμματέα που προΐσταται αυτής, (β) Το Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η θέση του Ειδικού Γραμματέα που προΐσταται αυτού, (γ) Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή που προΐσταται αυτού, (δ) […] (ε) το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης και το Εποπτικό Συμβούλιο διοίκησης αυτού, (στ) […].

Στο άρθρο 83 απαριθμούνται οι αρμοδιότητες της αρχής στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: […]  (ιθ) η  παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών στους φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Για τον σκοπό αυτόν κάθε πράξη με την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη και κάθε πειθαρχική απόφαση κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην Αρχή, (κ) η  άσκηση προσφυγών και ενστάσεων υπέρ της διοίκησης ή του υπαλλήλου, εναντίον όλων των πειθαρχικών αποφάσεων μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένων των αποφάσεων μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών για οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, (κα) ο  έλεγχος: αα) των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των υπόχρεων προς τούτο κατηγοριών προσώπων που περιλαμβάνονται στην αρμοδιότητα της Αρχής, όπως οι κατηγορίες αυτές προσδιορίζονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, ββ) της περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) υπαλλήλων, λειτουργών και οργάνων των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι είναι υπόχρεοι προς υποβολή σε άλλον φορέα ή δεν είναι υπόχρεοι προς υποβολή σε οιονδήποτε φορέα, σύμφωνα με την κείμενες διατάξεις
ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Με την παρ.2 του άρθρου 119 του νέου νόμου  καταργούνται τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 4369/2016 που αφορούν το εθνικό μητρώο επιτελικών στελεχών δημόσιας διοίκησης
ΥΓ Σίγουρα δεν είναι προς την κατεύθυνση της αξιοκρατίας......

Καταγγελία ΠΟΕ-ΟΤΑ κατά Συντονιστή - Ζητά παρέμβαση του Υπ. Εσωτερικών

Παρά τις έγκαιρες και έγκυρες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας για την κατανομή του προσωπικού στους νέους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) των τριών (3) νεοσύστατων Δήμων που προέκυψαν από την διάσπαση του Δήμου Κέρκυρας όπως προέβλεπε ο Ν. 4600/2019 (Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Δήμος Βόρειας Κέρκυρας και Δήμος Νότιας Κέρκυρας) σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησης των εργαζομένων, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου έσπευσε ουσιαστικά να τις ακυρώσει και να καταρτίσει νέους Ο.Ε.Υ. υποχρεώνοντας έντεκα (11) εργαζόμενους, διαφόρων ειδικοτήτων, να μετακινηθούν σε Δήμο πέραν της προτίμησής τους.
Οι μέχρι σήμερα δυναμικές παρεμβάσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Κέρκυρας, σε συνεργασία με τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες και τις Δημοτικές Αρχές, είχαν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα για την ορθή και δίκαια κατανομή του προσωπικού στους νέους Δήμους με βάση την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των νέων Υπηρεσιών των Δήμων, τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι εργαζόμενοι και τις τεράστιες ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, με μοναδικό γνώμονα, την καλύτερη εξυπηρέτηση των Πολιτών.
Το θέμα είχε θέσει και η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τόσο με προηγούμενο έγγραφό της όσο και στην πρόσφατη συνάντησή της με τον Υπουργό Εσωτερικών κο Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, ο οποίος είχε δεσμευτεί ότι θα το εξετάσει άμεσα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τον Υπουργό Εσωτερικών κο Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, να παρέμβει άμεσα και να ακυρώσει τις τρεις (3) αποφάσεις (Αριθμ. Πρωτ.: 150563, 150566 και 170289/7-8-2019) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατάρτισης των μεταβατικών Ο.Ε.Υ. των νέων Δήμων, οι οποίες θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία τους και θα «σύρουν» τους εργαζόμενους σε μια άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία και οικονομική εξαθλίωση.
Ζητούμε, την άμεση εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας για την κατάρτιση των μεταβατικών Ο.Ε.Υ. και ταυτόχρονα να δοθεί άμεσα και κατ΄ εξαίρεση η δυνατότητα στους νέους Δήμους να προσλάβουν το απαραίτητο και κατάλληλο μόνιμο προσωπικό για την στελέχωσή τους.
Επίσης, ζητούμε και στους υπόλοιπους Δήμους που διασπάστηκαν με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4600/2019 δηλαδή, στους Δήμους Σάμου, Σερβίων, Λέσβου και Κεφαλλονιάς, να μην υπάρξει καμία υποχρεωτική μετακίνηση εργαζομένου και να τους δοθεί η κατ΄ εξαίρεση δυνατότητα να προσλάβουν το απαραίτητο προσωπικό για την στελέχωσή τους.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας                                                                   Βασίλης Πετρόπουλος

Τρίτη 6 Αυγούστου 2019

ΠΟΕ-ΟΤΑ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΟΙΔΙΑ

Η κυβέρνηση υπέπεσε σε ένα ολίσθημα και δεδομένου ότι βρίσκεται στην αρχή τη  θητείας της δεν δίνει και τα καλύτερα δείγματα γραφής με πράξεις απαξιωτικές προς τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ποιο είναι το ατόπημα; Η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η οποία ελέγχεται από την κυβερνώσα παράταξη, προσκάλεσε την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να εκθέσει τις απόψεις της στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα», λίγες μόνο ώρες πριν τη συνεδρίαση της.
Το να απευθύνεις πρόσκληση αργά το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Αυγούστου 2019 για να παραστούν οι εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην Επιτροπή της Βουλής και να υποβάλουν τις απόψεις τους στις 9:30 το πρωί της Τρίτης 6 Αυγούστου 2019, για ένα τόσο σοβαρό Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή μόλις δύο 24ωρα πριν, αν μη τι άλλο συνιστά κοροϊδία και εμπαιγμό.
Αν πραγματικά ήθελε η κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να εκφράσει τις απόψεις της, θα έπρεπε να της δοθεί επαρκής χρόνος να τις προετοιμάσει. Το ότι η κυβέρνηση έχει στα συρτάρια της Νομοσχέδια και τα προωθεί για ψήφιση με συνοπτικές διαδικασίες εν μέσω καλοκαιριού, πιθανώς να εξυπηρετεί και τη στόχευση ψήφισης περίεργων διατάξεων.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ξεκαθαρίζει πάντως πώς δεν πρόκειται να ανεχθεί ξανά προσκλήσεις  με χρονικό περιθώριο μερικών ωρών για εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον των εργαζομένων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση επανάληψης τέτοιου είδους απαξιωτικής και προκλητικής συμπεριφοράς η αντίδραση μας θα είναι διαφορετική και πιο έντονη.

                          Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας                                                                       Βασίλης Πετρόπουλος

Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ


( πρωτοκολήθηκε με αρ. πρ. 4767/2019)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο.Τ.Α.    Ν.  ΚΟΖΑΝΗΣ         
Ταχ. Δ/νση  :  Ζαφειράκη   6      
50100, Κοζάνη       
Τηλέφωνο-FAX : 2461037179
e-mail: sypota@yahoo.gr
 www.edkozanis.blogspot.gr                                                                               
                                                                                  
                                                                               Κοζάνη, 05.08.2019    
                                                                              Αρ. πρ. 53
ΠΡΟΣ: κο Κοσματόπουλο,  ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Κοιν: κο Κυριακίδη, αντιδήμαρχο Διοικητικού
κο Τσιουκαρδάνη,  Προϊστάμενο Οικονομικής Δ/σης

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Σχετικά: Έγγραφά μας με αρ.πρ. 50/2019, 38/2019

Αγαπητοί κύριοι,

Σας έχουμε ενημερώσει πολλές φορές για την δίκαιη απαίτηση των συναδέλφων και μελών του συλλόγου μας να  τους καταβληθούν οι οφειλές του δήμου προς αυτούς.
Οι οφειλές αφορούν την απόδοση σε χρήμα του γάλακτος της περιόδου 2012-2016 (ανεκτέλεστη απόφαση ΔΣ Δήμου Σερβίων-Βελβεντού  256/2017 σε εφαρμογή του Ν.4483/2017) καθώς και οδοιπορικά, έξοδα κίνησης κλπ.
Παρακαλούμε για την άμεση εξόφληση των απαιτήσεων σε όλους τους συναδέλφους .
Γνωρίζουμε και γνωρίζετε  ότι από 14 Αυγούστου ο Δήμος δεν θα μπορεί να προβαίνει σε πληρωμή δαπανών πλην μισθοδοσίας και ότι από 1η Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν δύο νέοι δήμοι, γεγονός που θα καθυστερήσει εύλογα ακόμα περισσότερα την εξόφληση των οφειλών.
Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργεια ώστε να προασπιστούμε το δίκαιο των αιτημάτων μας.
Για τον Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης

Ο Πρόεδρος


Ιωσήφ Μιχαηλίδης

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

ΠΟΕ-ΟΤΑ : ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


                                                                                              1 Αυγούστου  2019

                                                                                                Αριθμ.Πρωτ: 438

                                 

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είχε συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων του και με σκοπό την ενημέρωση του όσον αφορά στα θέματα που χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης για την έρρυθμη και σωστή λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου.
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έθεσαν στον κ. Θεοδωρικάκο, μεταξύ άλλων, τα εξής θέματα:

1.      Προσλήψεις προσωπικού-αντιμετώπιση των τεραστίων ελλείψεων που παρατηρούνται σε πολλές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Αποτροπή ιδιωτικοποιήσεων και συμπράξεων με Ιδιωτικό Τομέα.
2.      Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την προστασία της Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζόμενων.
3.      Αντιμετώπιση των προβλημάτων τόσο για τους εργαζομένους όσο και για την λειτουργία των «Καλλικρατικών» Δήμων που προκύπτουν από την διάσπαση τους (Δήμος Κέρκυρας, Βελβεντού Κοζάνης, Λέσβου, Σάμου).
4.      Τα προβλήματα που προκύπτουν από την δίχρονη προσχολική υποχρεωτική εκπαίδευση. Κατάργηση του νόμου Γαβρόγλου. Αναγνώριση του εκπαιδευτικού ρόλου που ασκούν οι παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής στους Δήμους. Δικαίωμα στους γονείς να επιλέγουν την δομή που θα φοιτήσουν τα παιδιά τους.
5.      Καμία περικοπή στο επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
6.      Ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή της κινητικότητας. Ισότιμη συμμετοχή των εργαζόμενων Ι.Δ.Α.Χ.
7.      Μισθολογική αναγνώριση διετίας 2016-2017.
8.      Επαναφορά του προληπτικού έλεγχου δαπανών της Τοπικής Αυτοδιοίκηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
9.      Τακτοποίηση των εργαζόμενων που απασχολούνται στις κοινωνικές δομές των Δήμων μέσω ΕΣΠΑ για πολλά χρόνια.
10. Περαίωση της διαδικασίας που εκκρεμεί για την τακτοποίηση των εργαζομένων στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.
11. Αξιολόγηση εργαζομένων με στόχο την αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Όχι σε συγκριτική-τιμωριτική αξιολόγηση που στόχο έχει την συρρίκνωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της.
12. Προστασία και αναβάθμιση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Κατοχύρωση των Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Υπουργός Εσωτερικών, αφού άκουσε τα αιτήματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που διατυπώθηκαν από τους συνδικαλιστικούς τους εκπροσώπους, δεσμεύτηκε πώς θα συνεργαστεί με την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α για την επίλυση τους.
Από την πλευρά τους, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.. επισήμαναν στον κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο πώς μετά την εθιμοτυπικού χαρακτήρα αυτή συνάντηση θα του στείλουν προς ενημέρωση αναλυτικό υπόμνημα για κάθε ένα από τα αιτήματα ξεχωριστά.
                                 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.