ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γενικά

Οι ημέρες εργασίας ορίζονται σε πέντε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, χωρίς μείωση του κατά περίπτωση ισχύοντος ή εφαρμοζόμενου συνολικού αριθμού ωρών εβδομαδιαίας εργασίας.
 (παρ 2 άρθρο 36 Ν. 3584/07)
Όμως, με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης των Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων, Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί οποτεδήποτε:
α. να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, και

β. να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες κλάδου, ή αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας τους, καθιερουμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας. (παρ 3 άρθρο 36 Ν. 3584/07)
Το καθημερινό ωράριο εργασίας ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. (παρ 5 άρθρο 36 Ν. 3584/07)
Οι καθημερινές ώρες εργασίας είναι συνεχείς, μπορεί δε κατ' εξαίρεση να ορίζονται διακεκομμένες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση των οικείων συμβουλίων ή διοικήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ν. 3584/07, κάθε φορά που αυτό επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. Επίσης μπορεί να καθιερωθεί το καθημερινό ωράριο εργασίας σε βάρδιες και κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας ή το είδος και τη μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας. Με την ίδια ως άνω διαδικασία και εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες λειτουργίας ή το είδος ή η μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας, μπορεί να ορίζεται για όλο ή μέρος του προσωπικού ότι θα απασχολείται κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας. (παρ 6 άρθρο 36 Ν. 3584/07)


Το νέο ωράριο
Οι κατά εβδομάδα ώρες εργασίας ορίζονται σε τριάντα επτά και μισή (37 1/2).
 (παρ 4 άρθρο 36 Ν. 3584/07) Η διάταξη αυτή καταργήθηκε με το άρθρο 41 του Ν.3979/2011. Ειδικότερα, με το άρθρο 41 του Ν.3979/2011 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1157/1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ως εξής:
«5. α) Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ορίζονται σε σαράντα (40):
αα) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των λοιπώννομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών,
ββ) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπηρεσιών και φορέων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, οι οποίοι απασχολούνται σε υπηρεσίες και φορείς που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή με τη μορφή εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου ή που επιτελούν εργασίες υπαίθρου. Για τους υπαλλήλους αυτούς μπορεί να καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μειωμένο ωράριο κατά μισή ώρα την ημέρα, λόγω των δυσμενών συνθηκών εργασίας του (άρθρο1 παρ.5 της ΠΝΠ ΦΕΚ 299/30.12.1980 τεύχος Α', παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 1157/1981)
γγ) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Πληροφορικής ή Προσωπικού Η/Υ με ειδικότητα προγραμματιστών Η/Υ και Αυτοματισμού Η/Υ, των χειριστών Η/Υ και των χειριστών των μηχανών προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ (διατρητικών-επαληθευτικών μηχανών ή μαγνητικών μέσων εισόδου στοιχείων), που υπηρετούν στις υπό στοιχείο αα' υπηρεσίες και φορείς, ανεξάρτητα από το αν απασχολούνται σε μηχανογραφικά κέντρα ή υπηρεσίες πληροφορικής ή σε υπηρεσίες που διαθέτουν συστήματα Η/Υ ή εξοπλισμό προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ,
δδ) για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού των κλάδων ή ειδικοτήτων Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και των συναφών κλάδων Κοινωνικών Λειτουργών, βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων και Αδελφών Νοσοκόμων, εφόσον ασκούν καθήκοντα των κλάδων ή των ειδικοτήτων Νηπιαγωγών ή Βρεφονηπιοκόμων.
β) Η κατά τα ανωτέρω αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας δεν αποτελεί υπερωριακή ή άλλης μορφής πρόσθετη εργασία και δεν συνεπάγεται την αύξηση με οποιονδήποτε τρόπο των αποδοχών ή απολαβών ή των ειδικών επιδομάτων με οποιαδήποτε ονομασία.
γ) Οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης και διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης δεν θίγονται από τη ρύθμιση της παραγράφου αυτής, καθώς και για όσες άλλες κατηγορίες προσωπικού προβλέπεται ειδικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας από ειδικές διατάξεις.
δ) Οι διατάξεις της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 1157/1981 έχουν εφαρμογή και στο προσωπικό της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου.
ε) Με την παρούσα διάταξη καταργούνται η παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 (Α' 143), η παρ. 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 588/1988 (Α' 284), η παρ. 5 του άρθρου 1 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β' 769), η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1400/1983 (Α' 156)."

Οι υπηρεσίες στις οποίες, λόγω ιδιαιτερότητας των συνθηκών λειτουργίας τους ή του είδους και της μορφής εργασίας τους, εφαρμόζεται ωράριο εργασίας σε φυλακές εργασίας (δηλ. βάρδιες), αυτό εξακολουθεί να ισχύει.
Ειδικά ωράρια εργασίας που καθορίζονται από ειδικές διατάξεις και προβλέπουν ημερήσιο ή εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού κατά παρέκκλιση, εξακολουθούν να ισχύουν. (
ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΜΕΤ.&Η.Δ. ΔΙΑΔΠ/Φ. Β. 1/15884/10.08.2011)
Σκοπός της νέας ρύθμισης

Προσθήκη 17.08.2011
 Σκοπός της παραπάνω νέας ρύθμισης είναι η ανάγκη εξίσωσης των ωρών εργασίας των εργαζομένων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, υπό τις παρούσες δημοσιονομικές και κοινωνικές συνθήκες, η αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών του δημοσίου και ειδικότερα αυτών που έρχονται σε άμεση και καθημερινή επαφή με το κοινό (πολίτες-επιχειρήσεις), που αποτελεί γενικευμένο αίτημα της κοινωνίας απέναντι στη δημόσια διοίκηση και η  κάλυψη υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών και ως εκ τούτου ο περιορισμός της ανάγκης πρόσληψης επιπλέον προσωπικού. (ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΜΕΤ.&Η.Δ. ΔΙΑΔΠ/Φ. Β. 1/15884/10.08.2011)


Καθορισμός ωρών εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης
Με το άρθρο 41 του Ν.3979/2011 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1157/1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των υπαλλήλων, που αναφέρονται σε αυτό, ορίστηκαν σε σαράντα (40).
Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1157/1981 Π.Ν.Π.: «Αι καθ' ημέραν ώραι εργασίας ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, δυναμένου να μεταβιβάζη την αρμοδιότητα του ταύτην:-.»
Οι καθημερινές ώρες εργασίας είχαν καθοριστεί με την υπ' αριθ.ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/27.06.2006 Απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 769/27-6-2006 τεύχος Β'), ως εξής:
«1. Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, στο σύνολο της επικράτειας και κατ' επιλογή των υπαλλήλων, ως εξής:
(α) - Ώρα προσέλευσης: 07.30.
- Ώρα αποχώρησης: 15.00.
(β) - Ώρα προσέλευσης: 09.00.
- Ώρα αποχώρησης: 16.30.»
Όπως είναι προφανές, το ανωτέρω ωράριο καθορίστηκε βάσει των τριάντα επτάμισι ωρών εργασίας και, συνεπώς, εκ των πραγμάτων, πρέπει να επανακαθοριστεί, σύμφωνα πια με τη νέα ρύθμιση τηςπαρ.5 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1157/1981 Π.Ν.Π.

Συνεπώς κατά τη γνώμη μας (αν και σύμφωνα με το
 άρθρο 36 του Ν.3979/2011, η ισχύς του Νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης), προκειμένου να εφαρμοστεί η νέα ρύθμιση των σαράντα εβδομαδιαίων ωρών εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων,πρέπει να προηγηθεί η δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης, που θα καθορίζει το νέο ωράριο εργασίας των υπαλλήλων.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατόν, εφόσον καθορίζεται για συγκεκριμένες υπηρεσίες απογευματινή εργασία ή εργασία κατά το Σάββατο, να καθορίζονται οι καθ' εβδομάδα ώρες εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούνται στις ανωτέρω υπηρεσίες κατά τις απογευματινές ώρες ή κατά το Σάββατο, σε μικρότερο αριθμό των προβλεπομένων γενικώς από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. (παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981)


Προσθήκη 08.08.2011
 Κατ'εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του Ν.3979/2011 εκδόθηκε η υπ'αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.07.2011 (ΦΕΚ 1659/26.07.2011 τεύχος Β') απόφαση Διοικ.Μετ.&Η.Δ. με την οποία τροποποιούνται διατάξεις της  ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (ΦΕΚ Β' 769) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»

Έτσι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 της ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (ΦΕΚ Β' 769) απόφασης όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 της ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.07.2011 (ΦΕΚ 1659/26.07.2011 τεύχος Β') απόφαση Διοικ.Μετ.&Η.Δ. κατ' εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α'138) αυξάνονται σε σαράντα (40) από τριάντα επτά και μισή (37 και 1/2) οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των μονίμων υπαλλήλων και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου,(δηλ. των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Ανεξάρτητων Αρχών κ.λπ.)
 των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού (δηλ. Δήμων και Περιφερειών) και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών και η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, κατ' επιλογή των υπαλλήλων, ορίζεται ως εξής:
α) Ώρα προσέλευσης: 07.00
Ώρα αποχώρησης: 15.00
β) Ώρα προσέλευσης: 07.30
Ώρα αποχώρησης: 15.30
γ) Ώρα προσέλευσης: 08.00
Ώρα αποχώρησης: 16.00
δ) Ώρα προσέλευσης: 08.30
Ώρα αποχώρησης: 16.30
ε) Ώρα προσέλευσης: 09.00
Ώρα αποχώρησης: 17.00.Επιλογή ωραρίου από το προσωπικό
Η επιλογή του ωραρίου εργασίας γίνεται με δήλωση των υπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητικού της οικείας υπηρεσίας, η οποία υποβάλλεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και ανέκκλητη και ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ανωτέρω ωραρίου η δήλωση θα υποβληθεί από τη δημοσίευση της παρούσας έως και 8 Αυγούστου 2011.»

Προσθήκη 17.08.2011
 Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν επιθυμεί αλλαγή του ωραρίου, δεν χρειάζεται να υποβάλει εκ νέου αίτηση. (ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΜΕΤ.&Η.Δ. ΔΙΑΔΠ/Φ. Β. 1/15884/10.08.2011)
Προσθήκη 15-11-2011 Σημειώνουμε ότι η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων ίσχυε από το 2006, σύμφωνα με την ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 ( Β' 769) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.Η δυνατότητα όμως αυτή για το προσωπικό ορισμένων υπουργείων, ΟΤΑ και άλλων φορέων είχε καταργηθεί με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων (Υπουργών κ.λπ.), στην περίπτωση που δεν διευκόλυνε την εύρυθμη λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση του κοινού.

Με την νέα απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αυξήθηκαν οι επιλογές ωρών προσέλευσης και αποχώρησης για τους υπαλλήλους, μεταξύ άλλων και για την διευκόλυνσή τους, με την προϋπόθεση όμως ότι με τις επιλογές αυτές δεν θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση του πολίτη.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών ωρών προσέλευσης και αποχώρησης δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας ή του φορέα,τότε ο αρμόδιος υπουργόςμπορεί να ζητήσει, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981, την εξουσιοδότηση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε στη συνέχεια να εκδώσει απόφαση εξαίρεσης του Υπουργείου του ή των φορέων που εποπτεύει από τις ρυθμίσεις της ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 1/14757/25.7.2011 (Β' 1659) απόφασης που παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής.
Με τον τρόπο αυτό μπορεί να περιορισθεί η δυνατότητα επιλογής ή και να εξαλειφθεί, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού, ασφάλειας των εγκαταστάσεων, εξοικονόμησης πόρων κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι αποδεκτό, π.χ. υπάλληλοι να επιλέγουν ωράριο που δεν καλύπτει όλες τις ώρες που πρέπει να λειτουργεί, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει, μια υπηρεσία, ή μια υπηρεσιακή μονάδα, ένα βρεφικό-παιδικό σταθμό κ.λπ.
Πρέπει για παράδειγμα να διασφαλίζεται ότι τα γραφεία υποδοχής κοινού, όπου αυτά υπάρχουν, και το πρωτόκολλο, λειτουργούν τουλάχιστον από τις 7.30 έως τις 15.30.,όπως προβλέπει η αριθ.πρωτ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/25.7.2011 (Β'1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ, τα εξωτερικά ιατρεία τους, τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, τα Ειδικά Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Ιατρεία, τα νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Υπηρεσίες Υγείας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και οι λοιποί φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που συνδέονται με το ΕΣΥ, καθώς και τα ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα σχολεία των λοιπών βαθμίδων της Δημόσιας Εκπαίδευσης και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,εξαιρούνται από τη δυνατότητα επιλογής ωραρίουκαι δίδεται πάγια εξουσιοδότηση στον οικείο Υπουργό για τον καθορισμό των ωρών έναρξης εργασίας του προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών.

Ο περιορισμός της δυνατότητας επιλογής διαφορετικών ωρών προσέλευσης και αποχώρησης και γενικότερα ο κατά παρέκκλιση καθορισμός τους, όσον αφορά το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ της χωρικής τους αρμοδιότητας γίνεται
 με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κατ' επέκταση, ο οικείος Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται με απόφασή του να καθορίζει διαφορετικό ωράριοεισόδου κοινού από τα οριζόμενα στην παρ.6 της ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β'1659) υπουργικής απόφασης. (ΥΠ. Δ.Μ.&ΗΔ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/03.11.2011)

Επιλογή ωραρίου 
Με την απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/27.06.2006 (ΦΕΚ 769/27-6-2006 τεύχος Β')καθορίστηκε το ωράριο εργασίας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, στο σύνολο της επικράτειας και κατ' επιλογή των υπαλλήλων, ως εξής:
(α) - Ώρα προσέλευσης: 07.30.
- Ώρα αποχώρησης: 15.00.
(β) - Ώρα προσέλευσης: 09.00.
- Ώρα αποχώρησης: 16.30.
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε ολόκληρη την απόφαση καθώς επίσης και το υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 1/8001/12.04.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 
Η ανωτέρω ρύθμιση της υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών καταργήθηκε με το άρθρο 41 του Ν.3979/2011

Διάρκεια εργασίας ημερησίως και εβδομαδιαίως
Για τις υπηρεσίες που εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία οι ώρες εργασίας κάθε ημέρα ανέρχονται σε οκτώ (8) και, συνολικά, σε σαράντα (40) την εβδομάδα. Για το προσωπικό που εξαιρείται από την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι ώρες εργασίας κάθε ημέρας ορίζονται σε έξι ώρες και σαράντα λεπτά (6 ώρες και 40') και, συνολικά, σε σαράντα (40) την εβδομάδα. Ειδικά ωράρια εργασίας που καθορίζονται από ειδικές διατάξεις και ορίζουν ημερήσιο ή εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού κατά παρέκκλιση εξακολουθούν να ισχύουν. (
παρ.4 άρθρο 1 υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (ΦΕΚ Β' 769) απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 της υπ'αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.07.2011 (ΦΕΚ 1659/26.07.2011 τεύχος Β') απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ.)Αποζημίωση υπαλλήλου.
Ο υπάλληλος οφείλει να εργάζεται ανελλιπώς κατά τον καθορισμένο χρόνο και πέραν αυτού ή και σε μη εργάσιμες ημέρες, εφόσον εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον υπάλληλο αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (παρ 1 άρθρο 36 Ν. 3584/07)


Απασχόληση σε ημέρες αργίας - ανάπαυσης.

Σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, με απόφαση των οργάνων της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3584/06, μπορεί να ορίζονται κατά υπηρεσία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή οι περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού κατά το
 Σάββατο ή τη Δευτέρα, εφόσον αυτό επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. Το κατά τα ανωτέρω απασχολούμενο το Σάββατο ή τη Δευτέρα προσωπικό, καθώς και η υποχρεωτικά παρεχόμενη σε αυτό αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης καθορίζονται με απόφαση των ανωτέρω οργάνων. (παρ 8 άρθρο 36 Ν. 3584/07)
Κατά την ημέρα της ανάπαυσης, ο εργαζόμενος οφείλει να απασχοληθεί λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης, μη δυναμένης να αναβληθεί. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται, ως ημέρα ανάπαυσης, άλλη εργάσιμη ημέρα εντός της προσεχούς εβδομάδας, καθοριζόμενη από την υπηρεσία. Κατά την ημέρα της ανάπαυσης δεν επιτρέπεται απασχόληση υπό μορφήν υπερωριακής ή άλλης μορφής πρόσθετης εργασίας, εκτός εάν πρόκειται για συμπλήρωση βάρδιας. (παρ 9 άρθρο 36 Ν. 3584/07)
Το Σάββατο ή η Δευτέρα, κατά περίπτωση, δεν θεωρούνται ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) και δεν καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προσαυξήσεις. (παρ 10 άρθρο 36 Ν. 3584/07)
Σχετικά υποδείγματα δείτε στο άρθρο 36 του Ν. 3584/07Έλεγχος τήρησης ωραρίου. 
Ο έλεγχος τήρησης του ωραρίου εργασίας υπάγεται στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Διοίκησης Προσωπικού των φορέων του Δημοσίου, οι οποίες οφείλουν να ελέγχουν καθημερινά την ορθή τήρηση του ωραρίου εκ μέρους των υπαλλήλων. Ο τρόπος ελέγχου είναι επιλογή της κάθε υπηρεσίας. Προκειμένου όμως να υπάρχει ενιαίο σύστημα ελέγχου του ωραρίου σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου, επιβάλλεται η εγκατάσταση μηχανισμού σήμανσης, κατά προτίμηση ηλεκτρονικού - ψηφιακού, που αποτελεί το πλέον αξιόπιστο σύστημα ελέγχου. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 1/8001/12.04.2010)

Προσθήκη 15-11-2011 Στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με τις δηλώσεις των υπαλλήλων, υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των προϊσταμένων και υφισταμένων των οργανικών μονάδων, με την έννοια ότι έχουν επιλέξει διαφορετικό ωράριο προσέλευσης - αποχώρησης, επισημαίνεται η υποχρέωση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, τόσο των άμεσων όσο και των υπερκείμενων, ως αυτονόητη ευθύνη της θέσης που κατέχουν, να ελέγχουν καθημερινώς την παροχή εργασίας από τους υφισταμένους τους και ιδίως για το χρονικό διάστημα που το ωράριο προϊσταμένων και υφισταμένων δεν συμπίπτει.
Συνεπώς οι προϊστάμενοι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, θα πρέπει να ελέγχουν την απόδοση των υφισταμένων τους, ιδίως κατά το χρονικό αυτό διάστημα, είτε με
 προγραμματισμό εργασίας,στοχοθεσία ή άλλες κατάλληλες οδηγίες για συγκεκριμένες εργασίες. (ΥΠ. Δ.Μ.&ΗΔ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/03.11.2011)

ΥΠ. Δ.Μ.&ΗΔ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/οικ.16721/25.08.2011 - Έλεγχος εφαρμογής του νέου ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ
Σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας σε Δημόσια υπηρεσία με την χρήση εικονολήπτη (κάμερας) κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης με σκοπό να διαπιστωθεί εάν ο υπάλληλος που χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική κάρτα εισόδου στον ηλεκτρονικό - ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης είναι ένα και το αυτό πρόσωπο, κατεβάστε το έγγραφο του ΥΠΕΣ ΔΙΑΔΠ/Φ1/2.1/20586/25.07.2008 με το οποίο διαβιβάζεται η απάντηση της Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (έγγραφο της αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1771-1/06-06-2008). 

Προσθήκη 31-10-2013
 Με το υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 1/28874/21.10.2013 έγγραφο του ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ζητείται από τους υπόχρεους φορείς (δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.) να ενημερώσουν το ΥΠ.Δ.Μ.&Η.Δ. αναφορικά με το σύστημα ελέγχου τήρησης του ωραρίου που διαθέτουν και χρησιμοποιούν και να αποστείλουν τις απαντήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνσηorario@ydmed.gov.gr το αργότερο έως και την 8η Νοεμβρίου 2013 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανομοιομορφία μεταξύ των φορέων του δημοσίου καθώς υπάρχουν φορείς που διαθέτουν ηλεκτρονικό - ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης, άλλοι απλές συσκευές σήμανσης (ρολόγια) όπου οι υπάλληλοι σημαίνουν τις κάρτες τους, ενώ ορισμένοι φορείς διατηρούν σχετικά βιβλία στα οποία υπογράφουν οι υπάλληλοι κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους.
Ώρες εισόδου κοινού.
Οι ισχύουσες ρυθμίσεις για τις ώρες εισόδου του κοινού τροποποιήθηκαν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σε τρεις μόνο περιπτώσεις, με την επιμήκυνσή τους κατά μισή ώρα, ως εξής:
-Η είσοδος του κοινού στις υπηρεσίες που ίσχυε περιορισμένο ωράριο εισόδου (12.00-14.30) θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα
 12.00-15.00.
-Για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τις δημόσιες διαχειρίσεις, το πέρας εισόδου κοινού ορίσθηκε αντί στις 14.00 στις 14.30. Σε περίπτωση όμως που υπάρχει συνεργασία, (π.χ. υποχρέωση κατάθεσης χρημάτων μετά το πέρας των συναλλαγών), με πιστωτικά ιδρύματα και αυτή καθίσταται δυσχερής, λόγω της διεύρυνσης του ωραρίου, η ώρα εισόδου του κοινού παραμένει ως είχε.
-Η είσοδος του κοινού στα γραφεία υποδοχής πολιτών και στα γραφεία πρωτοκόλλου αντί 07.30-15.00 θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα
 07.30-15.30. 
Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τα Γραφεία των Υπουργών, Υφυπουργών, Προέδρων Διοικητικών Συμβουλίων, Διοικητών και Υποδιοικητών Ν.Π.Δ.Δ.. Επίσης δεν ισχύουν οι ανωτέρω ώρες εισόδου του κοινού για την Κεντρική Υπηρεσία των Υπουργείων Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών, για τα οποία ισχύουν οι ειδικά καθοριζόμενες από αυτά ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού. (ΥΠ. Δ.Μ.&ΗΔ. ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.6190/12.03.2012)

Κατά τα λοιπά, δεν εθίγησαν οι ισχύουσες ώρες εισόδου και εξυπηρέτησης των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς του Δημοσίου, ειδικά μάλιστα όσες είχαν ορισθεί κατά παρέκκλιση με ειδικές διατάξεις, ή με αποφάσεις Υπουργών κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981. Με την έννοια αυτή,δεν καθιερώθηκε για όλες τις υπηρεσίες ωράριο εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών από 09.00-15.00, όπως λανθασμένα θεωρήθηκε από ορισμένους φορείς, δεδομένου ότι, όπως σημειώνουμε αμέσως πιο πάνω, διατηρήθηκαν σε ισχύ οι ειδικές ρυθμίσεις για τις ώρες εισόδου του κοινού.
Επειδή το ζήτημα του ωραρίου εισόδου του κοινού στις υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου έχει άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση των πολιτών, πρέπει πάντα να διευθετείται, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή ποιότητα στην εξυπηρέτηση αυτή.
Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι επιτρεπτό υπηρεσίες και φορείς να ρυθμίζουν το ωράριο εισόδου του κοινού χωρίς, πρώτα απ' όλα, να εξετάζουν αν η συγκεκριμένη ρύθμιση εξυπηρετεί τους συναλλασσόμενους πολίτες.
Επίσης, δεν είναι επιτρεπτό υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου να τροποποιούν το ωράριο υποδοχής των πολιτών αιφνιδίως, ανατρέποντας πρακτικές που ακολουθούνται επί μακρόν, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό προκαλείται ανεπίτρεπτα μεγάλη ταλαιπωρία στο κοινό. Πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση των ωρών εισόδου του κοινού θα πρέπει να ενημερώνεται το κοινό αυτό συστηματικά και με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Ειδικότερα, τα Υπουργεία πρέπει να αναρτούν στο διαδικτυακό τους τόπο και μάλιστα σε εμφανέστατο σημείο, εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες, τις ώρες εισόδου κοινού τόσο των ίδιων, όσο και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων, προκειμένου ο πολίτης να γνωρίζει τις ώρες που μπορεί να προσέρχεται στις δημόσιες Υπηρεσίες και φορείς. (ΥΠ. Δ.Μ.&ΗΔ. ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.6190/12.03.2012)

Οι υπηρεσίες και οι φορείς έχουν πάντα τη δυνατότητα ρύθμισης και διεύρυνσης του ωραρίου υποδοχής των συναλλασσομένων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Για τη ρύθμιση των ωρών υποδοχής του κοινού, κατά παρέκκλιση από αυτές που ισχύουν, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.1157/1981 και ιδίως αυτές της παραγράφου 6 του άρθρου 1. (εγκύκλιος ΥΠ. Δ.Μ.&ΗΔ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/03.11.2011)


Προσωπικό Μερικής Απασχόλησης.

Ως γνωστό με το
 άρθρο 41 του ν. 3979/2011 (Α' 138) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν.1157/1981 (Α'126) και ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας αυξήθηκε από τις τριάντα επτά και μισή (37 και 1/2) στις σαράντα (40) ώρες.
Σύμφωνα με τα έγγραφα ΥΠ.ΕΣ. 5313/08.03.2012,ΥΠ. Δ.Μ.&ΗΔ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1./612 /09.02.2012,ΥΠ. Δ.Μ.&ΗΔ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/ 23914/08.12.2011, γίνονται δεκτά τα εξής, σχετικά με την επίπτωση της αύξησης των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας στους εργαζόμενους με μερική απασχόληση:
Στο νέο αυτό εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας εμπίπτουν οι μόνιμοι υπάλληλοι και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπηρεσιών του δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και οι κατηγορίες προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου που ακολουθούν το ωράριο αυτών. Στην ως άνω ρύθμιση υπάγεται και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), μερικής απασχόλησης.
Στο πλαίσιο αυτό, το ωράριο εργασίας του προσωπικού που στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, θα πρέπει να επιμηκυνθεί αναλογικά με βάση το ισχύον σήμερα ωράριο των οκτώ (8) ωρών ημερησίως ,με τις ίδιες αποδοχές.

Γίνεται δηλαδή δεκτό, με τα ανωτέρω έγγραφα, ότι στο τακτικό προσωπικό (αορίστου χρόνου και μόνιμο) που εργάζεται με μερική απασχόληση, δεν θα γίνει μείωση του μισθού αλλά αύξηση του χρόνου εργασίας.
Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που απασχολούνταν 4 ώρες πριν το ν. 3979/11, θα απασχολείται πλέον 4,27 ώρες, χωρίς να μειωθεί ο μισθός του.


Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υπενθυμίζουμε ότι με τις
 ΥΠ. Δ.Μ.&ΗΔ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/03.11.2011 και ΥΠ. Δ.Μ.&ΗΔ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1./707/20.01.2012 οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου εργάζονται με το ωράριο, το οποίο προβλέπεται από τους όρους της σύμβασης που έχουν συνάψει με τον εργοδότη (υπηρεσία ή φορέα του δημοσίου) έως ότου λήξει η σύμβασή τους, εκτός εάν ρητά στη σύμβαση καθορίζεται το ημερήσιο ωράριο εργασίας τους σε συνάρτηση με το εκάστοτε γενικά ισχύον ωράριο.

Επίσης, όσον αφορά τα προγράμματα χρηματοδότησης των μερικά απασχολούμενων του ν. 3250/2004, σημειώνουμε ότι ο χρόνος εργασίας, για κάθε συμβασιούχο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι ώρες εβδομαδιαίως (άρθρο 2 παρ 2 ν. 3250/2004). Συνεπώς στην περίπτωση των προγραμμάτων αυτών που είναι σαφώς προσδιορισμένος ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, άποψή μας είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αύξηση των ωρών εργασίας, πέραν του ορίου που θέτει ο νόμος.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

μαλακιες....οτι ωρα τους καπνισει φευγουν...καλα..