Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ.... ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!! ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.)-Β΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΟΣΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-9-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Τ.Π.Δ.Υ.

Β΄ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
T.Π.Δ.Κ.Υ.


           Αθήνα 23/9/2016 
     Αριθ. Πρωτ. 30193/7276                  ΠΡΟΣ:
Όλους τους Ο.Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλέους 4
                  Τ.Κ.105 59 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: κα Τσομπανίδου Καλ.
Τηλέφωνο    : 210 3270440
Fax             : 210 5247019
Email          : ktsopanidou@tpdy.gr

          
                    
   
  


ΘΕΜΑ: «Ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος όσων αποχώρησαν από την υπηρεσία μετά την 1/9/2013». 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5, του άρθρου 35 του Ν.4387/2016, το εφάπαξ βοήθημα για στους αποχωρήσαντες από την υπηρεσία από 1.9.2013 και εφεξής ισούται με το άθροισμα του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31/12/2013 και του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής. 
Από την παράγραφο 4 α.αα. προβλέπεται ότι «Για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31/12/2013: Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία πριν από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας του έτη, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας…».  Από δε την παράγραφο 4 β. προβλέπεται ότι: «Για το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιείται από την 1.1.2014 και εφεξής…το τμήμα της εφάπαξ παροχής υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση… Με βάση την αρχή της ισοδυναμίας το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης…».


 Εν όψει της εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων που αφορούν στον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί ο Τομέας μας για όσους ασφαλισμένους μας αποχώρησαν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης για οποιαδήποτε αιτία (λόγω γήρατος, θανάτου ή αναπηρίας) μετά την 1/9/2013 και λαμβάνοντας υπόψη: α)την υπ΄αρ. 25908/469/7-6-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1604/7-6-2016, τεύχος Β΄), β)το άρθρο 41, παρ. 2 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/6-9-2016, τεύχος Α΄) και γ)το Α.Π.: Φ.30102 οικ.34965/Δ.15.623/20-9-2016 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να συμπληρωθούν οι σχετικοί φάκελοι απονομής εφάπαξ βοηθήματος, παρακαλούμε να μας αποστείλετε ΑΜΕΣΑ το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος ανά μήνα και ανά έτος, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται, οι οποίες υποβλήθηκαν νόμιμα σε κρατήσεις υπέρ του ΤΠΔΚΥ, χωρίς σ΄αυτές να συμπεριλαμβάνονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας,  συμπληρώνοντας τους συνημμένους πίνακες, ως εξής:
-       Για όσους υπαλλήλους σας αποχώρησαν κατά το διάστημα από 1/9/2013 έως και 31/12/2013, θα πρέπει να μας στείλετε τα ανωτέρω στοιχεία αποδοχών για την τελευταία πενταετία πριν το μήνα αποχώρησής τους από την υπηρεσία.  Π.χ. εάν η αποχώρηση του υπαλλήλου έγινε στις 31 Οκτωβρίου 2013, η πενταετία θα αφορά το διάστημα από 1ης Νοεμβρίου 2008 έως 31 Οκτωβρίου 2013. 
     Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων θα συμπληρωθεί ΜΟΝΟ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
-       Για τους υπαλλήλους που αποχώρησαν από 1/1/2014 και μέχρι 12/5/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4387/2016), η πενταετία επίσης θα αφορά τα 5 τελευταία έτη πριν το μήνα αποχώρησης, υπολογιζόμενα ομοίως ως ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 41, παρ. 2 του Ν.4415/2016.
-       Τέλος, για όλους όσους αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από 13/5/2016 και μετά, η πενταετία θα αφορά σταθερά τα πλήρη έτη από 1/1/2009-31/12/2013, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο μήνας αποχώρησης, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 25908/469/7-6-2016 Υ.Α.
     Για τις δύο αυτές κατηγορίες των ασφαλισμένων θα πρέπει να συμπληρωθούν οι ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2.

Επιπρόσθετα επισημαίνουμε ότι ως αποδοχές της πενταετίας νοούνται οι πάσης φύσεως αποδοχές, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται (τακτική μισθοδοσία,  έκτακτες αποδοχές, υπερωρίες, νυχτερινά, ημερήσιες αποζημιώσεις εκτός έδρας, συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια κλπ.), πλην των δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, όπως προαναφέρθηκε, που καταβλήθηκαν ανά μήνα και υποβλήθηκαν νόμιμα σε κρατήσεις υπέρ του Ταμείου μας.  Δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι αποδοχές που απαλλάσσονταν των κρατήσεων βάσει νόμου (π.χ. κίνητρο απόδοσης κλπ.).
 Κατά τη σύνταξη των σχετικών πινάκων 1 & 2 (σας επισυνάπτουμε υποδείγματα και μπορείτε να τους βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή excel στη διεύθυνση tpdy.gr), απαραιτήτως θα πρέπει οι αποδοχές αυτές να εμφανίζονται αναλυτικά στις σχετικές στήλες (π.χ. βασικός μισθός, επίδομα θέσης, οικογενειακό επίδομα, προσωπική διαφορά κλπ.).  Επίσης θα πρέπει να αναγράφονται και οι εισφορές που καταβλήθηκαν στο ταμείο μας, ιδιαίτερα για το διάστημα από 1.1.2014 έως την αποχώρηση του υπαλλήλου, ώστε να προκύπτει η συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης, που θα αποτελεί το δεύτερο τμήμα της εφάπαξ παροχής.
Στο τέλος των πινάκων θα πρέπει να βεβαιώνεται η ορθότητα των στοιχείων, ότι οι εισφορές παρακρατήθηκαν από τον ασφαλισμένο και αποδόθηκαν στο ταμείο μας και ότι δεν έχει γίνει επιστροφή μέρους ή του συνόλου των εισφορών αυτών ή συμψηφισμός τους με άλλες εισφορές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Σε περίπτωση που έχει γίνει επιστροφή ή συμψηφισμός, τα αντίστοιχα ποσά που επιστράφηκαν ή συμψηφίστηκαν θα πρέπει να εμφανίζονται στην αντίστοιχη στήλη.  Οι συμπληρωμένοι πίνακες παρακαλούμε να αποστέλλονται εγγράφως μέσω ταχυδρομείου, αλλά και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: mstasi@tpdy.gr
Τέλος, θα θέλαμε να εφιστήσουμε ιδιαιτέρως την προσοχή στις αρμόδιες υπηρεσίες σας ως προς την ορθότητα των παρεχόμενων στοιχείων, οι οποίες θα φέρουν και την πλήρη ευθύνη ως προς αυτά. 
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι εκκρεμείς φάκελοι απονομής εφάπαξ βοηθημάτων από τον Τομέα μας.


                                                                                      Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Συνημμ.:  υπόδειγμα πίνακα 1
      και πίνακα 2

                                                                              ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: