Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

Απόφαση Συνεδρίασης Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο.Τ.Α Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

                                   
             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Aπό το πρακτικό της αριθ. 8/2016 συνεδρίασης του  Διοικητικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης : 22/2016

                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Περί  συζήτηση και λήψη απόφασης σχετική με την παραίτηση από το δικόγραφο της από 24-2-2016 αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μασφ31/24-2-2016 (ανάκληση της αίτησης) που ασκήθηκαν κατά της από 23-2-2016 απόφασης του Δ.Σ. του συλλόγου, με την οποία δεν είχαν ανακηρυχθεί ως υποψήφιοι με τον συνδυασμό «Ενωτική Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία» οι Ζήσης Κατσάνος, Σωτήρης Μυλωνάς, Χρυσάνθη Λαβδού και  Χρήστος Κουτσής. Στην Κοζάνη και στα γραφεία του συλλόγου (Ζαφειράκη 6) σήμερα την 19η του  μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 , ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00΄ το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΥΠ.Ο.Τ.Α. Ν. Κοζάνης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 59/15-09-2016 πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

           Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 07 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     
Δαλαγιώργος Γεώργιος (Πρόεδρος)

1.

Στεργιόπουλος Ιωάννης (Μέλος)

2.     
Καραμάνης Γεώργιος    (Αντιπρόεδρος)


3.     
Μιχαηλίδης Ιωσήφ        (Γ.Γραμματέας)


4.     
Τσαλουκίδης Ευστάθιος    (Ταμίας)


5.     
Γκαραγκούνης Βασίλειος  (Μέλος)


6.     
Κατσάνος Ζήσης                (Μέλος)            Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:          

Θ έ μ α   1ο     
Αριθμός Απόφασης:  22/2016
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
   Κατά τη συνεδρίαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης στις 08.06.2016, οι αιτούντες [ 1)Ζήσης Κατσάνος, 2)Σωτήρης Μυλωνάς 3)Χρυσάνθη Λαβδού 4) Χρήστος Κουτσής] μέλη του σωματείου  παραιτήθηκαν από το δικόγραφο της από 24.2.2016 αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων με αριθμό έκθεσης κατάθεσης  Μασφ31/24.02.2016)(ανάκληση της αιτήσεως) που άσκησαν κατά της από 23.02.2016 απόφασης του Δ.Σ. του σωματείου, με την οποία δεν είχαν ανακηρυχθεί ως υποψήφιοι με τον συνδυασμό «Ενωτική Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία» .
Η παραίτηση αυτή η οποία καταχωρήθηκε στα πρακτικά της δίκης με αριθμό 141/08.06.2016 έχει ως αποτέλεσμα ότι η αίτηση θεωρείται πως δεν ασκήθηκε καν, άρα ούτε η προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου με την οποία τους επετράπη να λάβουν μέρος στις εκλογές ισχύει. Δηλαδή η παύση της ισχύος της προσωρινής διαταγής είναι αναδρομική, οπότε δεν μπορεί να δικαιολογήσει  την έναρξη αναγκαστικής εκτέλεσης, που είχε αρχίσει νόμιμα πριν από την παύση της ισχύος της.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι με την ενέργεια τους αυτή, ουσιαστικά επικυρώθηκε η απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου, η οποία ορθώς δεν είχε ανακηρύξει αυτούς (τους αιτούντες) ως υποψηφίους στις εκλογές του σωματείου 26.02.2016 και επομένως η συμμετοχή τους στις εκλογές είναι άκυρη. Δηλαδή έγινε αποδεκτή και απο τα τέσσερα αυτά μέλη η απόφαση του ΔΣ με βάση την οποία δεν έγινε επιτρεπτό να συμμετέχουν σαν υποψήφιοι στις εκλογές διότι δεντηρούσαν τις απαιτήσεις που προέβλεπε το καταστατικό του συλλόγου.
Στην προκειμένη περίπτωση συντρέχει λόγος ανάκλησης του μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου Κατσάνου Ζήση, ο οποίος έλαβε μέρος στις εκλογές της 26.02.2016 του σωματείου δυνάμει της προσωρινής διαταγής που εξέδωσε ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, αφού το Δ.Σ. του σωματείου με την από 23.02.2016 απόφασή του δεν είχε ανακηρύξει αυτόν και τους λοιπούς αιτούντες Σωτήρη Μυλωνά, Χρυσάνθη Λαβδού, Χρήστο Κουτσή ως υποψηφίους με τον συνδυασμό «Ενωτική Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία» .
Επειδή στα πλαίσια της λειτουργίας του Δ.Σ. ανήκει η πιστή τήρηση του νόμου και του καταστατικού του σωματείου, δημιουργείται πλέον μείζον ζήτημα σχετικά με την συνέχιση ή μη της συμμετοχής του Ζήση Κατσάνου ως μέλους του Δ.Σ., δικαίωμα το οποίο απέκτησε μετά τις αρχαιρεσίες της  26.02.2016.
Στην προκειμένη  περίπτωση και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα πραγματικά περιστατικά συντρέχει λόγος αντικατάστασης του μέλους του Δ.Σ. Κατσάνου Ζήση, για το λόγο ότι μετά την παραίτηση του από το δικόγραφο της αίτησης έπαυσε αναδρομικά η ισχύς της προσωρινής διαταγής του δικαστηρίου, δυνάμει της οποίας συμμετείχε ως υποψήφιος στις εκλογές. Αυτό διότι η απόφαση του Δ.Σ. που ανακήρυξε τις υποψηφιότητες των μελών του Σωματείου για τις αρχαιρεσίες της 26-2-2016 στην οποία (ανακήρυξη) δεν συμπεριλαμβανόταν και ο κ.Κατσάνος Ζήσης επικυρώθηκε με την παραίτηση του δικογράφου και πλέον δεν είναι δυνατή η προσβολή της, λόγω παρόδου της προθεσμίας.
Επομένως συντρέχει λόγος αντικατάστασης του μέλους Κατσάνου Ζήση από  το αμέσως επόμενο μέλος που εκλέχθηκε κατά σειρά από τον συνδυασμό που αυτός μετείχε και πληρούσε τις προϋποθέσεις, πλην των λοιπών αιτούντων (Σωτήρης Μυλωνάς, Χρυσάνθη Λαβδού, Χρήστος Κουτσής) οι οποίοι και αυτοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να τοποθετηθούν επί του θέματος και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του α) Την 141/08-06-2016 παραίτηση από το δικόγραφο της από 24-2-2016 αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων των   Ζήση Κατσάνο, Σωτήρη Μυλωνά, Χρυσάνθη Λαβδού, Χρήστο Κουτσή
β) Το καταστατικό του Συλλόγου

(Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας το μέλος του Δ.Σ. Ζήσης Κατσάνος  αποχώρησε από την συνεδρίαση)

                                                                    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ομόφωνα)

Α. Την αντικατάσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΥΠ.Ο.Τ.Α. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ του μέλους Κατσάνου Ζήση από  τον αμέσως επόμενο αναπληρωτή Ρήγα Δημήτριο που εκλέχθηκε  κατά σειρά ψήφων από τον ίδιο συνδυασμό «Ενωτική Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία» στις εκλογές του συλλόγου που πραγματοποιήθηκαν στις 26-2-2016  και που αυτός μετείχε και πληρούσε τις προϋποθέσεις, πλην των λοιπών αιτούντων (Σωτήρης Μυλωνάς, Χρυσάνθη Λαβδού, Χρήστος Κουτσής) οι οποίοι και αυτοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση του Προέδρου. Η πρόταση υπερψηφίστηκε από  τον πρόεδρο Δαλαγιώργο Γ.,  Καραμάνη Γ., Μιχαηλίδη Ι., Τσαλουκίδη Σ., (της παράταξης Αυτόνομη Ενωτική Κίνηση) και το μέλος Γκαραγκούνη Β. (της παράταξης Ενωτική Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία).

Β. Την αντικατάσταση του Κατσάνου Ζήση από αντιπρόσωπο στο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ν.Κοζάνης από  τον αμέσως επόμενο αναπληρωτή Ρήγα Δημήτριο που εκλέχθηκε  κατά σειρά ψήφων από τον ίδιο συνδυασμό «Ενωτική Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία» στις εκλογές του συλλόγου που πραγματοποιήθηκαν στις 26-2-2016  και που αυτός μετείχε και πληρούσε τις προϋποθέσεις, πλην των λοιπών αιτούντων (Σωτήρης Μυλωνάς, Χρυσάνθη Λαβδού, Χρήστος Κουτσής) οι οποίοι και αυτοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση του Προέδρου.

Γ. Της παραπάνω απόφασης να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι: Ρήγας Δημήτριος, Κατσάνος Ζήσης,  Σωτήρης Μυλωνάς, Χρυσάνθη Λαβδού, Χρήστος Κουτσής.

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Γ.Γραμματέα για κάθε άλλη ενέργεια.   
           
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  ως εξής:
      
         Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
                 (Τ.Σ.)Υπογραφή                                            Υπογραφές
                           Ακριβές απόσπασμα
                             Σέρβια  20-09-2016
                              Ο     Πρόεδρος                                 Ο Γεν.Γραμματέας
                               
                                       Γεώργιος Δαλαγιώργος                       Ιωσήφ Μιχαηλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: