Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                          Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2014
               Αριθμ. Πρωτ.: 216

               Προς:
1.       Υπουργό Εσωτερικών
      κ. Γιάννη Μιχελάκη
      Σταδίου 27
      101 83 – Αθήνα
2.       Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
         κ. Χρήστο Σταϊκούρα
         Πανεπιστημίου 37
         101 65 – Αθήνα
3.       Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
         και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
         κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
         Βασ. Σοφίας 15
         106 74 – Αθήνα

                                                           Κοινοποίηση:  
1.       Υπουργείο Εσωτερικών
      Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
      Δ/νση Οργάν. & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
      Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α.
      Σταδίου 27
      101 83 – Αθήνα
2.       Υπουργείο Οικονομικών
      Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
      Γενική Διεύθυνση Μισθών
      22η Διεύθυνση Μισθολογίου
      Τμήμα Β’
      Πανεπιστημίου 37
      101 65 – Αθήνα
3.       Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
      και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
      Γεν. Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού
      Δ/νση Διοικ. Ανθρώπινου Δυναμικού
      Τμήμα Υπαλ. Σχέσης & Σταδιοδρομίας
      Βασ. Σοφίας 15
      106 74 – Αθήνα


Κύριοι Υπουργοί,
Με το άρθρο 67 του Ν.4235/2014 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 32/11-2-2014) δίνεται η εξουσιοδότηση για την έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας του άρθρου 15, παρ.1 του Ν.4024/2011.
Με το Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 465/24-2-2012 δημοσιεύτηκε η με αριθμ.: οικ.2/16519/0022/24-2-2012 κοινή Υπουργική Απόφαση που καθόριζε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011, ενώ με νέα κοινή Υπουργική Απόφαση (αριθμ.: 2/31081/0022/30-4-2012) που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1399/30-4-2012 τροποποιήθηκε η αρχική απόφαση διατηρώντας όμως τον αποκλεισμό κατηγοριών εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Παρ´ ότι καταθέσαμε με τα με αριθμ. πρωτ.: 104/30-1-2012 και 652/1-7-2013 έγγραφά μας αναλυτική πρόταση για τους δικαιούχους του επιδόματος, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αποκλείστηκαν κατηγορίες εργαζομένων που ανήκουν και στον Κ.Β.Α.Ε. του Ι.Κ.Α., όταν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, στις ίδιες ειδικότητες  με αυτές των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, με τις πιο πάνω Υπουργικές Αποφάσεις το επίδομα χορηγείται.

Αναλυτικά σας αναφέρουμε:
 
1.       Εργατοτεχνίτες εν γένει: Σιδηρουργοί, Υδραυλικοί, Αλουμινάδες, Ηλεκτρολόγοι, Φανοποιοί, Τεχνίτες Συντηρητές, Πρακτικοί Μηχανικοί, Εργάτες Κήπων, Τεχνίτες Κηπουροί-Δενδροκόμοι-Ανθοκηπουροί, οι απασχολούμενοι στην τοποθέτηση Υαλοπινάκων, Εργάτες και Τεχνίτες στη σήμανση των Οδών, Εργάτες και Τεχνίτες Σωληνώσεων και Σιδηροκατασκευών και οι Ηλεκτροσυγκολλητές.
2.       Οικοδομικές εργασίες: Οικοδόμοι, Τεχνίτες Οικοδόμοι, Κτίστες Πέτρας, Καλουπατζήδες, Σοβατζήδες, Κτίστες, Ξυλουργοί, Ελαιοχρωματιστές, Εργάτες οδοποιίας, Εργάτες και Τεχνίτες Ύδρευσης.
3.       Υγειονομικό προσωπικό: Τραπεζοκόμοι, Βοηθοί Μάγειροι, Μάγειροι, Οικογενειακοί Βοηθοί, Νοσηλευτές, Νοσοκόμοι, Φυσικοθεραπευτές κ.λπ.
4.       Νυχτοφύλακες, Φύλακες-Εργάτες, Εργάτες Γενικών καθηκόντων και το Εποπτικό προσωπικό της καθαριότητας.
5.       Καθαρίστριες-στές Εσωτερικών χώρων, Δημοτικών Γηροκομείων, Σχολικών Κτιρίων, Παιδικών Σταθμών, Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίων και Γηπέδων.
6.       Εργάτες και Τεχνίτες που απασχολούνται στους Βιολογικούς καθαρισμούς, τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.
7.       Οι Μουσικοί Πνευστών Οργάνων.
8.       Οι Εργάτες των Δημοτικών Σφαγείων.
9.       Οι Εργάτες Καθαριότητας των Δημοτικών Νεκροταφείων.
10.  Οι Καμαρώτοι-Καμαριέρες και οι Τρίφτες στα Δημοτικά Λουτρά.
11.  Οι Εργάτες και Τεχνίτες Ψεκασμού.
12.  Οι απασχολούμενοι ως Θερμαστές και Λεβητοκαθαριστές.

Κύριοι Υπουργοί,
Ο αποκλεισμός των εργαζομένων αυτών από την χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δημιουργεί άνιση και άδικη μεταχείριση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού που ανήκουν κατά κύριο λόγο στις κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε. και οι οποίοι είδαν με το Ν.4024/2011 τις αποδοχές τους να περικόπτονται κατά 50% και να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες.
Η αποδοχή της πρότασής μας για την τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης θα αποτρέψει ένταση και κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
                                           
        Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                                                        Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: