Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015

Αποζημίωση για το δημοψήφισμα

Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται το ύψος τηυς εκλογικής αποζημίωσης που θα λάβουν οι υπάλληλοι που απασχολήθηκαν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται η ειδική εκλογική αποζημίωση για το Δημοψήφισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων που έχουν καθοριστεί στο ποσό των επτακοσίων είκοσι ευρώ (720 €), με την επιφύλαξη των επομένων περιπτώσεων:
α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των εκατόν εξήντα ευρώ (160 €).
β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), για το χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερών, καθορίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα ευρώ (140 €).
γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην πρώην Νομαρχία Αθηνών, καθορίζεται στο ποσό των επτακοσίων ευρώ (700 €).
δ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100 €).
ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, έως εξήντα πέντε (65) άτομα, Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας, έως σαράντα τρία (43) άτομα, Εκλογών, έως τριάντα επτά (37) άτομα, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως πενήντα πέντε (55) άτομα, συμπεριλαμβανομένων των οικείων Γενικών Διευθυντών, σε λοιπές μονάδες του Υπουργείου και Πολιτικά Γραφεία, έως τριάντα (30) άτομα, προσαυξάνεται με επιπλέον ποσό τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (480 €), λόγω της ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασίας που επιτελούν κατά την προπαρασκευαστική περίοδο του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
Β. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. Επιπλέον, για τους υπαλλήλους της περίπτωσης (δ) έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 1, της από 28.6.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015» (Α’ 64).
Γ. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της ως άνω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό των εκλογικών συνεργείων της απόφασης αυτής, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07-130 και Κ.Α.Ε. 5262 προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οικονομικού έτους 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια: