Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018

Ρυθμίσεις που αφορούν στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.


Αθήνα, 13 Αυγούστου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 906


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 133/19-7-2018
ο Νόμος 4555/2018 με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση τα Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της     οικονομικής     και     αναπτυξιακής     λειτουργίας     των     Ο.Τ.Α.   (Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση τω αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», ο οποίος συμπεριλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Αναλυτικά οι διατάξεις κατ΄ άρθρο είναι:

Άρθρο 11
Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα-Αντικατάσταση του άρθρου 14 του Ν.3852/2010
«Δεν μπορούν να εκλέγουν ή να είναι Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ή Πρόεδροι Κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό ως τριακοσίων κατοίκων» α,β,γ,δ,…
ε. Υπάλληλοι με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και Ι.Δ.Α.Χ. του Δημοσίου, των Δήμων, των Περιφερειών και των Ν.Π. που είναι ενταγμένα στο  Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτό ισχύει, δώδεκα
(12) μήνες πριν την διενέργεια των εκλογών, υπάλληλοι, οι οποίοι άσκησαν καθήκοντα Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή ανώτερου μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από την διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, στους Δήμους, στα Διοικητικά όρια των οποίων εκτείνονταν η αρμοδιότητα των ανωτέρω οργανικών μονάδων. Επίσης δεν μπορούν να εκλεγούν «υπάλληλοι με σχέση  εργασίας Δημοσίου Δικαίου και Ι.Δ.Α.Χ. στον ίδιο Δήμο και τα πάσης φύσεων Νομικά Πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει ο Δήμος.

Το κώλυμα αίρεται εφ’ όσον οι υπάλληλοι αυτοί παραιτηθούν από την θέση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων, οι οποίοι μπορεί να επανέλθουν στην υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  32 του Ν.4257/2014.

Άρθρο 75
Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου-Αντικατάσταση του άρθρου 70 του Ν.3852/2010
Υπάλληλοι του Δήμου μετέχουν στις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, που συστήνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αυτού.

Άρθρο 78
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης-Αντικατάσταση του άρθρου 76 του Ν.3852/2010
Μετέχουν εργαζόμενοι του Δήμου και των Ν.Π. αυτού και έχουν την δυνατότητα να προτείνουν και άλλα θέματα πέραν εκείνων που εξετάζει η επιτροπή αυτή.

Άρθρο 87
Συνέλευση κατοίκων κοινότητας-Αντικατάσταση του άρθρου 85 του Ν.3852/2010
Στη συνέλευση των κατοίκων της κοινότητας τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του Δήμου.

Άρθρο 91
Συγκρότηση διοικήσεων Νομικών Προσώπων των Δήμων
Η Δ.Ε.Υ.Α. που συνιστάται από ένα μόνο Δήμο, στο Διοικητικό της Συμβούλιο, ορίζεται επί πλέον των αιρετών εκπροσώπων του Δήμου, (1) ένα Μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχείρηση οριζόμενος από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων ή από το σύνολο των εργαζομένων τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε Γενική Συνέλευση.


Άρθρο 139
Δημόσιος διάλογος
Στο Δημόσιο Διάλογο (για Δημοτικό Δημοψήφισμα) μετέχουν συνδικαλιστικές Οργανώσεις, οι οποίες μπορεί να συγκροτούν επιτροπές πρωτοβουλίας για την υποστήριξη ή προβολή … απαντήσεων στο ερώτημα του Δημοψηφίσματος.
Για την οργάνωση του Δημοσίου Διαλόγου, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί ειδική επιτροπή από υπάλληλους του οικείου Ο.ΤΑ. ή αιρετούς.

Άρθρο 167
Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικού Διαμεσολαβητή
Σε κάθε Δήμο που αποτελεί έδρα του οικείου Δημοτικού Διαμεσολαβητή συστήνεται αυτοτελές γραφείο Δημοτικού Διαμεσολαβητή.
Στελεχώνεται το γραφείο αυτό από τρείς (3) υπαλλήλους των Δήμων και Ν.Π. αυτών με απόσπαση κατά παρέκκλιση του Νόμου 4440/2016 ( 2 Π.Ε. και 1 Δ.Ε.) ύστερα από απόφαση του Δημάρχου της έδρας του Νομού για χρονικό διάστημα ίσο με την θητεία του Διαμεσολαβητή.
Ο Δημοτικός Διαμεσολαβητής ασκεί και πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους αυτούς.

Άρθρο 178
Υποστήριξη των Δήμων από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Δήμοι που δεν διαθέτουν Τεχνική επάρκεια (άρθρο 44, Ν.4412/2010) ή που δεν διαθέτουν επαρκή Τεχνική Υπηρεσία ή που έχουν Τεχνική Υπηρεσία η οποία δεν διαθέτει Τεχνικό υπάλληλο της απαιτούμενης ειδικότητας για εκπόνηση, ανάθεση και επίβλεψη έργων κ.λπ. μπορούν να αναθέσουν στην Μ.Ο.Δ. παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.λπ. με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 180
Διαδημοτικός Σύνδεσμος Τεχνικής Υπηρεσίας
Δύο ή περισσότεροι Δήμοι του ίδιου Νομού καθώς και όμορων Νομών της ίδιας Περιφέρειας, μπορεί με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων να συνιστούν Σύνδεσμο με ειδικό σκοπό την μελέτη και εκτέλεση των Τεχνικών τους έργων.
Οι Σύνδεσμοι αυτοί αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ. και η Τεχνική τους υπηρεσία, αποτελεί την κοινή Τεχνική Υπηρεσία των συμμετεχόντων σ’ αυτούς Δήμους.
Καταρτίζεται ο Ο.Ε.Υ. του Συνδέσμου, ύστερα από τη σύστασή του και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον μια Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας με ένα ή περισσότερα Τμήματα και ένα Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Το προσωπικό των Δήμων που υπηρετεί σε τμήματα ή Διεύθυνση αντίστοιχο με τα Τμήματα και τη Διεύθυνση του Συνδέσμου μετατάσσεται στην αντίστοιχη οργανική μονάδα του Συνδέσμου.
Ύστερα από αίτηση, μπορεί οποιοσδήποτε υπάλληλος συνεργαζόμενου Δήμου να μεταταχθεί ή αποσπασθεί για δύο χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) επιπλέον έτη, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σε κενή οργανική θέση του Συνδέσμου. Η απόφαση της μετάταξης ή απόσπασης εκδίδεται από τον πρόεδρο του Συνδέσμου ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Το προσωπικό των πρώην (Τ.Υ.Δ.Κ.),ύστερα από αίτηση του, και απόφαση του Προέδρου του Συνδέσμου μπορεί να μετατάσσεται σε κενή οργανική θέση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Η υπηρεσιακή κατάσταση καθώς και τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των πιο κάτω υπαλλήλων δεν θίγονται. Αν λυθεί ο Σύνδεσμος για οποιοδήποτε λόγο, το προσωπικό μεταφέρεται αυτοδίκαια στην θέση που κατέχει πριν από τη μετάταξη ή απόσπαση και ο χρόνος υπηρεσίας στο Σύνδεσμό λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

Άρθρο 181
Υπηρεσία Δόμησης
Σε κάθε Δήμο εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που λειτουργούν και αναφέρονται στο άρθρο 97 του Ν.3852/2010, λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόμησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Εάν, με απόφαση του Δημάρχου διαπιστωθεί αιτιολογημένα η αδυναμία συγκρότησης αυτοτελούς υπηρεσίας Δόμησης, οι αρμοδιότητες αυτής ασκούνται με διοικητική υποστήριξη από τον Δήμο της οικείας Περιφερειακής ενότητας.
Άρθρο 198
Παρακολούθηση κατάρτισης και εκτέλεσης Προϋπολογισμών Ο.Τ.Α.
Εάν από παρατηρητήριο διαπιστωθεί αδυναμία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού (αδυναμία κατάρτισης αρχικού προϋπολογισμού ή αδυναμία ισοσκέλισης ή έχουν εγγραφεί πλασματικά έσοδα κ.λπ. αναφερόμενα στο άρθρο αυτό) οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (Οικονομικών Υπηρεσιών) υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη για σοβαρή παράβαση καθήκοντος…
Άρθρο 204
Ρυθμίσεις σχετικές με την εκκαθάριση δαπανών-Εντολή πληρωμών στους Δήμους Από 19-7-2018 ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου αυτού, ο Δήμαρχος δεν έχει πλέον        την            ιδιότητα          του   εκκαθαριστή  των   δαπανών  και  του   εντολέα  των
πληρωμών.
Ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών υπογράφει ή συνυπογράφει πράξεις εκκαθάρισης και χρηματικά εντάλματα πληρωμών και τα εκδίδει.
Στους μικρούς Δήμους:
α. Λόγω έλλειψης προσωπικού και οργανικών μονάδων που δεν διαθέτει Προϊστάμενο Οικονομικών υπηρεσιών οι πράξεις εκκαθάρισης και εντάλματα πληρωμής, υπογράφονται από υπάλληλο που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου.
β. Στα Δημοτικά Ν.Π. που δεν έχουν δικό τους Διοικητικό προσωπικό και η Ταμειακή τους υπηρεσία διεξάγεται από το Δήμο που τα έχει συστήσει οι αρμοδιότητες ανάληψης των υποχρεώσεων, εκκαθάρισης και εντολής των δαπανών ασκούνται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου και οι σχετικές πράξεις υπογράφονται από τα όργανα που είναι αρμόδια για τις δαπάνες του Δήμου.

Άρθρο 205
Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού
Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού θεωρείται:
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγονται μόνο ή κατά κύριο λόγο, οι υπηρεσίες οικονομικού ενδιαφέροντος.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης στο οποίο υπάγονται μόνο ή κατά κύριο λόγο οι υπηρεσίες οικονομικού ενδιαφέροντος.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος και υπό την προϋπόθεση ότι ασκούνται από το τμήμα όλες οι οικονομικές λειτουργίες του φορέα εάν δεν υπάρχουν οι πιο πάνω κατηγορίες.
Άρθρο 207
Πάγια προκαταβολή Δήμων
Ορίζεται Δημοτικός Υπάλληλος με τον αναπληρωτή του.
Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθεται σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού του Δήμου σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα Ελλάδος, μετά από πρόταση των υπολόγων διαχειριστών και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 223
Τροποποίηση του άρθρου 99 του Ν.4483/2017
Η εξαίρεση της περικοπής του άρθρου 29 του Ν.4024/2011 από την υπερβάλλουσα μείωση εφαρμόζεται σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων κλάδων Μηχανικών και Διοικητικού-Οικονομικού που διενεργήθηκαν στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού μέχρι την 31-12-2015, σύμφωνα με τα άρθρα 74, 78, 181, 182 του Ν.3584/2007 και της παρ.18 του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 εκτός αυτών που αφορούν την ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα κ.λπ. αναφερόμενα στο άρθρο αυτό.

Άρθρο 225
Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στους Δήμους της ηπειρωτικής χώρας
Οι Δήμοι των Περιφερειών της ηπειρωτικής χώρας πλην της Περιφέρειας Αττικής συνιστούν Φο.Δ.Σ.Α. είτε:
α. ως Ν.Π.Δ.Δ. με τη μορφή Συνδέσμου, είτε β. ως Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. με τη μορφή Α.Ε. Φο.Δ.Σ.Α. με νομική μορφή του Συνδέσμου μπορεί να μετατραπεί σε Α.Ε. (άρθρο 265 του Ν.3463/2006) και Φο.Δ.Σ.Α. με την μορφή Α.Ε.(άρθρο 265 του Ν.3463/2006) μπορεί να μετατραπεί σε Σύνδεσμο με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμων-Μελών.
Για την μεταβολή της νομικής μορφής του Φο.Δ.Σ.Α., που συνίσταται μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού, πρέπει να παρέλθει μια πλήρης Δημοτική θητεία πλέον της τρέχουσας.
Φο.Δ.Σ.Α. που μετατρέπονται.
Α΄ Το μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικό των Φο.Δ.Σ.Α. (Συνδέσμου που μετατρέπονται και εκείνο που

απασχολείται με σχέση έμμισθης εντολής), μεταφέρεται στον Φο.Δ.Σ.Α. που συστήνεται με την νέα νομική μορφή και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις του οικείου Ο.Ε.Υ. ή Κανονισμού Προσωπικού. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις δημιουργούνται με τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. σε 6 μήνες από την μετατροπή του Ο.Ε.Υ. (241 άρθρο) στο οποίο προβλέπονται οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού, διάρθρωση των υπηρεσιών κ.λπ. Για την οργανωτική δομή των Φο.Δ.Σ.Α. ως Συνδέσμου εφαρμόζεται η παρ.5 του άρθρου 247 του Ν.3463/2006 και το άρθρο 10 του Ν.3584/2007.
Το προσωπικό διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης Πρόνοιας και Υγειονομικής περίθαλψης καθώς και από το συνταξιοδοτικό καθεστώς που υπάγονταν πριν την μετατροπή και αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η προηγούμενη απασχόληση τους, με κάθε έννομη συνέπεια.
Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. ή μίσθωσης έργου που βρίσκονται σε ισχύ συνεχίζονται με το νέο φορέα μέχρι την λήξη τους, η δε προκήρυξη θέσεων συνεχίζεται από τον νέο φορέα.
Το Μόνιμο και με σχέση Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό σε περίπτωση μετατροπής Α.Ε. σε Σύνδεσμο μεταφέρεται, αυτοδικαίως, ύστερα από διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο στο Φ.Ε.Κ. με αναδρομική ισχύ από το χρόνο σύστασης του Ν.Π. με την νέα του μορφή. Η πράξη κατάταξης σε θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, είναι προσωποπαγής και καταργούνται όταν κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Ο Φο.Δ.Σ.Α. που λειτουργεί με μορφή Α.Ε., με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζει κανονισμό εργασίας.

Φο.Δ.Σ.Α. που συγχωνεύονται.
Το μόνιμο και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. των Φο.Δ.Σ.Α. που συγχωνεύονται με μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και όσων απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Φο.Δ.Σ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. και κατατάσσονται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις του Ο.Ε.Υ. που συστήνονται (άρθρο 241).
Εάν δεν υπάρχουν, συστήνονται με τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. εντός 6 μηνών από την διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης. Οι θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. είναι προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.
Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή μίσθωσης έργου που βρίσκονται σε ισχύ συνεχίζονται από τον νέο φορέα.
Το προσωπικό διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την κατάταξη του στον Φο.Δ.Σ.Α., η δε προηγούμενη απασχόληση του αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία με κάθε έννομη συνέπεια.

Συγχώνευση Φο.Δ.Σ.Α. με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. με Α.Ε.
Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. των προς συγχώνευση Φο.Δ.Σ.Α. μεταφέρεται με τις θέσεις που κατέχει στον φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση και διέπεται ως προς τα δικαιώματα και τις υπηρεσιακές μεταβολές του

από τις διατάξεις που υπαγόταν πριν από τη μεταφορά τους. Διέπεται επίσης από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που υπάγονταν πριν τη μεταφορά του. Η προϋπηρεσία του αναγνωρίζεται στους υπό συγχώνευση φορείς, θέσεις δε που είχαν προκηρυχθεί από αυτούς, μεταφέρονται στον φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση, ο οποίος συνεχίζει τη διαδικασία πρόσληψης

Συγχώνευση Φο.Δ.Σ.Α. με μορφή Α.Ε.
Το προσωπικό των προς συγχώνευση Φο.Δ.Σ.Α. με μορφή Α.Ε. κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις του Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού, που συστήνονται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 241 κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα εάν στον εσωτερικό κανονισμό δεν υπάρχουν κενές θέσεις τότε με τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. συστήνονται εντός 6 μηνών από την διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο. Στις συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. και μίσθωσης έργου που βρίσκονται σε ισχύ κατά την συγχώνευση, υπεισέρχεται ο νέος φορέας μέχρι τη λήξη τους.
Στα νησιά, οι αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α. ασκούνται από τις υπηρεσίες των Δήμων. Οι Σύνδεσμοι και οι Επιχειρήσεις Δήμων που ασκούν αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α. που υφίστανται (κατά την δημοσίευση του Νόμου) είναι δυνατόν να συνεχίσουν να ασκούν τις αρμοδιότητες αυτές με απόφαση από την αρμόδια οργανική διοίκηση, εντός 3 μηνών εάν δεν ληφθεί τέτοια απόφαση, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη για τη συνέχιση λειτουργίας των Ν.Π, αυτών. Εάν ληφθεί απόφαση λύσης και κατάργησης το προσωπικό των Ν.Π. αυτών μεταφέρεται στους οικείους Δήμους.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 231) (Φο.Δ.Σ.Α. με νομική μορφή Συνδέσμου).
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδια …. ε. Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του
στ. Ψηφίζει τον Ο.Ε.Υ. με απόφαση η οποία λαμβάνεται μέσα σε ένα μήνα από τη συγκρότηση του σε σώμα, στον οποίο προβλέπονται οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και εκπαιδευτικές βαθμίδες, η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες τους, οι κλάδοι των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων…
Όργανα Διοίκησης και Λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. (Α.Ε.) άρθρο (236).
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φο.Δ.Σ.Α. με την νομική μορφή Α.Ε. συμμετέχει επιπλέον ως Μέλος ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων που ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση και αν δεν υπάρχει από την Γενική Συνέλευση των εργαζομένων.

Άρθρο 260
Το άρθρο 84 του Ν.4484/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
Προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π., τοποθετούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπάλληλοι των κατηγοριών και κλάδων:
α. Π.Ε. και Τ.Ε. κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) ή
β. Π.Ε. και Τ.Ε. άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διαρκείας τουλάχιστον πέντε (5) ετών των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.
Εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. να πληρούν τις προϋποθέσεις α, β, ως Προϊστάμενοι δύνανται να τοποθετούνται υπάλληλοι Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κατηγορία Δ.Ε. του κλάδου (Δ.Υ.Π.) ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε  Κ.Ε.Π., διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι Δ.Ε. όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Άρθρο 261
Επιτρέπεται: α. η διενέργεια αμοιβαίων μετατάξεων σε υπηρεσία του ίδιου ή άλλου Δήμου… β. Μετατάξεις μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων του κλάδου (Δ.Υ.Π.) από Κ.Ε.Π. σε Κ.Ε.Π., εντός του ίδιου ή άλλων κλάδου… γ. Μετατάξεις μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων Κ.Ε.Π., σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ίδιου Δήμου… δ. Μετατάξεις μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Κ.Ε.Π. σε κενή θέση αλλά κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (διενεργούνται σύμφωνα με το Ν.4440/2016 περί Κινητικότητας).

Άρθρο 262
Υπάλληλοι Κ.Ε.Π. που πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα που έχουν αναπηρίας 67% και άνω είναι δυνατή η εκούσια μετάταξη μεταφορά ή  απόσπαση τους σε άλλο Κ.Ε.Π. της επιλογής τους, χωρίς την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας, εφόσον το νόσημα ή η αναπηρία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής.

Άρθρο 273
Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού ( που υπηρετούν στους φορείς του άρθρου 14 του Ν.2190/94) , στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. και αντιστρόφως για δύο χρόνια συν δύο χρόνια παράταση με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού.

Άρθρο 276
Τροποποιείται το εδάφιο γ της παραγράφου 1α του άρθρου 51 του Ν.4407/2016 και αναφέρεται στους οριζόμενους Προϊστάμενους Διευθύνσεων... Μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρο 278
Δίδεται η δυνατότητα σε πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που υπηρετούν σε καταστήματα κράτησης να μετατάσσονται ύστερα από αίτησή τους κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας ως ειδικό ένστολο προσωπικό συνυπολογιζόμενης της προϋπηρεσίας τους (Καταστήματα Κράτησης) για βαθμό και μισθολογική εξέλιξη.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                               Βασίλης Πετρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: