Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

Κατατεθείσα Τροπολογία: ρυθμίσεις προσωπικού ΙΔΟΧ παιδικών σταθμών και υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης

 Άρθρο 2
Προσωπικό δομών Φιλοξενίας και φροντίδας βρεφών και παιδιών, καθώς και
παιδιών και ατόμων με αναπηρία, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
νομικών προσώπων αυτών
1. Η διάρκεια των συμβάσεων του προσωπικού που έχει προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις δομές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) και των νομικών προσώπων αυτών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο μητρώο δομών της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., στο Πλαίσιο υλοποίησης της
Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ των
Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, οι οποίες ήταν ενεργές κατά τη
διάρκεια του ετήσιου κύκλου 2021-2022, παρατείνεται από τη λήξη τους έως τη λήξη του
ετήσιου κύκλου 2022-2023, στο πλαίσιο υλοποίησης της μετεξέλιξης της δράσης με την
ονομασία «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική
εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με
αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» στα Περιφερειακά Προγράμματα του
ΕΣΠΑ 202 1-2027.
2. Μετά την εγγραφή της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους
στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας,
εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» στο
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου δΟλ του ν. 49 14/2022 (Α’ 61), Είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού για
τις ανάγκες του ετήσιου κύκλου 2022-2023 της εν λόγω δράσης, με συμβάσεις Εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις δομές των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών,
σι οποίες περιλαμβάνονται στο μητρώο δομών της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης Α.Ε..
3. Για τις συμβάσεις Εργασίας των παρ. Ι και 2, εφαρμόζονται η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.
4765/2021 (Α’ 6), το άρθρο 59 του ν. 4821/2021 (Α’ 134> και η περ. δ της Παρ. 3 του άρθρου
25 του ν. 4829/2021 (Α’Ιόό).

Δεν υπάρχουν σχόλια: