Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.4440/2016 (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)Σας ενημερώνουμε ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν.4440/2016 (Α΄ 224) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις». Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 18, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, 2.12.2016, είναι αποσπασμένοι με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, δύνανται να μεταταχθούν, με αίτησή τους, στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας υποδοχής, εφόσον αυτό υφίσταται. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ή σε περίπτωση μη ύπαρξη κενής, με μεταφορά της θέσης, εφόσον οι προς μετάταξη υπάλληλοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ.50/2001, όπως ισχύει, και στις οικείες οργανικές διατάξεις. Με τη μετάταξη δεν μεταβάλλεται η εργασιακή σχέση και διατηρείται τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές του υπαλλήλου. Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία που επιθυμεί να μεταταχθεί ο υπάλληλος με κοινοποίηση στην υπηρεσία όπου ανήκει οργανικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή έως και 2.1.2017. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση των οικείων Υπουργών, κατόπιν έκδοσης απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 παρ.1 του ν.4002/2011 και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης και πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2017. Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν στην Υπηρεσία, στην οποία ανήκουν οργανικά μέχρι 15.4.2017.

2. Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και αποσπώνται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού, μετά από ανακοίνωση - πρόσκληση Q q 1 0που εκδόθηκε πριν από τις 2.12.2016, δύνανται να μεταταχθούν μέχρι 30.6.2017 στην υπηρεσία που αποσπώνται, κατόπιν αίτησής τους που υποβάλλεται μέχρι 30.4.2017. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση των οικείων Υπουργών, κατόπιν έκδοσης απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 παρ.1 του ν.4002/2011. Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη, επιστρέφουν στην Υπηρεσία, στην οποία ανήκουν οργανικά μέχρι 15.4.2018.
3. Επισημαίνεται ότι οι φορείς, για τους οποίους εξακολουθούν και ισχύουν ειδικές διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις, διότι εξαιρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν.4440/2016, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), ούτε και στο πεδίο εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 18 του ν.4440/2016.

4. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4440/2016 δεν υπάγονται οι αποσπάσεις υπαλλήλων σε θέσεις προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου άλλων υπηρεσιών από αυτές, στις οποίες ανήκουν οργανικά, εφόσον η απόσπαση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους ως προϊσταμένων στις υπηρεσίες αυτές, αποτελεί συνέπεια επιλογής ή κρίσης από αρμόδιο μονομελές ή συλλογικό όργανο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρ. 86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ.29 του ν. 4369/2016, σύμφωνα με τις οποίες «Αν υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. επιλεγεί ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, με την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδικαίως στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί», οι διατάξεις της παρ. 12β του άρ. 24 του ν. 4002/2011, με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995, καθώς και κάθε άλλη ταυτόσημου ή παρεμφερούς περιεχομένου διάταξη με τις προαναφερόμενες.
Σε κάθε περίπτωση δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 18, αλλά υπηρετούν σε φορείς στους οποίους δεν έχουν εκδοθεί οι οικείες οργανικές διατάξεις, ωστόσο προϋπόθεση
για την ολοκλήρωση της μετάταξης είναι η έκδοση οργανισμού.

ΑΡΘΡΟ 26, ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Σε συνέχεια των σχετικών με τον έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του αρ. 26 του ν. 4440/2016:
α) Τροποποιούνται:
i) η παρ. 20 του άρ. 17, η παρ. 19 του αρ. 18 και η παρ. 9 του αρ. 19 του ν.2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύουν, και ii) η παρ. 4 του άρ. 28 του ν. 4305/2014. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία διορισμού/ πρόσληψης υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19 του ν. 2190/2014 ή και με διαδικασία που προβλέπεται σε διατάξεις πλην αυτών του ν. 2190/1994, οι υπηρεσίες υποχρεούνται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις να διενεργούν υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για το διορισμό/ πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία του διορισμού/πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά τον διορισμό/ πρόσληψη.
β) Συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 με την προσθήκη παραγράφων 10 και 11, οι οποίες προβλέπουν τα εξής:
- παρ. 10 αρ. 28 του ν. 4305/2014: Οι αρμόδιες, για την διενέργεια του ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, Υπηρεσίες Διοικητικού / Προσωπικού υποχρεούνται να ολοκληρώσουν αμελλητί και σε κάθε
περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του ν. 4440/2016 τον έλεγχο για τους υπηρετούντες κατά την ημερομηνία αυτή υπαλλήλους.
- παρ. 11 αρ. 28 του ν. 4305/2014: Η δαπάνη που προκαλείται κατά τον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών των υπαλλήλων επιβαρύνει τον φορέα που τον διενεργεί.

ΑΡΘΡΟ 28, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4440/2016 αναγνωρίζεται στους επιλαχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 1995, οι οποίοι διορίστηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 22 του άρθρου 20 του ν. 2738/1999 (Α’ 180) σε κενές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις φορέων του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4354/2015, το χρονικό διάστημα από 1η-1-1997 ή από την ημερομηνία που διορίστηκε στον ίδιο φορέα ο τελευταίος επιτυχών του ίδιου διαγωνισμού, έως την ημερομηνία διορισμού τους. Βάσει των προαναφερομένων διατάξεων οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού καλούνται να προβούν αυτεπαγγέλτως στις περαιτέρω απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες για την βαθμολογική και μισθολογική αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων αυτών. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι η νέα κατάταξη των υπαλλήλων θα γίνει με ημερομηνία αναφοράς την 2α/12/2016, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος των σχετικών διατάξεων του αρ. 28 του ν. 4440/2016. Για τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του αρ. 28 του ν. 4440/2016 ενέργειες της Διοίκησης, δεν απαιτείται προηγούμενη αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων. Περαιτέρω, οι διευθύνσεις διοικητικού/προσωπικού θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές ιδίως στην περίπτωση που το ίδιο ή μέρος του χρονικού διαστήματος που αναγνωρίζεται βάσει των διατάξεων αυτών έχει ήδη ή πρόκειται να αναγνωριστεί για βαθμολογική εξέλιξη κατ ΄ εφαρμογή άλλων διατάξεων (π.χ. Π.Δ. 69/2016), δεδομένου ότι δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός υπηρεσίας που αφορά στο ίδιο χρονικό διάστημα για βαθμολογική εξέλιξη και ο προσπορισμός ταυτόσημων πλεονεκτημάτων εν προκειμένω για τον ίδιο σκοπό, ήτοι τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.

ΑΡΘΡΟ 29, ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4440/2016, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) και του άρθρου 11 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007). Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές εισάγεται νέα ρύθμιση ως προς τα κωλύματα διορισμού που αφορούν στην εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου. Ως εκ τούτου εφεξής για υποψηφίους, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν συντρέχει κώλυμα διορισμού εφόσον αυτές έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου.

ΑΡΘΡΟ 30, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται η περίπτωση α’ της παρ. 7 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 29 του ν. 4369/2016. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. του εποπτεύοντος Υπουργού, αντί της προηγούμενης πρόβλεψης περί προκήρυξης που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατόπιν αιτήματος του οικείου φορέα. Κατά τα λοιπά με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής τηρουμένων των όρων των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει. Στην επικείμενη εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας θα παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των προκηρύξεων καθώς και για κάθε άλλο σχετικό ζήτημα αναφορικά με την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31, ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ
Με το άρθρο 31 του ν. 4440/2016 θεσμοθετείται δικαίωμα άδειας με αποδοχές για τους υπαλλήλους λόγω ασθένειας των ανήλικων τέκνων τους κατόπιν προσκόμισης σχετικής ιατρικής βεβαίωσης. Το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες το έτος. Ειδικά για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι ή τρίτεκνοι, το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες το έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η άδεια αυτή ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες το έτος, πρόκειται δε για άδεια που συναρτάται με την κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της γονικής μέριμνας ανήλικου τέκνου από έναν γονέα (άρθρο 53 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει).

ΑΡΘΡΟ 35, ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ
Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4440/2016 προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 28 του ν. 4369/2016 – Τελικές – Καταργούμενες διατάξεις. Ειδικότερα, μετά τη δημοσίευση του ν. 4369/2016 πραγματοποιήθηκε η κατάταξη των υπαλλήλων, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 στο νέο βαθμολόγιο και η ενεργοποίηση εκ νέου των βαθμολογικών προαγωγών με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 83 του Υ.Κ (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν.
Εκ των ανωτέρω και λόγω του προηγούμενου νομικού πλαισίου (ν.4046/2012) σύμφωνα με το οποίο δεν διενεργούνταν βαθμολογικές προαγωγές, και δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Υ.Κ η ισχύς των πινάκων προακτέων αρχίζει από 1η Μαΐου του έτους κατάρτισής τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Υ.Κ., για την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 83 του Υ.Κ για το τρέχον έτος, οι πίνακες δεν ήταν δυνατό να περιλαμβάνουν τους υπαλλήλους, οι οποίοι προάγονται κατά χρονικό διάστημα από 1ης /1/2016 (ημερομηνία κατάταξης των υπαλλήλων στο νέο βαθμολόγιο) μέχρι τις 30 Απριλίου του 2016.
Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4440/2016 ορίζεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 83 του Υ.Κ όπως ισχύει, η ισχύς των πινάκων προακτέων αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 30η Απριλίου του επόμενου έτους. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 35 του ν. 4440/2016 (2-12-2016), οι αρμόδιες Υπηρεσίες έχουν ήδη καταρτίσει τους πίνακες προακτέων του άρθρου 83 του Υ.Κ. όπως ισχύει, πρέπει να καταρτίσουν και πίνακες προακτέων, στους οποίους εγγράφονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο από 1-1-2016 έως 30-4-2016, με έναρξη ισχύος των πινάκων αυτών την 1-1-2016, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησης τους, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Υ.Κ, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος νόμου προβλέπεται «η ανακατανομή των ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994».
Με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται μια μικρή μείωση των ποσοστών των προσλήψεων για τους πολυτέκνους και τα τέκνα αυτών, προκειμένου να επιτευχθεί και να διασφαλισθεί η ισότιμη συμμετοχή στο σύστημα προσλήψεων και άλλων ευάλωτων και ευαίσθητων ομάδων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών τους.
Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα ορισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου προβλέπεται προθεσμία
τριών (3) μηνών από την έκδοση απόφασης κατανομής και ειδικότερα :
«Στο τέλος της παρ. 21 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (Α΄ 54) προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Τα αρμόδια για το διορισμό ή πρόσληψη όργανα οφείλουν να προβούν στη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού ή πρόσληψης εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης κατανομής. Η μη τήρηση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα.»
Η εν λόγω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να καλύπτονται άμεσα οι επιτακτικές ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών χωρίς να παρατηρούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στο χρόνο ανάληψης υπηρεσίας των διοριστέων.
Επισημαίνεται ότι η τεθείσα προθεσμία αφορά στις αποφάσεις κατανομής που έχουν δημοσιευθεί μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4440/2016, ήτοι μετά την 2η Δεκεμβρίου 2016.
3. Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος νόμου προβλέπεται ότι :
«…Οι επιτυχόντες των εξετάσεων εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν
κατά το σχολικό έτος 2015 - 2016, καθώς και οι επιτυχόντες των ως άνω εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2016 - 2017, θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018».
Η εν λόγω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να τηρηθεί και να διασφαλισθεί ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων για το έτος 2016 με βάση την αναλογία 1 προς 5.
4. Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του παρόντος νόμου προβλέπεται ότι :
«Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, οι καταταγέντες στους πίνακες διοριστέων Α.Σ.Ε.Π. της 1ΕΓ/2016 προκήρυξης (ΦΕΚ Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 3), οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 650/ Γ΄/11.7.2016
και 683/Γ΄/18.7.2016 και διορθώθηκαν με το ΦΕΚ τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.
4, και η κατανομή των οποίων έγινε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./73/οικ.20325/27.7.2016 (Β΄ 2357) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./104/οικ.28352/3.11.2016 (Β΄ 3586) όμοια, εάν στο φορέα διορισμού τους δεν υφίστανται οι αντίστοιχες του κλάδου ή της ειδικότητάς τους οργανικές θέσεις, διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση διορισμού τους και με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης της ίδιας κατηγορίας για όσο χρόνο υφίσταται η
προσωποπαγής θέση. Οι παραπάνω προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν».
Σύμφωνα λοιπόν με τις εν λόγω διατάξεις, εάν στους φορείς στους οποίους διορίζονται οι καταταγέντες στους πίνακες διοριστέων Α.Σ.Ε.Π. της 1ΕΓ/2016 προκήρυξης (ΦΕΚ Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 3), δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχες του κλάδου η της ειδικότητας τους το εν λόγω προσωπικό διορίζεται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με την απόφαση διορισμού τους.
Με τη ρύθμιση αυτή θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση τους διορισμού τους και θα επιτευχθεί η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των διοριστέων της προκήρυξης αυτής.
5. Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του παρόντος νόμου προβλέπεται ότι :
«…Κατ’ εξαίρεση, επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998, που διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/1997 προκήρυξη (ΦΕΚ Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 45), οι οποίοι περιλαμβάνονται σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4369/2016, είναι δυνατόν να ανακατανεμηθούν σε άλλη υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του ίδιου Υπουργείου με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατόπιν αιτήματος του οικείου Υπουργείου».

Με την εν λόγω ρύθμιση επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών των φορέων, στους οποίους διορίζονται οι καταταγέντες σε πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ της 2ΕΓ/ 2016 προκήρυξης αλλά και η ομοιόμορφη αντιμετώπιση των διοριστέων και των δύο προκηρύξεων , δηλ της 1ΕΓ/2016 και της 2ΕΓ/2016, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του ν. 4420/2016, η διαδικασία ανακατανομής προβλεπόταν μόνο για τους διοριστέους της 1ΕΓ /2016 προκήρυξης.
Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται από τον οικείο Υπουργό και όχι από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και προκειμένου να συμπεριληφθεί ένας από τους διοριστέους σε σχετική απόφαση με την οποία θα ανακατανέμεται σε άλλη υπηρεσία ή φορέα, θα πρέπει το αίτημα να αφορά θέσεις σε άλλη υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του ίδιου Υπουργείου που με βάση τους πίνακες διοριστέων, που έχει ο διοριστέος ήδη διατεθεί προς διορισμό και για λόγους που αφορούν στις ανάγκες του Υπουργείου. Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται πριν την έκδοση της ατομικής πράξης διορισμού και την κατάρτιση της υπαλληλικής σχέσης καθώς με την κατάρτιση της υπαλληλικής σχέσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις περί μετακίνησης, μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων. Κατόπιν των ανωτέρω, οι Υπηρεσίες θα πρέπει, εφόσον κρίνουν ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν την ανακατανομή των διοριστέων σε άλλους φορείς του Υπουργείου τους, να υποβάλουν πριν την έκδοση των ατομικών πράξεων διορισμού, σχετικό αίτημα που θα αναφέρει συγκεκριμένα για ποιες θέσεις και σε ποια υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα αιτούνται την ανακατανομή σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.
6. Tέλος, με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με το εάν η ολοκλήρωση του διορισμού, μέχρι 31-12-2016, των επιτυχόντων σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέων, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία αφορά και στις περιπτώσεις αναπλήρωσης διορισμών, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία των αναπληρώσεων δεν υπόκειται σε αυτόν το χρονικό περιορισμό, καθόσον η διάταξη για ολοκλήρωση του διορισμού των επιτυχόντων μέχρι 31-12-2016, αφορά στους διοριστέους που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων μετά την 1.1 .2009 και όχι στις
τυχόν αναπληρώσεις αυτών.

ΘΈΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΊΟΥ (Π.Δ. 50/2001)
Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος νόμου, αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ του άρθρου 7 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) ως εξής:
Για την ειδικότητα της Ιχθυολογίας: αα) πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή ββ) πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Για τους τίτλους σπουδών της περίπτωσης ββ΄ απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου ΑΕΙ ότι το πτυχίο ή δίπλωμα καλύπτει με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου Ιχθυολογίας ή γγ) πτυχίο ή δίπλωμα των Τμημάτων ΑΕΙ της περίπτωσης ββ΄ και επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε συναφή θέματα υδροβιολογίας, αλιείας, ιχθυολογίας, υδατοκαλλιεργειών, υδάτινων οικοσυστημάτων.
Για όσους ήδη υπηρετούν ως ιχθυολόγοι σε θέσεις φορέων που υπάγονται στο  πεδίο εφαρμογής του παρόντος, δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων αα΄, ββ΄ και γγ΄.
Με την εν λόγω ρύθμιση εξειδικεύονται και αντιμετωπίζονται πλέον ισότιμα όλες οι κατηγορίες πτυχιούχων που μπορούν να προσληφθούν ως Ιχθυολόγοι στο Δημόσιο. Παράλληλα προβλέπεται ότι για τους ήδη υπηρετούντες ως ιχθυολόγους δεν απαιτείται η συνδρομή των εν λόγω προϋποθέσεων. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς. Ως προς τις λοιπές διατάξεις του ν.4440/2016, θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό- Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: