Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εργοδοτικές εισφορές και ΠροϋπολογισμόςΑπό dimosnet


Σε εκτέλεση των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του Ν. 4387/16 για την επιβολή από 1-1-2017 εργοδοτικής εισφοράς επί των αποδοχών τακτικών υπαλλήλων, κλπ υπέρ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και η οποία δεν υπήρχε μέχρι 31-12-2016, εκδόθηκε η αναμενόμενη ΚΥΑ 111482/0092/30-11-2016 (ΦΕΚ 4005Β/14-12-2016) και η οποία καθορίζει το ποσοστό αυτής για το έτος 2017 στο 3,33% (Ενημερωτικό Δελτίο 15.12.2016).


Για τους Δήμους που έχουν προβλέψει την εν λόγω εργοδοτική εισφορά στον Προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 και που θα έχουν εγκεκριμένο Προϋπολογισμό μέχρι 31-12-2016, δεν θα προβούν σε καμιά ενέργεια (εκτός αν έχουν προβλέψει διαφορετικό ποσοστό), αλλά 1-1-2017 με την έναρξη της νέας χρήσης θα λειτουργήσουν κανονικότατα.


Για τους Δήμους που δεν έχουν προβλέψει την εν λόγω εργοδοτική εισφορά στον Προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 (αναμένοντας την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ) και που θα έχουν εγκεκριμένο Προϋπολογισμό μέχρι 31-12-2016, θα πρέπει άμεσα με την πρώτη αναμόρφωση (τροποποίηση) του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 να προβλέψουν την υποχρεωτική αυτή εισφορά, για τη σύννομη εκκαθάριση των μισθοδοτικών καταστάσεων.


Το μείζον πρόβλημα εστιάζεται στους Δήμους που είτε έχουν προβλέψει, είτε όχι την νέα εργοδοτική εισφορά στον Προϋπολογισμό οικον. έτους 2017, αλλά την 1-1-2017 δεν θα έχουν εγκεκριμένο Προϋπολογισμό.


Στην περίπτωση αυτή και με το δεδομένο ότι 31-12-2016 κλείνει οριστικά και αμετάκλητα το οικον. έτος 2016 (Αρχή του Ενιαυσίου), την 1-1-2017 με την έναρξη της νέας χρήσης θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 160 ΚΔΚ (Ν. 3463/06), για την χρήση του Προϋπολογισμού του έτους που έληξε (2016), όπως αυτός είχε διαμορφωθεί μέχρι 31-12-2016 με τις πιθανές αναμορφώσεις αυτού κατά τη διάρκεια της χρήσης, ως προσωρινού πλασματικά Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και μέχρι την έγκριση του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 (μη δυναμένου να υπερβεί την 31η Μαρτίου 2017), για την πληρωμή των υποχρεωτικών και μόνο δαπανών άρθρου 158 ΚΔΚ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η μισθοδοσία του προσωπικού (βλέπε αναλυτικά Άρθρα ΔΗΜΟΣnet στα Ενημερωτικά Δελτία 31.12.2015 και 29.01.2016).


Όμως στον Προϋπολογισμό οικον. έτους 2016, που θα χρησιμοποιηθεί πλασματικά ως προσωρινός Προϋπολογισμός οικον. έτους 2017, δεν υπάρχει εγγεγραμμένη η νέα εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκκαθάρισης της μισθοδοσίας του προσωπικού (και η οποία θα περιλαμβάνει την νέα εργοδοτική εισφορά).


Σε κάθε περίπτωση που κρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ότι την 1-1-2017 δεν θα έχουν εγκεκριμένο Προϋπολογισμό οικον. έτους 2017, θα πρέπει να μεριμνήσουν από τώρα (πριν βρεθούν σε αδιέξοδο) και να προβούν άμεσα στην αναμόρφωση (τροποποίηση) του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 (εντός του ελάχιστου χρονικού διαστήματος που απομένει μέχρι το τέλος της χρήσης) για την εγγραφή της νέας υποχρεωτικής εισφοράς, ούτως ώστε με την μεταφορά αυτού και τη χρήση του ως πλασματικά προσωρινού Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017, να υπάρχει ΚΑΕ για την εν λόγω εργοδοτική εισφορά.


Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να εκκαθαριστούν και να εκδοθεί τίτλος πληρωμής για τις μισθοδοτικές καταστάσεις έτους 2017 (υποχρεωτική δαπάνη άρθρου 158 ΚΔΚ), που θα περιλαμβάνουν μεν την νέα εργοδοτική εισφορά, αλλά δεν θα υπάρχει ΚΑΕ στον πλασματικό – προσωρινά χρησιμοποιούμενο Προϋπολογισμό οικον. έτους 2016, ως Προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 (και μέχρι την έγκριση αυτού).


Συνιστώμενος ΚΑΕ: παράδειγμα 10/6051-02 «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.» (σε όλες τις Υπηρεσίες) και αντίστοιχη ενίσχυση του ΚΑΕ 4111 (συνταξιοδοτικές εισφορές προς απόδοση) και του ΚΑΕ 8211 (απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών) εργαζόμενου & εργοδότη (πλέον).
Δεν υπάρχουν σχόλια: