Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

Διευκρινίσεις ως προς το πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31.10.2016).ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
               

  Αθήνα  21  Δεκεμβρίου   2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Ι.Δ.Α.Χ
Αριθ. Πρωτ.: οικ.41488
ΠΡΟΣ:
  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
   της Χώρας
   (με την παράκληση να ενημερώσουν
   σχετικά τους  φορείς  αρμοδιότητας τους)
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
FAX: 213 13 64 383Θέμα: Διευκρινίσεις ως προς το πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 63 του ν. 4430/2016  (ΦΕΚ Α 205/31.10.2016).
Κατόπιν υποβολής, από υπηρεσίες Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων αναφορικά με το εάν το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 καταλαμβάνει ρυθμιστικά και περιπτώσεις ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες παρατάθηκαν νομοθετικά με τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, παρέχονται για τους φορείς αρμοδιότητας μας ,οι ακόλουθες διευκρινίσεις :
Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 παρασχέθηκε η δυνατότητα στις υπηρεσίες του εν στενή εννοία δημοσίου τομέα (υπηρεσίες των Υπουργείων), καθώς και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που εποπτεύονται από τα Υπουργεία, να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε συγκεκριμένους και περιοριστικά αναφερόμενους τομείς παροχής υπηρεσιών (καθαριότητα των κτηρίων ευθύνης τους και του περιβάλλοντα χώρου αυτών, εστίαση, σίτιση και φύλαξη) και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (μη επάρκεια υπηρετούντος προσωπικού και συνδρομή απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων).
Από τη γραμματική διατύπωση της εν θέματι διάταξης, αλλά και από τη συνολική ratio της ρύθμισης προκύπτει με σαφήνεια ότι σκοπός αυτής ήταν η πρόβλεψη της δυνατότητας σύναψης νέων ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα, στους συγκεκριμένους τομείς παροχής υπηρεσιών και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που τίθενται από το κείμενο της ρύθμισης. Ευνόητο είναι ότι και ο καθορισμός του ανώτατου χρονικού ορίου των συμβάσεων αυτών, δια της παρ. 2 του ίδιου άρθρου (63 του ν. 4430/2016), αφορά τις συγκεκριμένες αυτές συμβάσεις που συνάπτονται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι, τόσο η θέση των όρων και προϋποθέσεων σύναψης νέων συμβάσεων από την παρ. 1 του  άρθρου 63 του ν. 4430/2016 όσο και ο καθορισμός της ανώτατης χρονικής διάρκειας αυτών δια της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, δεν καταλαμβάνουν ρυθμιστικά τις ατομικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες παρατάθηκαν εκ του νόμου, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 16 του ν. 4429/20116, καθόσον:
α) Η τελευταία αυτή ρύθμιση (ά. 15 του ν. 4429/2016) αφορά ισχύουσες, κατά τη θέση σε ισχύ της διάταξης (ήτοι σε χρόνο προγενέστερο της θέσης σε ισχύ του ν. 4430/2016) συμβάσεις, καθώς και συμβάσεις οι οποίες είχαν λήξει μέχρι και ενενήντα ημέρες πριν την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής, οι οποίες και παρατάθηκαν νομοθετικά με τη ρύθμιση. Επομένως, δεν είναι δυνατόν οι συμβάσεις αυτές να καταληφθούν ρυθμιστικά από το ά. 63 του ν. 4430/2016 (άρα και από τους χρονικούς περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου αυτού), οι διατάξεις του οποίου αφορούν, κατά τα ανωτέρω, νέες συμβάσεις.
β) Όπως ρητά αναφέρεται στο γράμμα του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, η διάταξη αυτή δεν καταλαμβάνει και συμβάσεις οι οποίες συνήφθησαν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, ενώ αντίθετα το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 αφορά ακριβώς συμβάσεις που συνάπτονται για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων, και
γ) Το πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 καταλαμβάνει, σύμφωνα με τη ρητή γραμματική του διατύπωση, και συμβάσεις που έχουν συναφθεί από Ο.Τ.Α. και από τις πάσης φύσεως υπηρεσίες αυτών που είναι αρμόδιες για την καθαριότητα, ενώ το άρθρο 63 του ν. 4430/2016 αφορά μόνον, όπως προαναφέρθηκε, υπηρεσίες Υπουργείων και νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από Υπουργεία.
Ενόψει των ανωτέρω διευκρινίζουμε ότι το πεδίο εφαρμογής του ά. 63 του ν. 4430/2016 και οι χρονικοί περιορισμοί που προβλέπονται στην παρ. 2 αυτού, δεν καταλαμβάνουν συμβάσεις οι οποίες παρατάθηκαν νομοθετικά, δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 .Προς τούτο παρακαλούμε για την ενημέρωσή  των φορέων  χωρικής αρμοδιότητας σας  σχετικά με τα οριζόμενα  στον παρόν     έγγραφο.                                                   
                                                                                     Ο    ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                     Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
                                                                                  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.    Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης                                                                              
Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού                                                                                                         
Βασ. Σοφίας 15, 106 74, ΑΘΗΝΑ
2.    ΕΝΠΕ
 3.  ΑΣΕΠ
 4.  Ελεγκτικό Συνέδριο
 5.  ΚΕΔΕ
 6. Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας
           e– mail : osyape@otenet.gr
  7. ΠΟΕ - ΟΤΑ
8.      ΠΟΠ - ΟΤΑ

          ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.            Γραφείο Υπουργού
2.            Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3.            Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
4.            Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
           (με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα μετά των συνημμένων της στο δικτυακό   
           τόπο του   Υπουργείου στην ενότητα Εγκύκλιοι-Αποφάσεις).
      5. Δ/νση Προσωπικού Τοπ. Αυτοδιοίκησης
           - Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
           - Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: