Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΑΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ


Αθήνα, 15 Μαρτίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 223

                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με το Νόμο 4387/2016 δημιουργήθηκε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) στον οποίο εντάσσονται αυτοδίκαια όλοι οι υφιστάμενοι Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης και μεταφέρθηκαν οι ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές
αρμοδιότητες του Ο.Γ.Α.
Στο νέο αυτό νομικό πλαίσιο, προστέθηκε νέο άρθρο 69Γ με το άρθρο 42 του
Ν.4445/2016 σύμφωνα με την παρ.4 του οποίου:
«4. Οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.12 του
άρθρου 16 του Ν.4169/1961, όπως ισχύουν, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους
για θέματα ασφάλισης και συνταξιοδότησης των προσώπων του άρθρου 40, κατ’ εντολή
και για λογαριασμό του Ε.Φ.Κ.Α., μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του παρόντος. Η αποζημίωση των εν λόγω
Οργάνων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α.»
Παρόλα αυτά όμως, στην πράξη έχουν ανακύψει πολλά προβλήματα που
αφορούν τους Ανταποκριτές του Ο.Γ.Α., που αφορούν τόσο στη λειτουργία τους,
δεδομένου ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση από την πλευρά του
Ο.Γ.Α. για την λειτουργία των Ανταποκριτών όσο και για την πληρωμή των
δεδουλευμένων τους, για το τελευταίο δίμηνο του 2016 το οποίο αφορά τον Ο.Γ.Α. σαν
φορέα ασφάλισης, αλλά και για το έτος 2017 αφού στον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α.
δεν έχουν προϋπολογιστεί οι δαπάνες που αφορούν τις αποζημιώσεις των Ανταποκριτών
του Ο.Γ.Α.
Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο οι Ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. εδώ και τέσσερις
(4) μήνες περίπου να παρέχουν υπηρεσίες χωρίς να τους καταβάλλεται η
προβλεπόμενη αποζημίωση και χωρίς να γνωρίζουν ποιο το μέλλον του θεσμού του
Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. αφού και δεν έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του νέου φορέα
και ως εκ τούτου η απαραίτητη πίστωση για την αμοιβή τους για το έτος 2017. Καμιά
επίσης ενημέρωση δεν έχουμε το πότε θα καταβληθούν οι προβλεπόμενες αμοιβές για το
διάστημα που παραμένουν απλήρωτοι και που αφορά τόσο τον Ο.Γ.Α. όσο και τον
Ε.Φ.Κ.Α.
Επισημαίνουμε ότι το προβλεπόμενο από την παρ.1 του άρθρου 52 του
Ν.4387/2016 Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο θα καταρτιστεί ο Οργανισμός του
Ε.Φ.Κ.Α., δεν έχει εκδοθεί, ενώ στο σχέδιο του δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σχετική
ρύθμιση αναφορικά με τους σημερινούς Ανταποκριτές Ο.Γ.Α.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην συνεδρίασή της που
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Μαρτίου 2017 αποφάσισε να προκηρύξει ΑΠΟΧΗ
από τα καθήκοντα των Ανταποκριτών του Ο.Γ.Α. έως την καταβολή του συνόλου των
οφειλομένων αποδοχών αλλά και την αναλυτική ενημέρωσή μας για το μέλλον του
θεσμού στο πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α.
Η ανοχή των Ανταποκριτών του Ο.Γ.Α. απέναντι στην αδιαφορία των αρμοδίων
έχει φτάσει στα όριά της.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας                  Βασίλης Πετρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: