Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2. Η παρ. 2 του άρθρου 20.Β του ν. 4354/2015 (Α΄176) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ωριαία αποζηµίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ορίζεται ως εξής: α) για εργασία νυκτερινή εργάσιµων ηµερών ίση µε το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωροµισθίου, β) για εργασία ηµερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες ίση µε το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ωροµισθίου.» Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από 1.1.2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: