Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

Για την ενταλματοποίηση επιχορηγήσεων προς ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 του Ν. 2212/1952 (Α' 266) όπως ισχύει, β) του άρθρου 91, παρ. 1, του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),
γ) του Ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις (Α' 137),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Την αριθμ. Υ.59/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα (Β' 256).
3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού.
4. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για τον επανακαθορισμό και την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών
που απαιτούνται για την καταβολή επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων προς διάφορους φορείς,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δικαιολογητικά
Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων και την καταβολή επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ως ακολούθως:
Α. Επιχορηγήσεις - χρηματοδοτήσεις Τακτικού Προϋπολογισμούα. Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.
β. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από το Διατάκτη και περιλαμβάνει κατά στήλη: αα) τα στοιχεία του δικαιούχου νομικού προσώπου (Επωνυμία-τίτλος, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου [ΑΦΜ], αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ.), ββ) πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο ν.π.
γ. Αντίγραφο της απόφασης επιχορήγησης-χρηματοδότησης του συγκεκριμένου νομικού προσώπου στο προοίμιο της οποίας θα αναφέρονται οπωσδήποτε οι διατάξεις από τις οποίες προβλέπεται η επιχορήγηση- χρηματοδότηση.
δ. Αντίγραφο της αναρτημένης στο διαδίκτυο κατάστασης της Δ/νσης Αναφορών, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γ.Λ.Κ., από την οποία να προκύπτει ότι, ο δικαιούχος φορέας περιλαμβάνεται στους φορείς που έχουν υποβάλλει σε αυτήν τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 2166/1993 (Α' 137) και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του αρθ. 27 παρ. 22 αυτού. Το αντίγραφο της κατάστασης αυτής επέχει θέση σχετικής βεβαίωσης.
ε. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων και Λοιπών Φορέων της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί υποβολής από τον επιχορηγούμενο φορέα στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Υπηρεσία αυτή απολογισμού της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος [αρθ. 41 Ν. 4129/2013 (Α' 52)]. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα απαιτείται αντί του ανωτέρω δικαιολογητικού η προσκόμιση βεβαίωσης του Υπουργού Εσωτερικών για την ενσωμάτωση των οικονομικών τους στοιχείων στις βάσεις δεδομένων αυτού (αρθ. 41 παρ. 3 τελ. εδάφιο Ν. 4129/2013, όπως ισχύει).
Β. Επιχορηγήσεις - χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ
Ι) ΝΠΔΔ η/και ΝΠΙΔ συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους
α. Αντίγραφο της οικείας Συλλογικής απόφασης Έργων ή Μελετών (ΣΑΕ ή ΣΑΜ).
β. Αντίγραφο ηλεκτρονικής εντολής χρηματοδότησης (κατανομής) από τον οικείο φορέα ή εναλλακτικά αντίγραφο της εντολής χρηματοδότησης.
γ. Αντίγραφο αποδεικτικού εκτέλεσης της ανωτέρω ηλεκτρονικής εντολής ή της έγγραφης αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος περί εκτελέσεως της εντολής χρηματοδότησης.
δ. Για έργα ΕΣΠΑ, αντίγραφο της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πληρωμής και για έργα για τα οποία οι πληρωμές διενεργούνται μέσω επιταγών, αντίγραφο της αντίστοιχης αναγγελίας περί εξοφλήσεως της επιταγής που έχει εκδοθεί από το οικείο νομικό πρόσωπο.
II) ΝΠΔΔ η/και ΝΠΙΔ χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους
Α. ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που έχουν οριστεί υπόλογοι διαχειριστές:
α. Αντίγραφο της οικείας Συλλογικής απόφασης Έργων ή Μελετών (ΣΑΕ ή ΣΑΜ). β. Αντίγραφο εντολής χρηματοδότησης (κατανομής). γ. Αντίγραφο αποδεικτικού εκτέλεσης της ανωτέρω εντολής από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Β. ΝΠΙΔ που χρηματοδοτούνται μέσω υπολόγου φυσικού προσώπου
α. Αντίγραφο της οικείας Συλλογικής Απόφασης Έργων ή Μελετών (ΣΑΕ ή ΣΑΜ).
β. Αντίγραφο αποφάσεως του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού, περί διαθέσεως του εκάστοτε απ' αυτόν εγκρινόμενου ποσού της επιχορηγήσεως από τις πιστώσεις του οικείου έργου δημοσίων επενδύσεων στο συγκεκριμένο ΝΠΙΔ για την εκτέλεση απ' αυτό του εγκεκριμένου έργου ή προγράμματος.
γ. Αντίγραφο επιβεβαιωμένης ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος.
δ. Αντίγραφο αποδεικτικού εκτέλεσης της ανωτέρω ηλεκτρονικής εντολής.
Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
Η αριθμ. 2014380/377/0026/27.2.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων σε Ν.Π.Δ ή Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού» και η παρ. 1 της αρ. ΧΔ 8735/1.10.1974 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1013) καταργούνται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟY
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: