Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015

ΠPOΓPAMMA ΔPAΣHΣ ΤΗΣ Π.O.Ε.-O.Τ.Α. ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ 43o ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO

Το συνδικαλιστικό κίνημα κάτω από τις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν θα
πρέπει να παίξει τον αποφασιστικό-διαπραγματευτικό και διεκδικητικό του ρόλο. Οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις της τελευταίας πενταετίας με αφορμή την οικονομική κρίση και με μοναδικό
στόχο την αυστηρή εφαρμογή των επώδυνων μνημονιακών μέτρων, μονομερώς, με νομοθετικές
ρυθμίσεις προχώρησαν εκτός των άλλων και στην αποδόμηση της θεσμικής αναγνώρισης των
συνδικάτων, στην κατάργηση του πυρήνα λειτουργίας τους, δηλαδή του μοντέλου της διαπραγμά-
τευσης και του κοινωνικού διαλόγου.
Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει συμβάλλει καθοριστικά στην κατοχύρωση εργασιακών αν-
θρώπινων δικαιωμάτων, στην κοινωνική εν γένει εξέλιξη. Γι΄ αυτό και σήμερα αποτελεί τη μόνη
ελπίδα και τη δύναμη για να μην υπάρξει καμία υπαναχώρηση και πισωγύρισμα από την αντι-
μνημονιακή πορεία που αποφάσισε ο κυρίαρχος Ελληνικός λαός και την άμεση αποκατάσταση των
αδικιών σε κάθε κοινωνική ομάδα.
Το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μαζί με αυτό των
υπολοίπων Δημοσίων Υπαλλήλων θα πρέπει με όλες του τις δυνάμεις να συσπειρώσουν και να
ενεργοποιήσουν όλους τους εργαζόμενους ώστε να μην επικρατήσει κανένας εφησυχασμός. Και
αυτό μπορεί να επιτευχθεί ΜΟΝΟ με την καθημερινή δράση και τους αγώνες μας, με τη συμμε-
τοχή ώστε να μην επιτρέψουμε τη συνέχιση αυτών των πολιτικών.
Σε διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσματα αυτού του εφησυχασμού θα είναι πιο αρνητικά από
τις πολιτικές της προηγούμενης πενταετίας.
Μέσα από τις εργασίες του 43ου Τακτικού Συνεδρίου μας θα πρέπει να συνδιαμορφωθεί το
πλαίσιο της αγωνιστικής μας δράσης, ώστε με τις καλύτερες προϋποθέσεις να αποκαταστήσου-
με όλες τις ανατροπές που έγιναν στα εργασιακά, οικονομικά, θεσμικά, συνταξιοδοτικά και ασφα-
λιστικά δικαιώματά μας.
Γι΄ αυτό Διεκδικούμε, Αγωνιζόμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για τα
πιο κάτω:
1. Την ΑΜΕΣΗ κατάργηση των μνημονίων και όλων των εφαρμοστικών Νόμων.
2. Την ΔΙΑΓΡΑΦΗ του ΧΡΕΟΥΣ ΤΩΡΑ, ώστε να μπορέσει να επιβιώσει η χώρα μας προς όφε-
λος του λαού και της κοινωνίας.
3. Την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών μέτρων που ψηφίστηκαν κατά
την πενταετή περίοδο των μνημονίων και της τρόικα.
4. Την ΡΙΖΙΚΗ αλλαγή του φορολογικού συστήματος της χώρας μας, ώστε να μπει ένα τέλος
στη φοροδιαφυγή, την φοροαποφυγή, την φοροκλοπή που επιβάρυνε εξοντωτικά μόνο τους μι-
σθωτούς και τους συνταξιούχους σε αντίθεση με την οικονομική ελίτ που απολάμβανε τα προνό-
μιά της.
5. Την ΠΡΟΩΘΗΣΗ όλων των αναγκαίων ρυθμίσεων για την κατοχύρωση της μόνιμης και
σταθερής εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και την κατάργηση όλων των
μορφών «ελαστικής απασχόλησης».

Ειδικότερα, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Δημόσιο διεκδικούμε:

1. Πλήρη κατάργηση του αντιλαϊκού και αντεργατικού μέτρου της πολιτικής επιστράτευσης.
2. Άμεση επαναπρόσληψη-επιστροφή των εργαζομένων που οδηγήθηκαν στην απόλυση και
στη διαθεσιμότητα. Επανασύσταση καταργημένων υπηρεσιών και δομών με ταυτόχρονη κατάρ-
γηση των αντίστοιχων μνημονιακών Νόμων.

3
3. Κατάργηση του Ν.4250/2014 για την συγκριτική «αξιολόγηση» και τον προσχηματικό επα-
νέλεγχο μετατροπής των Συμβάσεων, που μοναδικό στόχο είχε να οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμε-
νους μέσω της διαθεσιμότητας στην απόλυση.
4. Παύση κάθε ποινικής ή πειθαρχικής διαδικασίας σε όσους εργαζόμενους ή αιρετούς αρ-
νήθηκαν την εφαρμογή του άρθρου 42 του Ν.4250/2014 για τον επανέλεγχο μετατροπής των Συμ-
βάσεων, συμμετέχοντας στην Απεργία-Αποχή που είχε προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
5. Κατάργηση όλων των διατάξεων και Νόμων που διαμόρφωσαν ένα αυταρχικό και αντι-
δημοκρατικό πλαίσιο στο Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.4057/2012 και
Ν.4093/2012). Άμεση κατάργηση των διατάξεων που αφορούν στην «υποχρεωτική αργία» και το
τεκμήριο της αθωότητας. Να μην θεωρείται «αναξιοπρεπή συμπεριφορά» η κοινωνική, πολιτική
και συνδικαλιστική δράση. Επαναφορά των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Πειθαρ-
χικά Συμβούλια.
6. Κατάργηση του μισθολογίου της φτώχειας (Ν.4024/2011), ουσιαστικές αυξήσεις στους μι-
σθούς μας. Πρώτο βήμα η άρση της μισθολογικής και βαθμολογικής καθήλωσης με την επανα-
κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς με βάση την πραγματική προϋπηρεσία. Ακώλυ-
τη μισθολογική-βαθμολογική εξέλιξη με την άμεση κατάργηση κάθε διάταξης που συνδέει το μι-
σθό-βαθμό με την αξιολόγηση.
7. Άμεση αντιμετώπιση της ερήμωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών με προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού με πρώτη προτεραιότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Υγεία, την Παιδεία και την
Κοινωνική Ασφάλιση αλλά και όσες Δομές συμβάλλουν στην άμβλυνση των συνεπειών της κοι-
νωνικής κρίσης. Κατάργηση κάθε μορφής επισφαλούς εργασίας, εργαζόμενοι με πλήρη μισθολο-
γικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματα.
8. Υπεράσπιση του Δημόσιου Ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήμα-
τος Δημόσιας Υγείας. Άμεση χρηματοδότηση όλων των Ταμείων (Τ.Π.Δ.Υ., Ε.Τ.Ε.Α. και Μ.Τ.Π.Υ.)
για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους δικαιούχους. Σταδιακή αποκατάσταση,
μέσω αυξήσεων, των μεγάλων απωλειών στις συντάξεις.
9. Υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς. Άμεσα μέτρα για την ρύθ-
μιση των δανείων των εργαζομένων που πλέον αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους μετά τη δραματική μείωση των αποδοχών τους.
10. Άμεση κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και όλων των χαρατσιών που επιβλήθηκαν σε μισθωτούς
και συνταξιούχους.
11. Επαναφορά του δικαιώματος των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο και τους
Ο.Τ.Α.
Με αυτές τις βασικές θέσεις και προϋποθέσεις διαμορφώνουμε το πλαίσιο δράσης του κλάδου
μας.
Α΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ:
Το Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο (Ν.4024/2011) ήταν το όχημα και συνεχίζει να είναι για την περι-
κοπή των αποδοχών, τη διαίρεση των υπαλλήλων (παλαιών και νέων) και την ουσιαστική μισθο-
λογική-βαθμολογική καθήλωση του συνόλου των Δημοσίων Υπαλλήλων.
4
Γι΄ αυτό διεκδικούμε:
1. Ενιαίο και δίκαιο μισθολόγιο. Κατάργηση του μισθολογίου της φτώχειας (Ν.4024/2011).
2. Πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.
3. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
4. Ακώλυτη μισθολογική-βαθμολογική εξέλιξη με την άμεση κατάργηση κάθε διάταξης που
συνδέει το μισθό-βαθμό με την αξιολόγηση.
5. Πρώτο βήμα η άρση της μισθολογικής και βαθμολογικής καθήλωσης με την επανακατάτα-
ξη στα μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς με βάση την πραγματική προϋπηρεσία.
Συγχρόνως, διεκδικούμε την αλλαγή βασικών διατάξεων του ισχύοντος Μισθολογίου-
Βαθμολογίου που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη Μισθολογική και Βαθμολογική εξέλιξη
του υπηρετούντος προσωπικού.
1. Αντιμετώπιση του προβλήματος με την βαθμολογική κατάταξη των Μουσικών (Πτυχιού-
χων Ωδείων), που οι υπηρεσίες αρνούνται να τους κατατάξουν στην κατηγορία Τ.Ε.
2. Τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.: οικ.2/16519/0022/24-2-2012,
όπως ισχύει, που καθορίζει τους δικαιούχους του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Ερ-
γασίας της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011, με την ένταξη των πιο κάτω ειδικοτήτων και
κατηγοριών εργαζομένων.
α. Εργατοτεχνίτες εν γένει: Σιδηρουργοί, Υδραυλικοί, Αλουμινάδες, Ηλεκτρολόγοι, Φανο-
ποιοί, Τεχνίτες Συντηρητές, Πρακτικοί Μηχανικοί, Εργάτες Κήπων, Τεχνίτες Κηπουροί-
Δενδροκόμοι-Ανθοκηπουροί, οι απασχολούμενοι στην τοποθέτηση Υαλοπινάκων, Εργάτες
και Τεχνίτες στη σήμανση των Οδών, Εργάτες και Τεχνίτες Σωληνώσεων και Σιδηροκατα-
σκευών και οι Ηλεκτροσυγκολλητές.
β. Οικοδομικές Εργασίες: Οικοδόμοι, Τεχνίτες Οικοδόμοι, Κτίστες πέτρας, Καλουπατζήδες,
Σοβατζήδες, Κτίστες, Ξυλουργοί, Ελαιοχρωματιστές, Εργάτες Οδοποιίας, Εργάτες και Τεχνί-
τες Ύδρευσης.
γ. Υγειονομικό προσωπικό: Τραπεζοκόμοι, Βοηθοί Μάγειροι, Μάγειροι, Οικογενειακοί Βοη-
θοί, Νοσηλευτές, Νοσοκόμοι, Φυσικοθεραπευτές κ.λπ.
δ. Νυχτοφύλακες, Φύλακες-Εργάτες: Εργάτες Γενικών καθηκόντων και το Εποπτικό προσω-
πικό της καθαριότητας.
ε. Καθαρίστριες-στές, Εσωτερικών χώρων, Δημοτικών Γηροκομείων, Σχολικών Κτιρίων,
Παιδικών Σταθμών, Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίων και Γηπέδων.
στ. Εργάτες και Τεχνίτες που απασχολούνται στους Βιολογικούς καθαρισμούς, τους Σταθμούς
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και Χώ-
ρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.
ζ. Οι Μουσικοί Πνευστών Οργάνων.
η. Οι Εργάτες των Δημοτικών Σφαγείων.
θ. Οι Εργάτες Καθαριότητας των Δημοτικών Νεκροταφείων.
ι. Οι Καμαρότοι-Καμαριέρες και οι Τρίφτες στα Δημοτικά Λουτρά.
κ. Οι Εργάτες και Τεχνίτες Ψεκασμού.
λ. Οι Απασχολούμενοι ως Θερμαστές και Λεβητοκαθαριστές.
3. Τροποποίηση του άρθρου 20 (υπερωριακή εργασία) του Ν.4024/2011, όπως ισχύει, ώστε
να μην υπάρχει περιορισμός στην υπερωριακή απασχόληση σε όσες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α΄
5
Βαθμού (Καθαριότητα, Νεκροταφεία, Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, Σταθμοί Μετα-
φόρτωσης κ.λπ.) λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα, σε 24ωρη βάρδια σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007.
4. Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4024/2011 σχετικά με την βαθμολογική-μισθολογική
εξέλιξη του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που έχει υπαχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε. σύμ-
φωνα με το άρθρο 4 του Ν.3660/2008, ώστε και μετά την 1-1-2011 να συνεχίσει να του χορηγού-
νται τα πλασματικά μισθολογικά κλιμάκια.
5. Άμεση αντιμετώπιση της άδικης και άνισης μεταχείρισης που προβλέπει τη μισθολογι-
κή και βαθμολογική καθήλωση τρία (3) επί πλέον χρόνια, όσων εργαζομένων έχουν σαν τυπικό
προσόν την εμπειρία, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ.4 του Ν.4024/2011.
6. Αυστηρή εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν.3979/2011 που προβλέπει την κατά προτεραιότη-
τα καταβολή των αποδοχών του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
7. Άμεση αντιμετώπιση των δαπανών μετακίνησης μεγάλου αριθμού εργαζομένων, κυρίως
Καλλικρατικών, Νησιωτικών ή Ορεινών Δήμων που αναγκάζονται καθημερινά να μετακινούνται
δεκάδες χιλιόμετρα για να βρεθούν στην έδρα του Δήμου όπου είναι υποχρεωμένοι από 1-1-2011
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
8. Άμεση έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από το Ν.4024/2011 για την
αναγνώριση της Προϋπηρεσίας από τον Ιδιωτικό Τομέα.
9. Επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί σε όσους εργαζόμενους συμμετείχαν
στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας με τη διατήρηση της υπερβάλ-
λουσας διαφοράς.
10. Αντιμετώπιση της αυθαίρετης ερμηνείας του Ν.4024/2011 για την καταβολή και της εργο-
δοτικής εισφοράς από τους εργαζόμενους στην περικοπή των αποδοχών τους σε περίπτωση συμ-
μετοχής τους σε απεργία.
Β΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ:
Υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό σύστημα. Ακύρωση του σχεδια-
σμού μετατροπής του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης από αναδιανεμητικό σε ανταποδοτικό.
1. Επαναφορά των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων που έχουν καταργηθεί
με όλους τους αντιασφαλιστικούς Νόμους.
2. Κατοχύρωση και διεύρυνση των δικαιωμάτων μας στο Εφάπαξ και την Επικουρική Σύ-
νταξη. Αποτροπή με κάθε τρόπο των μειώσεων που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση.
3. Συνολική επέκταση των Β.Α.Ε. στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
4. Διαδοχική Ασφάλιση και χωρίς καταβολή νέων εισφορών.
5. Περιορισμό της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας.
6. Πλήρης αναγνώριση του Εργατικού ατυχήματος και της Επαγγελματικής ασθένειας στους
εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Άμεση λύση ζητούν και ειδικότερα ζητήματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τα
οποία αναλυτικά είναι:
1. Βελτίωση της διάταξης (άρθρο 248 του Ν.4281/2014) που αναγνωρίζει ασφαλιστικά-
συνταξιοδοτικά την προϋπηρεσία των Σχολικών Φυλάκων.
6
2. Υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών με βάση τις σημερινές αποδοχές των Δημοσί-
ων Υπαλλήλων και αφού προηγηθεί η άρση της μισθολογικής και βαθμολογικής καθήλωσης με
την επανακατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς με βάση την πραγματική προϋπηρεσία.
Γ΄. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο όνομα της «επανίδρυσης» και του «εκσυγχρονισμού»,
μέσω των απολύσεων, του νέου πειθαρχικού δικαίου, του προσχηματικού επανελέγχου των
συμβάσεων καθώς και της συγκριτικής αξιολόγησης, κατέληξαν να αποδιοργανώσουν τη Δη-
μόσια Διοίκηση και να μετατρέψουν τους εργαζόμενους σε ομήρους ενός ανορθολογικού σχεδια-
σμού και τέλματος.
Ο στόχος τους ήταν εμφανής: Η διάλυση της κοινωνικής συνοχής και η μεταφορά κομβικών
λειτουργιών του κράτους, μαζί με τους πόρους που τις συνοδεύουν, σε ιδιωτικά συμφέροντα.
Η Δημόσια Διοίκηση δεν είναι και δεν πρέπει να αποτελεί λάφυρο του εκάστοτε κόμματος
που κυβερνά. Η στελέχωση της Δημόσιας Διοίκησης κατά το δοκούν, από δήθεν «έμπιστα στελέ-
χη», είναι η κομματική τακτική του βολέματος, της εξάρτησης, του ρουσφετιού!!! Λογικές που πρέ-
πει να καταδικαστούν από όλους.
Όλη αυτή η κατάσταση επιτάσσει τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου Διοίκησης, ευέλικτου και
λειτουργικού, προς το συμφέρον της κοινωνίας που να προστατεύει και τα συμφέροντα των εργα-
ζομένων διεκδικώντας:
1. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων, αξιοκρατι-
κή στελέχωση, καμία κατάργηση οργανικών θέσεων.
2. Προστασία και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. με την αύξηση
των πόρων για τη λειτουργία τους, τη βελτίωση των υποδομών και των εξοπλισμών τους.
3. Άμεση επαναπρόσληψη-επιστροφή των εργαζομένων που οδηγήθηκαν στην απόλυση και
στη διαθεσιμότητα. Επανασύσταση καταργημένων υπηρεσιών και Δομών με ταυτόχρονη κατάργη-
ση των αντίστοιχων μνημονιακών Νόμων.
4. Κατάργηση του Ν.4250/2014 για την συγκριτική «αξιολόγηση» και τον προσχηματικό επα-
νέλεγχο μετατροπής των Συμβάσεων, που μοναδικό στόχο είχε να οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμε-
νους μέσω της διαθεσιμότητας στην απόλυση.
5. Άμεση παύση κάθε ποινικής ή πειθαρχικής διαδικασίας σε όσους εργαζόμενους ή αιρε-
τούς αρνήθηκαν την εφαρμογή του άρθρου 42 του Ν.4250/2014 για τον επανέλεγχο μετατροπής
των Συμβάσεων, συμμετέχοντας στην Απεργία-Αποχή που είχε προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
6. Κατάργηση όλων των διατάξεων και Νόμων που διαμόρφωσαν ένα αυταρχικό και αντι-
δημοκρατικό πλαίσιο στο Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.4057/2012 και
4093/2012). Άμεση κατάργηση των διατάξεων που αφορούν στην «υποχρεωτική αργία» και το
τεκμήριο της αθωότητας.
7. Επαναφορά των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Πειθαρχικά Συμβούλια.
8. Άμεση αντιμετώπιση της ερήμωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών με προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού με πρώτη προτεραιότητα την Υγεία, την Παιδεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την
Κοινωνική Ασφάλιση αλλά και όσες Δομές συμβάλλουν στην άμβλυνση των συνεπειών της κοι-
νωνικής κρίσης.
7
9. Κατάργηση κάθε μορφής επισφαλούς εργασίας, εργαζόμενοι με πλήρη μισθολογικά, ασφα-
λιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματα.
10. Πλήρης επαναφορά του δικαιώματος των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο
και τους Ο.Τ.Α.
Δ΄. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Από την ημερομηνία εφαρμογής του Ν.3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και την ένταξή
τους στις μνημονιακές πολιτικές με την αφαίρεση πόρων που σήμερα έχουν φτάσει στο 65% των
τακτικών πόρων, εκφράζαμε και συνεχίζουμε να εκφράζουμε την πεποίθηση ότι η Τοπική Αυτοδι-
οίκηση οδηγείται μαθηματικά σε οικονομική, λειτουργική και θεσμική κατάρρευση.
Τονίζαμε επίσης ότι η παντελής έλλειψη αναφοράς στο ανθρώπινο δυναμικό της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, τον ρόλο τους και την πραγματική αναβάθμισή τους στις νέες συνθήκες, την αξιο-
ποίηση του υφιστάμενου προσωπικού, τη συνεχή επιμόρφωση, την ενίσχυση των νέων δομών
με εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν
από την συνένωση των Δήμων με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση του Δη-
μόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιβεβαίωσε τις
ανησυχίες μας αλλά και την αρνητική θέση μας για το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», καθώς όλη
αυτή την περίοδο έχουμε υποστεί την πιο ακραία, βάρβαρη και νεοφιλελεύθερη πολιτική.
Για να βγούμε από το σημερινό αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί πρέπει να διαμορφώσουμε ένα
ευρύ κοινωνικό μέτωπο που θα έχει δύο στόχους:
α. Την ανατροπή αυτής της άδικης και αδιέξοδης πολιτικής και την καθημερινή παρέμβασή
μας με στόχο η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παίξει τον πραγματικό κοινωνικό ρόλο της.
β. Να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο διεκδικήσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης, ώστε να
δημιουργήσουμε πραγματικές συνθήκες κοινωνικής ανάπτυξης.
Διεκδικώντας από κοινού:
l Καθορισμός ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
l Κατάργηση όλων των διατάξεων που έχουν επιβάλλει οικονομική, λειτουργική και θεσμική ασφυ-
ξία στο σύνολο των Ο.Τ.Α. (Οικονομικό Παρατηρητήριο κ.λπ.) που ουσιαστικά έχουν καταργήσει το
συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των Ο.Τ.Α.
l Άμεση αντιμετώπιση της κακής οικονομικής κατάστασης των Ο.Τ.Α. (συνεχείς περικοπές των πό-
ρων που έχουν ξεπεράσει το 65%).
l Απόδοση όλων των οφειλομένων από το κράτος και άρνηση μεταφοράς οποιασδήποτε αρμοδιό-
τητας που δεν εξασφαλίζει εκ των προτέρων τους αναγκαίους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό,
καθώς η μείωση κατά περίπου 65% των πόρων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση με δεκάδες νέες αρ-
μοδιότητες, αποτελεί το καλύτερο άλλοθι σε όσους επιθυμούν την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των
Ο.Τ.Α.
l Ριζική αναθεώρηση του «Καλλικράτη» που να προβλέπει δημοκρατική, διοικητική και οικονομική
μεταρρύθμιση και πραγματική αποκέντρωση.
l Αποτροπή των πολιτικών άμεσης και έμμεσης ιδιωτικοποίησης κρίσιμων αναπτυξιακών και κοινω-
νικών αρμοδιοτήτων (απορρίμματα, ενέργεια, νερό, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ.).
l Υπεράσπιση των εργασιακών και κοινωνικών κατακτήσεων και συμπαράσταση στις αγωνιστικές πα-
ρεμβάσεις των εργαζομένων ενάντια στη διαθεσιμότητα, τις απολύσεις, την κατάργηση των οργανικών
8
θέσεων και τις συνεχείς μειώσεις των αποδοχών. Αποτροπή της προσπάθειας «κινεζοποίησης» με τη
συγκρότηση Μετώπου Αυτοδιοίκησης, κοινωνίας και εργαζομένων.
l Συνέχιση και επέκταση των προγραμμάτων Κοινωνικών Δομών με την διατήρηση του Δημόσιου
και Κοινωνικού χαρακτήρα. Διασφάλιση της παραμονής του έμπειρου και εξειδικευμένου προσω-
πικού με την ενσωμάτωση όλων αυτών των δραστηριοτήτων στις υπηρεσίες των Δήμων (Διεύθυνση
Κοινωνικών Υπηρεσιών).
l Το ξεκαθάρισμα των σχέσεων των Ο.Τ.Α. και υπηρεσιών του κράτους (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Ο.Γ.Α., Ε.Λ.Γ.Α., κ.λπ.) στην άσκηση αρμοδιοτήτων τους χωρίς κανένα μέχρι σήμερα όφελος για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
l Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, καμία απόλυση εργαζόμενου, κατάργηση του θεσμού των
εκτάκτων, φραγμό στη διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και την ομηρία χιλιάδων άνερ-
γων εργαζομένων.
l Επίλυση βασικών κλαδικών και θεσμικών αιτημάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους στους
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Υπογραφή Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. Αντιμετώπιση των
σοβαρών προβλημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας.
Κι αυτά, γιατί με την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων και της τρόικας ο θεσμός της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαξιώνεται, αποδομείται, συμβιβάζεται, επαιτεί και δεν διεκδικεί. Η
Τοπική Αυτοδιοίκηση ως μια μορφή εξουσίας που βρίσκεται κοντά στον πολίτη δεν μπορεί να πα-
ρακολουθεί από μακριά την οικονομική εξαθλίωση των εργαζομένων, των ανέργων και συνολι-
κά της κοινωνίας. Αυτή η πολιτική δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μοιρολατρικά και
παθητικά από τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έως τώρα δεν φαίνονται να στέ-
κονται στο ύψος των περιστάσεων αλλά, αντίθετα, με τις τακτικές τους φαίνεται να υπηρέτησαν τις
πολιτικές των μνημονίων.
Συγχρόνως αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε τη δύσκολη αυτή περίοδο τα εξής:
1. Να κατοχυρώνεται η Διοικητική και η Οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α.
2. Να υπάρξει διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας.
3. Να αναπτυχθούν σύγχρονες δομές και λειτουργίες στο εσωτερικό των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
4. Να υπάρξει ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
5. Να αποτρέψουμε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών Δημόσιου και Κοινω-
νικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
6. Να καθοριστούν με σαφήνεια οι κανόνες διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης των πόρων.
Ε΄. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.:
Οι Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο και του Ο.Τ.Α. όλα τα προηγούμενα χρόνια
ήταν κενό γράμμα, πλην εξαιρέσεων, που μέσα σε αυτές ήταν και ο κλάδος μας, που σε κάθε ευ-
καιρία προσπαθούσε μέσα από την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων να αναδείξει τη σημασία
τους.
Την περίοδο των μνημονίων και με τους νομοθετικούς περιορισμούς ως προς το περιεχόμε-
νο των Συλλογικών Συμβάσεων η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έφερνε στην επικαιρότητα την αναγκαιότητα της
ύπαρξης ενός νέου συστήματος Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο και στους Ο.Τ.Α.
(όχι απλώς διαβούλευση) που να επανακαθορίζει στρατηγική, τακτική, στόχους, λειτουργία και
δράση που να προστατεύουν και να διευρύνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, διεκδικώντας:
9
1. Πλήρη επαναφορά του δικαιώματος των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο και
στους Ο.Τ.Α.
2. Συγκρότηση Σώματος Μεσολάβησης με αντικειμενικά κριτήρια.
3. Κατοχύρωση των διάφορων επιπέδων διαπραγμάτευσης.
4. Νομοθετική διεύρυνση των θεμάτων που θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο Συλλο-
γικών Διαπραγματεύσεων.
ΣΤ΄. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
Την κρίσιμη αυτή περίοδο και με την πεντάχρονη φοροεπέλαση σε μισθωτούς και συνταξι-
ούχους, με την οικονομία σε συνεχή ύφεση, το φορολογικό σύστημα κατά γενική ομολογία έγι-
νε κοινωνικά πιο άδικο, έντονα ταξικό, αναποτελεσματικό και αντιαναπτυξιακό. Οι φόροι διαδέ-
χονται ο ένας τον άλλον και είναι ένα συνεχές εργαλείο ακόμα και σήμερα αφαίμαξης των εισοδη-
μάτων, αλλά και της περιουσίας των Ελλήνων.
Η υπερδιόγκωση της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής, η μεγάλη αύξηση των έμμεσων φό-
ρων και η υπερφορολόγηση των μισθωτών και συνταξιούχων, αποτελούν και στην περίοδο αυτή,
τα κύρια χαρακτηριστικά του, για τα οποία καμία ενέργεια δεν έχει γίνει ακόμα από την νέα κυβέρ-
νηση.
Και αυτή την περίοδο, πάλι επιλέγονται τα εύκολα θύματα για να πληρώσουν την οικονομική
κρίση, εντατικοποιώντας την συνεχή επιβάρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων.
Το κύμα ακρίβειας και αυξήσεων με την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου, έχει φέρει την
συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού λαού σε οικονομική απόγνωση.
Όλη την προηγούμενη περίοδο που οι μισθοί και οι συντάξεις καθημερινά συμπιέζονται, θε-
ωρούμε ότι είναι αναγκαία μια ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση, που όλο ακούμε αλλά
ποτέ δεν βλέπουμε, που θα εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την ενίσχυση του κοινωνι-
κού κράτους και θα διασφαλίζει την φορολογική ελάφρυνση των μισθωτών και συνταξιούχων, δι-
εκδικώντας:
1. Απλό, δίκαιο αναδιανεμητικό φορολογικό σύστημα.
2. Αφορολόγητο όριο στα 16.000 ευρώ. Κατάργηση κάθε χαρατσιού που επιβαρύνει οικονομι-
κά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
3. Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.
4. Αλλαγή της σχέσης άμεσων και έμμεσων φόρων. Ουσιαστική καταπολέμηση της φοροδια-
φυγής.
5. Δίκαιο φορολογικό σύστημα με ουσιαστική φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων και κερ-
δών αλλά και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
Ζ΄. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:
Όλα τα προηγούμενα χρόνια με την εφαρμογή της πολιτικής των απολύσεων και των διαθε-
σιμοτήτων, του περιορισμού του αριθμού των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά δεκάδες χιλιάδες, της
απαγόρευσης πρόσληψης μόνιμου προσωπικού οδήγησε στην κατάργηση υπηρεσιών και ιδιωτι-
κοποίηση βασικών υπηρεσιών του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
10
Η κατάργηση όλων των κενών οργανικών θέσεων ακόμα και αυτών που οδηγούνται σε συ-
νταξιοδότηση, ο περιορισμός των οργανικών μονάδων δείχνει ποια ήταν η πολιτική των μνημονί-
ων για το μέλλον των Δημοσίων Υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού.
Η απαγόρευση μέχρι το 2016 προσλήψεων κατηγορίας Υ.Ε. και Δ.Ε. στους Ο.Τ.Α. ακόμα και
στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, επιβεβαιώνουν τις καθημερινές εκτιμήσεις μας για
την ιδιωτικοποίηση ή κατάργηση βασικών υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Καθαριότητα, Παιδικοί Σταθμοί, Προνοιακές Δομές, Πράσινο, Κ.Ε.Π. κ.λπ.).
Την ίδια στιγμή, ακόμα και η νέα συγκυβέρνηση, προωθεί τα νέα προγράμματα ελαστικών
σχέσεων εργασίας και εργασιακής «ομηρίας».
Το νέο πρόγραμμα για την «απασχόληση» 35.000 ανέργων μέσω της «Κοινωφελούς Εργασί-
ας» αλλά και η πρόσληψη χιλιάδων επίσης εργαζομένων για την εφαρμογή, σαν ξαναζεσταμέ-
νο φαγητό, του προγράμματος κατασκευής έργων με αυτεπιστασία, δείχνουν τις πολιτικές επιλο-
γές της κυβέρνησης αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας και
της οικονομικής κρίσης.
Ενδιάμεσο στάδιο και «Δούρειος Ίππος» της πλήρης ιδιωτικοποίησης βασικών υπηρεσιών
αλλά και των Κοινωνικών Δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της πλήρης ισοπέδωσης εργα-
σιακών δικαιωμάτων αποτελούν οι «προσλήψεις» μέσω ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. όπου οι ημέτεροι των αιρε-
τών καθώς και οι «απολυμένοι» εργαζόμενοι θα γίνονται ξαφνικά «εργολάβοι» διεκδικώντας με-
ρίδιο αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α.
Επιλογές που ουσιαστικά διευρύνουν τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και οδηγούν μαθηματι-
κά τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία σε οικονομική κατάρρευση.
Πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα, η αποτροπή των νέων «προσλήψεων» με ελαστικές
σχέσεις εργασίας να αποτελέσει βασική αγωνιστική προτεραιότητα του συνδικαλιστικού κινήματος
των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Πρέπει να αναγκάσουμε την κυβέρνηση και τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να
προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη όλων των καθη-
μερινών λειτουργιών των Ο.Τ.Α. Οι ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό δημιουργούν σοβαρά προ-
βλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Ο.Τ.Α. στους πολίτες. Πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα στις ανταποδοτικές και κοινωνικές υπηρεσίες, όπου οι εργαζόμενοι κατά εκατοντά-
δες απολύονται ενώ οι υπηρεσίες οδηγούνται σε σταδιακή κατάργηση και ιδιωτικοποίηση.
Πρέπει να μπει επιτέλους ένα ΤΕΛΟΣ στην πολιτική της ρουσφετολογίας, της κομματικής πε-
λατείας και της συνεχιζόμενης «ΟΜΗΡΙΑΣ» χιλιάδων εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Διεκδικούμε:
1. Επιστροφή όλων των απολυμένων ή διαθεσίμων εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
(Σχολικοί Φύλακες, Δημοτική Αστυνομία). Επανασύσταση των υπηρεσιών που καταργήθηκαν με
τους Νόμους των μνημονίων.
2. Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας κάθε μορφής, ενιαία μόνιμη (Δημοσίου Δι-
καίου) σχέση εργασίας.
3. Άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων από την έλλειψη προσωπικού στις οργα-
νωμένες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Άρση της απαγόρευσης πρόσληψης μόνιμου προσω-
πικού ξεκινώντας από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες και τις Κοινωνικές Δομές.
11
4. Να ξεκινήσει, με νομοθετική ρύθμιση, η υποχρεωτική σύσταση των Οργανισμών Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) σε όσους Ο.Τ.Α. το έχουν αρνηθεί μέχρι σήμερα.
5. Επανασύσταση των καταργηθέντων κενών οργανικών θέσεων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.
6. Μετατροπή των εργαζομένων μερικής απασχόλησης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
σε πλήρους.
7. Μονιμοποίηση των εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που εργάζονται, για
ενιαία μόνιμη και σταθερή εργασία στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.
8. Τακτοποίηση ΑΜΕΣΑ σε οργανικές θέσεις του προσωπικού που έχει αμετάκλητες δικαστι-
κές αποφάσεις.
9. Άμεση ορκωμοσία όσων απασχολούνται με προσωρινούς πίνακες από τις προκηρύξεις των
Ο.Τ.Α. μέσω του Α.Σ.Ε.Π. που έχουν καταστεί οριστικοί.
10. Οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται μέσω των Προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. (5μηνα) να
έχουν πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.
11. Αποτροπή κάθε προσπάθειας διεύρυνσης των ελαστικών σχέσεων εργασίας και της «ομη-
ρίας» χιλιάδων εργαζομένων.
12. Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των Ο.Τ.Α.
13. Να μπει τέλος σε κάθε προσπάθεια εκχώρησης αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. μέσω των
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Η. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.:
Θεωρούμε ότι στην πολιτική συγκυρία που έχει διαμορφωθεί αυτή την χρονική περίοδο μπο-
ρεί να υλοποιηθεί μια από τις βασικές προτεραιότητές μας για την αποτροπή κάθε προσπάθει-
ας απόλυσης αλλά και την κατάργηση όλων των Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. και την επιστροφή όλων
των αρμοδιοτήτων στους Ο.Τ.Α. που τις έχουν δημιουργήσει.
Η γιγάντωση των Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τις συ-
νεχείς παρατάσεις για να εναρμονισθούν δήθεν με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων επέτειναν
την «ομηρία» χιλιάδων εργαζομένων, ακύρωσαν βαθμιαία και συστηματικά το Δημόσιο και Κοι-
νωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών και το ανθρώπινο δυναμικό και ουσιαστικά αποτέλεσαν και συ-
νεχίζουν να αποτελούν τον προθάλαμο για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.
Γι΄ αυτό διεκδικούμε με μεγαλύτερη ένταση:
Τη μεταφορά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλου του προσωπικού με παράλληλη κατάργηση των Επιχειρή-
σεων που το αντικείμενό τους έχει σχέση με τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.
Την κατάργηση της υποπαρ. ΣΤ12, παρ. ΣΤ του Ν.4210/2013 που προβλέπει την άμεση απόλυ-
ση υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε περίπτωση κατάργηση Ν.Π.Ι.Δ.
Θ΄. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:
Παρά την επίθεση που δεχθήκαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια από τις κυβερνήσεις, μερίδα
αιρετών και τα μεγάλα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα αναδείξαμε σε όλη την Ελληνι-
κή κοινωνία την προσπάθεια της συνολικής εκχώρησης της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων
και τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν.
Η ένταξη στους Περιφερειακούς και στον Εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των των μεγάλων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων δημιούργησε όλο το προηγούμενο
12
διάστημα, τις κατάλληλες προϋποθέσεις, με την ανοχή και συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, για την συνολική επίθεση των ιδιωτικών συμφερόντων με στόχο την ιδιωτικοποίηση της
διαχείρισης σε όλο το φάσμα. Από την αποκομιδή έως την τελική διάθεση. Επειδή το 2015 είναι
χρονιά αναθεώρησης του Εθνικού και των Περιφερειακών σχεδιασμών απαιτούμε την συμμε-
τοχή και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στις διαδικασίες διαβούλευσης για την αναθεώρηση.
Οι εξελίξεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Περιφέρεια Αττικής με την κατάργηση των
διαγωνισμών από τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την κατασκευή των τεσσάρων (4) εργοστασίων επεξεργα-
σίας των απορριμμάτων, ανοίγει το δρόμο για την ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά μας
την επόμενη χρονική περίοδο.
Η υπεράσπιση με κάθε τρόπο του Δημόσιου χαρακτήρα της Διαχείρισης των Στερεών Απο-
βλήτων θα είναι μακρύς και επίπονος και θα πρέπει εκτός της Περιφέρειας Αττικής να επικε-
ντρωθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας (Πελοπόννησος, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακε-
δονία, Ήπειρος κ.λπ.) όπου οι επιλογές μέχρι σήμερα, των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α΄ και Β΄ Βαθμού είναι οι Σ.Δ.Ι.Τ. και η εισαγωγή της θερμικής επεξεργασίας (καύση).
Και αυτή την περίοδο διεκδικούμε:
1. Άμεση αναθεώρηση του Εθνικού σχεδιασμού και των Περιφερειακών και Νομαρχια-
κών σχεδιασμών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, αφού προηγη-
θούν επικαιροποιήσεις, καθώς η καθυστέρηση εφαρμογής τους δημιουργεί τις κατάλληλες συν-
θήκες για την ιδιωτικοποίηση.
2. Κατάργηση της σύμβασης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. για την ανα-
κύκλωση των Δημοτικών Απορριμμάτων συσκευασίας. Δημιουργία ενιαίου, αποκλειστικά Δη-
μόσιου Φορέα για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας με καθοριστική την εκπροσώπη-
ση σ΄ αυτόν των Ο.Τ.Α. και των Συνδέσμων τους που εξειδικεύονται με την επεξεργασία και δι-
άθεση των απορριμμάτων. Η ανακύκλωση να υλοποιείται από τους Δήμους, σε συνεργασία με
τους Συνδέσμους Διαχείρισης των Απορριμμάτων.
3. Άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας από την κυβέρνηση και τους φορείς των Ο.Τ.Α. για την
προώθηση κατασκευής των Κ.Δ.Α.Υ. και των μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης και κομπο-
στοποίησης, που προβλέπονται στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς και να μην περιορίζονται
στην κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Υ.Τ.Υ.
4. Η αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Απο-
βλήτων (Ε.Ι.Α.). Ενίσχυση του ρόλου της εγκατάστασης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την αποτέφρωση.
Προστασία της υγείας των πολιτών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος, από την ανεξέλε-
γκτη διάθεσή τους.
5. Να συμπεριλάβουν οι Δήμοι νέες δράσεις στο επίπεδο των τριών βασικών προτεραιοτή-
των της ιεράρχησης (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση-κομποστοποίηση). Η κυ-
βέρνηση να αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα τις πληγές που άνοιξαν στους Ο.Τ.Α. οι μνημονια-
κές πολιτικές. Η μνημονιακή λαίλαπα αποδυνάμωσε και απαξίωσε τις υπηρεσίες καθαριότητας
προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. Αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωση των προσλή-
ψεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και οικονομική στήριξη των Δήμων για την εφαρμογή των
τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων.
Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι κάθε προσπάθεια
ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας
θα συναντήσει συνολικά τη δυναμική αντίδραση όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και των φο-
13
ρέων εκείνων που στηρίζουν τις θέσεις μας. Γιατί αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής θα είναι
εκτός της συρρίκνωσης του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των παρεχομένων υπηρεσι-
ών, ο οικονομικός μαρασμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οικονομική επιβάρυνση των πολι-
τών, η απόλυση χιλιάδων εργαζομένων και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Συγχρόνως διεκδικούμε:
1. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 όπου δίνεται η δυνατότητα στους
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας. Δι-
άταξη που επιβεβαιώνει τη διάθεση των προηγούμενων κυβερνήσεων για την κατάργηση του
Δημόσιου χαρακτήρα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.
2. Συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.).
3. Μετατροπή όλων των Φο.Δ.Σ.Α. σε Ν.Π.Δ.Δ. συμπεριλαμβανομένων και όσων λειτουρ-
γούν υπό τη μορφή Α.Ε. και να επαναφερθεί το άρθρο 104 του Ν.3852/2010, καθώς είναι ανα-
γκαία η ενιαία πολιτική διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε ολόκληρη τη χώρα.
Ι΄. ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:
Η διαμόρφωση άμεσα ενός σύγχρονου, δημοκρατικού Κώδικα των Υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.
Α΄ Βαθμού είναι από τις βασικές προτεραιότητες του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομέ-
νων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ένας Κώδικας που θα είναι προσαρμοσμένος στα σημερινά δεδομένα και τις ανάγκες των
εργαζομένων και της κοινωνίας και θα απεμπλακεί από τις επιταγές των μνημονίων και της
τρόικα, που θα διασφαλίζει σταθερές εργασιακές σχέσεις, τα δικαιώματα των εργαζομένων και
που θα δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση των πολιτών αποτελεί επι-
τακτική ανάγκη.
Για την επιτυχία όλων των πιο πάνω διεκδικούμε:
1. Κατάργηση του Ν.4250/2014 για την συγκριτική αξιολόγηση με προκαθορισμένα ποσο-
στά. Διεκδικούμε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης που θα αναβαθμίζει το ανθρώπινο δυναμικό, θα
διασφαλίζει το Δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και θα παρέχει καλύτερες υπη-
ρεσίες στους πολίτες.
Στο νέο σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν οι ιδιαιτερότητες των
Ο.Τ.Α.
2. Η αξιολόγηση των Οργανικών Δομών των Ο.Τ.Α. για να προχωρήσει θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί η σύνταξη των Ο.Ε.Υ., να υπάρχει σαφής περιγραφή θέσης και καθηκόντων και
το κυριότερο, να λειτουργεί η υπαλληλική ιεραρχία που θα έχει επιλεγεί μέσα από αξιοκρατικά
κριτήρια και όχι διορισμένοι από τους αιρετούς.
3. Κατάργηση όλων των διατάξεων και Νόμων για το Πειθαρχικό δίκαιο, που καταργούν το
τεκμήριο της αθωότητας και να μην αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα ως «αναξιοπρεπής συμπερι-
φορά» η κοινωνική, πολιτική και συνδικαλιστική δράση.
4. Επαναφορά των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Πειθαρχικά Συμβούλια των
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
14
5. Για τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού εφαρμογή των διατάξεων για την επιλογή Προϊσταμένων Οργα-
νικών Μονάδων του Ν.3839/2010.
6. Ανθρώπινο δυναμικό αναβαθμισμένο, με αυτονομία και πρωτοβουλία στο πλαίσιο της συ-
νταγματικής νομιμότητας.
7. Δομή και οργανωτικό πλαίσιο με σαφείς ρόλους, ευθύνες, σχέσεις εξουσίας, τρόπους και
ενέργειες διοικητικής λειτουργίας και διαδικασιών.
8. Οργάνωση και διαμόρφωση μιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίς περιττή γραφειοκρατία,
πολυνομία που να εμπνέει και να έχει έμφαση στο μέλλον και όχι στο παρελθόν.
9. Αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων, αξιοκρατική στελέχωση.
10. Οικονομική αναβάθμιση του προσωπικού.
11. Ενίσχυση των υποδομών των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αντιμετώπιση
των προβλημάτων στέγασης, μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λπ.
12. Δια βίου επιμόρφωση και προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες όλου του προσωπικού των
Ο.Τ.Α.
Μέχρι την σύνταξη του νέου Κώδικα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πα-
ρεμβαίνουμε για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από το άρθρο 82,
παρ.6 του Ν.3584/2007, που θα καθορίζει τις κατηγορίες, τους κλάδους και τα τυπικά προσόντα
διορισμού του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
Κ΄. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
Καθημερινά τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται δείχνουν την αύξηση των εργατικών ατυχη-
μάτων στον κλάδο μας και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους στη διαχείριση των απορριμμάτων,
αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών και της εγκατάλειψης λόγω της οικονομικής κατάστα-
σης των Ο.Τ.Α. κάθε προσπάθειας για την πιστή και αυστηρή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου
για τα ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων. Γεγονός που μας αναγκάζει να εντεί-
νουμε τον αγώνα μας.
Η άρνηση εφαρμογής των σχετικών διατάξεων και Νόμων τόσο από το κράτος, όσο και από
τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η διάλυση κάθε ελεγκτικού φορέα, αλλά και η μη επι-
βολή κυρώσεων σε όσους δεν τις εφαρμόζουν έχει δημιουργήσει ένα δυσμενές περιβάλλον.
Η αδιαφορία της πλειοψηφίας των Ο.Τ.Α. όλης της χώρας, με την ανοχή του Υπουργείου
Εργασίας, στην βασική υποχρέωση που έχουν για την πρόσληψη Ιατρών Εργασίας και Τεχνι-
κών Ασφαλείας έχει δημιουργήσει τις πιο αρνητικές συνθήκες για την απασχόληση των εργαζο-
μένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Γι΄ αυτό οι διεκδικήσεις μας επικεντρώνονται:
1. Άμεση πρόσληψη Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας σε όσους Ο.Τ.Α. το αρνούνται
πεισματικά.
2. Πλήρη αναγνώριση του Εργατικού ατυχήματος και της Επαγγελματικής ασθένειας και
στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου.
3. Την έκδοση νέας κοινής Υπουργικής Απόφασης, για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)
και την εκ νέου χορήγηση Στολών Εργασίας.
15
4. Δημιουργία Δημόσιου Φορέα με τη συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κ.Ε.Δ.Ε.
και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τη διαρκή παρακολούθηση, ενημέρωση και διενέργεια μελετών και
ερευνών των συνθηκών εργασίας στις ιδιαίτερα βεβαρημένες από άποψη συνθηκών εργασίας
κατηγορίες εργαζομένων στα Β.Α.Ε.
Λ΄. ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.:
Οι συνεχείς προσπάθειες των προηγούμενων κυβερνήσεων για την αλλαγή του τρόπου λει-
τουργίας και χρηματοδότησης των Προνοιακών Δομών, ουσιαστικά τις καταργεί και σύμφωνα με
τις αποφάσεις της, η κοινωνική πολιτική θα είναι αντικείμενο μόνο της επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας αλλά και της κατάργησης πολλών δραστηριοτήτων με άλλοθι την οικονομική κρίση.
Για μας όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση βασική προτεραιότητα θα είναι
μόνο η συνέχιση και όχι η κατάργηση των Προνοιακών Δομών, διεκδικώντας:
1. Διασφάλιση της συνέχισης και διεύρυνσης της λειτουργίας των Προνοιακών Δομών μετα-
ξύ των οποίων, «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κοινωνική Μέριμνα», «Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ», «Κ.Η.Φ.Η.», με εξα-
σφάλιση της χρηματοδότησης.
2. Εξασφάλιση του κόστους της Μισθοδοσίας όλων των εργαζομένων στα Προνοιακά Προ-
γράμματα με πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρ-
νησης και της συνταγματικής της υποχρέωσης, γιατί μέχρι σήμερα οι εργαζόμενοι όλων των προ-
γραμμάτων εργάζονται απλήρωτοι για πολλούς μήνες.
3. Διασφάλιση των ανωτέρω προϋποθέσεων, έτσι ώστε οι Ο.Τ.Α. να προχωρήσουν σε σύστα-
ση Διεύθυνσης Κοινωνικής Υπηρεσίας και των ανάλογων οργανικών θέσεων προκειμένου να πα-
ρέχονται όλες οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε όλους τους πολίτες αδιακρίτως.
4. Τακτοποίηση του προσωπικού που ήδη υπηρετεί στις Κοινωνικές Δομές πάνω από δέκα (10)
χρόνια.
Μ΄. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ:
Η υπεράσπιση του Δημοσίου και Παιδαγωγικού χαρακτήρα των Παιδικών και Βρεφονηπια-
κών Σταθμών των Ο.Τ.Α. με αφορμή τις πολιτικές που ασκούνται και με τις ελλείψεις σε προσω-
πικό είναι βασική προτεραιότητα του συνδικαλιστικού κινήματος αλλά και της ίδιας της κοινωνίας.
Η μείωση του προσωπικού και η στέρηση των αναγκαίων πόρων έχει οδηγήσει δεκάδες Παι-
δικούς Σταθμούς σε κλείσιμο και χιλιάδες οικογένειες σε απόγνωση, ενώ «ταφόπλακα» τους γί-
νεται η διεύρυνση του ωραρίου χωρίς το αναγκαίο προσωπικό.
Οι συντονισμένες και καθημερινές προσπάθειες των αιρετών για την τροποποίηση του πρό-
τυπου Κανονισμού Λειτουργίας και τη μετατροπή τους σε χώρους «Πάρκινγκ» καθιστούν τις πα-
ρεμβάσεις μας αναγκαίες για τη διεκδίκηση:
1. Αναβάθμιση του Δημόσιου και Παιδαγωγικού ρόλου των Παιδικών Σταθμών.
2. Ενιαία προσχολική αγωγή.
3. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν σήμερα σε
ανθρώπινο δυναμικό.
4. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας (εξοπλισμός, σύγχρονα και λειτουργικά κτίρια κ.λπ.).
5. Άμεση κατάργηση του άρθρου 41 του Ν.3979/2011 που αύξησε το ημερήσιο ωράριο από έξι
(6) σε οχτώ (8) ώρες στο Παιδαγωγικό προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
16
6. Συνεχής επιμόρφωση του υπηρετούντος προσωπικού μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
7. Κατάργηση των τροφείων.
8. Την ένταξη του κλάδου Τ.Ε. Βρεφονηπιοκομίας στο εκπαιδευτικό προσωπικό.
9. Την εξασφάλιση του κόστους της μισθοδοσίας όλων των εργαζομένων στους Παιδικούς και
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
10. Την υπεράσπιση του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών και των
δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Ν΄. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
Από το 2008 έως σήμερα με την ψήφιση διαδοχικών Νόμων (Ενοποίηση Ταμείων, Ίδρυση
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Κατάργηση του Ο.Π.Α.Δ., δημιουργία του Ε.Τ.Ε.Α.) μόνος στόχος ήταν η ισοπέδωση,
κατάργηση και συρρίκνωση κάθε δικαιώματος στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα
των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το επόμενο χρονικό διάστημα όλοι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρά τις δε-
σμεύσεις του νέου Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, θα πρέπει να βρισκόμαστε σε διαρκή
αγωνιστική ετοιμότητα, καθώς μετά το «κούρεμα», τη λεηλασία των αποθεματικών των Ταμεί-
ων και την οικονομική κατάρρευση των Ταμείων και με άλλοθι την οικονομική κρίση, η συνο-
λική επίθεση στα δικαιώματά μας στην Επικουρική Σύνταξη, στο εφάπαξ και στην Υγειονομική-
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα είναι συνεχής.
Γι΄ αυτό οι διεκδικήσεις θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες:
1. Κατάργηση της κράτησης 1% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. στις πρόσθετες αποδοχές των υπαλλήλων
των Ο.Τ.Α.
2. Κατάργηση του μαθηματικού τύπου υπολογισμού της εφάπαξ παροχής. Καμία νέα μείωση.
3. Κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στην επικουρική σύνταξη.
4. Κατάργηση της επιπλέον εισφοράς των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. για την υγειονομική πε-
ρίθαλψη 1% για κάθε έμμεσο ασφαλισμένο μέλος.
5. Την άμεση αντιμετώπιση της υποβάθμισης των παροχών Υγείας αλλά και την προάσπιση
των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.
6. Την επανασύσταση του Ο.Π.Α.Δ. με νέο Κανονισμό Παροχών, για να σταματήσει η κατακό-
ρυφη αύξηση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, εν
ενεργεία και συνταξιούχων.
7. Την προστασία της ακίνητης περιουσίας του πρώην Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. που κάποιοι
προσπαθούν να λεηλατήσουν.
8. Την πλήρη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του Ε.Τ.Ε.Α., Τ.Π.Δ.Κ.Υ. και
Ι.Κ.Α. που εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους-εργαζόμενους και συνταξιούχους στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση.
Ξ΄. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ:
Το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων απαιτεί ΤΩΡΑ ενεργούς εργαζόμενους, συμμετο-
χική διαδικασία, δημοκρατική λειτουργία στο εσωτερικό του, συνδικαλιστική αυτογνωσία, σύν-
17
θεση στις απόψεις, ενότητα στη δράση, αλληλεγγύη στη διεκδίκηση, για να έχει μαζικούς, ενωτι-
κούς και αποτελεσματικούς αγώνες.
Η παρέμβασή μας στο οργανωτικό επίπεδο κατ’ αρχήν πρέπει να απαντήσει στην ανάγκη μίας
και ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Δήμοι, Ν.Π.Δ.Δ., και Ν.Π.Ι.Δ.) που έχουν εργασιακή σχέση διάρκειας, με παράλληλη βέβαια
διασφάλιση της εκπροσώπησής μας, χωρίς σκοπιμότητες και αλλοιώσεις σε όλα τα επίπεδα (Πρω-
τοβάθμιος Σύλλογος-Ομοσπονδία-Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
Δεύτερο, είναι η αναγκαιότητα της λειτουργίας των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ. Κι αυτό
γιατί από 1-1-2011 και την εφαρμογή του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι αναγκαία όσο
ποτέ άλλοτε ο συντονισμός και η δράση του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού σε επίπεδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ που για μας αποτελεί πρώτη προτεραι-
ότητα για το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να υπάρξει ενοποίηση όλων των αγωνιστι-
κών δυνάμεων.
Τρίτο, είναι η έναρξη του διαλόγου και των διαδικασιών για την ύπαρξη μιας Ομοσπονδίας
των Εργαζομένων στο Α’ και Β’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης. Χρονική έναρξη της υλοποίησης αυτής της
πρότασης είναι η οριστικοποίηση των θεσμικών αλλαγών (μεταφορά προσωπικού-αρμοδιοτήτων)
με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και πάντοτε με τη συνεργασία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Ομοσπονδίας των ερ-
γαζομένων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
Τέταρτο, η μετατροπή του Κοινωνικού Πολύκεντρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε Κέντρο Μελετών και
Τεκμηρίωσης προκειμένου το συνδικαλιστικό κίνημα των Δημοσίων Υπαλλήλων να διαμορφώνει
και να τεκμηριώνει το συνδικαλιστικό του λόγο άλλα και δομημένες προτάσεις με βάση τη διεθνή
εμπειρία και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής πραγματικότητας.
Πέμπτο, είναι η οργανωτική ανασυγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων μετά την ενοποί-
ηση των Ο.Τ.Α. όλης της χώρας.
Θα πρέπει με γρήγορες και συντονισμένες ενέργειες να υπάρξει μέσα από συνεννόηση και
δημοκρατικές διαδικασίες ενοποίηση όλων των δυνάμεων των εργαζομένων σε ένα Σύλλογο,
καθώς τα προβλήματα θα οξυνθούν και η πολυδιάσπαση το μόνο που θα έχει ως αποτέλεσμα θα
είναι η εσωστρέφεια και όχι η αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων των εργαζομένων.
Κινήσεις και τακτικές αλαζονικές και ηγεμονικές, θα μας επιστρέψουν σε ένα κλίμα εσωστρέ-
φειας και μιζέριας που θα είναι αποτρεπτικό στην υλοποίηση του στόχου μας.
Υπάρχει αναγκαιότητα να συμφωνήσουμε σε ένα πλαίσιο οργανωτικής δομής του συνδικαλιστι-
κού κινήματος των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που για μας διαμορφώνεται ως εξής:
1. Στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης κάθε Δήμος
και ένας Σύλλογος με στόχο τη σύνθεση και την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στη δράση
και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
2. Στους μεγάλους Δήμους (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο κ.λπ.) θα πρέπει
να αντιμετωπισθεί το συνεχιζόμενο κλίμα πολυδιάσπασης και της ίδρυσης νέων Συλλόγων με κύ-
ριο κριτήριο της ενδοκλαδικές ή προσωπικές αντιθέσεις.
3. Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων (Νομοί) θα πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπι-
ση με την ύπαρξη ενός συλλόγου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Νομός). Μόνο σε περι-
πτώσεις εξαιρετικές και λόγω της ύπαρξης μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης από την Πρωτεύου-
σα του Νομού θα μπορούσαν να λειτουργήσουν Σύλλογοι σε επίπεδο Δήμου ή ομάδας όμορων
Δήμων.
18
Βασικές μας αρχές για την οργανωτική ανασυγκρότηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι:
l Η καθιέρωση στο συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κώδι-
κα ηθικής και δεοντολογίας που θα επιτρέπει να αποτελέσει και καταστατική διάταξη.
l Η χρήση της τεχνολογίας για την καθιέρωση ηλεκτρονικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου με
βάση το Α.Μ.Κ.Α. ή τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜ.Α.). Δημιουργία στην Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (Μητρώο Μελών) για την αποφυγή προσπάθειας διπλο-
ψηφίας και αμφισβήτησης των εκλογικών διαδικασιών.
l Να μην επιτρέπεται με καταστατική διάταξη η εγγραφή στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Πρωτοβάθμιων
Συλλόγων Πανελλαδικού ή κλαδικού χαρακτήρα.
l Η εγγραφή νέων Συλλόγων-Μελών στη δύναμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να επιτρέπεται να πραγμα-
τοποιείται μετά από σχετική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου μέχρι τις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του
έτους, πριν την έναρξη των διαδικασιών για την εκλογή Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία (άρ-
θρο 48 του ισχύοντος Καταστατικού).
l Η αναβάθμιση της λειτουργίας των Νομαρχιακών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τα οποία καλού-
νται να αναλάβουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και δράση του συνδικαλιστικού κινήματος σε
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
l Την ίδρυση και λειτουργία των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ των εργαζομένων στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση, με καταστατική διάταξη, για τον συντονισμό και την κοινή δράση του συνδι-
καλιστικού κινήματος των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού σε επίπεδο Πε-
ριφέρειας.
l Την απόκτηση οικονομικής αυτοδυναμίας των συνδικάτων, μέσα από ισχυρότερες δομές που
για τους εργαζόμενους εγγυώνται ασφάλεια και αποτελεσματικότερη παρέμβαση και συμ-
βάλλουν έτσι στην πύκνωση των δυνάμεών τους, καθώς και με λήψη συγκεκριμένων μέτρων,
όπως αυτό της εφαρμογής των διατάξεων (Σ.Σ.Ε. και Ειδικών Σ.Σ.Ε.) για την παρακράτηση της
συνδικαλιστικής εισφοράς μέσα από τη μισθοδοσία. Η οικονομική αυτοδυναμία είναι αναγκαίος
όρος για να μπορούν τα συνδικάτα να προωθούν τα όλο και πιο απαιτητικά προγράμματα δρά-
σης τους.
l Την ενίσχυση του συνδικαλιστικού στελεχιακού δυναμικού με νέες γνώσεις, με νέες δεξιό-
τητες που με την αξιοποίηση της τεχνολογίας θα συμβάλλουν στην προώθηση των στόχων του
συνδικαλιστικού κινήματος στην άμεση, καθολική, έγκυρη ενημέρωση, αλληλοτροφοδότηση με
τα μέλη των συνδικάτων και τους εργαζόμενους. Η καθολική χρήση του διαδικτύου από όλα τα
συνδικαλιστικά στελέχη για άμεση επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή των θέσεων του συνδι-
καλιστικού κινήματος προβάλλει σήμερα επιτακτική ανάγκη.
l Οφείλει επίσης το συνδικαλιστικό κίνημα να διατηρεί ανοικτό μέτωπο, κατά των φαινομένων
διαφθοράς, πελατοκρατείας, παραγοντισμού. Οφείλει δε να αναδείξει την ηθική διάσταση της
συλλογικής δράσης με την ίδια τη στάση, τη συμπεριφορά, την έκφραση και τη δράση των συν-
δικαλιστικών στελεχών.
l Την αναβάθμιση των Διεθνών Σχέσεων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με την συγκρότηση μέσω καταστα-
τικής διάταξης Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων. Αντικείμενο λειτουργίας της Γραμματείας Δι-
εθνών Σχέσεων θα είναι μια νέα σχέση επικοινωνίας και συνεργασίας με τα συνδικάτα των
άλλων Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και άλλων χωρών που σήμερα ζουν μια νέα πραγματικότη-
τα. Ουσιαστική συμμετοχή και μεγαλύτερη παρέμβαση τόσο στα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα όσο και
στις επιτροπές που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
19
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ
από το Πρωτοβάθμιο, Δευτεροβάθμιο έως και Τριτοβάθμιο επίπεδο
Σε ότι αφορά στις καταστατικές αλλαγές σε σχέση με την εγγραφή εργαζομένων, στους πρω-
τοβάθμιους Συλλόγους, με ελαστικές ή προσωρινές μορφές εργασίας μόνο με διάλογο και την
απαιτούμενη συναίνεση μπορούν να γίνουν και εφόσον γίνουν, θα αποτελούν κοινούς και ενιαίους
κανόνες για όλα τα επίπεδα.
Ξεκαθαρίζουμε όμως με σαφήνεια πως όποιες αλλαγές συμφωνηθούν δεν είναι δυνατόν να
μην αφορούν στη συνέχεια το Καταστατικό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Όσοι φωνάζουν π.χ. στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αλλά σιωπούν στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι ξεκάθαρο πως άλ-
λους στόχους εξυπηρετούν!!! Πρέπει επιτέλους να μπει τέλος στην υποκρισία!!!
Δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί η «επιλεκτική» εφαρμογή του Καταστατικού σε επί-
πεδο Πρωτοβάθμιου Συλλόγου ή της Ομοσπονδίας κατά καιρούς, από συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις ανάλογα με τις ευκαιριακές πλειοψηφίες που διαμορφώνονται είτε σε Γενικές Συνελεύσεις,
είτε σε Διοικητικά Συμβούλια. Κάτι τέτοιο συνιστά αλλοίωση της γνήσιας έκφρασης των οργάνων
του συνδικαλιστικού κινήματος σε όλα τα επίπεδα.
Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε δυνατότητα εργοδοτικών πα-
ρεμβάσεων στην διαμόρφωση των οργάνων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων ή των Ομοσπονδιών
μέσω προσλήψεων εργαζομένων με σχέσεις εργασίας υπό καθεστώς «ομηρίας που προσλαμ-
βάνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μη αντικειμενικό τρόπο και που πολύ πιθανόν
σύντομα να μην εργάζονται στο Δημόσιο. Σημειώνεται πώς σήμερα το 90% των εργαζομένων με
ελαστικές σχέσεις εργασίας που προσλαμβάνονται κύρια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι εργαζό-
μενοι μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και δίμηνων για έκτακτες ανάγκες.
Το ζητούμενο για το συνδικαλιστικό κίνημα την περίοδο αυτή αλλά και των εργαζομένων με
ελαστικές σχέσεις εργασίας, είναι η κλιμάκωση του αγώνα ΟΛΩΝ μας για την ανατροπή των πο-
λιτικών των μνημονίων και της τρόικα και όσων τις υπηρετούν, την αποτροπή των χιλιάδων απο-
λύσεων εργαζομένων μέσω της διαθεσιμότητας και της επαναπρόσληψής τους, του επανέλεγχου
μετατροπής των Συμβάσεων με διαφορετικά κριτήρια και της προσχηματικής «αξιολόγησης» Δο-
μών και Ανθρώπινου Δυναμικού, την κατάργηση αυτών των μορφών απασχόλησης και την πρό-
σληψη μόνιμου προσωπικού μέσω ενός δίκαιου και αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων για
την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών.
Άλλωστε, όλοι στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συμφωνούμε για την εγγραφή και την συνδικαλιστική κά-
λυψη των εργαζομένων αυτών στα Πρωτοβάθμια Σωματεία της Ομοσπονδίας, κάτι που έχει γίνει
στην πλειοψηφία των Συλλόγων.
Προτεραιότητά μας την πιο δύσκολη περίοδο για τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό
κίνημα των Δημοσίων Υπαλλήλων είναι τα πραγματικά προβλήματά τους και ΟΧΙ ο πόλεμος χα-
ρακωμάτων που είναι μακριά από τις αγωνίες των εργαζομένων και ιδιαίτερα των νέων και που
τις περισσότερες φορές εντάσσεται σε παραταξιακούς σχεδιασμούς και μικροκομματικά συμφέ-
ροντα.
20
Αναλυτικά η πρότασή μας για την εγγραφή σε Πρωτοβάθμιο, Δευτεροβάθμιο και Τριτοβάθμιο επί-
πεδο αφορά:
1. Όσους εργαζόμενους απασχολούνται με προσωρινούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. και αναμέ-
νουν το διορισμό τους.
2. Όσους εργαζόμενους έχουν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις που μετατρέπονται οι
συμβάσεις τους σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και αναμένουν τη δημοσίευση της κατά-
ταξής τους σε Φ.Ε.Κ.
3. Όσους εργαζόμενους έχουν πάνω από δύο (2) 8μηνες Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στον
ίδιο φορέα.
4. Τους εργαζόμενους στις Κοινωνικές Δομές των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Ορισμένου Χρόνου (Βοήθεια στο Σπίτι, Κ.Η.Φ.Η., Κ.Δ.Η.Φ., Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., κ.λπ.),
που απασχολούνται συνεχώς πάνω από δύο (2) χρόνια.
5. Τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα προ-
γράμματα Ε.Σ.Π.Α. που απασχολούνται συνεχώς πάνω από δύο (2) χρόνια.
Βασική προϋπόθεση όμως για την υλοποίηση των πιο πάνω Καταστατικών αλλαγών είναι ότι
θα συμφωνηθεί η εφαρμογή από όλους χωρίς την επόμενη ημέρα να ξεκινήσει πάλι η αμφισβή-
τηση για την εφαρμογή των Καταστατικών των Συνδικαλιστικών Οργάνων σε όλα τα επίπεδα.
Τροποποιήσεις που θα έχουν στόχο ενεργούς εργαζόμενους, συμμετοχική διαδικασία, δημο-
κρατική λειτουργία στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήματος, συνδικαλιστική αυτογνωσία,
σύνθεση στις απόψεις, ενότητα στη δράση, αλληλεγγύη στη διεκδίκηση, για να έχει μαζικούς, ενω-
τικούς και αποτελεσματικούς αγώνες.
Συνάδελφοι,
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και κατ΄ επέκταση το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Δημόσιο και την Ελληνική κοινωνία, αντισταθήκα-
με με αποφασιστικότητα απέναντι στις πολιτικές της ακραίας λιτότητας που εφαρμόστηκαν τα τε-
λευταία χρόνια.
Ο διαρκής και ανυποχώρητος αγώνας όλων των εργαζομένων συνέβαλε αποφασιστικά στην
απονομιμοποίηση των πολιτικών που οδήγησαν στην εξάπλωση της φτώχειας, της εξαθλίωσης
και στην ανεργία αλλά και στην ένταση του αυταρχισμού και τη συνεχή κατάργηση των δημοκρα-
τικών δικαιωμάτων.
Με την αλλαγή της κυβέρνησης δεν σημαίνει ότι δια μαγείας θα λυθούν όλα τα προβλήματα
και θα αποκατασταθούν οι αδικίες.
Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα η τρόικα, οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο, αγνοούν επι-
δεικτικά την πολιτική απόφαση του Ελληνικού λαού για την ανατροπή των μνημονίων και όλων
των νεοφιλελεύθερων αντεργατικών πολιτικών. Απαιτούν πλήρη «συμμόρφωση» στις «υποχρε-
ώσεις» και «δεσμεύσεις» των προηγούμενων κυβερνήσεων αλλά και την επιβολή νέων μέτρων.
Επειδή το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να βρεθούμε αντιμέτωποι με την επιβολή
νέων μέτρων, μπορεί ακόμη πιο ακραίων και σκληρών, είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η εγρή-
γορση όλων μας ώστε να μην περάσει κανένας εφησυχασμός. Σε διαφορετική περίπτωση οι εξε-
λίξεις θα είναι δυσμενέστατες.
Τώρα που βρισκόμαστε στην περίοδο που η τρομοκρατία της τρόικα και των επιχειρηματι-
κών-οικονομικών συμφερόντων συνεχίζεται και τα τελεσίγραφα διαδέχονται το ένα το άλλο, το
21
συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να αναδιατάξει τις δυνάμεις του και να οργανώσει με την εμπειρία
του παρελθόντος τη νέα του παρέμβαση.
Μόνο με τη συνέχιση και την ένταση του αγώνα μας, μαζικά, ενωτικά και διεκδικητικά θα
μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε, να προστατεύσουμε και να διευρύνουμε τα μισθολογικά, θε-
σμικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματά μας.
Μόνο τότε θα ανατρέψουμε στην πράξη τις πολιτικές των μνημονίων που επέβαλαν οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις και η τρόικα και θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε αλλά και να διευρύνουμε
τις κοινωνικές κατακτήσεις, τα Δημόσια αγαθά και το Κοινωνικό κράτος.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗ!!!
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ 43ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Το Πρόγραμμα Δράσης ψηφίστηκε στο 43ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 27, 28, 29 και 30 Απριλίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια: