Κυριακή 21 Ιουνίου 2015

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ. αρ. 6299/13.3.2015 (ΑΔΑ: 70ΡΦ465ΦΘΕ-ΙΣΚ) Απόφασης
Συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
γ) Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
δ) Του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
ε) Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄ ), όπως ισχύει.
2. Την υπ. αριθ. 36610/24-9-2012 (ΦΕΚ 2700 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Σύσταση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»
3. Το υπ. αριθ. 15/19.12.2014 απόσπασμα πρακτικού του Δευτεροβάθμιου
Πειθαρχικού Συμβουλίου.
4. Το υπ. αριθ. 4930/13.1.2015 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
5. Το υπ. αριθ. 67182/11.5.2015 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
6. Το υπ. αριθ. 132/9.3.2015 έγγραφο του Πρωτοδικείου Κοζάνης
7. Το υπ. αριθ. 1603/11.3.2015 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών
8. Το υπ. αριθ. 478392/31.3.2015 έγγραφο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελματιών
9. Το υπ. αριθ. 1171/28.4.2015 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας
10. Το υπ. αριθ. 42260/2.4.2015 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης
11. Το υπ. αριθ. 40410/939/27.3.2015 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
12. Το υπ. αριθ. 10778/17.3.2015 έγγραφο Δήμου Τρίπολης
13. Την από 8/4/2015 αίτηση του Συριανού Γρηγόριου, προϊσταμένου Διεύθυνσης του
Δήμου Αθηναίων
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού της οικείας Περιφέρειας, το ύψος της οποίας θα
καθορισθεί με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών της παρ. 4 του άρθρου 146Β του ν.
3528/2007, όπως ο ν. 3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.
4057/2012.
Απόφαση
Α. Συγκροτούμε:
3. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ένα (1) Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους
υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητας της, που υπάγονται
στις ρυθμίσεις του ν. 4057/2012 και ορίζουμε ως μέλη αυτού τους κατωτέρω:
α) Καραΐνδρου Αικατερίνη, Πρωτοδίκη, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Καινούργιο
Δημήτριο, Πρωτοδίκη.
β) Τοπαλίδη Δημήτριο Δικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ. με αναπληρώτρια την Παληού
Αναστασία, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.
γ) i) Σιχονίδη Ευστάθιο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Ιδρύματος Κοινωνικής
Ασφάλισης, με αναπληρωτή τον Μουντζιά Αντώνιο Περικλή, Προϊστάμενο
Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (για τις
περιπτώσεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας), ή
ii) Μαστοροδήμου Ευαγγελία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Δήμου Κοζάνης, με
αναπληρώτρια την Μπιλιάτη Μαρία, Προϊστάμενη Διεύθυνσης του Δήμου Σερβίων
Βελβεντού (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού των νομών
Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας).
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Μακρή Ιωάννα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Δ΄ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με
αναπληρωτή τον Μυλωνά Δημήτριο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Ιστορικών
Αρχαιολόγων με βαθμό Δ΄ της ίδιας Περιφέρειας.


1. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δύο (2) Πειθαρχικά Συμβούλια για τους
υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητας της, που υπάγονται
στις ρυθμίσεις του ν. 4057/2012 και ορίζουμε ως μέλη αυτών τους κατωτέρω:
Α΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο

α) Παπαζησίμου Αθηνά, Εφέτη Δ.Δ., ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Τζουρά –
Παπαστεργίου Ιωάννα, Εφέτη Δ. Δ.
β) Λημνιώτου Αικατερίνη, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. με αναπληρωτή τον
Δρακόπουλο Παναγιώτη, Δικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ.
γ) Ματσίγκου Χρυσούλα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Δήμου Χαλκηδόνος, με
αναπληρώτρια την Γιαννακοπούλου Ελένη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Δήμου
Πυλαίας Χορτιάτη.
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Τασούλα Ανδριανή, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Δ΄ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με
αναπληρώτρια την Χατζηγιάννη Αναστασία, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με
βαθμό Δ΄ της ίδιας Περιφέρειας.
Β΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο
α) Χασιακό Αναστάσιο, Εφέτη Δ.Δ., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Αποστόλου
Αριστείδη, Εφέτη Δ.Δ.
β) Καλέση Δέσποινα, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. με αναπληρώτρια την
Αγγελίδου Ευαγγελία, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.
γ) i) Τσαχιρίδη Γεώργιο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του τέως Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με αναπληρώτρια την Κλεανθίδου Θεοφανία,
Προϊσταμένη Διεύθυνσης του τέως Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης (για τις
περιπτώσεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας), ή
ii) Κατσαβούνη Νικόλαο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου με
αναπληρώτρια την Σπυρίδου Συμέλα, Προϊστάμενη Διεύθυνσης του Δήμου
Θεσσαλονίκης {για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού των νομών
Ημαθίας, Θεσσαλονίκης (πλην του Δήμου Θεσσαλονίκης), Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας,
Σερρών και Χαλκιδικής}.
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Αντωνιάδου Ελένη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Δ΄ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με
αναπληρώτρια την Αποστολούδη Ευαγγελία, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού με βαθμό Δ΄ της ίδιας Περιφέρειας.
2. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ένα (1) Πειθαρχικό Συμβούλιο
για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητας της, που
υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4057/2012 και ορίζουμε ως μέλη αυτού τους
κατωτέρω:
α) Ματσούκα Ιφιγένεια, Εφέτη, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ταμαμίδη Παναγιώτη,
Εφέτη.
β) Δούκα Παναγιώτη, Δικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ. με αναπληρώτρια την
Βασιλείου Αναστασία, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ.
γ) i) Αντωνιάδη Ευάγγελο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών με
αναπληρωτή τον Μποζατζίδη Βασίλειο, Προϊσταμένο Διεύθυνσης του τέως
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (για τις περιπτώσεις
υπαλλήλων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), ή
ii) Σισχάκη Μαρία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών, με
αναπληρώτρια την Πασσου Δέσποινα, Προϊστάμενη Διεύθυνσης του Δήμου
Κομοτηνής (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού των νομών
Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης).
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον Κοντόπουλο Φώτιο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ
Πληροφορικής με βαθμό Δ΄ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με
αναπληρωτή τον Καζάκη Απόστολο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με
βαθμό Δ΄ της ίδιας Περιφέρειας.

4. Στην Περιφέρεια Κρήτης ένα (1) Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητας της, που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν.
4057/2012 και ορίζουμε ως μέλη αυτού τους κατωτέρω:
α) Ταμιωλάκη Ναταλία, Πρωτοδίκη Δ.Δ., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Μοτζάκη
Κωνσταντίνο, Πρωτοδίκη Δ.Δ.
β) Πετρόπουλο Δημήτριο, Δικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ. με αναπληρωτή τον
Πετροπουλάκο Στέφανο, Δικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ.
γ) i) Παπαδάκη Αμαλία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, με αναπληρωτή τον Ροδοκάκη Νικόλαο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του τέως
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (για τις περιπτώσεις
υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης), ή
ii) Καμπιτάκη Μαρίνα, Προϊστάμενη Διεύθυνσης του Δήμου Βιάννου, με αναπληρώτρια
την Μανουσέλη Αικατερίνη, Προϊστάμενη Διεύθυνσης του Δήμου Γόρτυνας (για τις
περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού των νομών Ηρακλείου, Λασιθίου,
Ρεθύμνου και Χανίων).
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Μαδούλκα Βασιλική, υπάλληλο του κλάδου
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Δ΄ της Περιφέρειας Κρήτης, με
αναπληρώτρια την Παπάζογλου Μαρία, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού με βαθμό Δ΄ της ίδιας Περιφέρειας.
5. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ένα (1) Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους υπαλλήλους των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητας της, που υπάγονται στις ρυθμίσεις
του ν. 4057/2012 και ορίζουμε ως μέλη αυτού τους κατωτέρω:
α) Καρανικόλα Φωτεινή, Πρωτοδίκη, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Αλμπάνη
Χρήστο, Πρωτοδίκη.
β) Μουστακάτου Επιστήμη – Μαρία, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. με
αναπληρώτρια την Ευσταθίου Ελένη, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.
γ) i) Κασσό Θωμά, Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρώτρια την Τσολάκη Αικατερίνη,
Προϊστάμενη Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας), ή
ii) Γερακίνη Δημήτριο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου Τυρνάβου, με αναπληρωτή
τον Σεμερτζίδη Ιωάννη, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου Ελασσόνας (για τις
περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού των νομών Καρδίτσας, Λάρισας,
Μαγνησίας και Τρικάλων).
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Σταθακοπούλου Χριστίνα, υπάλληλο του
κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Δ΄ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με
αναπληρώτρια την Βασιλείου Ευαγγελία, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού με βαθμό Ε΄ της ίδιας Περιφέρειας.
6. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ένα (1) Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους
υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητας της, που υπάγονται
στις ρυθμίσεις του ν. 4057/2012 και ορίζουμε ως μέλη αυτού τους κατωτέρω:
α) Μπαμπανάρα Μαρία, Πρωτοδίκη, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Παπαγιάννη
Βασιλική, Πρωτοδίκη
β) Τσίρο Νικόλαο, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. με αναπληρωτή τον Γιάκα Γρηγόριο, Δικαστικό
Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ.
γ) i) Γώγουλο Δημήτριο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρώτρια την Γκοτζαμάνη Αγγελική,
Προϊστάμενη Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας), ή
ii) Σιούλα Τριανταφυλλία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Δήμου Λοκρών, με
αναπληρωτή τον Φουρλεμάδη Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου
Λοκρών (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού των νομών Βοιωτίας,
Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας).
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Λιανού Αγλαΐτσα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Δ΄ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή
τον Γρίβα Δημήτριο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Δ΄ της ίδιας
Περιφέρειας.
7. Στην Περιφέρεια Ηπείρου ένα (1) Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους υπαλλήλους των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητας της, που υπάγονται στις ρυθμίσεις
του ν. 4057/2012 και ορίζουμε ως μέλη αυτού τους κατωτέρω:
α) Ατλάση Αικατερίνη, Πρωτοδίκη, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Πολύμερο
Κωνσταντίνο, Πρωτοδίκη.
β) Κολύβα Χρήστο, Δικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ. με αναπληρώτρια την Καλτσά
Αναστασία, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.
γ) i) Κίτσιο Αναστάσιο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του τέως Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με αναπληρώτρια την Αϊβαλάκη Χαρίκλεια,
Προϊστάμενη Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών (για τις περιπτώσεις
υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου), ή
ii) Σιαμπίρη Δέσποινα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Δήμου Ζίτσας, με αναπληρωτή
τον Χορέβα Σταύρο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου Δωδώνης (για τις
περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού των νομών Άρτας, Θεσπρωτίας,
Ιωαννίνων και Πρεβέζης).
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Κατηρτζίδη Ανθούλα, υπάλληλο του κλάδου
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Δ΄ της Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρώτρια
την Παππά Αργυρώ, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Γ΄
της ίδιας Περιφέρειας.
8. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ένα (1) Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους υπαλλήλους
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητας της, που υπάγονται στις
ρυθμίσεις του ν. 4057/2012 και ορίζουμε ως μέλη αυτού τους κατωτέρω:
α) Δρακόπουλο Νικόλαο, Πρωτοδίκη Δ.Δ., ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την
Φακουρέλη Μαρία, Πρωτοδίκη Δ.Δ.
β) Ντάλη Ευσταθία, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. με αναπληρώτρια την
Δημητρακάκη Λαμπρινή, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.
γ) i) Κρούσκο Δημήτριο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του τέως Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με αναπληρωτή τον Λυμπερόπουλο
Παναγιώτη, Προϊστάμενο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων της Περιφέρειας
Πελοποννήσου), ή
ii) Κουσούλα Δημήτριο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, με
αναπληρώτρια την Αλεξοπούλου Νεκταρία, Προϊστάμενη Διεύθυνσης του Δήμου
Τρίπολης (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού των νομών
Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας).
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Γκεράζη Ιωάννα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Δ΄ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με
αναπληρώτρια την Κοτσώρη Σοφία, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -
Οικονομικού με βαθμό Ε΄ της ίδιας Περιφέρειας.
9. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων ένα (1) κοινό Πειθαρχικό
Συμβούλιο για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητας
τους, που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4057/2012 και ορίζουμε ως μέλη αυτού
τους κατωτέρω:
α) Μαγκλάρα Ευγενία, Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον
Σπηλιόπουλο Χρίστο, Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών
β) Παπαθανασοπούλου Αναστασία, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. με
αναπληρώτρια την Γιαννοπούλου Αλεξάνδρα, Δικαστική Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ.
γ) i) Κατσαρό Δημήτριο Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με αναπληρωτή τον Τσακαρέστο
Ιωάννη, Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των Περιφερειών
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων), ή
ii) Δημοπούλου Αθηνά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Δήμου Καλαβρύτων, με
αναπληρωτή τον Κολλυρόπουλο Κωνσταντίνο Προϊστάμενο Διεύθυνσης του
Δήμου Δυτικής Αχαΐας (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού των
νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κερκύρας, Κεφαλληνίας και
Λευκάδας).
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την, Σπάτα Μαρία, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Δ΄ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με
αναπληρωτή τον Παναγιωτόπουλο Μιχαήλ, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού με βαθμό Δ΄ της ίδιας Περιφέρειας.
10. Στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου δύο (2) κοινά Πειθαρχικά
Συμβούλια για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητας
τους, που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4057/2012 και ορίζουμε ως μέλη αυτού
τους κατωτέρω:
Α΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο
α) Αλεξοπούλου Σουζάνα – Βασιλική, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., ως Πρόεδρο, με
αναπληρωτή τον Δροσόπουλο Ιωάννη, Πρωτοδίκη Δ.Δ.
β) Ιωσηφίδου Αφεντία, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. με αναπληρώτρια την
Παπαϊωάννου Σταυρούλα, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.
γ) Τομπούλογλου Πετρούλα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Δήμου Φιλαδέλφειας -
Χαλκηδόνας με αναπληρωτή τον Νεμπεγλεριώτη Ευάγγελο, Προϊστάμενο
Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων.
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τη Δενδρινού Μαρία, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Δ΄ της Περιφέρειας Αττικής, με αναπληρώτρια την
Αναστοπούλου Μαρία, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό
Δ΄ της ίδιας Περιφέρειας.
Β΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο
α) Υφαντή Κωνσταντίνο, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια
την Κουλουρίδου Ευανθία, Πρωτοδίκη Δ.Δ.
β) Ράπτη Αναστασία, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. με αναπληρώτρια την
Βασιλοπούλου Αντωνία - Ευανθία, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.
γ) i) Τριάντο Ιωάννη, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του τέως Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με αναπληρώτρια την Κουτσομπίνα
Πηνελόπη, Προϊστάμενη Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, ή
ii) Κωνσταντοπούλου Βασιλική, Προϊστάμενη Διεύθυνσης του Δήμου Καισαριανής, με
αναπληρώτρια την Κακριδά Ουρανία, Προϊστάμενη Διεύθυνσης του Δήμου
Αθηναίων {για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού των Νομών Αττικής
(πλην του Δήμου Αθηναίων), Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σάμου και Χίου}.
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τη Δαμιανού Δωροθέα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Ε΄ της Περιφέρειας Αττικής, με αναπληρώτρια την
Ξουρή Αδαμαντία, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Ε΄ της
ίδιας Περιφέρειας.
11. Στα ανωτέρω Πειθαρχικά Συμβούλια ορίζονται, ως τέταρτο και πέμπτο μέλος κατά
περίπτωση, οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι
μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο εκάστοτε
διωκόμενος υπάλληλος.
Β. 1. Τα ανωτέρω Πειθαρχικά Συμβούλια θα συνεδριάζουν εντός και εκτός του
κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση
και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
2. Η θητεία των ανωτέρω Συμβουλίων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: