Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΦΚΑ

 Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 30 του Νόμου 4387/2016 προβλέπεται, η προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλαν αυξημένες εισφορές.

Ορίζεται δε, ότι στην περίπτωση ασφαλισμένων οι οποίοι υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος κατέβαλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. , το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή τη περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς.
Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και στα Τεχνικά Συνεργεία των Δήμων (εργάτες καθαριότητας, οδοκαθαριστές, επιστάτες καθαριότητας, χειριστές μηχανικών σαρώθρων, εργάτες ταφής-εκταφής νεκρών, εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι κ.λπ.) με το άρθρο 4 του Ν.3660/2008 υποχρεούνται και καταβάλλουν ατομική εισφορά 4,3%, επιπλέον της τρέχουσας εισφοράς του 6,67%.
Για τη εισφορά αυτή, σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά το Ν.4336/2017 με τις γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δεν έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα κανένα πρόσθετο ποσό στη σύνταξή τους. Όλα τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα την απονομή μικρότερων συντάξεων. Υπάρχει δηλαδή μια κατάφωρη αδικία σε βάρος τους και ολοφάνερη καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων.
Παράλληλα, δεν έγινε ούτε η αναπροσαρμογή των συντάξεων των συνταξιούχων που συνταξιοδοτήθηκαν πριν το Ν.4387/2016, αφού πολλοί από αυτούς είχαν Βαρέα και Ανθυγιεινά τόσο ως τακτικοί υπάλληλοι των Δήμων όσο και πριν την υπαγωγή τους στο Ν.3660/08 (έκτακτοι υπάλληλοι στους Δήμους με ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. αλλά και στον ιδιωτικό τομέα π.χ. ως οικοδόμοι).
Γι΄ αυτό σας ζητάμε ΑΜΕΣΑ την αποκατάσταση της αδικίας και την άμεση εφαρμογή των προαναφερθέντων.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: