Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπαλλήλων που διορίζονται από 1.1.2011 και μετά και οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία στο Δημόσιο πριν την ημερομηνία αυτή

Με το Υπ. Εργ. & Κοιν. Ασφ. Φ.11221/25753/1694/29.11.2011 έγγραφο είχαν διευκρινιστεί τα ακόλουθα, όσον αφορά το φορέα κύριας ασφάλισης των διοριζόμενων από 1.1.2011, με προηγούμενη προϋπηρεσία:
Οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (άρθρο 2 παρ. 1α του Ν.3865/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 61 του Ν.3996/2011 και την παρ.2α του άρθρου 2 του Ν.4002/2011, άρθρο 27 παρ. 2 του Ν.3863/2010)
Η κατά τα ανωτέρω υποχρεωτική υπαγωγή στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ αφορά τους προσλαμβανόμενους για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011 και μετά οι οποίοι δεν έχουν καμία προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο πριν την 1.1.2011. Έτσι, εάν ο προσλαμβανόμενος από 1.1.2011 και μετά υπάλληλος έχει προϋπηρεσία στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (τακτικός υπάλληλος, συμβασιούχος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, κ.λ.π) πριν την ημερομηνία αυτή, δεν υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά του Δημοσίου.
Με βάση τα ανωτέρω στην περίπτωση υπαλλήλου με ΦΕΚ διορισμού μέχρι 31.12.2010 και ανάληψη υπηρεσίας εντός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης διορισμού, ο υπάλληλος υπάγεται μεν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του δημοσίου, έχει όμως τη δυνατότητα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 4 του ν.3865/2010, να επιλέξει την προαιρετική υπαγωγή του στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (αντιμετωπίζεται δηλαδή ως υπηρετών την 31.12.2010 υπάλληλος).
Την ανωτέρω δυνατότητα επιλογής υπαγωγής στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντί του δημοσίου έχει και ο υπάλληλος με ΦΕΚ διορισμού από 1.1.2011 και μετά, ο οποίος έχει προϋπηρεσία πριν την ανωτέρω ημερομηνία στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για λόγους ίσης μεταχείρισης και ορθολογικής εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου.

από http://www.dimosnet.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: