Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016

Ωράριο απασχόλησης των Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αθήνα, 30 Σεπτεµβρίου 2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ                                                                   Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30022 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ                           ΠΡΟΣ: 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
                                                                                                             ∆ήµους της Χώρας
Tηλέφωνο : 213-1364000/375
FAX : 213-1364383 
Ταχ.∆/νση : Σταδίου 27 
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα 

ΘΕΜΑ: Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων

         Όπως είναι γνωστό, µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3870/2010, το προσωπικό που απασχολείτο στον καθαρισµό σχολικών µονάδων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µεταφέρθηκε από 1/1/2011 και µε την ίδια σχέση εργασίας, σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους ∆ήµους που ανήκουν οι µονάδες αυτές. 
      Επιπλέον, µε την παρ. γ.ii. του ανωτέρω άρθρου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον οι ανάγκες των δήµων για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, µπορούν να αντιµετωπιστούν µε συµβάσεις, οι οποίες καταρτίζονται µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν.3577/2007. 
         Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4368/2016 δόθηκε η δυνατότητα αύξησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ µερικής απασχόλησης, µέχρι και µε το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης, της οικείας ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθµίδας, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των φορέων σε προσωπικό, µειώνοντας ταυτόχρονα και την ανάγκη για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού. Η διάταξη αυτή αφορά ως επί το πλείστον στο προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ, αφενός λόγω των αυξηµένων αναγκών των φορέων για το προσωπικό αυτό, αλλά κι επειδή συχνά απασχολείται µε µερική απασχόληση, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των καθαριστριών σχολικών µονάδων.
        Με την αρ.πρωτ.:οικ. 8402/16-3-2016 εγκύκλιο, δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρµογή της παραπάνω διάταξης, προκειµένου οι φορείς να καλύψουν µε τον τρόπο αυτό τις ανάγκες τους σε προσωπικό. Ωστόσο, επειδή το τελευταίο διάστηµα παρατηρήθηκαν φαινόµενα µη µετατροπής του ωραρίου των καθαριστριών σχολικών µονάδων και παράλληλη χορήγηση εγκρίσεων συµβάσεων µίσθωσης έργου για τις ίδιες σχολικές µονάδες κι επειδή πρόκειται για πάγια ανάγκη, παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών σας κάνοντας εφαρµογή της παραπάνω διάταξης.

                                                                                                        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                                                                                              Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 - Κ.Ε.∆.Ε.
 - ΠΟΕ-ΟΤΑ
 - ΠΟΠ-ΟΤΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
 -Γραφείο Υπουργού
 - Γραφείο Υφυπουργού 
-Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- ∆/νση προσωπικού Τ.Α./Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Δεν υπάρχουν σχόλια: