Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Με την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.36Μ.1/2/οικ.26053/10.10.2016 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. καλούνται οι Διευθύνσεις Προσωπικού/Εποπτευόμενων Φορέων για την ενημέρωση των υπαλλήλων τους και των φορέων αρμοδιότητάς τους, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4369/16 να προβούν στην εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

Επίσης, βάσει των σχετικών διατάξεων και συμφώνως με τα αναφερόμενα στη σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας του ή στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα του, οι οποίες υποχρεούνται να τηρούν κατάσταση με τα στοιχεία του προσωπικού τους που έχει εγγραφεί στο Μητρώο και να ενημερώνουν αμελλητί το Α.Σ.Ε.Π. για την τυχόν ύπαρξη λόγου διαγραφής από το Μητρώο που συντρέχει στο πρόσωπο οποιουδήποτε μέλους. Οι υπηρεσίες αυτές είναι επίσης αρμόδιες να προβαίνουν σε επιβεβαίωση της αλήθειας και ακρίβειας των στοιχείων που διαλαμβάνονται στην αίτηση αναφορικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο, επιβεβαίωση, η οποία αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 οι θέσεις του άρθρου 8 του εν λόγω νόμου, εξακολουθούν να πληρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως ίσχυαν μέχρι την δημοσίευση του ν. 4369/2016 προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της λειτουργίας της διοίκησης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων αυτών και την επιλογή των υποψηφίων από το Ε.Σ.Ε.Δ., του οποίου επίκειται η συγκρότηση. 

από http://www.dimosnet.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: