Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

Παράταση ατομικών συμβάσεων καθαριότητας κτιρίων ΟΤΑ

Ψηφίστηκε στις 18.10.2016 στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου: “Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις” με το άρθρο 16 του οποίου παρατείνονται μέχρι 31.12.2017 οι ατομικές συμβάσεις καθαριότητας κτιρίων των ΟΤΑ.

Ειδικότερα το τελικό ψηφισθέν κείμενο έχει ως εξής:
«Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 (Α’250) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ισχύουσες ατοµικές συµβάσεις και όσες ατοµικές συµβάσεις έχουν λήξει µέχρι και ενενήντα (90) ηµέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου για την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρµόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι και τις 31.12.2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Στην ως άνω παράταση δεν εµπίπτουν οι ατοµικές συµβάσεις που συνήφθησαν για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τοµέα της καθαριότητας, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες εντός συνολικού διαστήµατος δώδεκα (12) µηνών, και οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1.1.2016 και µετά».
Στο ψηφισθέν κείμενο παρατηρούνται οι εξής διαφορές σχετικά με το αρχικό κατατεθέν:

-η παράταση ισχύει για συμβάσεις που έχουν λήξει μέχρι και 90 ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αντί για τις 60 ημέρες που είχε κατατεθεί αρχικά.

-έχει απαλειφθεί η φράση που προέβλεπε ότι για την αυτοδίκαιη παράταση θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι εγγεγραμμένες διαθέσιμες πιστώσεις στους οικείους προϋπολογισμούς

-στην παράταση εμπίπτουν και οι δίμηνες συμβάσεις με εξαίρεση αυτές που έχουν συναφθεί από 01.01.2016 και μετά.

ΠΗΓΗ: dimosnet.

Δεν υπάρχουν σχόλια: