Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

ΤΠΔΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

                                                       Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016

                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 34947/8146

                                        Πρoς:Όλους τους ΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
Αριθμ. Πρωτ.: 34947/8146   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                         
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ      
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ.Π.Δ.Υ.
Β΄ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
&ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ T.Π.Δ.Κ.Υ.Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλέους 4
                  Τ.Κ.105 59 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: κα Τσομπανίδου Καλ.
Τηλέφωνο    : 210 3270440
Fax              : 210 5247019
Email           : ktsopanidou@tpdy.gr

          
                    
   
  
ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις ως προς την υποχρεωτικότητα της χορήγησης των ζητηθέντων στοιχείων για την έκδοση των εφάπαξ παροχών».

Σε συνέχεια του υπ΄αρ. πρωτ.:30193/7276/23-9-2016 εγγράφου μας, με το οποίο ζητήθηκαν από όλους τους Ο.Τ.Α. στοιχεία των αποδοχών των υπαλλήλων που παραιτήθηκαν από 1-9-2013 που απαιτούνται προκειμένου να υπολογιστεί το εφάπαξ βοήθημά τους από το ταμείο μας και με αφορμή διαμαρτυρίες ως προς την παροχή των στοιχείων αυτών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι ζητηθέντες πίνακες αποτελούν κατ΄ουσίαν συμπλήρωση του Δ.Α.Υ.Κ., το οποίο ήδη έχει σταλεί μετά την παραίτηση κάθε υπαλλήλου στην υπηρεσία μας και το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε στοιχείο, υπηρεσιακό ή μισθολογικό, που είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό των συντάξεων (κύριας και επικουρικής) και του εφάπαξ. 

Επειδή, όμως, για όσους αποχώρησαν από την υπηρεσία από 1-9-2013 ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ και τα μισθολογικά στοιχεία με βάση τα οποία αυτό θα πρέπει να υπολογιστεί, καθορίστηκε μόλις πρόσφατα με εγκύκλιο του αρμόδιου υπουργείου, τα Δ.Α.Υ.Κ. που έχουν ήδη σταλεί είναι αυτονόητο ότι δεν περιλαμβάνουν τα στοιχεία αυτά.  Επομένως, η αποστολή τους είναι σαφέστατη υποχρέωση των αρμοδίων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. για τη συμπλήρωση του Δ.Α.Υ.Κ., όπως επίσης υποχρεούνται στο εξής να τα αποστέλλουν μαζί με το Δ.Α.Υ.Κ. για κάθε νέα αποχώρηση υπαλλήλου και να βεβαιώνουν την ορθότητά τους ως οι μόνοι αρμόδιοι.
Επιπρόσθετα, η υποχρεωτικότητα της αποστολής των ζητηθέντων στοιχείων αποδοχών προκύπτει σαφώς και από την με αριθμ. πρωτ.: Φ80020/οικ.29753/Δ15.531/30-6-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας (ΑΔΑ: 7ΛΟΨ465Θ1Ω-ΨΙΣ), στην οποία αναφέρεται ότι «…Επειδή, ενδεχομένως, τα ταμεία πρόνοιας θα έχουν συσσωρεύσει αιτήματα με στοιχεία αποδοχών για διαφορετικό διάστημα από το ανωτέρω (αναλόγως του καταστατικού τρόπου υπολογισμού τους), παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την παροχή των νέων απαιτούμενων στοιχείων αποδοχών, όπως διευκολύνουν τους φορείς πρόνοιας παρέχοντας, το ταχύτερο δυνατό, τα απαιτούμενα δεδομένα».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.


                                                                                      Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


                                                                              ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: