Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

Yυποβολή αιτήσεων ένταξης στις νέες ρυθμίσεις δανείων στεγαστικού τομέα του ΤΠΔ

Ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων ένταξης στις νέες ρυθμίσεις δανείων στεγαστικού τομέα.
Οι δανειολήπτες του ταμείου θα βρουν στην σελίδα του ταμείου πληροφορίες σχετικά με την ένταξη τους στις νέες ρυθμίσεις των δανείων.
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενηµερώνουµε ότι από :
• την ∆ευτέρα 28 Νοεµβρίου 2016, για την Κεντρική Υπηρεσία (Ακαδηµίας 40, Αθήνα) του Τ.Π.&∆ανείων και
• την Πέµπτη 1 ∆εκεµβρίου 2016, για τα υπόλοιπα Καταστήµατα του Τ.Π.&∆ανείων (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα)
Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων δανειοληπτών για ένταξη στις νέες ρυθµίσεις δανείων στεγαστικού τοµέα του Τ.Π.&∆ανείων.

Οι δανειολήπτες του Ταµείου που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις νέες ρυθµίσεις δανείων καλούνται να υποβάλλουν την ειδική Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση, συνοδεία των απαραίτητων δικαιολογητικών α) µε φυσική παρουσία (ή µέσω εξουσιοδοτουµένου προσώπου) στην Κ.Υ. του Τ.Π.&∆ανείων (στο ειδικά διαµορφωµένο γραφείο ενηµέρωσης και υποδοχής αιτήσεων δανειοληπτών στον ισόγειο χώρο) και στα υπόλοιπα Καταστήµατα του Ταµείου ή β) ταχυδροµικά στην Κ.Υ. του Τ.Π.&∆ανείων, επισηµαίνοντας ωστόσο ότι στην περίπτωση αυτή, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ∆ηµόσια Αρχή ή ΚΕΠ. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά της νέας πολιτικής ρυθµίσεων δανείων στεγαστικού τοµέα του Τ.Π.& ∆ανείων καθώς και η ειδική «Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση» (επί της οποίας αναγράφονται αναλυτικά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά) είναι διαθέσιµα σε έντυπη µορφή στα Καταστήµατα του Ταµείου (Κ.Υ., Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ταµείου www.tpd.gr - Ενότητα «Ανακοινώσεις» - επιλογή «Ενηµερωτικό Φυλλάδιο µεαπαντήσεις σε Συνήθη Ερωτήµατα για τη νέα πολιτική ρυθµίσεων δανείωνστεγαστικού τοµέα του Τ.Π.& ∆ανείων».
ΕΚ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
http://www.tpd.gr/wp-content/uploads/Nees_Rithmisis_Enimerotiko_Filladio_26-11-2016.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: