Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ Ο.Ε.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
    Ο.Τ.Α  Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                          
        Aπό το πρακτικό της αριθ. 12/2016 συνεδρίασης του Δ.Σ.
 Αριθμός απόφασης : 25/2016


ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ: Συζήτηση για το σχέδιο πρότασης του νέου Ο.Ε.Υ του Δήμου Κοζάνης που καταρτίσθηκε από την Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ)

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: ΚΟΖΑΝΗ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ- Ζαφειράκη 6)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 31/10/2016

ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 

ΩΡΑ: 20:30΄

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Δαλαγιώργος Γεώργιος (πρόεδρος), Καραμάνης Γεώργιος (αντιπρόεδρος), Μιχαηλίδης Ιωσήφ (γ.γραμματέας), Τσαλουκίδης Ευστάθιος (ταμίας), Γκαραγκούνης Βασίλειος (μέλος), Ρήγας Δημήτριος (μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: Στεργιόπουλος Ιωάννης (μέλος)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δαλαγιώργος Γεώργιος (Πρόεδρος)

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση επί του σχεδίου πρότασης του νέου Ο.Ε.Υ του Δήμου Κοζάνης που καταρτίσθηκε από την Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ Ο.Ε.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων θεωρούμε αναγκαίο να γίνει μια καινούργια αρχή μακριά από λάθη και σκοπιμότητες του παρελθόντος.
Μια προσπάθεια που πρέπει να βασίζεται  στον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που οι Δήμοι ως φορείς παροχής υπηρεσιών αποτελούν τον βασικό πυλώνα υλοποίησης.
Ο εκσυγχρονισμός και η συνεχής προσαρμογή στα νέα δεδομένα της εποχής επιβάλουν νέους τρόπους διοίκησης  ποιο αποτελεσματικούς   και χωρίς να μπλέκουμε  στον κυκεώνα της γραφειοκρατίας και της σκοπιμότητας.
Οι προτάσεις μας είναι ξεκάθαρες και προσβλέπουν, με τις επισημάνσεις και παρατηρήσεις μας, στην επαναξιολόγηση και στον επανασχεδιασμό του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κοζάνης προκειμένου οι παθογένειες και οι δυσλειτουργίες του προηγούμενου Ο.Ε.Υ. να εξαλειφτούν, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Τα κριτήριά μας βασίζονται κατά κόρον στην  ισονομία και αξιοκρατία που έχουν ως στόχο να φέρουν θετικά αποτελέσματα χωρίς επικρίσεις.

Θεωρούμαι ότι έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια από την πλευρά της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ).
Στα πλαίσια αυτής της σημαντικής προσπάθειας προκειμένου και εμείς να συμβάλουμε με τις προτάσεις μας στην βελτίωση του προτεινόμενου σχεδίου Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κοζάνης καταθέτουμε τις απόψεις μας που στοχεύουν:

·         Σε ένα Δήμο ποιο οργανωμένο και αποτελεσματικό
·         Στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν από τη μέχρι σήμερα λειτουργία
·         Στην βελτίωση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και αποφυγή της γραφειοκρατίας
·         Στην εξοικονόμηση πόρων
·         Στην αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων
·         Στην ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό
·         Στην αναβάθμιση και ενίσχυση των διοικητικών ενοτήτων κυρίως των αποκεντρωμένων υπηρεσιών (πρώην Δήμοι).
·         Στην  ενίσχυση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου

Με το ανωτέρω σκεπτικό παραθέτουμε και επί του σχεδίου της πρότασης για τον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κοζάνης, τις  παρακάτω επισημάνσεις-παρατηρήσεις-προτάσεις:

Γενική επισήμανση

Α) Στην πρόταση της ΟΔΕ για τον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κοζάνης υπάρχει περιορισμός και συγχώνευση οργανικών μονάδων (είτε με πλήρης κατάργηση, είτε εν μέρει δια της μεθόδου της σύμπτυξης).

Αυτό οφείλεται στην έλλειψη μόνιμου προσωπικού που προέκυψε λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων καθώς και μετατάξεων και λόγω μη ύπαρξης νέων προσλήψεων (περιβάλλον μνημονίων).

Κατά γενική ομολογία η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου  έχει ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση και την κατάργηση δομών-υπηρεσιών έτσι ώστε να μην επιτυγχάνεται η δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας αυτών και εξυπηρέτησης των πολιτών. 

Β) Προτάσεις

Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε σε βελτιωτικές προτάσεις του προτεινόμενου Ο.Ε.Υ.  του Δήμου Κοζάνης.
Οι προτάσεις μας θα γίνουν επί των ενοτήτων ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  όχι επί των αρμοδιοτήτων της κάθε οργανικής μονάδας που η καταγραφή και αποτύπωση αυτών επαφίεται στις γνώσεις και εμπειρίες των  προϊσταμένων και υπαλλήλων.


3.1 ΔΟΜΗ 
Ö Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών να δημιουργηθεί «Τμήμα προμηθειών-αποθήκης» - δείτε πλεονεκτήματα της εναλλακτικής πρότασης της ΔΟΕ

Ö Στη Διεύθυνση Διοικητικών  Υπηρεσιών να δημιουργηθεί Τμήμα Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Δημοτικών Ενοτήτων
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Συγκέντρωση – προώθηση- εξυπηρέτηση- παρακολούθηση και καλύτερος έλεγχος και συντονισμός της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών που εκτείνονται σ΄ όλο το εύρος των δημοτικών / τοπικών κοινοτήτων των ενοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου. 

Ö Να μην συγχωνευτεί η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω ασυμβιβάστου της ιδιότητας του Διευθυντού σε ζητήματα ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισμού.
Πρόταση μας, να παραμείνει η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης με τα δύο Τμήματα α) Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης και β) Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και Εφαρμογών

Ö Η Δ/ση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης όχι μόνο δεν πρέπει να καταργηθεί αλλά αντιθέτως πρέπει να αναβαθμιστεί σε προσωπικό. Είναι σημαντική η ύπαρξή της και μάλιστα σε ένα δήμο που περιλαμβάνει ανισοβαρές πλήθος εργοδοτών και μια δημοτική αρχή που επιδιώκει, σωστά, να έχει λόγο στην τοπική στρατηγική ανάπτυξη. Η δ/ση ΤΟΑ μπορεί και πρέπει να αποτελεί τον συντονιστικό φορέα που θα υποδέχεται από τα τμήματα και τις δ/σεις του δήμου και θα διαμορφώνει προτάσεις και σχέδια για την στρατηγική ανάπτυξη της περιοχής. Η κατάργηση της δ/σης ΤΟΑ και η μεταφορά αρμοδιοτήτων σε άλλα τμήματα την καθιστά ένα διοικητικό πόστο καταγραφής με μηδενική συνεισφορά σε πρόταση και δημιουργία.

Ö Δημιουργία αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Σκοπός η καταγραφή και δημιουργία διαδικασιών που οφείλει να τηρεί ο διοικητικός μηχανισμός και ο μετέπειτα έλεγχος της τήρησής τους και η αναμόρφωσή τους όπου χρειάζεται. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένας αξιόπιστος μηχανισμός με σταθερές διαδικασίες οι οποίες μπορούν να αξιολογηθούν, να κοστολογηθούν, να εντοπιστούν ατέλειες και να αποδίδεται υπευθυνότητα.


3.3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Στον ΟΕΥ θα πρέπει να προβλέπονται οι κλάδοι των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
Ως γενική κατεύθυνση για τον καθορισμό των κλάδων προϊσταμένων, προτείνεται η επιλογή να γίνεται από κατηγορίες και κλάδους που έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια με το αντικείμενο της κάθε υπηρεσίας.
Ωστόσο, δεν μπορεί στα πλαίσια της αρχής της ισότητας να αποκλείεις αδικαιολόγητα υπαλλήλους μιας κατηγορίας που έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα με άλλη κατηγορία (όπως π.χ. τους ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών από τους ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή τους ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας από τους ΠΕ Γεωτεχνικών ή τους ΠΕ Περιβάλλοντος) 
Συμφωνούμε στο ότι τα περισσότερα Τμήματα του ΟΕΥ απαιτούν γνωστική υποδομή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πχ Τμήμα προγραμματισμού, Τμ. Τεχνικών έργων, Τμ. Πολεοδομίας, Τμ. Περιβάλλοντος) και επομένως δεν είναι σκόπιμη η πρόβλεψη κλάδων της κατηγορίας ΔΕ.
Κλάδοι της κατηγορίας ΔΕ μπορούν όμως να προβλεφθούν για Τμήματα με λειτουργίες διοικητικής φύσης (πχ Τμ.Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης, Τμ.Εμπορικών και Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, Τμ. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής κ.α.) και γενικότερα για εκείνα τα Τμήματα ή Αυτοτελή Γραφεία, για τη διοίκηση των οποίων κρίνεται ότι επαρκεί η γνωστική υποδομή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Συμπερασματικά προτείνουμε για την επιλογή προϊσταμένων στις οργανικές διατάξεις του Ο.Ε.Υ. να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 87 του ν.3584/2007 που προβλέπουν διαζευκτικά δυνατότητα επιλογής προϊσταμένων Δ/νσεων ή τμημάτων από διαφορετικές κατηγορίες προσωπικού για να μην αποκλείονται υπάλληλοι άλλων κατηγοριών με τη φράση ελλείψει, περισσότερο ικανοί και έμπειροι στη διοίκηση και με μεγαλύτερη συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο.

Παρακάτω αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα:

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΕ Οικονομικού
ή ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού
ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ελλείψει αυτών (προκειμένου να μην υπάρξουν φαινόμενα αδυναμίας πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων)  
ΠΕ Διοικητικού
ή ΤΕ Διοικητικού

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Τμήμα Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης

ΠΕ  Διοικητικού  
ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
ή ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού   
ή ΔΕ Διοικητικού

κ.ο.κ.
            Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.-
   
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται :
Ο    Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας                   Τα     Μέλη
(Τ.Σ.)Υπογραφή              Υπογραφή                               Υπογραφές
                    
       Ακριβές απόσπασμα
         Κοζάνη 02-11-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                        ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ                             ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ

Δεν υπάρχουν σχόλια: