Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (27/2015) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4325/2015.


ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:27
ΘΕΜΑ: Θέματα ̟προσω̟ικού αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.4325/2015 (Α΄ 47).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Με τις διατάξεις του νόμου 4325/2015 (Α΄47), μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται
θέματα σχετικά με το ̟ροσω̟ικό των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
Παρακάτω, ̟αρατίθενται αναλυτικά, ανά άρθρο, οι ειδικότερες ρυθμίσεις,
αναφορικά με θέματα ̟ροσω̟ικού – μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου:
Ελληνική
- 2 -
Αυτοδίκαιη κατάταξη των μουσικών των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των νομικών
̟ροσώ̟ων αυτών στον κλάδο ΤΕ Μουσικών (άρθρο 26 ̟αρ. 8)
Με τις διατάξεις της ̟αρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 και στο ̟λαίσιο των
αρχών της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης, εξομοιώνονται οι μουσικοί των ΟΤΑ
α΄ βαθμού και των νομικών ̟ροσώ̟ων αυτών, με τους μουσικούς αρμοδιότητας του
Υ̟ουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την κοινή υ̟αγωγή τους
σε κλάδο ΤΕ Μουσικών.
Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει συνολικά τους μουσικούς ̟ου υ̟ηρετούν σε ΟΤΑ α΄
βαθμού και στα νομικά τους ̟ρόσω̟α (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) και
α̟ασχολούνται είτε ως καλλιτεχνικό είτε ως εκ̟αιδευτικό ̟ροσω̟ικό, καθόσον,
σύμφωνα και με την αριθμ.71/07 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., την ιδιότητα του
μουσικού και όχι του εκ̟αιδευτικού έχουν και οι μουσικοί ̟ου διδάσκουν όργανα σε
ωδεία και μουσικές σχολές και συνε̟ώς η αντιμετώ̟ισή τους θα ̟ρέ̟ει να είναι
ενιαία με τους λοι̟ούς μουσικούς ̟ου α̟ασχολούνται στους δήμους.
Ειδικότερα, με ̟ράξη του αρμοδίου ̟ρος διορισμό οργάνου, κατατάσσονται
αυτοδίκαια και α̟ό την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι στις 11.5.2015, οι μουσικοί
των Ο.Τ.Α. α βαθμού και των νομικών ̟ροσώ̟ων αυτών, στον κλάδο Μουσικών ΤΕ,
εφόσον διαθέτουν :
• α̟ολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδα̟ής ή ισότιμο της
αλλοδα̟ής και
• ̟τυχίο ή δί̟λωμα μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου
εκ̟αιδευτικού ιδρύματος της ημεδα̟ής ή
• ̟τυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 ̟αρ. 5 του Ν.2158/1993 (Α 109)
ή
• ̟τυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδα̟ής.
Η κατάταξη του εν λόγω ̟ροσω̟ικού γίνεται με α̟όφαση του αρμοδίου ̟ρος
διορισμό οργάνου, σε εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 28 του ν.4024/2011.
Παράταση λειτουργίας κοινωνικών δράσεων στους ΟΤΑ (άρθρο 35)
- 3 -
Ενόψει της υλο̟οίησης νέου κύκλου των συγχρηματοδοτούμενων δομών
Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Κέντρων Διημέρευσης-
Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΕΔΗΦ) και των Κέντρων Στήριξης ΡΟΜΑ και ευ̟αθών
Ομάδων, σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 35 ̟ροβλέφθηκε η ̟αράταση των
συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ̟ροσω̟ικού των φορέων των
ΟΤΑ ̟ου α̟ασχολείται στα εν λόγω κέντρα, ώστε να συνεχιστούν α̟ρόσκο̟τα οι
̟αρεχόμενες υ̟ηρεσίες, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των φορέων
στο νέο κύκλο των αντίστοιχων ̟ράξεων της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου
2014-2020 του ΕΣΠΑ και ̟άντως όχι ̟έραν της 31ης/12/2015.
Ε̟ειδή στο μεταβατικό αυτό στάδιο η ̟αράταση των συμβάσεων είναι
υ̟οχρεωτική (εκ του νόμου), δεν α̟αιτείται ούτε η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, ό̟ως
ισχύει, ούτε η ̟ροβλε̟όμενη α̟ό τις διατάξεις της ̟αρ.9 του άρθρου 1 του
ν.4038/2012 δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ̟ράξης ̟αράτασης.
Ωστόσο, μετά την ένταξη των φορέων των ΟΤΑ στο νέο κύκλο
χρηματοδότησης και την υ̟ογραφή της σχετικής σύμβασης, οι συμβάσεις του
̟ροσω̟ικού θα μ̟ορούν να ανανεώνονται ή να ̟αρατείνονται, κατ’ εφαρμογή της
̟αρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/94, έως τη λήξη του ̟ρογράμματος, με την έγκριση
της ΠΥΣ 33/2006, ό̟ως ισχύει, και τηρουμένης της υ̟οχρέωσης δημοσίευσης της
̟ράξης ̟αράτασης ή ανανέωσης στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο φορέας είναι δήμος ή
δημοτικό ν̟δδ.
Ε̟ομένως, αμέσως μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος των φορέων των ΟΤΑ
για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ε̟ιλογής των αναδόχων του νέου κύκλου, θα
̟ρέ̟ει να υ̟οβληθεί σχετικό αίτημα έγκρισης της ανανέωσης ή ̟αράτασης των
συμβάσεων του ̟ροσω̟ικού, με τήρηση της διαδικασίας του ̟ρογραμματισμού
̟ροσλήψεων, ό̟ως ̟εριγράφεται στην Α.Π. οικ. 7057/25.2.2015 (ΑΔΑ:
ΒΜΑΛ465ΦΘΕ-Κ95) εγκύκλιο της υ̟ηρεσίας μας.
- 4 -
Εξαίρεση έγκρισης α̟ό την ΠΥΣ στους ΟΤΑ (Άρθρο 41, Παρ.1α και β)
Με τις διατάξεις της ̟αρ.1 του άρθρου 41 του ν.4325/2015 αναδιατυ̟ώνεται
η ̟αρ.20α του ν.4057/2012, με την ο̟οία καθορίζονται οι ̟ερι̟τώσεις ̟ρόσληψης
̟ροσω̟ικού ̟ου εγκρίνονται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή της ΠΥΣ 33/2006 ό̟ως ισχύει. Κατά
το σκέλος ̟ου αφορά τους ΟΤΑ, διατηρείται η εξαίρεση α̟ό την υ̟οχρέωση
χορήγησης έγκρισης της ως άνω Ε̟ιτρο̟ής για τις εξής ̟ερι̟τώσεις:
α) έκτακτο ̟ροσω̟ικό για την εκτέλεση έργων με αυτε̟ιστασία (̟αρ.1α)
β) υδρονομείς άρδευσης (̟αρ.1α)
γ) ̟ροσω̟ικό για την αντιμετώ̟ιση κατε̟ειγουσών ή ̟ρόσκαιρων ή ε̟οχικών
αναγκών με διάρκεια σύμβασης δύο ή κατ’ εξαίρεση τριών μηνών (̟αρ.1α)
δ) εργατοτεχνικό ̟ροσω̟ικό έως ̟έντε ημερομισθίων το μήνα (̟αρ.1β), αλλά και
ε) ̟ροσω̟ικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αντα̟οδοτικού χαρακτήρα και
̟ροσω̟ικό ορισμένου χρόνου ή συμβασιούχοι μίσθωσης έργου ε̟ί αντιτίμω (άρθρο
48 του ν.4325/2015).
Ε̟ίσης, με τις διατάξεις της ̟αρ.1α του άρθρου 41 εισάγεται εξαίρεση α̟ό την
έγκριση της Ε̟ιτρο̟ής της ΠΥΣ 33/2006 ό̟ως ισχύει και για το ̟ροσω̟ικό ̟ου
̟ροσλαμβάνεται για την αντιμετώ̟ιση κατε̟ειγουσών αναγκών (σεισμοί,
̟λημμύρες, ̟αγετοί κ.λ̟.) με συμβάσεις διάρκειας έως οκτώ μηνών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.2190/1994 και το άρθρο 212 του ν.3584/2007 (Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών Υ̟αλλήλων) ό̟ως ισχύουν. Η εξαίρεση αυτή κρίθηκε
ε̟ιβεβλημένη ̟ροκειμένου οι φορείς να μ̟ορούν να αντιμετω̟ίσουν άμεσα, χωρίς
καμία χρονοτριβή, τις ανάγκες ̟ου ̟ροκύ̟τουν εξαιτίας των ανωτέρω εκτάκτων
γεγονότων.
Πρόσληψη ε̟οχικού ̟ροσω̟ικού για ̟υρασφάλεια και ναυαγοσωστική
κάλυψη (Άρθρο 41, Παρ.2)
Με τις διατάξεις του άρθρου 41 ̟αρ.2 του ν.4325/2015 ̟αρέχεται, κατ’
εξαίρεση, η δυνατότητα ̟ρόσληψης ̟ροσω̟ικού ορισμένου χρόνου με διάρκεια
σύμβασης έως τριών μηνών σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, χωρίς έγκριση της
Ε̟ιτρο̟ής της ΠΥΣ 33/2006 ό̟ως ισχύει και χωρίς την τήρηση των κριτηρίων και
της διαδικασίας του ν.2190/1994 ό̟ως ισχύει, εφόσον ̟ρόκειται για ̟ροσω̟ικό ̟ου
α̟ασχολείται στην ̟υρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών.
- 5 -
Πρόκειται για ̟ροσω̟ικό του ο̟οίου η ̟ρόσληψη, εκτός α̟ό άκρως αναγκαία για
την ̟ροστασία του φυσικού ̟εριβάλλοντος και των λουομένων, είναι υ̟οχρεωτική
εκ του νόμου και αφορά χρονικό διάστημα σύντομο μεν, αλλά μεγαλύτερο των δύο
μηνών, για το ο̟οίο ̟αρεχόταν έως τώρα η δυνατότητα ̟ρόσληψης ̟ροσω̟ικού
χωρίς έγκριση α̟ό κά̟οιο όργανο και χωρίς υ̟αγωγή στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
Με τη νέα ρύθμιση συντομεύεται σημαντικά η διαδικασία ̟ρόσληψης του
̟ροσω̟ικού αυτού, ενώ και η Ε̟ιτρο̟ή της ΠΥΣ 33/2006 ό̟ως ισχύει α̟αλλάσσεται
α̟ό μεγάλο όγκο εργασίας.
Για την ̟ρόσληψη των εργατών ̟υρασφάλειας και των ναυαγοσωστών με
τρίμηνες συμβάσεις θα τηρηθούν τα ̟ροβλε̟όμενα στην ̟αρ.1 του άρθρου 206 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υ̟αλλήλων (ν.3584/2007 ό̟ως ισχύει).
Προϊστάμενοι Περιφερειών (Άρθρο 41, ̟αρ. 4 ε)
Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζονται θέματα υ̟αλλήλων ̟ου ορίστηκαν
̟ροϊστάμενοι στους ΟΤΑΒ΄ Βαθμού, με α̟όφαση Περιφερειάρχη, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 51 ̟αρ. 1β του ν. 3905/2010, δεδομένου ότι η θητεία τους
έληγε την 31η/12/2011, ̟λην όμως ̟ολλοί εξ αυτών εξακολουθούν να κατέχουν
θέσεις ευθύνης και μετά την ανωτέρω ̟ροθεσμία.
Συγκεκριμένα στη νέα διάταξη ̟ροβλέ̟εται ότι ̟ράξεις, εισηγήσεις και άλλα
έγγραφα τα ο̟οία υ̟ογράφονται α̟ό τους ̟ροϊστάμενους των οργανικών μονάδων
των Περιφερειών, οι ο̟οίοι ορίστηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51
̟αρ. 1β του ν. 3905/2010, καθώς και ε̟ιδόματα ευθύνης τα ο̟οία καταβάλλονται σε
αυτούς, μετά την 1.1.2012 και έως την το̟οθέτηση νέων ̟ροϊσταμένων σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, θεωρούνται, αντιστοίχως, ότι έχουν υ̟ογραφεί και έχουν
καταβληθεί νομίμως.
Ενδοαυτοδιοικητική Κινητικότητα (Άρθρο 47 )
Με το άρθρο 47 του ν.4325/15 (Α΄ 47) εισάγεται διάταξη, σύμφωνα με την
ο̟οία «κατά την αληθή έννοια του άρθρου 30 του ν.4223/2013 (Α' 287), ό̟ως
ισχύει, ε̟ιτρέ̟εται η μετάταξη υ̟αλλήλων ακόμη και αν έχουν δέσμευση
̟αραμονής στην υ̟ηρεσία τους, η ο̟οία ̟ροκύ̟τει α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αντίθετη,
̟ρογενέστερή της διάταξη, ερμηνεύοντας έτσι το άρθρο 30 του ν.4223/13 λόγω της
αντίθετης ερμηνείας ̟ου δόθηκε α̟ό το Ελεγκτικό Συνέδριο, με α̟οτέλεσμα να μη
- 6 -
θεωρηθούν εντάλματα ̟ληρωμής υ̟αλλήλων ̟ου μετατάχθηκαν κατά το χρονικό
διάστημα ̟ριν την ̟αρέλευση της υ̟οχρεωτικής δεκαετούς ̟αραμονής τους στην
υ̟ηρεσία.
Έγκριση ̟ροσω̟ικού ορισμένου χρόνου σε αντα̟οδοτικές υ̟ηρεσίες, με
αντίτιμο και λοι̟ές αντικαταβολές (Άρθρο 48)
Η δημοσιονομική κατάσταση στην ο̟οία βρίσκεται η χώρα έχει ε̟ιβάλει,
μεταξύ άλλων, σημαντικούς ̟εριορισμούς στις ̟άσης φύσεως ̟ροσλήψεις ̟ου
̟ραγματο̟οιούνται στους φορείς του Δημοσίου, τους ΟΤΑ αλλά και τα ΝΠΙΔ της
Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, όσον αφορά τις ̟ροσλήψεις ̟ροσω̟ικού ορισμένου
χρόνου και τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 11 του
ν.3833/2010 ό̟ως ισχύει ̟ροβλέ̟εται ̟οσοστιαία μείωση του αριθμού τους κατ’ έτος.
Για το 2015 η μείωση αυτή έχει καθοριστεί σε ̟οσοστό 10 % ε̟ί των αντίστοιχων
̟ερυσινών εγκρίσεων.
Προκειμένου οι ΟΤΑ να μ̟ορέσουν να αντε̟εξέλθουν στην κάλυψη βασικών
αναγκών τους με άμεσο αντίκτυ̟ο στις το̟ικές κοινωνίες, το Υ̟ουργείο μας με μια
σειρά ρυθμίσεων εξαίρεσε α̟ό τις μνημονιακές υ̟οχρεώσεις συγκεκριμένες
κατηγορίες ̟ροσλήψεων ̟ροσω̟ικού οι ο̟οίες δεν ε̟ιφέρουν ε̟ιβάρυνση στον
Κρατικό Προϋ̟ολογισμό ή τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Ήδη με τις διατάξεις του άρθρου 12 ̟αρ.14 του ν.4071/2012 εξαιρέθηκε α̟ό
τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 ό̟ως ισχύει (και ως εκ τούτου του κατ’ έτος
̟εριορισμού των εγκρίσεων) και υ̟ήχθη σε διακριτή διαδικασία έγκρισης το
̟ροσω̟ικό αντα̟οδοτικού χαρακτήρα (ιδίως καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός,
ύδρευση), καθώς και οι αμειβόμενοι α̟οκλειστικώς α̟ό έσοδα ̟ροερχόμενα α̟ό την
καταβολή αντιτίμου υ̟ό τη μορφή διδάκτρων (ιδίως καθηγητές δημοτικών ωδείων).
Καθώς η διάταξη αυτή αφορούσε α̟οκλειστικώς ̟ροσω̟ικό ̟ρωτοβάθμιων ΟΤΑ
(δήμων, δημοτικών ιδρυμάτων, Συνδέσμων ΟΤΑ και δημοτικών ΝΠΔΔ), με τις
διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4257/2014 το ̟εδίο εφαρμογής διευρύνθηκε ώστε να
συμ̟εριλάβει και νομικά ̟ρόσω̟α ιδιωτικού δικαίου της Αυτοδιοίκησης ̟ου
δραστηριο̟οιούνταν στους ίδιους τομείς (̟.χ. Φορείς Διαχείρισης Στερεών
Α̟οβλήτων υ̟ό τη μορφή ανωνύμων εταιρειών, δημοτικά ωδεία υ̟ό τη μορφή
ΝΠΙΔ, αλλά και δημοτικές ε̟ιχειρήσεις ύδρευσης-α̟οχέτευσης κ.λ̟.).
Με τις διατάξεις του άρθρου 48 α̟λουστεύεται ακόμα ̟ερισσότερο το
καθεστώς έγκρισης των συμβάσεων αυτών, καθώς α̟αιτείται ̟λέον η έκδοση
- 7 -
α̟όφασης του Υ̟ουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, χωρίς τη
σύμ̟ραξη άλλου οργάνου.
Παρακαλούμε να κοινο̟οιήσετε την ̟αρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας και στα νομικά τους ̟ρόσω̟α.
Την ̟αρούσα εγκύκλιο μ̟ορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τό̟ο
του Υ̟ουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης www.ypes.gr, στη
διαδρομή: Υ̟ουργείο /Εγκύκλιοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: