Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Σχετικά με την προσπάθεια κατάργησης της υπερβάλλουσας μείωσηςΤις τελευταίες ημέρες παρατηρείται ότι πολλοί Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού προβαίνουν παράνομα και αυθαίρετα στην περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης  που ισχύει για χιλιάδες συναδέλφους μετά την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου (Ν.4024/2011) και κατ’ εφαρμογή του υπ΄ αριθ. πρωτ.: 2/3057/ΔΕΠ/23-3-2015 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Το ανωτέρω έγγραφο με την επίκληση των διατάξεων του άρθρου τρίτου, παρ.22 του Ν.3845/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.22 του Ν.3899/2010 που αναφέρεται σε «όσοι υπάλληλοι από 1-1-2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί… δικαιούνται μόνο το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται… χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν…» υιοθετεί λανθασμένα μία ανάλογη αυθαίρετη ερμηνεία και για την υπερβάλλουσα μείωση η οποία προβλέφθηκε στην παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.4024/2011 στοχεύοντας στην περικοπή της και την περαιτέρω συρρίκνωση των μισθολογικών μας απολαβών.
Περαιτέρω, παραβλέπουν και ξεχνούν-τυχαία άραγε;-να αναφερθούν στην ισχύ της Πράξης 211/2013 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι΄ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Συνεδρίαση 22η/4-7-2013), το οποίο έκρινε με απόλυτη σαφήνεια ότι, «τέτοιες επιπλέον αποδοχές, τις οποίες δε δικαιούνται να λαμβάνουν ως προσωπική διαφορά… δεν αποτελεί η υπερβάλλουσα  του 25% μείωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους μετά την ένταξή τους στους νέους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4024/2011… διότι δεν καταβάλλεται… ως διαφορά που προέκυψε από τυχόν επιπλέον αποδοχές… αλλά καταβάλλεται εξαιτίας της  μείωσης των αποδοχών που ελάμβαναν…».
Είναι δε γνωστό στη διοικητική πρακτική και νομοθεσία ότι καμία εγκύκλιος δεν έχει μεγαλύτερη ισχύ από μία Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως, επίσης, μία Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα μπορούσε να επανεξεταστεί και να ακυρωθεί μόνο από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κι επειδή κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα, είναι προφανές ότι η εν λόγω Πράξη 211/2013 (Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου) είναι σε πλήρη ισχύ και μόνο υπό το πρίσμα της δύναται να ερμηνεύεται η υπερβάλλουσα μείωση.
Στην περίπτωση δε αυτή έχουμε το παράλογο, καθώς μέχρι σήμερα αν υπήρχε διαφωνία μεταξύ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και Ελεγκτικού Συνεδρίου ίσχυε η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία το Υπουργείο το Οικονομικών ήταν υποχρεωμένο να την αποδεχτεί, γιατί εκτός των άλλων, στις περισσότερες περιπτώσεις, υπήρχαν μειώσεις αποδοχών. Στην περίπτωση της υπερβάλλουσας μείωσης το Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιμένει στην άποψή του και προσπαθεί με κάθε τρόπο, με παρεμβάσεις του και ανεφάρμοστες εγκυκλίους να επιβάλλει την άποψή του προκαλώντας σύγχυση και αναστάτωση για άλλη μια φορά στις υπηρεσίες.
Παραβλέποντας τόσο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όσο και ορισμένες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. ότι, η καταβολή της υπερβάλλουσας μείωσης έχει ελεγχθεί και εγκριθεί στη 1η μισθοδοσία του υπαλλήλου από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κατόπιν όλων των πιο πάνω, οι Σύλλογοι-Μέλη της Ομοσπονδίας καλούνται να παρέμβουν ΑΜΕΣΑ στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. που εντελώς αυθαίρετα και παράνομα προβαίνουν στην περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης της παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.4024/2011.
Υπενθυμίζοντας ότι ειδικά για όσους συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας του άρθρου 30 του Ν.4223/2013 όπως ισχύει, η καταβολή της υπερβάλλουσας μείωσης πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλεται σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ.: οικ.36871/26-9-2014) και το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ανακληθεί.
Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται και στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκο Βούτση που παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας (έγγραφα και προσωπικές συναντήσεις) αποφεύγει να πάρει θέση με αποτέλεσμα να υπάρχει νέα περικοπή των αποδοχών των εργαζομένων. Η νεομνημονιακή συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. φαίνεται ότι επιθυμεί την κατάργηση της «υπερβάλλουσας μείωσης» και σχεδιάζει και την περαιτέρω περικοπή των αποδοχών των εργαζομένων. Σε αυτά όμως τα σχέδια τους θα βρουν απέναντι το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

       Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                                                      Βασίλης Πετρόπουλος ΠΡΑΞΗ 0211 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ I ΤΜΗΜΑ


ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ
Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, και τα μέλη Αικατερίνη Μποκώρου (εισηγήτρια) και Χρυσούλα Μιχαλάκη, Παρέδρους.
Συνεδρίασε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 4 Ιουλίου 2013.
Για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Κορινθίας και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «ΑΝΕΛΙΞΗ» του Δήμου Βέλου - Βόχας, αν πρέπει να θεωρηθεί το 4, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του εν λόγω νομικού προσώπου.
Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
και
έλαβε υπόψη
Την 34/13.3.2013 έγγραφη γνώμη του Παρέδρου στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Δημητρίου Κοκοτσή, κωλυομένου του Αντεπιτρόπου Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.
Σκέφθηκε κατά το νόμο
Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Κορινθίας αρνήθηκε, με την 1/2013 πράξη της, τη θεώρηση του 1, οικονομικού έτους 2013, χρηματικού εντάλματος πληρωμής, ποσού 1.456,03 ευρώ, του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) «ΑΝΕΛΙΞΗ» του Δήμου Βέλου - Βόχας, που αφορά στην καταβολή αποδοχών μηνός Ιανουαρίου 2013 στη φερόμενη ως δικαιούχο Σοφία Μεντζέλου, η οποία υπηρετεί στο ως άνω νομικό πρόσωπο, κατόπιν μετάταξης από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (ν.π.δ.δ.). Τη θεώρηση του χρηματικού αυτού εντάλματος αρνήθηκε η Επίτροπος με την αιτιολογία ότι στις ανωτέρω αποδοχές συμπεριλαμβάνεται και ποσό 143,34 ευρώ, που αντιστοιχεί στην υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 παράγραφος 2 του ν.4024/2011, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 22 του ν.3899/2010, ως μεταταγείσα υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού που ανήκει, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4024/2011, χωρίς όμως το δικαίωμα διατήρησης οποιασδήποτε  προσωπικής διαφοράς ή της υπερβάλλουσας μείωσης του άρθρου 29 παράγραφος 2 του ίδιου ως άνω νόμου. Το ν.π.δ.δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» του Δήμου Βέλου – Βόχας, αφού ακύρωσε το χρηματικό αυτό ένταλμα, εξέδωσε σε αντικατάστασή του το 3, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα, ποσού 1.273,33 ευρώ, που αφορά στις αποδοχές μηνός Ιανουαρίου 2013 της φερόμενης ως δικαιούχου υπαλλήλου, και το 4, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα, ποσού 182,70 ευρώ, που αφορά στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4024/2011 υπερβάλλουσα μείωση -η οποία (μείωση) προέκυψε από την κατάταξη της ως άνω υπαλλήλου σε βαθμό του νόμου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, σε συνάρτηση με τις αποδοχές που αυτή ελάμβανε κατά τις διατάξεις του προϊσχύοντος (μέχρι 31.10.2011) μισθολογικού νόμου 3205/2003- υπέβαλε, με το 132/20.2.2013 έγγραφο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, τα ως άνω χρηματικά εντάλματα για θεώρηση, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης μ' αυτά δαπάνης, για τους αναφερόμενους στο έγγραφο λόγους. Η Επίτροπος, αφού θεώρησε το 3, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα, αρνήθηκε τη θεώρηση του 4, οικονομικού έτους 2013, χρηματικού εντάλματος για τον αναφερόμενο στην πράξη επιστροφής λόγο, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας, νομίμως απευθύνεται, με την από 26.2.2013 έκθεσή του, στο Κλιμάκιο τούτο.
ΙΙ. Ο ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65)  ορίζει, στην παράγραφο 22 του άρθρου τρίτου, ότι: «Όσοι από 1.1.2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, σε άλλο φορέα του δημό­σιου τομέα, δικαιούνται μόνον το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επι­πλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. ...». Περαιτέρω, ο ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α' 226), στο άρθρο 29, ορίζει ότι: «1.  Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθ­μούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρ­θρου, λαμβάνουν το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού... . 2. Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού προκύπτουν συνολικές μηνιαίες α­ποδοχές μεγαλύτερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαι­ούχοι τους κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ι­σχύος του παρόντος Κεφαλαίου, η προκαλούμενη αύξη­ση καταβάλλεται ως εξής: α) ...  . Εφόσον προκύπτει μείωση η οποία είναι μεγαλύτερη κατά ποσοστό του 25% των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ι­σχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, «χωρίς στην ανωτέρω σύγκριση να λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται ως επίδομα θέσης ευθύνης» (η εντός εισαγωγικών φράση προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 3 της ΠΝΠ 16/16.12.2011, ΦΕΚ Α' 262, και ισχύει από τότε που ίσχυσε ο ν.4024/2011), η συνο­λική μείωση κατανέμεται ως εξής: α) 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ι­σχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών το οποίο αρχίζει ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου», ενώ με την παρ.2 της υποπαρ. Γ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/12.11.2012) ορίζεται ότι: «Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2016, η εφαρμογή των διατάξεων ... της περίπτωσης β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 (Α΄ 226). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν από 31.10.2012». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι από 1.1.2010 υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μετατάσσονται από δημοτικό ν.π.δ.δ σε άλλο δημοτικό ν.π.δ.δ. δικαιούνται μόνο το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο ν.π.δ.δ. από το οποίο μετατάχθηκαν. Τέτοιες επιπλέον αποδοχές, τις οποίες δεν δικαιούνται να λαμβάνουν ως προσωπική διαφορά οι ανωτέρω υπάλληλοι, δεν αποτελεί η υπερβάλουσα του 25% μείωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, μετά την ένταξή τους στους νέους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια του ν.4024/2011 (βλ. άρθρο 28 αυτού), σε σχέση με τις μηνιαίες συνολικές αποδοχές που ελάμβαναν ένα μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, βάσει του προϊσχύοντος μισθολογικού νόμου 3205/2003. Και τούτο διότι η εν λόγω διαφορά μείωσης -η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των παροχών που συνθέτουν την έννοια των μηνιαίων αποδοχών του ν.4024/2011 (βλ. Κλιμ. Ι Τμήμ. 37/2012)- δεν καταβάλλεται στους εν λόγω  υπαλλήλους ως διαφορά που προέκυψε από τις τυχόν επιπλέον αποδοχές που αυτοί ελάμβαναν λόγω της θέσης που κατείχαν στο φορέα από το οποίο μετατάσσονται σε σχέση με τις αποδοχές που δικαιούνται να λάβουν από τη θέση του φορέα στον οποίο μετετάγησαν, δεν συναρτώνται δηλαδή με την κατοχή της θέσης αυτής, αλλά καταβάλλεται εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών που λάμβαναν με τον προηγούμενο μισθολογικό νόμο, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο υπηρετούσαν, λόγω της ένταξής του στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών του νέου μισθολογικού νόμου. Επομένως, η προβλεπόμενη στην παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2012 υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούμενους αυτήν υπαλλήλους που μετατάσσονται και στη νέα τους θέση και μάλιστα στο ύψος που αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 31.10.2012, οπότε και ανεστάλη η εφαρμογή της  περίπτωσης β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του ως άνω άρθρου 29.
ΙΙΙ. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου που συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με τη 244/19.12.2012 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ.  «ΑΝΕΛΙΞΗ» του Δήμου Βέλου – Βόχας μετατάχθηκε στο ανωτέρω ν.π.δ.δ. η φερόμενη ως δικαιούχος υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ τραπεζοκόμος, από το ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών» με μεταφορά της θέσης που κατείχε, με την ίδια σχέση εργασίας και το βαθμό που κατέχει, ενώ με τις 2, 4 και 5/2.1.2013 όμοιες αποφάσεις, η προαναφερόμενη υπάλληλος κατετάγη σε συνιστώμενη οργανική θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ειδικότητα ΥΕ τραπεζοκόμος και σε κατηγορία κλάδο και βαθμό με τον αναγραφόμενο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό, και μισθολογικό κλιμάκιο, αντίστοιχα.  Για την καταβολή σε αυτήν των αποδοχών της, μηνός Ιανουαρίου 2013, εκδόθηκε αρχικά 1, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 1.456,03 ευρώ, τη θεώρηση του οποίου αρνήθηκε η Επίτροπος, με την αιτιολογία ότι στις ανωτέρω αποδοχές συμπεριλαμβάνεται και ποσό 143,34 ευρώ, που αντιστοιχεί στην υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 παρ.2 του ν.4024/2011, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 22 του ν.3899/2010, ως μεταταγείσα υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού που ανήκει, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4024/2011, χωρίς όμως το δικαίωμα διατήρησης οποιασδήποτε προσωπικής διαφοράς ή της υπερβάλλουσας μείωσης του άρθρου 29 παρ.2 του ίδιου ως άνω νόμου. Στη συνέχεια, κατόπιν ακύρωσης του χρηματικού αυτού εντάλματος, το ν.π.δ.δ εξέδωσε το 3, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα, ποσού 1.273,33 ευρώ, που αφορά στις αποδοχές Ιανουαρίου 2013 της φερόμενης ως δικαιούχου υπαλλήλου, το οποίο και θεώρησε η Επίτροπος, και το υπό κρίση 4, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα, ποσού 182,70 ευρώ, που αφορά στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4024/2011 υπερβάλλουσα μείωση -η οποία (μείωση) προέκυψε από την κατάταξη της ως άνω υπαλλήλου σε βαθμό του νόμου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, σε συνάρτηση με τις αποδοχές που αυτή ελάμβανε κατά τις διατάξεις του προϊσχύοντος (μέχρι 31.10.2011) μισθολογικού νόμου 3205/2003- τη θεώρηση του οποίου αρνήθηκε η Επίτροπος θεωρώντας ότι δεν ήρθη ο λόγος της μη νομιμότητας της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη νομική σκέψη (ΙΙ) της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ.β' του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 υπερβάλλουσα μείωση, η οποία προκύπτει από την κατάταξη της φερόμενης ως δικαιούχου υπαλλήλου σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού του ως άνω νέου μισθολογικού νόμου, δεν εμπίπτει στην έννοια της προσωπικής διαφοράς από τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβανε από το φορέα από τον οποίο μετατάχθηκε, την οποία δεν δικαιούται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου τρίτου του ν.3845/2010 κι, επομένως, νομίμως με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα εντέλλεται η καταβολή αυτής στην υπάλληλο του νομικού προσώπου, στο όνομα της οποίας αυτό έχει εκδοθεί.  Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Αποφαίνεται ότι το 4, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 182,70 ευρώ, του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «ΑΝΕΛΙΞΗ» του Δήμου Βέλου – Βόχας  πρέπει να θεωρηθεί.

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΡΕΔΡΟΣ
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΩΗ                                            ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΚΩΡΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗ

Εκδόθηκε την 30.12.2013


ΚΑΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα,  26 Σεπτεμβρίου  2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 36871
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ
ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
Ταχ. Δ/νση
: Σταδίου 27
Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
Τ.Κ.
: 10183 Αθήνα

Πληροφορίες
: Α.Πατσιαβούρα

Τηλέφωνο
: 213-1364380

FAX
: 213-1364383ΘΕΜΑ:
Ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα και καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς.

Μετά τη διενέργεια μετατάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 30 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρουσιάστηκε ζήτημα στον υπολογισμό των αποδοχών των υπαλλήλων στις νέες υπηρεσίες, καθώς στις αποδοχές τους στο νέο φορέα δεν υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται η προσωπική διαφορά, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του ν. 3899/2010 και του άρθρου 3 παρ. 22 του ν. 3845/2010.
Αναφορικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει, σας γνωρίζουμε ότι η διαφορά μείωσης των αποδοχών δεν συναρτάται με την κατοχή θέσης, αλλά καταβάλλεται εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών που λάμβαναν με το προηγούμενο μισθολογικό νόμο, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο υπηρετούσαν, λόγω της ένταξης τους στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών του νέου μισθολογικού νόμου (ν. 4024/2011), άποψη που διατυπώνεται στην αριθμ. 211/2013 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας, καθώς και τα νπδδ αυτών.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 • Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Δ/νση Μισθών
Δ/νση 22η Μισθολογίου, Τμήμα Β΄
 • Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ


  ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ
   
  ΠΟΕ – ΟΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 • Γραφείο Υπουργού
 • Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
 • Γραφείο Υφυπουργού
 • Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 • Γενικό Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
 • Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ / Τμήμα ΠΟΤΑ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και περαιτέρω διευκρίνιση.


Δεν υπάρχουν σχόλια: