Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015

H προκαταβολή φόρου όπως θα ισχύσει μετά την ψήφιση του νόμου

Αναλυτικά η προκαταβολή όπως θα ισχύσει μετά την ψήφιση του νόμου.


 

Νομικά πρόσωπα - οντότητες
 

Φορολογικά έτη
             2014 2014 2015 2016
                     Νέο μετά την ψήφιση του νόμου
α1 ΑΕ, ΕΠΕ., ΙΚΕ. (εκτός τραπεζών) 80% 100 % 100% 100%
α2 Τράπεζες 100% 100% 100% 100%
β Προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ,) 55% 55% 75% 100%
γ Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα 55% 75% 100%
δ Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών 55%  80% 100% 100% 
ε Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς 55% 55% 75% 100%
στ1 Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 55% 55% 75% 100%
στ2 Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) 80% 100% 100% 100%
ζ Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω. 80% 100% 100% 100%

 

Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα
 

Φορολογικά έτη
                  2014 2014 2015 2016
                     Νέο μετά την ψήφιση του νόμου
Αγρότες              27,5% 55% 75% 100%
Λοιπά φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα 55% 55% 75% 100%


Πηγή: http://www.taxheaven.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: