Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΦΕΚ 146Α/27.07.2022)

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Α. Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης και ενηµέρωσης βιβλίων Μητρώων Αρρένων και σύνταξης στρατολογικών πινάκων 

Με την παρ.1 του άρθρου 60 ορίζεται ότι η υποχρέωση των δήµων και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, περί τήρησης και ενηµέρωσης των βιβλίων Μητρώων Αρρένων σύµφωνα µε τον ν. 2119/1993 (Α΄ 23), παύει από την 1η.1.2023

 

Στην παρ.2 του άρθρου 114 ορίζεται ότι τα βιβλία των Μητρώων Αρρένων έως και το έτος 2022 που τηρούνται στους δήµους και στις στρατολογικές υπηρεσίες διατηρούνται στο διηνεκές για λόγους ιστορικότητας και άντλησης στοιχείων.

 

Στην παρ.3 του άρθρου 114 ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, οι δήµοι οφείλουν να ενηµερώνουν το υποσύστηµα «Δηµοτολόγιο» του πληροφοριακού συστήµατος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τα οποία είναι καταχωρισµένα στα, οριστικά και επικυρωµένα µέχρι και το έτος 2022 Μητρώα Αρρένων, µε στόχο την εναρµόνιση των στοιχείων τους.

 

Με τις παρ.1, 6 και 10 του άρθρου 115 καταργούνται, από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, ο ν. 2119/1993 (Α΄ 23), περί ρύθµισης ζητηµάτων τήρησης µητρώων αρρένων, η υπό στοιχεία Φ. 28700/17574/9.9.1993 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών (Β΄ 746), περί καθορισµού των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών και λοιπών µεταβολών στα µητρώα αρρένων και η υπό στοιχεία Φ.28700/9536/4.8.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Εσωτερικών (Β΄ 651 και Β΄ 753 διόρθωση σφάλµατος), περί καθορισµού του τύπου των µητρώων αρρένων.

 

Με την παρ.2 του άρθρου 60 ορίζεται ότι η υποχρέωση των δήµων για σύνταξη στρατολογικών πινάκων, καθώς και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων για έλεγχο, έκδοση και επικύρωση των σχετικών αποφάσεων που αφορούν στους Στρατολογικούς Πίνακες, σύµφωνα µε τον ν. 2119/1993, παύει από την 1η.1.2023.

 

Στην παρ.20 του άρθρου 113 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άµυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία διάθεσης των απαραίτητων στοιχείων για την προπαρασκευή της στράτευσης των Ελλήνων πολιτών, τη διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εγγραφή, διαγραφή, συµπλήρωση και διόρθωση στοιχείων και την καταχώριση µεταβολών στα δηµοτολόγια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία που διατίθενται µέσω διαλειτουργικότητας της παρ. 2 του άρθρου 60, ο χρόνος διάθεσης αυτών, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου 60.

 

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 116 η ισχύς του άρθρου 60 αρχίζει την 1η.1.2023.

 

Β. Μεταβολές στα στοιχεία αρρένων που τηρούνται στο δηµοτολόγιο 

Στο άρθρο 62 ορίζεται ότι από την 1η.1.2023, κάθε µεταβολή, διόρθωση, συµπλήρωση ή διαγραφή στα στοιχεία αρρένων που τηρούνται στο δηµοτολόγιο, διενεργείται µε απόφαση του οικείου Δηµάρχου.

 

Στην παρ.21 του άρθρου 113 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, διαγραφή, συµπλήρωση και διόρθωση στοιχείων και την καταχώριση µεταβολών στα δηµοτολόγια, σύµφωνα µε το άρθρο 62 που αφορούν στους Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου.

 

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 116 η ισχύς του άρθρου 62 αρχίζει την 1η.1.2023.

 

Γ. Δήλωση µεταβολών ληξιαρχικών πράξεων µε µέσα Τ.Π.Ε.

Με το άρθρο 63 προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 344/1976 (Α΄ 143) στο οποίο προβλέπεται ότι, σε περίπτωση μεταβολών στοιχείων ληξιαρχικής πράξης με μέσα Τ.Π.Ε., την ευθύνη για την σχετική καταχώριση την έχει ο ληξίαρχος.

 

Δ. Έκδοση Ενιαίου πιστοποιητικού κληρονοµίας από τα Κ.Ε.Π.

Με το άρθρο 65 θεσπίζεται ενιαίο πιστοποιητικό κληρονοµίας στο οποίο ενοποιούνται τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 

α) πιστοποιητικό περί αποποίησης ή µη κληρονοµίας από το Ειρηνοδικείο ή το Πρωτοδικείο, 

β) πιστοποιητικό περί δηµοσίευσης ή µη διαθήκης από το Ειρηνοδικείο ή το Πρωτοδικείο, 

γ) πιστοποιητικό περί προσβολής - αµφισβήτησης ή µη κληρονοµικού δικαιώµατος από το Πρωτοδικείο και 

δ) πιστοποιητικό περί αναγγελίας ή µη κληρονοµικού δικαιώµατος από Ειρηνοδικείο.

Η υποβολή αίτησης για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού κληρονοµίας και η παραλαβή αυτού δύνανται να πραγµατοποιούνται και µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

 

Στην παρ.22 του άρθρου 113 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε το περιεχόµενο και τη διαδικασία έκδοσης του ενιαίου πιστοποιητικού κληρονοµίας, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου 65.

 

Ε. Κατ’ οίκον βεβαίωση γνησίου υπογραφής από τα όργανα της Δηµοτικής Αστυνοµίας

Με το άρθρο 66 προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην περ. 27 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263), αναφορικά µε την κατ’οίκον βεβαίωση γνησίου της υπογραφής από όργανα της Δηµοτικής Αστυνοµίας, για φυσικά πρόσωπα µε κινητικά προβλήµατα, υπερήλικες ή ασθενείς.

 

ΣΤ. Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών 

Με το άρθρο 67 θεσμοθετείται η Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών (Ε.Π.Δ.Δ.), η οποία αποτελεί το ενιαίο πλαίσιο καταγραφής, αξιολόγησης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών του δημόσιου τομέα.

 

Ζ. Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» 

Με το άρθρο 68 αντικαθίσταται το άρθρο 90 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) και αναμορφώνεται ο θεσμός του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, το οποίο μετονομάζεται πλέον σε Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος».

Μέσω της λειτουργίας του ως άνω Μητρώου, το οποίο αποτελεί το κεντρικό, εθνικό αποθετήριο των διοικητικών διαδικασιών του Δημοσίου, επιδιώκονται η καταγραφή και η αποτύπωση όλων των διοικητικών διαδικασιών του Δημοσίου, ψηφιακών ή μη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: