Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών

ΠΗΓΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15

Τ.Κ. 106 74 Αθήνα

Τηλέφωνο : 213 131337,-3340, -3378

Email   : ped.hrm@ypes.gov.gr

 

 

Αθήνα, 26/8/2022

Αριθ. Πρωτ.:

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 213/οικ.13594

 


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών

 

Σχετ.: Οι αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379/8-10-2021 (ΑΔΑ:  ΩΥΣΑ46ΜΤΛ6-ΒΤΡ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ. 11102/28-5-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΦ146ΜΤΛ6-48Π) εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας και κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:

 

Α. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 56 του ν.4830/2021, διευκρινίζονται τα εξής:

 

1.Η προβλεπόμενη στις ανωτέρω διατάξεις άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, συνδέεται αυτοτελώς με κάθε τέκνο, για το οποίο ο υπάλληλος αιτείται την εν λόγω άδεια. Ως εκ τούτου, οι υπάλληλοι- γονείς περισσότερων του ενός τέκνου, δύνανται να λάβουν την εν λόγω άδεια διακριτά ή και διαδοχικά για κάθε ένα εξ αυτών. Από την αιτούμενη άδεια αυτή για κάθε τέκνο, χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και για δύο (2) μήνες εξ αυτών, μηνιαίως, καταβάλλεται στον γονέα ποσό ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό. Ως εκ τούτου, οι υπάλληλοι θα πρέπει κατά την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της άδειας και εφόσον δικαιούνται τις εν λόγω διευκολύνσεις για περισσότερα από ένα τέκνα, να προσδιορίζουν στην αίτησή τους για ποιο τέκνο αιτούνται τη χορήγηση της άδειας αυτής και για ποιο χρονικό διάστημα.

 

2.Οι υπάλληλοι που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν.4830/2021, ήτοι στις 18-9- 2021 τελούσαν ήδη σε άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου δυνάμει των μέχρι τότε ισχυουσών διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 53 του ΥΚ και του ν.4075/2012 (και μετά τις 19.6.2021 του ν.4808/2021) δικαιούνται να τους καταβληθεί ο ελάχιστος νομοθετημένος μισθός για δύο (2) μήνες για κάθε τέκνο, εφόσον συνέχιζαν να τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών τουλάχιστον για δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4830/2021. Σε περίπτωση που υπάλληλος, μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αιτείται εκ νέου μετά τις 18.9.2021 τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, αλλά έχει ήδη λάβει και κατά το παρελθόν άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΥΚ και του ν.4075/2012, η οποία έχει ήδη υπολογιστεί ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δύναται να λάβει για τους πρώτους δύο μήνες της άδειας που θα χορηγηθεί μετά τις 18-9-2021, τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό. Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο όριο του χρόνου της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου που δύναται να αναγνωριστεί ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας είναι οι τέσσερις (4) μήνες για κάθε τέκνο, ανεξαρτήτως εάν χορηγήθηκε πριν ή μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4830/2021.

Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, στους οποίους είχε χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών τεσσάρων μηνών για ανατροφή τέκνου με τις διατάξεις του ν.4075/2012 και η άδεια αυτή είχε ολοκληρωθεί ήδη κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4808/2021, δεν δικαιούνται εκ νέου την άδεια των τεσσάρων μηνών του άρθρου 28 του ν.4808/2021, καθώς έχει γίνει ήδη χρήση του ως άνω ευεργετήματος για το τέκνο, το οποίο αφορά, με τις διατάξεις του ν. 4075/2012. Η ως άνω οδηγία προκύπτει και από τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4808/2021, «Για κάθε εργαζόμενο γονέα, στον οποίο έχει χορηγηθεί γονική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) και η οποία δεν έχει λήξει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλει το επίδομα της παρ. 3 του άρθρου 28», οπότε είναι και η μόνη περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ θα ήταν δυνατόν να κάνει συνδυαστική χρήση των διατάξεων των ν.4075/2012 και ν. 4808/2021.

 

Παράδειγμα: Σε υπάλληλο είχε χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου διάρκειας πέντε (5) μηνών από 1.2.2021 έως 1.7.2021 για ένα (1) εκ των τέκνων της. Από το διάστημα αυτό οι τέσσερις (4) μήνες είχαν ήδη αναγνωριστεί ως πραγματική δημόσια υπηρεσία δυνάμει των σχετικών διατάξεων του ν. 4075/2012 και εν συνεχεία του ν.4808/2021. Δεδομένου ότι η άδεια έληξε πριν την έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων του ν.4830/2021 η υπάλληλος, σε περίπτωση που αιτηθεί εκ νέου άδεια άνευ αποδοχών για το ίδιο τέκνο μετά τις 18.9.2021 για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των δύο μηνών, θα της καταβληθεί για τους δύο (2) πρώτους μήνες ο ελάχιστος νομοθετημένος μισθός, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά και το χρόνο της άδειας που θα αιτηθεί, ωστόσο ο χρόνος αυτός δεν θα είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, καθώς ήδη έχει αναγνωριστεί ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας δυνάμει των προϊσχυουσών διατάξεων.

 

3.Η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 53 του ΥΚ για ανατροφή τέκνου χορηγείται είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά, αλλά δεν είναι δυνατή η χορήγησή της για διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός. Σε κάθε περίπτωση όμως για τον υπολογισμό της άδειας άνευ αποδοχών ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας ή για την καταβολή του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δεν απαιτείται ως προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση και να χορηγηθεί άδεια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα π.χ. κατ΄ ελάχιστον τέσσερις (4) μήνες.

 

Παραδείγματα:

α) Υπάλληλος αιτείται άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου διάρκειας δύο (2) μηνών από 1.10.2022 έως 1.12.2022 για ένα (1) εκ των δύο (2) τέκνων της, για το οποίο δεν έχει λάβει στο παρελθόν άδεια δυνάμει παρ. 1 του άρ. 53 του ΥΚ.. Δεδομένου ότι στις σχετικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ΥΚ προβλέπεται η άδεια αυτή να λαμβάνεται συνεχόμενα ή τμηματικά, η αίτησή της δύναται να ικανοποιηθεί, παρότι αιτείται τη χορήγηση άδειας μόνο για δύο (2) μήνες. Το διάστημα αυτό, ήτοι και οι δύο (2) μήνες θα αναγνωριστούν ως πραγματική δημόσια υπηρεσία και θα της καταβληθεί κατά τη διάρκειά του ο ελάχιστος νομοθετημένος μισθός.

β) Υπάλληλος αιτείται άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου διάρκειας ενός (1) μήνα από 1.10.2022 έως 1.11.2022 για το τρίτο εκ των τέκνων της, για το οποίο δεν έχει λάβει στο παρελθόν άδεια δυνάμει της παρ. 1 του άρ. 53 του ΥΚ. Το διάστημα αυτό του ενός μήνα θα της αναγνωρισθεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και θα της καταβληθούν πλήρεις αποδοχές.

 

4.Επισημαίνεται επίσης ότι ο υπολογισμός μέρους της άδειας άνευ αποδοχών ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και η καταβολή για δύο (2) μήνες του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις χορήγησης της διευκόλυνσης της παρ. 1Α του άρθρου 51 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, καθώς αποτελεί διακριτή διευκόλυνση.

 

5.Για τον προσδιορισμό του ύψους του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ΥΚ (για τους μόνιμους και τους ΙΔΑΧ) και του άρθρου 28 του ν.4808/2021 (για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ) σχετική είναι η αριθ. οικ. 2/80544/ΔΕΠ/15-2-2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΧΠΥΗ-ΤΞΧ), η παροχή δε αυτή δεν προσαυξάνεται με κανένα από τα προβλεπόμενα μηνιαία επιδόματα του ενιαίου μισθολογίου.

 

6.Σε περίπτωση γέννησης τρίτου και περισσότερων τέκνων, εφαρμόζεται μόνο η διάταξη του άρθρου 53 του ΥΚ, σύμφωνα με την οποία για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για το τρίτο παιδί και για κάθε παιδί πέραν του τρίτου, η άδεια χορηγείται με πλήρεις αποδοχές, εφόσον πρόκειται για τέκνο ηλικίας έως οκτώ (8) ετών χωρίς να εφαρμόζεται σωρευτικά και η διάταξη που προβλέπει την καταβολή του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού για τους δύο (2) πρώτους μήνες της άδειας άνευ αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών για κάθε τέκνο υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

 

7.Κατόπιν τροποποίησης της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα με τις διατάξεις του ν.4830/2021 η τρίμηνη άδεια με πλήρεις αποδοχές σε περίπτωση γέννησης τρίτου και περισσότερων τέκνων αποτελεί και αυτό αυτοτελές δικαίωμα κάθε γονέα για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου, ωστόσο δεν είναι δυνατή η χρήση του ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστημα και από τους δύο γονείς.

 

8.Για τη διαπίστωση συνδρομής της προϋπόθεσης της ηλικίας του τέκνου (8 έτη), η ηλικία των τέκνων υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία γέννησής τους, όπως άλλωστε κατά τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται και για τη χορήγηση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου, χωρίς να είναι δυνατή άλλη ερμηνευτική προσέγγιση ελλείψει ειδικής προς τούτο ρύθμισης.

 

9.Οι γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν την άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, τμηματικά ή και συνεχόμενα, και δικαιούνται να λάβουν την παροχή του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού για δύο (2) μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί και πάντα εντός του ηλικιακού ορίου των οκτώ (8) ετών. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι επεκτείνεται το χρονικό διάστημα του ευεργετήματος, ήτοι κατά 2 μήνες επεκτείνεται το χρονικό διάστημα καταβολής του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλεται για κάθε μήνα της άδειας διπλός ελάχιστος νομοθετημένος μισθός.

 

Παράδειγμα: Για την περίπτωση υπαλλήλου που αποκτά τέκνα κατόπιν τρίδυμης κύησης, χωρίς να έχει άλλα τέκνα, ισχύουν τα εξής:

Υπάλληλος με τρίδυμα τέκνα που αιτείται να λάβει άδεια άνευ αποδοχών δικαιούται για τα δύο εξ αυτών και για κάθε ένα αυτοτελώς να λάβει άδεια άνευ αποδοχών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα καταβληθεί για τους δύο πρώτους μήνες ο ελάχιστος νομοθετημένος μισθός και 4 μήνες θα υπολογιστούν ως πραγματική δημόσια υπηρεσία. Για το τρίτο εκ των τριδύμων ο/η υπάλληλος δικαιούται να λάβει τρεις μήνες με πλήρεις αποδοχές (λόγω του ότι είναι το τρίτο τέκνο) και τέσσερις μήνες θα αναγνωριστούν ως πραγματική δημόσια υπηρεσία (σχετικό παράδειγμα στον κατωτέρω πίνακα).

 

10.Οι μονογονείς, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται τις διευκολύνσεις της άδειας και του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού εις διπλούν. Για τις περιπτώσεις αυτές διευκρινίζεται ότι η καταβολή του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού εις διπλούν σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι καταβάλλεται διπλάσιο ποσό εντός του ίδιου μήνα, αλλά ότι παράλληλα με τον διπλασιασμό του δικαιούμενου διαστήματος της άδειας διπλασιάζεται και το δικαίωμα για καταβολή του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού κατά το χρονικό διάστημα της άδειας, ήτοι καταβάλλεται ο ελάχιστος νομοθετημένος μισθός για διπλάσιο χρονικό διάστημα από ό,τι προβλέπεται για έναν μη μονογονέα υπάλληλο.


Παράδειγμα: Σε περίπτωση μονογονέα με ένα (1) τέκνο ηλικίας κάτω των 8 ετών και επιπλέον δίδυμα τέκνα, επίσης ηλικίας κάτω των 8 ετών, ο/η υπάλληλος δύναται να λάβει για το πρώτο τέκνο και για ένα εκ των διδύμων τέκνων άδεια άνευ αποδοχών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα καταβληθεί ο ελάχιστος νομοθετημένος μισθός για τέσσερις μήνες για κάθε ένα εξ αυτών και ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας θα αναγνωριστούν 8 μήνες για κάθε τέκνο. Για το έτερο εκ των διδύμων, που είναι το τρίτο τέκνο ο/η μονογονέας δικαιούται να λάβει τρεις μήνες με πλήρεις αποδοχές (λόγω του ότι είναι το τρίτο τέκνο) και τέσσερις μήνες θα αναγνωριστούν ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, χωρίς περαιτέρω διπλασιασμό του δικαιώματος αυτού, όπως προκύπτει και από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: