Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022

Επιβολή και είσπραξη του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού σε ακίνητα με διακοπή ηλεκτροδότησης και σε ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ

 

Σε ερωτήσεις σχετικά με την επιβολή και είσπραξη του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού σε ακίνητα με διακοπή ηλεκτροδότησης και σε ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ, το ΥΠ.ΕΣ. με το υπ’ αριθ. 50893/01.08.2022 έγγραφό του απαντάει τα εξής:

Η επιβολή και είσπραξη του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού πάντα συνδέεται με τη χρήση του ακινήτου.

Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται χωρίς να έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ (στερούνται ηλεκτρικής εγκαταστάσεως) ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975.

Το τέλος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.1958 β.δ/τος και βαρύνει αυτόν που χρησιμοποιεί το ακίνητο, ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλλει ανά εξάμηνο στο δημοτικό ταμείο.

Για ακίνητα που δεν είχαν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ και δεν χρησιμοποιούνταν μέχρι την 26.3.2019, δεν απαιτούνταν δήλωση των ιδιοκτητών τους στον δήμο ότι αυτά δεν χρησιμοποιούνταν, αλλά ούτε και ο δήμος είναι δυνατό να στοιχειοθετήσει την χρησιμοποίησή τους ή μη, στο πριν την 26.3.2019 διάστημα εάν δεν είχε διενεργήσει αυτοψία. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωση οφειλών από τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη που επιβλήθηκαν στα ακίνητα αυτά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4604/2019.

Από την 26.3.2019 και μετά, για τα ακίνητα αυτά, απαιτείται δήλωση των ιδιοκτητών τους στον δήμο ότι δεν χρησιμοποιούνται και στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση, επιβάλλονται τα αναλογούντα τέλη και πρόστιμα από την ημερομηνία αυτή και μετά, υπολογιζόμενα με τον συντελεστή που αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο να επιβάλλεται στα στερούμενα ηλεκτρικής εγκαταστάσεως και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα.

Η δήλωση ακινήτου στο Ε9 δεν συνδέεται με την ανωτέρω διαδικασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: