Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

Εγύκλιος για πιστοποιητικά νόσησης και άλλες διατάξεις για τον κορονοιό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 Υπ. Εσωτερικών :

-Τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 20.6.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) παραμένουν σε ισχύ για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022.

-Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος των τριάντα (30) ημερών από τον πρώτο θετικό έλεγχο που απαιτείται για την έκδοση των πιστοποιητικών νόσησης συνυπολογίζεται στις ενενήντα (90) ή εκατόν ογδόντα (180) ημέρες ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης.

 -Τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από 5.12.2021 και εφεξής αποκλειστικά κατόπιν ελέγχου με τη μέθοδο PCR διαρκούν για ενενήντα (90) ημέρες από τον πρώτο θετικό έλεγχο.

 

Όσον αφορά τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου επισημαίνονται τα εξής:

-Οι υπάλληλοι, οι οποίοι:

 α) υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) ΚΥΑ «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» και δεν εξαιρούνται από αυτό λόγω νόσησης ή απαλλαγής από την υποχρέωση με απόφαση υγειονομικής επιτροπής,

β) έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους, ήτοι έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961 και

γ) έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, υποχρεούνται από 13.12.2021 σε διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) ΚΥΑ, όπως ισχύει, ήτοι δύο φορές την εβδομάδα και έναντι αντιτίμου με επιβάρυνση δική τους. Η υποχρέωση αυτή αίρεται άμεσα από την ημέρα διενέργειας της αναμνηστικής δόσης.

 

-Οι υπάλληλοι, οι οποίοι:

α) υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 206 του ν.4820/2021 και είναι υπόχρεοι σε εμβολιασμό,

β) έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους, ήτοι έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961 και

γ) έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης,

δεν τίθενται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, δεδομένου ότι για την επιβολή του εν λόγω δυσμενούς διοικητικού μέτρου δεν προβλέπεται ρητά υποχρέωση πλήρους εμβολιασμού με συγκεκριμένο αριθμό δόσεων εμβολίου, ενώ για την άρση του μέτρου αυτού αρκεί η διενέργεια έστω μιας δόσης του εμβολίου.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα ανωτέρω, στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) ΚΥΑ, όπως ισχύει, ήτοι δύο φορές την εβδομάδα και έναντι αντιτίμου με επιβάρυνση δική τους. Και σε αυτή την περίπτωση η υποχρέωση αυτή αίρεται άμεσα από την ημέρα διενέργειας της αναμνηστικής δόσης.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: