Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

Αλλαγή τρόπου απόδειξης της νόσησης και έκδοσης πιστοποιητικού- Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

 

Εκδόθηκε η 68η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678/06.12.2021 για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, για το διάστημα  έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021.

 

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 9 της νέας ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 75414/3-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5673), εφεξής για την απόδειξη της νόσησης με COVID-19 και την συνεπεία αυτής απαλλαγή των υπαλλήλων είτε από την υποχρέωση εμβολιασμού είτε από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων για 180 ημέρες από τον πρώτο θετικό έλεγχο, θα πρέπει να διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος μόνο με τη μέθοδο PCR, άλλως δεν θα είναι δυνατή η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού.

 

Η διάταξη του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού των φυσικών προσώπων που έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961, αφορά γενικά τους πολίτες ανεξαρτήτως εάν απασχολούνται στο δημόσιο, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του αρ. 24 του ν. 4865/2021, που αναφέρεται σε εκείνες τις κατηγορίες εργαζομένων του Δημοσίου, για τις οποίες ισχύει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 206 του ν.4820/2021, ανεξαρτήτως ηλικίας και ημερομηνίας γέννησης.

Για τους εργαζόμενους αυτούς επομένως εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στη διάταξη του αρ. 206 του ν. 4820/2021, στην αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 3794) και στην αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ 52796/27-8-2021 ΚΥΑ «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3959).

Επιπλέον, η διάταξη του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238) δεν ασκεί επιρροή ως προς τις υποχρεώσεις των εργαζομένων, όπως αυτές προβλέπονται στην αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας», όπως ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται ανεξαρτήτως ηλικιακού ορίου και ημερομηνίας γέννησης, οπότε εξακολουθούν να ισχύουν για τους εργαζόμενους αυτούς, εφόσον δεν απαλλάσσονται λόγω νόσησης ή εμβολιασμού κατά τις διατάξεις του αρ. 9 της ισχύουσας ΚΥΑ, η υποχρέωσή τους για διενέργεια δύο διαγνωστικών ελέγχων την εβδομάδα, καθώς και οι συνέπειες που ισχύουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με την υποχρέωση αυτή, κατά τα οριζόμενα στην προαναφερόμενη ΚΥΑ.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι ειδικά για τους εργαζομένους στο δημόσιο που έχουν γεννηθεί έως και την 31η /12/1961, το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται στις διατάξεις του αρ. 24 του ν. 4865/2021 είναι ανεξάρτητο από τις συνέπειες που επέρχονται λόγω παραβίασης της υποχρέωσής τους για διενέργεια δύο διαγνωστικών ελέγχων την εβδομάδα.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: